Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nội dung và đặc điểm của Luật Hải quan

Nội dung và đặc điểm của Luật Hải quan

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.2. Đặc điểm của Luật Hải quan Việt Nam

a. Là Luật chuyên ngành có phạm vi rộng lớn

Trong hoạt động ngành HQ phải thực hiện rất nhiều văn bản qui phạm PL khác nhau

Không chỉ là luật kinh tế mà còn liên quan đến Hiến pháp, Bợ Luật Hình sự, Bợ Luật Dân

sự, Luật Tớ tụng Hình sự, Luật Tớ tụng Dân sự, Luật TM, Luật DN, Luật Đầu tư nước

ngoài, Luật Thuế XK, Thuế NK, Pháp lệnh về HĐ kinh tế...

Mà còn liên quan chặt chẽ với các điều ước, thông lệ quốc tế mà VN đã tham gia ký kết

và cam kết thực hiện khi gia nhập WTOb. Là Luật áp dụng: Là hoạt động thực hiện Luật của CQ HQ, và chủ thể tham gia

XNK HH, vật phẩm, ngoại hối, tiền tệ, XNC và của cơ quan chức năng có liên quan.Thực hiện Luật HQ là bắt buộc đối với tất cả chủ thể tham gia XNK HH; thực hiện

bằng sự kiểm tra giám sát của các CQ chức năng; bằng tính cưỡng chế thực hiện PL

HQ; thực hiện chế tài bằng phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai hình thức.Việc áp dụng Luật HQ phụ tḥc vào từng loại hình, từng đới tượng, từng tính chất cụ

thể riêng biệt.Việc áp dụng luật khơng máy móc mà phải linh hoạt, chính xác, khách quan, thớng

nhất và đồng bợ. Áp dụng Luật HQ phải tn thủ trình tự chặt chẽ và khoa họcc. Luật Hải quan VN đang trên đường hài hòa theo các chuẩn mực chung của luật pháp HQ q́c tế.Là thành viên chính thức của WTO, WCO, VN đã gửi văn kiện gia nhập Nghị định thư sửa đổi Công ước

Kyoto năm 1999. VN có 3 năm để thực hiện các chuẩn mực của Công ước và 5 năm để thực hiện các

chuẩn mực chuyển tiếp.Ngồi ra chúng ta vẫn phải thực hiện các cơng ước khác mà VN đã tham gia ký kết. Để thực hiện điều

này Luật HQ và các hệ thống văn bản PL khác phải nội luật hóa từng bước các cam kết theo lợ trình

phù hợp.

Là khới lượng cơng việc đồ sộ với ngành HQ và cơ quan liên quan.

Là khó khăn lớn nhất khi biên soạn Giáo trình và học tập môn này này: vừa phải cập nhật các qui định

hiện hành, vừa phản ánh được xu thế biến đợng trong tương lai.2.3. u cầu hồn thiện Luật Hải quan VN

Quá trình hồn thiện Luật HQVN ln đi liền, đới mặt với mợt u cầu có tính thời

đại:

- Sự bùng nổ của giao lưu TM, đầu tư giữa VN với các nước, là sự phát triển của

KHCN;-Chính sách mở cửa, hợi nhập, thu hút đầu tư nước ngồi của Đảng và Nhà nước

ta; Tham gia 13 FTA-Đòi hỏi thơng thoáng, thuận lợi khi làm thủ tục HQ của các DN, của hành khách

XNC trong và ngồi nước.-Để đới phó với mọi hành vi BL, gian lận TM, VC hàng cấm qua biên giới .+ Thủ tục HQ thông thoáng, thuận lợi

+ Tạo mơi trường pháp lý KD bình đẳng

+ Nâng cao hiệu lực QLNN trong lĩnh vực HQ

+ Phù hợp với các chuẩn mực và cam kết quốc tếII. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU VÀ NHIỆM VỤ CỦA MƠN HỌC

1. Đới tượng nghiên cứu của mơn học

Trước hết, nghiên cứu các vấn đề chung về Luật HQ của các quốc gia trên

thế giới và Luật HQ của một số quốc gia có quan hệ đầu tư, TM thường

xuyên với số lượng kim ngạch lớn với các DN Việt Nam: Liên minh Châu

Âu, Trung Quốc, Nhật Bản và một số nước ASEAN

Thứ hai, nghiên cứu các quy định pháp luật HQ Việt Nam.2. Phạm vi nghiên cứu của môn học

Thứ nhất, chỉ giới thiệu những qui định chung nhất về Luật HQ của VN và

của một số quốc gia trên thế giới mà khơng có điều kiện trình bày quy

trình nghiệp vụ cụ thể và những vấn đề nảy sinh, những vướng mắc cần

giải quyết vì đã có giáo trình khác như: Kinh tế HQ; Nghiệp vụ HQ; Thanh

tra và phòng chớng bn lậu nghiên cứu.

Thứ hai, chỉ tập trung trình bày các quy định của mợt sớ chế độ HQ thường

gặp như chế độ XK, NK đối với HH và phương tiện, chế độ gia công, tạm

nhập, quá cảnh. Mà không có điều kiện giới thiệu tất cả chế độ HQ của

các quốc gia đối với HH, phương tiện XNK và hành lý XNC.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung và đặc điểm của Luật Hải quan

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×