Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. Hệ thống NH VIấT NAM

V. Hệ thống NH VIấT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng tổng kết tài sản của nh

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.Tài sản

Tiền mặt và khoản tơng

đơng

Tiền gửi tại NHNN

Chng khoỏn

Tiền gửi v cho vay các

TCTD khác

D n tin dung

Các khoản đầu t

Tài sản cố định

Tài sản khácNguồn vốn

A. N phi tr

1.

Tiền gửi của các TCTD

2.

Tiền gửi của cá nhân

và TCKT

3.

Vay các từ NHNN

4.

Vay các TCTD khác

5.

Các khoản vay khác

B. Vn v cỏc qu

1.

Vốn điều lệ

2.

Quỹ dự tr bổ sung

VLờ

3.

Quỹ khác

4.

Lợi nhuận cha chiaChng 2: Nguồn vốn và quản lý

nguồn vốn trong ngân hàng

I. Nguồn vèn vµ nghiƯp vơ ngn vèn cđa

NH

- Vèn chđ së hu

- Tiền gửi

- Tiền vay

II. Quản lý vốn nợ

- Quản lý quy mô và cơ cấu

- Quản lý chi phí

- Quản lý kỳ hạn

III. Qun ly vn ch s hu

- Quản lý quy mơ

- Quản lý tính sinh lờiI. Ngn vèn vµ nghiƯp vơ

ngn vèn cđa NHTM1.1 Vèn chđ së hữu

1.2 Vèn nỵNợ phải trả của Vietcombank

STT

1

2

a

bKhoản mục

Các khoản nợ Cphủ và NHNN

Tiền gửi và vay TCTD khác

Tiền gửi của TCTD khác

Vay TCTD khác2011

38.866.234

47.962.375

22.725.480

25.236.8952010

10.076.936

59.535.634

53.950.694

5.584.9402009

22.578.400

38.835.516

31.977.936

6.857.5803

4Tiền gửi của khách hàng

Các công cụ TC phái sinh và

các khoản nợ TC khác

Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho

vay TCTD chịu rủi ro

Phát hành giấy tờ có giá

Các khoản nợ khác

Các khoản lãi, phí phải trả

Thuế TNDN hoãn lại phải trả

Khoản phải trả & cơng nợ khác

Dự phòng RR cho cơng nợ tiềm

ẩn và cam kết ngoại bảng

TỔNG NỢ PHẢI TRA227.016.854

11.474204.755.949

-169.071.562

81.84320192.071.383

22.012.029

2.949.343

18.157.982

6.789

897.9153.563.985

8.774.055

2.637.441

2.088

5.124.795

1.009.731386.058

7.722.844

1.848.712

484

5.033.207

840.441337.940.349286.706.579238.676.2425

6

7

a

b

c

d-53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. Hệ thống NH VIấT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×