Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7 Tài trợ các hoạt động của Chính phủ

7 Tài trợ các hoạt động của Chính phủ

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.8 B¶o l·nh

NH cã uy tÝn trong b¶o l·nh cho khách hàng:

mua chịu hàng hoá và trang thiết bị, phát hành

chứng khoán N, vay vốn của tổ chức tín dụng

khác...Ngân hàng vẫn có thể mở rộng phạm vi hoạt

động, gia tng thu nhập, phát triển các hoạt

động khác mà không cần sử dụng đến vốn của

minh3.9 Cho thuê ti chớnh

NH mua thiết bị và cho khách hàng

thuê với điều kiện khách hàng phải trả

tiền thuê trong thời gian thuê, thờng là

trung và dài hạn.Khách hàng không cần có vốn (hoặc

30% giá trị tài sản cần mua) mà vần có

tài sản để đa vào kinh doanh3.10 Cung cấp dịch vụ uỷ thác

và t vấn

NH có nhiều chuyên gia về quản lý tài chính, có

thể giúp cá nhân và doanh nghiệp quản lý tài

sản và các hoạt động tài chính.Dịch vụ uỷ thác phát triển sang cả uỷ thác vay

hộ, uỷ thác cho vay hộ, uỷ thác phát hành, uỷ

thác đầu t, uỷ thác trong di chúc, quản lý tài

sảnNH t vấn về đầu t, về quản lí tài chính, về

thành lập, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.3.11 Cung cấp dịch vụ môi

giới đầu t chứng khoán

NH môi giới chứng khoán, cung cấp

cho khách hàng cơ hội mua cổ phiếu,

trái phiếu và các chứng khoán khác.

Trong một vài trờng hợp, NH thành lập

công ty con là công ty chứng khoán ờ

cú thể cung cấp đầy đủ các dịch vụ liên quan

đến chứng khốn

Cơng ty chứng khốn trực thuộc hoạt động dưới

hình thức Công ty TNHH để hạn chế rủi roTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 Tài trợ các hoạt động của Chính phủ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×