Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ CÁC TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP CÓ THỂ XẢY RA

KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ CÁC TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP CÓ THỂ XẢY RA

Tải bản đầy đủ - 0trang

ơ thơi điêm xay ra sư

cô phai bao cao cho Đôi

trương/ tô trương ưng

pho tinh trang khân

câp đê nhân sư chi

đao.

Sau sư cô, Trương bô

phân phai thưc hiên

bao cao chi tiêt trinh

STTTinhVi tri co thêhuôngxay ralanh đao

Biên phap xư lyNguyên nhânHanh đông

phong ngưakhân

2câp

Đao tao/kiêm tra

Chu kyThưc

hiên

Lo hơi

Binh

Dung khân câp.

Kiêm tra đô anchư khi nentoan cua vung xay ra sưsan xuât, maycô.

phat

Giai thoat ngươiChai gas bi nan.Thưc hiên sơ

(LPG), binh gioDo vân hanh,lưu trư, bao quan.Thiêt bi hongKiêmĐinh ky.P. Quanđinh đinh kyĐô ccac thiêt bi apđiên.lưc.

Đao taovân hanh thiêt

bi.1 năm 1P. Quanlân.Đôc SX.đa, binh hydro. câp cưu ngươi bi nan.Ngươi quan lyĐao taova an toan laocao nhât trong nha may1 năm 1P. Tôlân.chưc..Kiêm tra 1P. Quanquy 1 lân.Đô cđông, quy đinhơ thơi điêm xay ra sư côcua công ty.phai bao cao cho Đôi

trương/ Tô trương ưng

pho tinh trang khân câp

đê nhân sư chi đaoTrương bô phân

phai thưc hiên bao cao

3Châpđiênphongchi tiêt trinh lanh đao

Khu vưc Khi sư c ô x ay ra ơ đ ia Do cac khi cuđiêu điêm nao thi ngươi đâu điên, dây điên lam viêckhiên.Nhatiên thây chay phai bao lâu ngay.

Do qua tai, châp

cho ngươi quan ly tai may khu vưc biêt đê co biên mach.Do thao tac sai.

moc, Phong thi phap khăc phuc.Kiêmtra/ vê sinhđiên.đinh ky cac tu

điên.xương,nghiêm.Nha kho.

trongNêuxayrakhuvưcsanxuât: Trương ca/ TôĐo kiêmtra an dong cua

cac đông cơ

điên1 thang 1P. Quanlân.Đô c

điên.trương, ngươi quan lyĐao taotai khu vưc phai cătvê an toan laonguôn điên câp cho viđông, quy đinhtri xay ra sư cô va dưngcua công ty.1 năm 1P. Tôlân.chưc..1 năm 1Phonglân.tô chưc.may san xuât khi cân

thiêt nêu sư c ô x ay ra

trong khu vưc san xuât

đông thơi tiên hanh

khăc phuc sư cô.

4Tai nanTrongKhi co sư cô xay ra, bâtlaoqua trinh lamky ngươi nao phat hiênbao hô lao đông đungluyên an toanđông.viêc, bao tri,thi phai hô lơn đê moilao đông đinhP.Quanmay moc…ngươi biêt va trơ giup.quy đinh.Thao tac sai.Trang bi dungky.

đôc phucu, may moc thiêt bibao hô laokhông an toantưng bôđông khi lamphân.Sư dung moi phương

tiên co săn đê câp cưu,

cưu nan, tim kiêm nan

nhân. Ngươi phu trach

khu vưc bao cho Ban

quan đôc va Tô

trương/Đôi trương ưng

pho tinh trang khânKhông trang biHuânTrang biviêc.Kiêm

tra đinh ky cac

dung cu, thiêt

bi dung bao tri.trachcâp đê co sư chi đaoTrương hơp

nhe: Sơ cưu, khăc phuc

tai chô.Trương hơp

năng: Sơ cưu ngươi bi

tai nan, đưa đên bênh

5Khu vưcviên gân nhâtDo bôn chưa,Ngươi công tac tai vi triRo ri,tran hoabôn chưa sanbao bi chưa hoa chât bixay ra hoăc ngươi naotra an toan bônĐôc Cơchât.phâm, nguyênhong hoăc do qua trinhphat hiên sư cô thi baokhiliêu, nhiênbơm, sang, chiêt hoacho ngươi quan ly caochưa, van bôn.Kiêmliêu; khu vưcchâtnhât trong thơi điêmđinh bôn chưabơm phuy; Khoxay ra sư cô biêt đê cotheo quy đinh.chưa chât thaihương khăc phuc, tưnguy haiđo ngươi quan ly phai

tô chưc biên phap

khăc phuc:Tim cach ngăn

chăn phat sinh thêm

nưa sư ro ri, tran hoa

chât.Trang bi bao hôKiêmĐinh kyP. Quanlao đông, dung cu phu

hơp đê thu gom hoa

chât hoăc đôi bao bi

chưa khac, dung cat

hâp thu đê gom hoa

chât bi ro ri.Ngươi quan ly

cao nhât trong nha may

ơ thơi điêm xay ra sư

cô phai bao cao cho

Đôi trương/ Tô trương

ưng pho tinh trang

khân câp đê nhân sư

chi đao.Sau sư cô,

Trương bô phân phai

thưc hiên bao cao chi

6Ro ri khiĐương ông,Hư hong đươngthaithiêt bi sanông, thiêt bi trong hêchưaxuât.qua xưBăt đâu khơithông.Chuyên hoa SO2tiêt trinh lanh đao

Ngươi phu trach trongThưcTheo kêP. Quankhu vưc, ngươi tronghiênhoach, baođôc Cơnha may khi phat hiênkiêmtri.khi.thi bao cho Trương/tra, baolyđông mơi hêthanh SO3 chưa đat tôiPho ca biêt đê cotri theothông.ưuphương an xư ly:đinh ki.Dưng khân câp:khi chưa tim đươc

nguyên nhân dân đên

sư cô.Dưng may: thưcThưcKiêm traP. Quanhiênkhi khơiđôc SXđungđông mơi.theohiên quy trinhhươngshutdown hê thôngdântheo hương dân côngcôngviêc nêu đương ông,viêcthiêt bi trươc Reactorquybi ro ri khi ma khôngtrinhthê khăc phuc liênkhơiđươc.Dưng may khăcđông,phuc nêu ro ri khi taimayđương ông, thiêt bi sau

Reactor.Dưng may đê

kiêm tra lai hê thông

san xuât: Khi thiêt bidưngbi trơ lưc, hoăc lôi do

thao tac, vân hanh,..

Trương/Pho ca phai

bao cho Ban Quan đôc

va Đôi trương ưng pho

tinh trang khân câp đê

co sư chi đao nêu sư

cô vươt qua kha năng

7Ngô đôcthưcnha may ABSphâm.Khu vưckiêm soat cua minh.Moi ngươi trongtư bên ngoai bi nhiêmnha may nêu cam thâynghiêp vu chođôc.

minh co dâu hiêu binhân viên nhangô đoc hoăc ngươiăn.Do thưc ăn sangDo thưc ăn trưatai nha may bi nhiêmphat hiên ra ngươi khacđôc.co dâu hiêu bi ngô đôc

thi phai bao Ban quan

đôc va Đôi trương ưng

pho tinh trang khân

câp đê co sư chi đao.Đôi an toan viên

– vê sinh viên co nhiêm

vu chuyên ngươi bi ngôĐao taoKhamsưc khoe theo

quy đinh cho

nhân viên nha

ăn.1 năm 1P. Tôlânchưc1 năm 1P. Tôlânchưcđôc đên bênh viên gân

nhât

8Thiên tai Khu vưcnha may ABSTrương/ Pho ca nhânlam hư may moc, thiêtđinh tinh hinh thơi tiêt,tra đinh kybi.

đê đam bao an toanhoat đông cuacho may moc thiêt bihê thôngma ra quyêt đinh:Dưng khân câpchông set.Ngoai rahê thông san xuât.Giam tai hoăctheo doi câpSet đanh: co thêMưa to, gio lơn:lam hư nha xương.cup điên đông lưc khu

vưc xương san xuât.

Ghi nhân thông tin,

tinh trang may moc

thiêt bi vao biên ban

giao ca. Nêu co tinh

huông co thê dân đên

ngoai kha năng kiêm

soat thi phai bao cho

ban quan đôc va đôi

trương ưng pho tinh

trang khân câp đê coKiêmnhât dư bao

thơi tiêt qua

bao, đai…khi co

biên đông vê

thơi tiêt.1 năm 1P. Quanlânđôc

điên.sư chi đao8. KÊ HOACH HUÂN LUYÊN DIÊN TÂP

-Đôi vơi cac tinh huông liên quan PCCC( tinh huông 1, 2, 3, 4): đươc thưc hiên 01 năm/ 01 lân do đôi trương PCCC ph ôihơp Hôi đông an toan bao hô lao đông va PCCC cua công ty tô chưc.

Đôi vơi cac tinh huông khac ( tinh huông 5, 6, 7, 8) đươc thưc hiên 3 năm/ 1 lân do tr ương bô phân chiu trach nhi êm liên

quan tô chưc thưc hiên.

Trươc khi diên tâp cac tinh huông khân câp phai co kê hoach diên tâp cu thê.

9. PHU LUC

-Danh muc sô điên thoai khân câp.

Danh sach đôi ưng pho tinh trang khân câp (đơi PCCC).

Hơ sơ diên tâp.

Cac biêu mâu.HƯƠNG DÂN CƠNG VIÊC KIÊM SOAT VA QUAN LY CHÂT THAI06.HD.ABS.191 MUC ĐICH:

-Hương dân cach xư ly cac yêu tô, qua trinh co tac đông lam ô nhiêm môi-trương tai nha may ABS.

Hương dân thu gom va bao quan chât thai nguy hai đung quy trinh, sư d ung

hiêu qua, hơp ly cac nguôn nguyên, nhiên liêu trong san xuât, giam thiêu ô-nhiêm môi trương.

Nâng cao nhân thưc bao vê môi trương.2 PHAM VI AP DUNG:

Tât ca nhân viên lam viêc tai nha may ABS, nhân viên nha thâu bên ngoai

lam viêc tai nha may.

3 ĐINH NGHIA:

3.1 Chât thai vê sinh thiêt bi:

La cao căn, nươc dơ co chưa nhiêu tap chât phat sinh trong qua trinh vê sinh

thiêt bi.

3.2 Chât thai răn: (CTR)

3.2.1 Chât thai răn thông thương: (CTRTT)

Nhom chât thai co thê thu hôi đê tai chê, tai sư d ung: bao bi chưa nguyên

liêu, bao xi măng, bao chưa cat xây dưng, rac thai tư bô phân cơ đi ên (mâu

vun săt thep, vât tư phê thai trong qua trinh thay thê sưa chưa không dinh

dâu nhơt, hoăc hoa chât nguy hai.

Chât thai răn xây dưng (CTRXD), bao gôm:

Đât, bun tư công tac đao đât, nao vet lơp đât măt co thê sư dung

đê bôi đăp cho đât trông cây.

Đât đa, chât thai răn tư vât liêu xây dưng (gach, ngoi, vưa, bê

tong, vât tư cho cac công trinh xây dưng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ CÁC TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP CÓ THỂ XẢY RA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×