Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. NHỮNG QUY ĐịNH LIÊN QUAN ĐẾN HH X, NK

II. NHỮNG QUY ĐịNH LIÊN QUAN ĐẾN HH X, NK

Tải bản đầy đủ - 0trang

.b. Hạn ngạch nhập khẩu

Hạn ngạch được áp dụng với 3 loại hàng sau:

• Các mặt hàng TM thuộc kiểm sốt của nhà nước,

bao gờm vũ khí, rượu, chất nổ, súng cầm tay và

dao, vật liệu hạt nhân, ma tuý và các thực phẩm

chịu sự kiểm sốt (như gạo).

• Những mặt hàng hạn chế NK, bao gồm 5 loại hải

sản: cá trích, cá mòi, sò và các loại hải sản khác.

• Các loại thực vật và động vật có tên trong Bản

phụ lục I của Công ước về TMQT về các lồi động

vật có nguy cơ tiệt chủng trong hệ động thực

vật (CITES). Các mặt hàng NK cần hạn ngạch

(tính từ 1 tháng 7 năm 1995)

c. Các quy định về tiêu chuẩn đối với HH NK

• Hầu hết SP trong nước và sản phẩm NK của Nhật

đều phải chịu kiểm tra HH và không thể tiêu thụ

tại TT này nếu không được cấp những giấy

chứng nhận SP đã tuân theo những tiêu chuẩn.

bd. Hoàn thiện và nộp khai báo HQ

Khai báo NK cần được thực hiện sau khi HH được đưa

vào khu vực Hozei hoặc khu vực cụ thể khác.

• Người khai báo

Khai báo HQ cần được thực hiện bởi người NK HH đó.

Thơng thường, người trung gian có thể đại diện từ

xa cho người NK để khai báo cho người nhập

• Tài liệu cần nộp ( Điều 68):

- Mẫu khai báo NK (Thanh toán thuế HQ) (Customs

form C-5020) cần được khai và sao ba bản nộp cho

HQ cùng với tài liệu:

- Hoá đơn,

- Vận đơn (đường biển và đường hàng không)

- Chứng nhận xuất xứ (cho xuất xứ WTO)

- Hệ thống ưu đãi, chứng nhận X X (Form A) – khi có

áp dụng ưu đãi

- Chứng nhận bảo hiểm, PT vận chuyển

- Giấy phép, chứng nhận khác do luật pháp yêu cầu

- Khai báo chi tiết về miễn giảm thuế HQ, thuế tiêu

thụ đặc biệt2. Các quy định liên quan đến giao dịch xuất

khẩu

a. Các qui định liên quan đến XK

Nhà XK cần thông báo với Giám đốc HQ về đặc điểm của

HH, khối lượng, giá và bất kỳ điểm cần thiết nào.

Lượng XK chỉ được phép nhập vào TT Nhật khi đã được

kiểm tra.

HH XK cần được đưa tới khu vực HQ hoặc địa điểm cụ

thể để lưu giữ

HQ sẽ kiểm tra TK XK so với hoá đơn và các tài liệu liên

quan khác

HQ quyết định việc có KT hàng để biết chắc chắn hàng

được phân loại đúng và xem xét việc KT theo luật

pháp khác đã được hoàn tất.

b. Các luật và quy định khác

Ngoài ra, tuỳ theo loại PT VC, có những trường hợp yêu

cầu được phép XK bằng PT VC đó trước khi khai báo

HQ.

Có 15 loại luật khác liên quan đến XK.III. CÁC QUI ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN

1. Các bước làm TT HQ

- Khai báo HQ Nhật Bản- Kiểm tra HQ của Nhật Bản

- Nộp thuế, thông quan tại cửa khẩu của Nhật Bản

- KTSTQ ở Nhật Bản2. Khai báo HQ Nhật Bản

Nội dung khai báo HQ Nhật bản gồm:- Khai báo HQ Nhật Bản bằng hệ thống tự động NACCS

- Những chứng từ cần thiết khi làm thủ tục khai báo HQ

- Các thời hạn liên quan đến việc khai báo HQ Nhật Bản

- Thủ tục khai báo HQ Nhật Bản trước khi hàng đến

- Lưu ý khi làm thủ tục khai báo HQ Nhật Bản

a. Khai báo hải quan và chứng từ

Một TK HQ (Mẫu C-5020) phải được khai làm 3 bản và nộp

cho HQ, kèm với những chứng từ sau:

- Hóa đơn;

- Vận đơn đường biển hoặc Vận đơn hàng khơngGiấy chứng nhận X X (khi áp dụng thuế suất NK

theo WTO);

Giấy chứng nhận X X theo chế độ ưu đãi thuế quan

(Mẫu A);

Phiếu đóng gói, giấy biên nhận vận tải, đơn bảo

hiểm;

Giấy phép, giấy chứng nhận, tuỳ theo yêu cầu của

luật lệ khác ngoài Luật HQ (khi việc NK một số HH

nhất định bị hạn chế theo những đạo luật và QĐ

này);

Bản khai chi tiết về việc giảm hoặc miễn thuế NK

hoặc thuế TTĐB hoặc hàng miễn thuế;

Bảng tính thuế (khi HH phải chịu thuế);• Những mặt hàng cụ thể áp dụng hệ thống KT

trước khi hàng đến như: Những chuyến hàng cầnthơng quan nhanh chóng do bản chất của HH như

thực phẩm tươi sống; Những mặt hàng cần điều kiện

giao hàng chặt chẽ; Những mặt hàng bán theo thời

vụ như hàng phục vụ Giáng sinh và năm mới; Những

mặt hàng cần những thủ tục tuân theo luật pháp và

QĐ khác; Những mặt hàng cần KT nhiều như những

mặt hàng cần nhiều chứng từ kèm theo.• Thời hạn nộp HS được QĐ như sau: Bộ hờ

sơ HQ có thể được nộp bất kỳ lúc nào sau

khi VĐ đường biển (hoặc VĐ hàng không)

liên quan đến việc khai báo được cấp và

sau khi tỷ giá hối đoái của ngày khai báo

hàng NK đó được cơng bố

• Khai báo HQ Nhật Bản bằng hệ thống tự động

NACCSHệ thống tự động NACCS cho phép người

khai báo nhập vào máy tính những thông

tin liên quan đến lô hàng, hệ thống này sẽ

tự động xử lý thông tin và hiển thị các QĐ

pháp lý hiện hành liên quan đến lơ hàng và

ước tính khoản thuế phải nộp.

Sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung khai

báo trên máy tính, người khai báo bấm

lệnh gửi cho HQ Nhật Bản ( hơn 90 %) theo

kiểu nàyChứng từ cần thiết khi làm thủ tục khai báo HQ (Điều

68 )- 03 tờ khai HQ theo biểu mẫu quy định;

- Hóa đơn;

- VĐ đường biển hoặc VĐ hàng khơng;

- Giấy chứng nhận X X (nếu HH đủ điều kiện

được hưởng mức thuế WTO hoặc mức thuế ưu

đãi);

- Giấy chứng nhận X X biểu mẫu A (nếu là trường

hợp áp dụng mức thuế ưu đãi);

- Giấy chứng nhận NK nguyên liệu của Nhật Bản

nếu là HH sử dụng nguyên liệu NK từ Nhật Bản,

trường hợp này sẽ được hưởng mức thuế ưu đãi;

- Phiếu đóng gói, giấy biên nhận vận tải, HĐ bảo

hiểm*;

- Giấy phép, giấy chứng nhận (theo yêu cầu của

các điều luật khác);

- Bản khai chi tiết các HH phải nộp thuế TTĐB hay

được giảm hoặc miễn thuế NK;

- Bảng tính thuếb. Các thời hạn liên quan đến việc khai báo HQ

•  Bộ hờ sơ HQ (xem Điều 68 Luật HQ Nhật Bản) có thể nộp cho HQ

ngay sau khi nhà NK nhận được VĐ đường biển hoặc VĐ hàng

khơng .

• Thủ tục khai báo HQ có thể thực hiện trước khi hàng đến 11

ngày, với điều kiện tỷ giá hối đối của ngày khai báo đã được

cơng bố.c. Thủ tục khai báo HQ trước khi hàng đến

• Cần chuẩn bị tất cả các chứng từ giống trường hợp khai báo HQ

thông thường (xem Điều 68 )d. Lưu ý khi làm thủ tục khai báo hải quan Nhật Bản

• Điều 70 Luật HQ qui định: Khi thực hiện khai báo HQ, nhà

NK phải chuẩn bị đầy đủ các giấy phép liên quan đến việc

NK lô hàng, để phục vụ việc kiểm tra hoặc đáp ứng những

yêu cầu cần thiết khác.• Các DN thuỷ sản của Việt Nam muốn XK cá trích, cá

sác đin, cá tuyết, cá ngừ, cá thu đao; mực ống, mực

nang (trừ Mongoika); điệp và cồi điệp vào Nhật Bản,

phải tiến hành xin cấp phép NK cho các mặt hàng NK

có hạn ngạch này.3. Kiểm tra hải quan (KTHQ) của Nhật Bản

Bốn hình thức KTHQ ở Nhật Bản

a. KT đơn giản HQ sẽ chấp nhận cho HH được

thơng quan ngay lập tức nếu đó là hàng miễn

thuế; được chấp nhận nợ thuế hoặc đã nộp thuế

qua tài khoản điện tử. Có 70% trường hợp được

áp dụng hình thức KT này.

b. KT chứng từ HQ kiểm tra chứng từ trong bộ HS

HQ (xem Đ 68 ), nếu không phát hiện thấy sai

phạm, sẽ gửi lệnh chấp nhận thơng quan tới

máy tính của người khai báo th. Có 25%

trường hợp áp dụng hình thức KT chứng từ

c. KT thực tế hàng hố trong q trình KT chứng

từ, nếu phát hiện có khoản thuế chưa tính hay

cảm thấy nghi ngờ điều gì, HQ Nhật Bản lập tức

KT thực tế HH, việc này chỉ xảy ra với 5% trường

hợp còn lại.

d. Kiểm tra trước thông thường, việc kiểm tra chỉ

bắt đầu khi hàng đã ở trong Hozei.

Tuy nhiên, Nhật Bản đã sử dụng hệ thống KT trước

rất linh hoạt khi hàng chưa tới Hozei.Hệ thống kiểm tra trước áp dụng cho những trường

hợp:

• Hàng đã có đủ những chứng từ u cầu;

• Hàng cần thơng quan nhanh chóng do bản chất của HH,

ví dụ: TP tươi sống

• Hàng có điều kiện giao hàng chặt chẽ;

• Hàng bán theo thời vụ, như hàng phục vụ Giáng sinh;

• Hàng phải làm nhiều thủ tục theo các điều luật khác;

• Hàng có nhiều chứng từ kèm theo;

• Hàng VT biển đường dài hoặc VC quá cảnh

• Hàng NK theo định kỳ.

4. Nộp thuế, thơng quan tại cửa khẩu của Nhật Bản

• Nếu nội dung khai báo của nhà NK được chấp nhận, hệ

thống tự động sẽ tính số thuế phải nộp:

- Thuế NK bao gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế mua, thuế

phụ thu và các thuế địa phương

- Thuế tiêu thụ = (Thuế NK + Trị giá CIF của hàng NK) x 5%

- Thuế bao bì (khơng áp dụng cho HH < 10.000 Yên)

• Sau khi nộp thuế đầy đủ, nhà NK sẽ nhận được giấy phép

NK và tiến hành thông quan.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. NHỮNG QUY ĐịNH LIÊN QUAN ĐẾN HH X, NK

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x