Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Qui tắc viết công thức cộng hưởng

Qui tắc viết công thức cộng hưởng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cơng thức Lewis

- Hydrogen chỉ có 2 e .

- Các nguyên tố chu kỳ 2 chỉ có tối đa 8 e.

- Các nguyên tố chu kỳ 3 ( S, P…) có thể chứa nhiều

hơn 8 điện tử (do 3d).

CH3CH3ONNOO

CH3N

OOO

CH3ON

OCl

Cl P

ClClOCl

ClPOQui tắc viết công thức cộng hưởng

c. Công thức cộng hưởng có sự phân cách điện tích kém

bền hơn khơng có sự phân cách điện tích.

(A)

(B)

O

O

CH3(A) bền hơn (B)C

OHCH3C

OHd. Trong trường hợp tổng quát, công thức cộng hưởng khá

bền khi điện tích âm nằm trên ngun tử có độ âm

điện lớn hơn.Qui tắc viết cơng thức cộng hưởng

e. Hai điện tích cùng dấu nằm kế cận thì khơng bền.

CH3C

OC CH3

OCH3 C

OCH3 C

OC CH3

OC CH3

Of. Hợp chất càng bền, nếu càng có nhiều công thức cộng

hưởng và các công thức cộng hưởng càng gần tương

đương nhau.

g. Dạng nào bền nhất thì đóng góp nhiều nhất cho cấu trúc

thật sự của phân tử.Sự cộng hưởng trong acetic acid

CH3CH3C OO HO HCH3C OCH3C O

OO HCH3C OCd

O

O

dHHỨNG DỤNG

Giải thích độ mạnh của acid hữu cơ.

VD1: so sánh tính acid của etanol và phenol.

Giải thích:

CH3–CH2–>–O-><-H

OHOOHHOOHHTa thấy tính acid của phenol mạnh hơn tính acid cua etanol

(Ka phenol = 10-10; Ka etanol =10-17)

VD2: So sánh tính acid của p-nitrophenol và m-nitrophenol.

Ta thấy p-nitrophenol có tính acid mạnh hơn m-nitrophenol.ỨNG DỤNG

Giải thích độ mạnh của bazơ hữu cơ

VD1:CH3-NH2> HO-NH2>CH3C

ONH2VD2:CH3-CH2-NH2>NH2ỨNG DỤNG

Giải thích cơ chế phản ứng

+ Giải thích quá trình cộng 1,2 và cộng 1,4 của alkadien

tiếp cách

H

CH2 CHCH CH2HCl

2CH2 CH CH CH2

H

CH2 CH CH CH2H1CH2 CH CH CH2

Cl

Cl4H1CH2 CH CH CH2ỨNG DỤNG

Giải thích cơ chế phản ứng

+ Giải thích q trình cộng 1,2 và cộng 1,4

H

của alkadien tiếp cách

CH2CHCH CH2HCH2CH CH CH2

HCH2CH CH CH2

Cl

CH22H1CH CH CH2Cl

Cl4CH2H1CH CH CH2ỨNG DỤNG

Giải thích cơ chế phản ứng

+ Quy luật thế trên vòng benzen:

- Các nhóm thế làm tăng họat nhân benzen(+I hoặc +M):

Gốc alkil, –NH2, –OH, –Cl, –Br… sẽ định hướng sản

phẩm tại 1,2(orto) và 1,4 (para).

NH2NH2NH2NH2NH2- Các nhóm thế làm giảm họat nhân benzen(-I hoặc -M): –

NO2, –COOH, –CH=O… sẽ định hướng sản phẩm tại

1,3(meta)

Ví dụ:

OH

OHOHOHCCCCCOOOOOOHIII. Hiệu ứng siêu tiếp cách

(siêu liên hợp)

1. Định nghĩa:

HH

H CC CHH HH CC CHH HHHH CCH

H CHHHHHC H

HLà hiệu ứng cộng hưởng của nối C–H của gốc alkyl tiếp

cách với liên kết  hoặc obitan p trống làm cho các liên

kết  này linh động môt phần.Ứng dụng hiệu ứng siêu liên hợp

1. Phản ứng thế H:

Do hiệu ứng siêu tiếp cách, Các nối C–H

trở nên kém bền

CH3–CH=CH2 + Cl2

500–6000c

Cl–CH2–CH=CH2 + HCl

2. Tiểu phân càng có nhiều hiệu ứng siêu

liên hợp thì càng bền.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Qui tắc viết công thức cộng hưởng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×