Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Chc nng ca ngõn hng

II. Chc nng ca ngõn hng

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1. Trung gian tài chính

Ngân hàng khắc phục nhược điểm của tài chính trực tiếp:

1.

Khó gặp gỡ giữa cung và cầu

2.

Khó phù hợp về quy mơ, kỳ hạn và thời điểm đầu tư

3.

Nhà đầu tư khơng có khả năng thu thập, phân tích

thông tin để đánh giá rủi ro

4.

Nhà đầu tư khơng có khả năng phân tán rủi ro

5.

Nhà đầu tư khơng có khả năng theo dõi, quản lý hoạt

động sử dụng tiền vay

→ hoạt động của ngân hàng giúp khơi thông nguồn vốn

nhàn rỗi, phục vụ phát triển kinh tế



2.2. Tạo phương tiện thanh toán





Các phương tiện thanh toán của ngân hàng gồm:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Séc

Lệnh chi

Uỷ nhiệm chi

Nhờ thu

Ủy nhiệm thu

Thẻ ngân hàng

Thư tín dụng



→ Giúp giảm bớt chi phí phát hành và bảo quản tiền mặt

→ Giúp tăng khối lượng tiền có thể dùng để thanh tốn trong

lưu thơng (tiền điện tử) → chức năng tạo tiền



2.3. Trung gian thanh tốn





Ngân hàng có thể thực hiện chức năng này do:

1.

2.

3.









4.



Có hệ thống mạng lưới rộng khắp

Có quan hệ đại lý với các tở chức tín dụng khác trong và

ngồi nước

Có hệ thống công nghệ thông tin nối mạng với Trung tâm

thanh toán điện tử liên NH của NHNN và với các TCTD khác

Có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp



Giúp hoạt động thanh tốn thuận tiện, nhanh chóng, an

tồn, bảo mật, chi phí thấp → thúc đẩy giao thương,

phát triển kinh tế

Tăng thu nhập cho NH từ phí thanh toán và to ngun

vn cú chi phi thp



III. Các dịch vụ

ngân hàng

3.1 Mua bán ngoại tệ

3.2 Nhận tiền gửi

3.3 Cho vay

3.4 Bảo quản tài sản hộ

3.5 Cung cấp các tài khoản giao dịch và thực

hiện thanh toán

3.6 Quản lý ngân quỹ

3.7 Tài trợ các hoạt động của Chính phủ



III. Các dịch vụ ngân hàng

3.8 Bảo lãnh

3.9 Cho thuê ti chinh (Fiancial lease/Leasing)

3.10 Cung cấp dịch vụ uỷ thác và t vấn

3.11 Cung cấp dịch vụ môi giới đầu t

chứng khoán

3.12 Cung cấp các dịch vụ bảo hiểm

3.13 Cung cấp các dịch vụ ®¹i lý



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Chc nng ca ngõn hng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×