Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH

Tải bản đầy đủ - 0trang

2

- Kết chuyển doanh thu thuần vào Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh

doanh”.

Bên Có: Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch

vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế tốn.

Tài khoản 511 khơng có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 6 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 5111 - Doanh thu bán hàng hoá

- Tài khoản 5112 - Doanh thu bán các thành phẩm

- Tài khoản 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ

- Tài khoản 5114 - Doanh thu trợ cấp, trợ giá

- Tài khoản 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư

- Tài khoản 5118 – Doanh thu khác.

1.1.5. Sổ sách sử dụng

 Sổ Nhật Ký Chung, sổ Nhật ký đặc biệt;

 Sổ Cái;

 Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.

1.1.6. Sơ đồ kế toán tổng hợp

Sơ đồ 1.1: Kế toán tổng hợp TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

(dựa theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và tự tổng hợp )1.2. Kế tốn doanh thu tài chính

1.2.1. Khái niệm

Hoạt động tài chính là các hoạt động đầu tư ngồi doanh nghiệp nhằm mục

đích hợp tác các nguồn để tăng thu nhập và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp.3

Doanh thu tài chính bao gồm:

 Tiền lãi: lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp,

lãi đầu tư phát triển, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá,

dịch vụ,…

 Cổ tức lợi nhuận được chia

 Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn.

 Thu nhập về thu hồi hoặc thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tư vào

cơng ty liên kết, đầu tư vào công ty con,đầu tư vốn khác.

 Lãi tỷ giá hối đoái

 Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ.

 Chênh lệch lãi do chuyển nhượng vốn.

 Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác.

1.2.2. Chứng từ sử dụng

 Phiêu thu, Giấy báo có;

 Chứng từ góc kèm các hóa đơn liên quan...

1.2.3 Tài khoản sử dụng

Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Bên Nợ:

- Số thuế giá trị gia tăng phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có);

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang Tài khoản 911- “Xác

định kết quả kinh doanh”.

Bên Có: Doanh thu hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ.

Tài khoản 515 khơng có số dư cuối kỳ.

1.2.4. Sổ sách sử dụng

 Sổ Nhật Ký Chung, sổ Nhật ký đặc biệt;

 Sổ Cái;

 Các sổ, thẻ kế toán chi tiêt.4

1.2.5. Sơ đồ kế toán tổng hợp

Sơ đồ 1.2: Kế toán tổng hợp TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

(dựa theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và tự tổng hợp )1.3. Kế toán thu nhập khác

1.3.1. Khái niệm

Thu nhập khác là các khoản thu ngoài hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp.

1.3.2. Chứng từ sử dụng

 Hóa đơn giá trị gia tăng; hóa đơn bán hàng thơng thường;

 Biên bản vi phạm hợp đồng; biên lai nộp thuế, nộp phạt;

 Phiếu thu.

1.3.3. Tài khoản sử dụng

Tài khoản 711 – Thu nhập khác

Thu nhập khác là những khoản thu nhập của doanh nghiệp ngoài các khoản doanh

thu bán hàng thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh và doanh thu của hoạt động tài

chính. Thu nhập khác của doanh nghiệp gồm:

 Thu nhập do thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.

 Thu tiền được phạt vi phạm hợp đồng.

 Thu được các khoản nợ khó đòi, đã xử lý xóa sổ.

Bên Nợ:5

- Số thuế giá trị gia tăng phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp đối với các

khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực

tiếp.

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang

tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Bên Có: Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ.

Tài khoản 711 không có số dư cuối kỳ.

1.3.4. Sổ sách sử dụng

 Sổ Nhật Ký Chung, sổ Nhật Ký đặc biệt;

 Sổ Cái;

 Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.

1.3.5. Sơ đồ kế toán tổng hợp

Sơ đồ 1.3: Kế toán tổng hợp TK 711 – Thu nhập khác

(dựa theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và tự tổng hợp )61.4.Kế toán giảm trừ doanh thu

1.4.1. Khái niệmChiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết ho khách

hang mua hang với khối lượng lớn. Khoản giảm giá có thể phát sinh trên khối

lượng từng lơ hàng ma khách hàng đã mua, cũng có thể phát sinh trên tổng khối

lượng hàng lũy kế mà khách hàng đã mua trong một quãng thời gian nhất định, tùy

thuộc vào chính sách chiết khấu của bên bán.

1.4.2. Chứng từ sử dụng

 Phiếu thu, Phiếu chi;

 Hóa đơn giá trị gia tăng;

 Hóa đơn bán hàng thơng thường;

 Phiếu Nhập kho;

 Các văn bản kèm theo,..

1.4.3. Tài khoản sử dụng

TK 5211 – Chiết khấu thương mại

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 5211 – chiết khấu thương mại

Bên Nợ: Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận thanh tốn cho khách hàng.

Bên Có: Cuối kỳ kế tốn, kết chuyển tồn bộ số chiết khấu thương mại sang Tài

khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần.

TK 5211 khơng có số dư cuối kỳ.

TK 5212 – Hàng bán bị trả lại

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 5212 – Hàng bán bị trả lại

Bên Nợ:

Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào

khoản phải thu của khách hàng về số sản phẩm, hàng hoá đã bán.

Bên Có:

Kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại vào bên Nợ Tài khoản 511 “Doanh

thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, để xác định doanh thu thuần trong kỳ báo cáo.

Tài khoản 5212 khơng có số dư cuối kỳ.

TK 5213 – Giảm giá hàng bán.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 5213 – Giảm giá hàng bán.7

Bên Nợ:

Các khoản giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho người mua hàng do hàng bán

kém, mất phẩm chất hoặc sai quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế.

Bên Có:

Kết chuyển tồn bộ số tiền giảm giá hàng bán sang Tài khoản “Doanh thu bán

hàng và cung cấp dịch vụ”

Tài khoản 5213 khơng có số dư cuối kỳ.

1.4.4. Sổ sách sử dụng

 Sổ Nhật Ký Chung, sổ Nhật ký đặc biệt;

 Sổ Cái;

 Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.

1.4.5. Sơ đồ kế toán tổng hợp

Sơ đồ 1.4: Kế toán tổng hợp TK 5211, 5212, 5213

(dựa theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và tự tổng hợp )

111, 112,1315211, 5212, 5213Các khoản giảm trừ

doanh thu511Cuối kỳ kết chuyển

sang TK doanh thu3331

Thuế GTGT

1.5.Kế toán giá vốn hàng bán

1.5.1. Khái niệmGiá vốn hàng bán là giá thực tế xuất kho của số sản phẩm hoặc là giá thành thực

tế lao vụ, dịch vụ hoàn thành và đã được xác định là tiêu thụ và các khoản khác được

tính vào giá vốn để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ.

Các phương pháp tính giá xuất kho:

 Phương pháp bình quân gia quyền

 Phương pháp nhập trước xuất trước

 Phương pháp nhập sau xuất trước

 Phương pháp thực tế đích danh8

1.5.2. Chứng từ sử dụng

 Phiếu xuất kho;

 Hóa đơn bán hàng.

1.5.3. Tài khoản sử dụng

Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán

Bên Nợ:

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán trong kỳ;

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn

Bên Có:

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán trong kỳ sang Tài

khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”;

- Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính (Chênh

lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trước);

- Trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho.

Tài khoản 632 khơng có số dư cuối kỳ.

1.5.4. Sổ sách sử dụng

 Sổ Nhật Ký Chung, sổ Nhật Ký đặc biệt;

 Sổ Cái;

 Các sổ, thể kế toán chi tiết.

1.5.5. Sơ đồ kế toán tổng hợp

Sơ đồ 1.5: Kế toán tổng hợp TK 632 – Giá vốn hàng bán

(dựa theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và tự tổng hợp )9

1.6.Kế tốn chi phí tài chính

1.6.1. Khái niệmChi phí tài chính là những chi phí và những khoản chi liên quan đến hoạt

động đầu tư tài chính, cho vay, đi vay, góp vốn, kinh doanh ngoại tệ...

1.6.2. Chứng từ sử dụng

 Phiếu tính lãi;

 Phiếu chi,...

1.6.3. Tài khoản sử dụng

Tài khoản 635 – Chi phí tài chính

Bên Nợ: - Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính;

- Lỗ bán ngoại tệ; Chiết khấu thanh toán cho người mua;

- Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư; lỗ tỷ giá hối

đoái phát sinh trong kỳ của hoạt động kinh doanh;

Bên Có: - Hồn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khốn;

- Cuối kỳ kế tốn, kết chuyển tồn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ

để xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

Tài khoản 635 khơng có số dư cuối kỳ

1.6.4. Sổ sách sử dụng

 Sổ Nhật Ký Chung, sổ Nhật Ký đặc biệt;

 Sổ Cái; Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.

1.6.5. Sơ đồ kế toán tổng hợp

Sơ đồ 1.6: Kế tốn tổng hợp TK 635 – Chi phí tài chính

(dựa theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và tự tổng hợp )10

1.7.Kế toán chi phí bán hàng

1.7.1. Khái niệmChi phí bán hàng là tồn bộ chi phí phát sinh trong q trình tiêu thụ sản phẩm,

hàng hoá, dịch vụ như: tiền lương phải trả cho nhân viên bán hàng, tiền hoa hồng,

chi phí vật liệu bao bì... thực tế phát sinh trong kỳ.

1.7.2. Chứng từ sử dụng

 Hóa đơn bán hàng, hóa đơn giá trị gia tăng;

 Phiếu chi;

 Giấy thanh toán tạm ứng, các chứng từ khác liên quan...

1.7.3. Tài khoản sử dụng

Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng

Bên Nợ: Chi phí phát sinh liên quan đến tiêu thụ sản phẩm, hàng hố, dịch vụ.

Bên Có: Kết chuyển chi phí bán hàng vào Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh

doanh” để tính kết quả kinh doanh trong kỳ.

Tài khoản 641 khơng có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng, có 7 tài khoản cấp 2:

-Tài khoản 6411 - Chi phí nhân viên

-Tài khoản 6412 - Chi phí vật liệu, bao bì

-Tài khoản 6413 - Chí phí dụng cụ, đồ dùng

-Tài khoản 6414 - Chi phí khấu hao tài sản cố định

-Tài khoản 6415 - Chi phí bào hành

-Tài khoản 6417 - Chi phí dịch vụ mua ngồi

-Tài khoản 6418 - Chi phí bằng tiền khác

1.7.4. Sổ sách sử dụng

 Sổ Nhật Ký Chung, sổ Nhật Ký đặc biệt;

 Sổ Cái;

 Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.11

1.7.5. Sơ đồ kế toán tổng hợp

Sơ đồ 1.7: Kế toán tổng hợp TK 641- Chi phi bán hàng

(dựa theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và tự tổng hợp )1.8.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

1.8.1. Khái niệmChi phí quản lý doanh nghiệp là các chi phí có liên quan chung tới toàn bộ hoạt

động quản lý điều hành chung của doanh nghiệp, bao gồm: chi phí hành chính, chi

phí tổ chức, chi phí văn phòng...

1.8.2. Chứng từ sử dụng

 Bảng lương và các khoản trích theo lương;

 Phiếu xuất kho, Phiếu chi;

 Hóa đơn bán hàng, hóa đơn giá trị gia tăng;

 Bảng kê thanh toán tạm ứng; các chứng từ khác có liên quan,...

1.8.3. Tài khoản sử dụng

Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Bên Nợ:

- Các chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ;

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả; dự phòng trợ cấp mất việc.

Bên Có:

- Hồn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả;

- Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào tài khoản 911

Tài khoản 642 khơng có số dư cuối kỳ.12

Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp, có 8 tài khoản cấp 2:

-Tài khoản 6421 - Chi phí nhân viên quản lý

-Tài khoản 6422 - Chi phí vật liệu quản lý

-Tài khoản 6423 - Chi phí đồ dùng văn phòng

-Tài khoản 6424 - Chí phí khấu hao TSCĐ

-Tài khoản 6425 - Thuế, phí và lệ phí

-Tài khoản 6426 - Chi phí dự phòng

-Tài khoản 6427 - Chi phí dịch vụ mua ngồi

-Tài khoản 6428 - Chi phí bằng tiền khác

1.8.4. Sổ sách sử dụng

 Sổ Nhật Ký Chung, sổ Nhật Ký đặc biệt;

 Sổ Cái;

 Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.

1.8.5.Sơ đồ kế toán tổng hợpSơ đồ 1.8: Kế toán tổng hợp TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

(dựa theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và tự tổng hợp )1.9.Kế tốn chi phí khác

1.9.1. Khái niệmChi phí khác là các khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng

biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp.

1.9.2. Chứng từ sử dụng

 Hóa đơn giá tri gia tăng, hóa đơn bán hàng;Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×