Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI

HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ - 0trang

128KẾT LUẬN

Qua nghiên cứu khảo sát mối liên quan giữa chỉ số FeNO với độ nặng và

mức độ kiểm soát hen với thiết kế cắt ngang mơ tả có phân tích trên 278 bệnh

nhân (trong đó có 100 bệnh nhân đã khám 2 lần trong 3-6 tháng) và so sánh

với 30 bình thường và 20 người có hen đã ngưng điều trị cho phép kết luận

như sau:

(1). Nồng độ FeNO trung bình của nhóm bệnh nhân hen đang điều trị với ICS

hay ICS kết hợp LABA là 30,6 ppb. Mức này cao hơn có ý nghĩa với

nhóm bệnh nhân đã ngưng điều trị (FeNO trung bình là 20,3 ppb) và nhóm

người bình thường (FeNO trung bình là 15,7 ppb). FeNO không liên

quan với nhiều đặc điểm dịch tễ của bệnh hen nhưng tương quan với

điểm số kiểm soát hen ACT và các chỉ số FEV1 và FEF25-75.

(2). Nồng độ FeNO không liên quan với độ nặng của bệnh hen theo tiêu chuẩn

xếp loại của GINA 2017.

(3). Nồng độ FeNO có liên quan có ý nghĩa thống kê với mức độ kiểm soát

hen theo GINA.

(4). Điểm cắt tốt nhất của FeNO để xác định hen kiểm soát tốt theo GINA là

nhỏ hơn 25 ppb và điểm cắt này trung khớp với điểm cắt xếp loại FeNO

thấp trong hen của hội Lồng Ngực Hoa Kỳ (25 ppb). Điểm cắt tốt nhất của

FeNO để xác định hen khơng kiểm sốt theo GINA là lớn hơn 50 ppb và

điểm cắt này trung khớp với điểm cắt xếp loại FeNO cao trong hen của

Lồng Ngực Hoa Kỳ.

(5). Các giá trị tiên đoán của điểm cắt này ổn định qua lần thăm khám lần 2

sau lần khám đầu tiên từ 3 đến 6 tháng.129KIÊN NGHỊ

Qua nghiên cứu này, với những kết quả đạt được và tình hình quản lý hen

thực tế tại Việt Nam chúng tơi có những đề xuất như sau:

(1).

-Trong thực hành lâm sàng:

Sư dụng các giá trị ngưỡng của FeNO trong thực hành lâm sàng và

không cần so sánh với trị số dự đốn của người đó.-Khơng sư dụng FeNO để giải thích mức độ nặng của bệnh hen.-Khi FeNO cao ở một bệnh nhân hen đang được điều trị là một chỉ điểm

cho biết tình trạng hen của người đó đang khơng được kiểm soát tốt và

cần phải can thiệp điều trị kịp thời để có mức kiểm sốt hen tốt hơn.-Có thể áp dụng các điểm cắt của ATS trong trong thực hành quản lý hen

ở người lớn tại Việt Nam.-Các hội chuyên ngành nên khuyến cáo sư dụng FeNO trong thực hành

quản lý hen tại Việt Nam(2).

-Trong nghiên cứu:

Các nghiên cứu trong tương lai cần tìm một mơ hình kết hợp giữa

FeNO với các tiêu chí lâm sàng hay cận lâm sàng (như kết hợp FeNO

với ACT, FeNO với FEV1 hay FeNO với các biomarker khác) để có

được một kết hợp giá trị hơn trong việc quản lý hen.-Cần thực hiện các nghiên cứu đa trung tâm để có kết quả đại diện hơn

cho người Việt NamDANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

CỦA TÁC GIẢ

1. Nguyễn Như Vinh, Trần Văn Ngọc và Nguyễn Thị Thu Ba (2018). Mối

liên quan giữa mức khí nitric oxide trong khí thở ra và mức độ nặng của

bệnh hen theo GINA ở bệnh nhân hen người lớn tại thành phố Hồ Chí

Minh. Tạp chí Y học Việt Nam, tập 463, số 2, tr. 8-11.

2. Nguyễn Như Vinh, Trần Văn Ngọc và Nguyễn Thị Thu Ba (2018). Mối

liên quan giữa mức khí nitric oxide trong khí thở ra và tình trạng kiểm

sốt hen theo GINA ở bệnh nhân hen người lớn tại thành phố Hồ Chí

Minh. Tạp chí Y học Việt Nam, tập 463, số 2, tr. 28-31.

3. Nguyễn Như Vinh, Trần Văn Ngọc và Nguyễn Thị Thu Ba (2018). Mức

độ Nitric oxide trong hơi thở ra ở bệnh nhân có bệnh hen và bệnh phổi

tắc nghẽn mạn tính chồng lấp (ACO) so với bệnh nhân có bệnh phổi tắc

nghẽn mạn tính đơn thuần và người bình thường. Tạp chí Y dược học

thành phố Hồ Chí Minh, phụ bản tập 22, số 2, tr. 216-223.

4. Nguyễn Như Vinh, Trần Văn Ngọc và Nguyễn Thị Thu Ba (2018).

Tương quan giữa mức khí nitric oxide trong khí thở ra (FeNO) với điểm

kiểm sốt hen (Asthma Control Test-ACT) và với các chỉ số hô hấp ký

ở bệnh nhân hen đang điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Thời

sự y học, tháng 3, tr. 37-42.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×