Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Mục tiêu quản lý tài sản

2 Mục tiêu quản lý tài sản

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.2 Mục tiêu quản lý tài sản

Các bộ Luật, Nghị định, qui định thờng đa ra

các điều khoản cấm, hạn chế, phải thực hiện

Các cơ quan quản lý còn đặt ra các hình thức

kiểm tra, giám sát hoạt động cũng nh các điều

khoản phạt vi phạm để buộc NH phải tuân thủ

các qui định an toàn.

Mỗi NH cũng phải xây dựng chính sách và qui

chế kiểm soát để đảm bảo an toàn nh an

toàn kho quỹ, tín dụng, các tài sản khác, ...

1552.2 Mục tiêu quản lý tài

sản

Tăng giỏ tr vốn chủ sở hữu thông qua tăng lợi nhuận

NH tån tại và phát triển chủ yếu dựa vào LN

Đợc đo bằng LNST, ROA, ROE, cổ tức...

Lợi tức cần hấp dẫn, tơng xứng với rủi ro

Lợi tức cao phần thởng lớn tăng năng suất và

tính liêm khiết của nhân viên ngân hàng

Tăng khả năng sinh lời tăng quĩ tÝch l (vèn

cđa chđ), thiÕt lËp q dù phßng lín, đủ sức

chống đỡ rủi ro.

1562.3 Nội dung quản lý tài

sản

2.3.1 Quản lý tiền tại quy và tiền gửi

2.3.2 Quản lý chứng khoán

2.3.3 Quản lý tín dụng

2.3.4 Quản lý tài sản nội bảng khác

2.3.5 Quản lý tài sản ngoại bảng1572.3.1 Quản lý tiền tại quỹ và tiền gửi

Tiền tại quy và tiờn gi là tài sản có tính

thanh khoản cao nhất, đợc thiết lập nhằm

duy trì khả năng chi trả, và các yêu cầu

khácTG ti NHTW nhm đảm bảo dự trữ bắt

buộc theo yêu cầu chính sách tiền tệ

158Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Mục tiêu quản lý tài sản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×