Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu 07 GIÁ BÁN CỦA MỘT SỐ NÔNG SẢN

Biểu 07 GIÁ BÁN CỦA MỘT SỐ NÔNG SẢN

Tải bản đầy đủ - 0trang

19

20

21

22

23

23195Hoa hồng

Hoa Ly

Chè búp tươi

Chè búp khơ

Mía

Cam

Qt

Vải, nhãnngàn VND/bơng

4.000

ngàn VND/cành

15.000

ngàn VND/kg

3.500

ngàn VND/kg

120.000

ngàn VND/tấn

900.000

ngàn VND/kg

25.000

ngàn VND/kg

30.000

ngàn VND/kg

15.000

Nguồn: Khảo sát thị trường và Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái4.500

22.000

4.000

125.000

900.000

22.000

35.000

15.0005.000

25.000

2.500

150.000

850.000

25.000

35.000

15.000Biểu 08

MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ RỪNG TRONG

SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP

(Phiếu hỏi ý kiến đối với các hộ nơng dân)

Địa chỉ: Thơn, xã, huyện…………………………………………………………………

..................................................................................................................................................

Kính thưa ơng/bà!

Chúng tơi là nghiên cứu sinh ở Trường Đại học Sư phạm thuộc đại học Thái

Nguyên. Trong kế hoạch thực hiện luận án của mình, chúng tơi đến thơn/ xóm/ bản ………

……… …………để tìm hiểu về hiện trạng sử dụng tài nguyên đất và rừng trong sản xuất

nông, lâm nghiệp của bà con.

Cuộc trảo đổi lấy ý kiến này là hoàn toàn tự nguyện, việc lựa chọn hộ gia đình là

hồn tồn ngẫu nhiên. Những thông tin thu được từ ông/bà sẽ là nguồn tư liệu quý để

chúng tôi sử dụng vào nghiên cứu đề tài. Vì vậy, chúng tơi kính mong ông/bà vui lòng trả

lời các câu hỏi dưới đây bằng cách ghi lại ý kiến cá nhân vào dòng để trống, hoặc đánh dấu

X vào các ơ trống có nội dung mà ơng/bà cho là thích hợp. Chúng tơi xin chân thành cảm

ơn sự hợp tác của ông/bà và gia đình.

Họ và tên:…………………………..…………………. Tuổi:………Giới tính: Nam ; Nữ 

Dân ;

tộc………………… …….Là Chủ hộ Thành viên trong hộ

Số người trong gia đình:………Số lao động chính:…………

Trình độ học vấn: Tiểu học…… THCS…… THPT…………

Đã học chuyên nghiệp (học nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học….)

Câu hỏi: Tình hình sử dụng tài nguyên đất và rừng trong sản xuất nông, lâm nghiệp

Câu 1: Theo ông/bà, trong sản xuất nông nghiệp nhân tố dưới đây đóng vai trò như thế nào?

Nhân tố

Mức độ ảnh hưởng

Rất lớn

Vừa

ít

Tự nhiên (địa hình, đất, khí hậu, nguồn nước…)

Kinh tế (vốn, khoa học - kĩ thuật, thị trường…)

Xã hội (đặc điểm hộ, tập qn canh tác, chính sách nơng nghiệp…)

Câu 2: Ơng/bà hãy kể tên các loại hình sử dụng đất nơng nghiệp chính của gia đình ơng/bà là

gì?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

196…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Câu 3: Tổng diện tích đất canh tác hiện nay của gia đình ơng/ bà:……………ha hoặc m².

Loại đất

Diện tích (ha, m²)

Đất ruộng

Đất nương

Đất vườn đồi (trồng cây ăn quả, cây công nghiệp, cây thuốc….)

Đất rừng

Ao ni thủy sản

Câu 4: Gia đình ơng/ bà có sử dụng kiến thức bản địa (kinh nghiệm dân gian) về sử dụng

tài nguyên đất và rừng vảo hoạt động sản xuất nơng, lâm nghiệp của gia đình khơng?

a. Có: b. Khơng: c. Thường xun: d. Khơng thường xuyên

Câu 5: Trong quá trình sử dụng tài nguyên đất và rừng vào hoạt động sản xuất nông, lâm

nghiệp, ông/bà có kết hợp những kiến thức bản địa với những kiến thức khoa học kĩ thuật

hiện đại khơng?

a. Có: b. Không: c. Thường xuyên: d. Không thường xuyên

Câu 6: Xin ông/bà cho biết kiến thức bản địa (kinh nghiệm dân gian) về canh tác trên các

loại đất.

Hiệu quả

Loại đất

Cây trồng phù hợp Kĩ thuật canh tác Thời vụ

sản xuất

Đất ruộng nước

Đất nương

Đất vườn đồi

Đất rừng

Câu 7: Theo ông/bà, kiến thức bản địa (kinh nghiệm dân gian) nào của gia đình về sử dụng

tài nguyên đất có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp?

a. Lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi b. Lựa chọn đất vùng, địa hình canh tác 

c. Kĩ thuật làm đất canh tác

d.Lựa chọn phương thức canh tác

197Câu 8: Cách bố trí các loại cây trồng trên từng loại đất của gia đình ông/bà.

Loại đất

Diện tích (m²)

Bố trí các loại cây trồng

Đất bằng

Đất hơi dốc

Đất dốc

Câu 9: Theo ơng/ bà cách bố trí các loại cây trồng như trên có tác dụng gì?

a. Chống xói mòn

b. Tăng hiệu quả sản xuất

c. Giảm thiểu được sâu bệnh

d.Tăng độ phì cho đất

Câu 10: Ơng/bà cho biết các loại cây trồng chính trong sản xuất nơng nghiệp của gia đình

ơng bà?

Cây

Diện tích

Vụ/năm

Năng suất

Lúa ruộng

Lúa nương

Ngơ

Sắn

Cây hàng năm khác

Cây lâu năm

Các cây khác

Câu 9: Gia đình ơng/bà sử dụng các nguồn giống trong sản xuất nông nghiệp từ đâu?

a. Nhà nước cấp

b. Tự để giống từ vụ trước

c. Mua từ các cửa hàng giống cây trồng vật ni

d. Nguồn giống khác

Câu 10: Trong q trình sản xuất, gia đình ơng/bà đã sử dụng các loại phân bón nào?

a. Phân hữu cơ (phân chuồng, phân xanh…)  b. Phân vô cơ (đạm, lân, kali, NPK,vôi…)

c. Phân vi sinh

 d. Các loại phân khác

Câu 11: Để đạt hiệu quả sản xuất cao, trong quá trình sản xuất gia đình ông/bà có sử dụng

thuốc bảo vệ thực vật không?

a. Có 

b. KhơngCâu 12: Ơng/bà cho biết ý kiến về độ phì đất canh tác của gia đình sau nhiều năm sử dụng.

a. Đất tốt hơn 

b. Đất vẫn thế 

c. Đất xấu đi 

Câu 13: Nếu đất xấu đi, vậy theo ý kiến ơng/bà ngun nhân do đâu?

a. Khơng có biện pháp cải tạo đất

b. Sử dụng phân bón vơ cơ quá nhiềuc. Không sử dụng phân hữu cơ d. Do xói mòn  e. Do nhiều ngun nhân khác 

Câu 14: Gia đình ơng bà có nhận được sự hỗ trợ về vốn cũng như các biện pháp cải tạo đất

của chính quyền địa phương khơng?

a. Có 

b. Khơng 

Câu 15: Để hạn chế sự thối hóa của đất, gia đình ơng/bà có biện pháp cải tạo đất khơng?

a. Có 

b. Khơng 

Câu 16: Nếu có thì gia đình ông/bà đã sử dụng những biện pháp nào?

a. Trồng cây lâu năm tăng độ che phủ cho đất  b. Trồng cây theo hình hố vẩy cá 

c. Làm ruộng bậc thang  d. Làm rãnh chống xói mòn  e. Các biện pháp khác 

Câu 17: Hiện tại gia đình ơng/bà có tham gia trồng và bảo vệ rừng khơng?

a. Có 

b. Khơng  Nếu có, từ năm nào?:………… Diện tích:……………ha

198Câu 18: Đất trồng rừng của gia đình ơng/bà có từ đâu?

a. Được nhà nước cấp  b. Là đất rẫy cũ của gia đình  c. Đất của bà con, dòng họ 

d. Đất do gia đình bỏ công khai hoang  e. Từ các nguồn gốc khác 

Câu 19: Rừng ở địa phương ông/bà sinh sống thường thuộc chủ thể quản lý là:

a. Hộ gia đình 

b. Nhóm hộ

c. Cộng đồng 

Câu 20: Tham gia quản lý và bảo vệ rừng, gia đình ơng/bà được hưởng những lợi ích gì?

a. Được khai thác gỗ  b. Được khai thác lâm sản ngoài gỗ  c. Được hỗ trợ kinh phí 

d. Được tham gia các buổi tập huấn  e. Được hỗ trợ trang thiết bị 

Câu 21: Ơng/bà cho biết loại lâm sản ngồi gỗ mà gia đình thường xuyên khai thác từ rừng

là gì?

a. Mật ong b. Măng, tre c. Thú rừng d. Rau rừng e. Các loại lâm sản ngồi

gỗ khác

Câu 22: Gia đình ông/bà khai thác lâm sản ngoài gỗ thường để nhằm những mục đích gì?

a. Bán 

b. Để dùng 

c. Mục đích khác 

Câu 23: Nếu khơng tham gia trồng và quản lý rừng, xin ông/bà cho biết lý do tại sao?

a. Khơng có đất  b. Khơng có đủ cơng lao động  c. Khơng có thơng tin 

d. Khơng có vốn đầu tư 

e. Khơng được duyệt hồ sơ 

Câu 24: Chi phí đầu tư hàng năm của gia đình ơng/bà cho các loại đất sản xuất là bao

nhiêu?Hạng mụcĐơn vị tínhLoại đất phân theo mục đích

sử dụng

Đất trồng cây

Lâm

Cây lâu

hàng năm

nghiệ

Cây

năm

Cây lúa

p

khác1. Giống

- Số lượng

Kg (cây, con)

- Đơn giá

đồng/kg(cây, con)

2. Phân bón

- Số lượng

Kg

- Đơn giá

Đồng/kg

3. Thuốc bảo vệ thực vật

- Số lượng

Gam (lít)

- Đơn giá

Đồng/gam(lít)

4. Làm đất, gieo trồng,

chăm sóc, thu hoạch

- Số lượng

cơng

- Đơn giá

Đồng/cơng

5. Bảo quản (nếu có)

6. Chi phí khác

Câu 25. Hiệu quả kinh tế gia đình ơng/ đạt được:

Loại đất phân theo mục đích sử dụng

Đất trồng cây hàng năm

Cây lâu

Lâm

199Cây lúa

Hạng

mục

1. Giá

trị gia

tăngCây

khácnămnghiệ

pĐơn

vị tínhm²

1000

đồng/ha,- Thấp

- Trung bình

- Cao

2. Hiệu quả đầu tư Lần

- Thấp

- Trung bình

- Cao

Câu 26: Những tác động đến mơi trường trong q trình canh tác của gia đình ông/ bà:Hạng mục

- Tác động đến đất và gây suy thối

- Duy trì bảo vệ đất

- Cải thiện đất tốt

- Thối hóa, ơ nhiễm đất nặng

-Thối hóa, ơ nhiễm đất trung bình

- Thối hóa, ơ nhiễm đất nhẹLoại đất phân theo mục đích sử dụng

Đất trồng cây hàng năm

Cây lâu

Lâm

Cây lúa

Cây khác

năm

nghiệpCâu 27: Ơng/bà có đề xuất gì cho việc quản lí, bảo vệ và khai thác rừng ở địa phương.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 28: Xin ông/bà kể ra một số kinh nghiệm (kiến thức bản địa) của gia đình ơng/bà

trong phát triển và bảo vệ rừng.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 29: Ơng/bà có đề xuất gì cho việc cải tạo và nâng cao độ phì cho đất nông, lâm nghiệp

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Xin trân trọng cảm ơn ông bà!200PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ RỪNG

TRONG SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP

(Phiếu hỏi ý kiến đối với các cán bộ làm cơng tác nơng nghiệp)

Kính thưa đồng chí!

Chúng tơi là nghiên cứu sinh ở Trường Đại học Sư phạm thuộc đại học Thái Nguyên.

Trong kế hoạch thực hiện luận án của mình, chúng tơi đến xã…………………………để

tìm hiểu về hiện trạng sử dụng tài nguyên đất và rừng trong sản xuất nông, lâm nghiệp của

bà con.

Cuộc trao đổi lấy ý kiến này là hoàn toàn tự nguyện. Những thơng tin đồng chí

cung cấp sẽ là nguồn tư liệu quý để chúng tôi sử dụng vào nghiên cứu đề tài. Vì vậy, chúng

tơi kính mong đồng chí vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách ghi lại ý kiến cá

nhân vào dòng để trống, hoặc đánh dấu X vào các ơ trống có nội dung mà đồng chí cho là

thích hợp. Chúng tơi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của đồng chí.

Họ và tên cán bộ:……………………………….…………..Tuổi…………………..

Giới tính: Nam ; Nữ Dân tộc………………………..........Trình độ văn hóa:…………………………………………………………………...

Cơ quan cơng tác:…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………...........

Câu 1. Địa bàn đồng chí phụ trách có những dân tộc chính nào sinh sống:………………

……....………………………………………………………………………………………

Câu 8: Xin đồng chí cho biết các hoạt động sản xuất nơng nghiệp chính của địa bàn đồng

chí quản lí là gì?

a. Trồng lúa, màub. Trồng cây cơng nghiệp hàng năm, lâu nămc. Phát triển hệ sinh thái vườn rừngd. Phát triển chăn nuôie. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp khác

Câu 3: Chính sách của nhà nước về phát triển nơng, lâm nghiệp trên địa bàn đồng chí phụ

trách được thực hiện có hiệu quả như thế nào?

a. Tốt b. Bình thường c. Xấu Câu 4: Tại địa phương nơi đồng chí cơng tác có tổ chức các buổi tập huấn ứng dụng khoa

học kĩ thuật trong sản xuất nông, lâm nghiệp cho bà con khơng?

 a. Có: b.  Không: c. Thường xuyên: d. Không  thường xuyênCâu 5: Theo đồng chí kiến thức bản địa về sử dụng tài nguyên thiên nhiên của đồng bào

dân tộc trên địa bàn đồng chí phụ trách có tác dụng như thế nào đối với hoạt động sản xuất

nông, lâm nghiệp?

 a. Nhiều

201b. Bình  thườngc. ít d. Khơng có tác dụng Câu 6: Trong quá trình sử dụng tài nguyên đất và rừng vào hoạt động sản xuất nông, lâm

nghiệp, bà con có vận dụng kết hợp những kiến thức bản địa với những kiến thức khoa học kĩ

thuật hiện đại khơng?

a. Có: b. Khơng:c. Thường xun: d. Khơng thường xunCâu 7: Theo đồng chí, kiến thức bản địa (kinh nghiệm dân gian) nào của bà con về sử

dụng tài nguyên đất có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

a. Lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi

c. Kĩ thuật làm đất canh tácb. Lựa chọn đất vùng, địa hình canh tác d. Lựa chọn phương thức canh tácCâu 8: Theo đồng chí, nguồn tài nguyên đất và rừng ở địa phương có được bà con sử dụng

hợp lí để phát triển sản xuất nơng, lâm nghiệp khơng?

a. Hợp lí b. Hợp lí trung bình c. Khơng hợp lí Câu 9: Xin đồng chí cho biết ý kiến về độ phì đất canh tác của địa phương sau nhiều năm

sử dụng.

a. Đất tốt hơn b. Đất vẫn thế c. Đất xấu đi Câu 10: Nếu đất xấu đi, vậy theo ý kiến đồng chí nguyên nhân do đâu?

a. Khơng có biện pháp cải tạo đất b. Sử dụng phân bón vơ cơ q nhiều 

c. Khơng sử dụng phân hữu cơe. Do nhiều nguyên nhân khácd. Do xói mòn Câu 11: Chính quyền địa phương có sự hỗ trợ về vốn cũng như các biện pháp cải tạo đất cho bà

con khơng?

a. Có b. Khơng Câu 12: Hiện tại, địa phương nơi đồng chí quản lí có vận động bà con tham gia trồng và

bảo vệ rừng không?

a. Có b. KhơngNếu có, từ năm nào?:………………………………….Câu 13: Đất trồng rừng của bà con lấy từ đâu?

a. Được nhà nước cấp b. Là đất rẫy cũ của bà conc. Đất do gia bà con khai hoang e. Từ các nguồn gốc khác Câu 14: Chính quyền địa phương nơi đồng chí cơng tác có chính sách hỗ trợ tiền cho bà

con khi tham gia quản lí và bảo vệ rừng khơng?

a. Có b. Khơng Câu 15: Đồng chí cho biết thêm những biện pháp về việc quản lí, bảo vệ và khai thác rừng

ở địa phương.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………

202Câu 16: Để nâng cao hiệu quả sử dụng đất và rừng ở địa phương, theo đồng chí cần phải

có những biện pháp gì?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 17: Để hạn chế sự thối hóa của đất, theo đồng chí bà con cần phải có những biện

pháp cải tạo đất như thế nào?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………...............................

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!203Bản đồ độ cao trung bình các huyện của tỉnh Yên Bái

204MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HOẠ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

Ở CÁC RẺO CAO TỈNH YÊN BÁI

1. Một số hoạt động sản xuất chính của khu vực vùng thấp

(Nguồn từ tác giả và sưu tầm)Sản xuất lúa ở khu vực vùng thấpMơ hình ni cá lồng ở hồ Thác Bà205Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu 07 GIÁ BÁN CỦA MỘT SỐ NÔNG SẢN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×