Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Các dịch vụ ngân hàng

III. Các dịch vụ ngân hàng

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. Các dịch vụ ngân hàng

3.8 Bảo lãnh

3.9 Cho thuê ti chinh (Fiancial lease/Leasing)

3.10 Cung cấp dịch vụ uỷ thác và t vấn

3.11 Cung cấp dịch vụ môi giới đầu t

chứng khoán

3.12 Cung cấp các dịch vụ bảo hiểm

3.13 Cung cấp các dịch vụ đại lýIII Các dịch vụ ngân hàng

3.1 Mua bán ngoại tệ: mua bán một loại

tiền này lấy một loại tiền khác, và hởng

phí

3.2 Nhận tiền gửi :Ngân hàng mở dịch

vụ nhận tiền gửi để bảo quản hộ ngời có

tiền với cam kết hoàn trả đúng hạn.3.3 Cho vay

3.3.1 Cho vay thơng mại

Cho vay i vi khỏch hàng sử dụng vốn để kinh doanh thương

mại3.3.2. Cho vay tiªu dïng

Sù gia tăng thu nhËp cđa ngêi tiªu dïng + c¹nh tranh

trong cho vay => KH vay vi mơc tiêu tiêu dùng trở

thành khách hàng tiềm nng.3.3.3. Tài trợ cho dự án

Tài trợ xây nhà máy, phát triển ngành công nghệ

cao.3.4 Bảo quản tài sản

hộ

- Các NH thực hiện việc lu gi vàng, kim loạiquý, các giấy tờ có giá và các tài sản khác

cho khách hàng trong két (vi vậy còn gọi

là dịch vụ cho thuê két).

- Với hệ thống bảo vệ an toàn của ngân

hàng, khách hàng có thể hoàn toàn yên

tâm về các tài sản này, hơn là lu gi tại

nhà3.5 Cung cấp các tài khoản

giao dịch và thực hiện

thanh toán

Thanh toán qua NH đã mở đầu cho

thanh toán không dùng tiền mặt.

Các tiện ích của thanh toán không

dùng tiền mặt (an toàn, nhanh chóng,

chính xác, tiÕt kiƯm chi phÝ) => rót

ng¾n thêi gian kinh doanh & nâng

cao thu nhập cho khách hàng.

Dịch vụ này ngàycàng ph¸t triĨn khi

NH më chi nh¸nh, cïng víi sù ph¸t triĨn

cđa c«ng nghƯ th«ng tinTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Các dịch vụ ngân hàng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×