Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quy định quản lý nhà nước về Hải quan

Quy định quản lý nhà nước về Hải quan

Tải bản đầy đủ - 0trang

c. Về chính sách, ngun tắc hoạt đợng và

mục tiêu của chính sách HQ

• Chính sách HQ của các quốc gia là bô phận hợp

thành CS kinh tế đối nội, đối ngoại của các quốc

gia đó

- Nguyên tắc tập trung, thống nhất thể hiện trong

PL, trong tổ chức bộ máy và hoạt động nghiệp vụ,

quản lý cán bộ. Việc tuân thủ các quyết định của

cấp có thẩm quyền trong phạm vi cả nước, ở mọi

khâu nghiệp vụ theo trình tự thủ tục quy định

của PL.

Tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung

thống nhất, điều hành hoạt động tập trung của

Tổng cục trưởng TCHQ là điều kiện để bảo đảm

tính thống nhất, liên tục, kịp thời, thơng suốt từ

TW đến cơ sở. Bảo đảm MT pháp luật thống nhất

trong cả nước, phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ

KTXH, chủ quyền và an ninh quốc gia.

-Chỉ có sự phân cấp theo ngành dọc chứ không có

sự phân quyền quản lý hoạt động HQ theo phạmd. Nguyên tắc phối hợp trong thực hiện QLNN về HQ

• Hoạt đợng trong lĩnh vực HQ là hoạt động tổng

hợp, liên quan đến quy định của nhiều ngành,

nhiều lĩnh vực khác nhau nên cần có sự phối hợp

chặt chẽ giữa các CQ Nhà nước, các tổ chức hữu

quan, các UBND tỉnh, thành phố, đặc khu và các

lực lượng vũ trang.

• Để thực hiện QLNN, Luật HQ các quốc gia đều có

sự phân cấp trách nhiệm như sau:

- Chính phủ thống nhất QLNN về HQ.

- TCHQ là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện thống

nhất quản lý, trực tiếp điều hành mọi hoạt động

trong lĩnh vực HQ.

- Các bộ, các ngành liên quan có trách nhiệm phối

hợp với TCHQ.

- UBND có trách nhiệm tổ chức thực hiện PL HQ tại

địa phương mình.II. QUY ĐỊNH THỦ TỤC THÔNG QUAN HH,

PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI XC, NC

1. Người khai hải quan và dịch vụ khai HQ

• Luật HQ các quốc gia đều quy định điều kiện để

được hoạt động với tư cách là người khai báo HQ :

- Chủ hàng, người có quyền định đoạt đối với HH.

- Môi giới HQ, người đại diện cho chủ hàng được

chủ hàng uỷ thác thay mặt mình để khai HQ.

a) Về tên gọi và Pháp nhân khai báo HQ

b) Yêu cầu đối với nguời làm DV

c) Trách nhiệm và quyền hạn của người làm DV

Luật HQ Cộng đồng Châu Âu gọi là "người đại diện",

Luật HQ Pháp gọi là "người ăn hoa hồng về hải

quan", Luật HQ Hàn Quốc, Đài Loan, Philipine gọi

là "người môi giới HQ", Luật HQ Nhật Bản gọi là

"dịch vụ khai HQ”Qui định về pháp nhân khai HQ

Điều 258-2: Pháp nhân làm môi giới HQ của Hàn

Quốc

(1) Nhằm mục đích tiến hành có hiệu quả hơn thủ

tục thơng quan cũng như nhằm tranh thủ sự tin

cậy của KH, người MG HQ có thể thành lập một

pháp nhân làm MG HQ thuê ít nhất là 3 người MG

HQ.

(2) Người có ý định thành lập pháp nhân làm MG

HQ phải xin giấy phép của Trưởng CQ HQ như quy

định trong sắc lệnh của Tổng thống.

(3) Mỗi công ty MG HQ có thể thiết lập 2 hay nhiều

văn phòng theo các điều kiện quy định tại sắc

lệnh của Tổng thống.

(5) Các quy định liên quan đến công ty vô hạn

trong bộ Luật TM được áp dụng với các điều chỉnh

cần thiết, đối với các thành phần không được coi

là pháp nhân làm MG HQ.Điều 159 Luật HQ Hàn Quốc qui định:

(1) Những người thuộc vào quy định của một trong các

điều khoản dưới đây có thể được coi là người MG HQ:

a. Người đã qua KT sát sạch kiến thức MG HQ.

b. Người đã phục vụ ít nhất 5 năm trong ngành HQ với

3 năm của ngạch công chức cao cấp HQ và ít nhất là

10 năm đối với cơng chức nói chung.

c. Người đã qua KT đặc biệt theo quy định trong sắc

lệnh của Tổng thống, chọn trong số những người đã

phục vụ trong ngành HQ với tư cách công chức nói

chung ít nhất là 20 năm.

(2) Bài thi chọn người MG HQ gồm 2 phần: bài KT kiến

thức kinh điển và bài KT thực hành.

(3) Chỉ những người đã vượt qua bài KT kiến thức kinh

điển và đã qua thực tiễn cơng tác ít nhất 1 năm mới

được tham gia thi thực hành.

(4) Những người đã phục vụ trong ngành HQ với tư cách

cơng chức nói chung ít nhất 10 năm hay với tư cách

công chức cao cấp bậc 5 nói chung ít nhất 5 năm có

thể được miễn KT một phần kiến thức kinh điển và

thực hành.c. Trách nhiệm của người khai hải quan

• Luật HQ các nước đều quy định người khai HQ phải

chịu trách nhiệm trước cơ quan HQ về sự chuẩn xác

của các thông tin cung cấp trong Tờ khai HH và về

việc thanh toán các khoản thuế HQ và thuế khác.

• Đối với người MG, Luật HQ Hàn Quốc quy định còn

phải có nghĩa vụ trung thực vô tư khi thay mặt chủ

hàng và giữ bí mật mà người đó thu lượm được

trong khi thực hiện công việc của mình.

d. Quyền lợi của người khai hải quan

Luật HQ các quốc gia đều quy định khi nộp tờ khai HQ

theo các điều kiện do CQ HQ quy định được phép:

- Yêu cầu giải thích các quy định HQ và chỉ dẫn biểu

thuế (điều 12 Luật HQ Liên minh Châu Âu).

- Kiểm tra HH.

- Lấy mẫu HH dưới sư giám sát của CQ HQ mà không

cần phải trích lập tờ khai riêng2. Tờ khai hải quan (tờ khai hàng hóa)a. Về hình thức tờ khai và nợi dung tờ khai HH

• Hình thức và nợi dung TK HH là yếu tố quyết định

đến tính thuế, thu thuế, thơng quan nhanh chóng

chính xác nên Luật HQ các nước đều quy định TK

HH có thể nộp dưới dạng VB hay TK điện tử và bằng

PT điện tử (3. 18)

• Mẫu TK HH đều phải phù hợp với mẫu trình bày của

Liên hợp quốc, mẫu TK điện tử phải dựa trên cơ sở

các tiêu chuẩn quốc tế đối với việc trao đổi thông

tin điện tử như quy định trong các khuyến nghi của

Hội đồng Hợp tác HQ về công nghê thơng tin

(Ch̉n mực 3.11 viết tắt là 3.11)

• HQ phải giới hạn những dữ liệu yêu cầu TK HH

những thơng tin được coi là cần thiết cho việc tính

và thu thuế HQ và thuế khác; cho việc lập số liệu

thống kê và cho việc thi hành Luật HQ (3. 12).

• Bởi vậy nợi dung TK thường phải bao gồm đủ các

thông tin cho việc xác định mã HH, xác định TG

HQ, HQ cần biết các thông tin tên tàu hoặc máy

bay, nước xuất xứ HH, số lượng kiện, số hiệu trên

mỗi kiện, CF vận tải bảo hiểm.Nếu chưa đủ thơng tin đối với mợt TK HH vì lý do

chính đáng được HQ chấp nhận thì được phép nộp

chậm trong thời hạn quy định hoặc nộp TK tạm

(tờ khai chưa hồn chỉnh) với điều kiện phải có

đủ thơng tin mà HQ cho là cần thiết và phải hoàn

chỉnh TK trong thời gian quy định (3. 13).

b. Các chứng từ đi kèm tờ khai hàng hóa

• Để đi kèm TK HH, HQ chỉ yêu cầu những chứng từ

nào cần thiết cho việc kiểm tra thương vụ và để

bảo đảm việc thi hành Luật HQ đã được tn thủ

(3. 16).

• Tuỳ tḥc phương thức VC HH là đường biển,

đường bộ, đường sắt, hàng không mà chứng từ đi

kèm khác nhau nhưng thường gồm: Lược khaiHH; Vận đơn; Chứng nhận chất lượng, kiểm

dịch (hàng thủy sản, nông sản); Hóa đơn TM;

Giấy phép XNK (nếu có); Chứng nhận X X để

hưởng ưu đãi thuế quan; Các chứng từ khác• Luật pháp quốc gia phải có quy định cho

phép nộp, đăng ký hoặc kiểm tra TK HH cùng

các chứng từ đi kèm trước khi HH đến (3. 25)

• Cho phép người khai HQ được sửa đổi bổ

sung TK HH đã nộp, với điều kiện khi nhận

được yêu cầu đó, CQ HQ chưa bắt đầu kiểm

tra TK hay kiểm tra HH (3. 27).

• Việc kiểm tra TK HH phải được thực hiện vào

cùng thời điểm hay ngay sau khi TK được

đăng ký (3. 30)3. Các chế đợ hải quan

• Chế đợ HQ (loại hình thủ tục HQ) và việc áp dụng

các TT HQ khác nhau với từng loại HH phụ tḥc

vào đặc điểm, mục đích XNK hay sử dụng các HH

đó.

• Tùy tḥc tập qn, đặc điểm vị trí địa lý, sự phát

triển kinh tế và hoạt động TM của các nước mà

Luật HQ quy định có các chế đợ khác nhau.

4. Kiểm tra hàng hóa

• Kiểm tra HH là việc cơ quan HQ tiến hành KT thực

tế HH nhằm bảo đảm rằng tính chất, X X, điều

kiện, số lượng và trị giá của HH phù hợp với

những chi tiết đã khai trong TK HH.

a. Thời gian cần thiết cho việc kiểm tra HH

- Nếu CQ HQ quyết định phải KT thực tế HH thì phải

tiến hành ngay càng sớm càng tốt (3. 33).

- Nếu phân lịch phải ưu tiên KT trước đối với động

vật sống, HH dễ hư hỏng cũng như HH khác mà

HQ chấp nhận là có yêu cầu khẩn cấp (3. 34).b. Sự có mặt của người khai HQ tại thời điểm KT

HH

• CQ HQ phải xem xét đề nghị của người khai

HQ là được có mặt hay cử người đại diện có

mặt trong quá trình KT HH. Yêu cầu này phải

được đáp ứng trừ phi có những tình huống

đặc biệt (3. 36).

- Nếu thấy có ích, CQ HQ phải yêu cầu người

khai HQ có mặt hay cử người đại diện để họ

đưa ra những hỗ trợ cần thiết nhằm tạo thuận

lợi cho KT (3. 37).

• Luật HQ các nước cũng quy định trường hợp

KT vắng mặt người khai HQ để bảo vê an

ninh, vệ sinh MT, có dấu hiệu vi phạm PL

nghiêm trọng, quá thời hạn quy định nếu

không đến làm TT HQ mà người khai khôngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quy định quản lý nhà nước về Hải quan

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×