Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4.6: Độ uốn gạch có chất kết dính là PU

Bảng 4.6: Độ uốn gạch có chất kết dính là PU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhận xét:

Từ đồ thị, ta thấy độ uốn của mẫu gạch có chất kết dính với hàm lượng là 20%

có giá trị cao nhất,sau đó lần lượt giảm dần và gạch có chất kết dính với hàm lượng là

10% có giá trị thấp nhất thay đổi đáng kể.

Khi có sử dụng Silane với các hàm lượng khác nhau thì độ cứng tăng dần theo

hàm lượng keo và chất tương hợp Silane. Sự thay đổi độ cứng ở các tỷ lệ keo PU đáng

kể: khi ở 20% cao nhất, gấp 3-4 lần ở tỷ lệ 10%

Giải thích:

Khi tăng tỷ lệ nhựa lên, tức là tăng hàm lượng chất kết dính lên, khi đó c ao su

liên kết tốt với nhau hơn nên độ cứng tăng. Khi có chất tương hợp Silane sẽ tăng tính

kết dính giữa cao su và PU nên sẽ tăng độ cứng.

Nhận xét chung:

Ta thấy độ uốn của mẫu gạch có tỷ lệ chất kết dính tăng lên, tức là tăng hàm

lượng chất kết dính lên, thì độ uốn tăng dần. Điều này có thể giải thích là do diện tích

bề mặt của cao su khá lớn, do vậy khi tăng hàm lượng kết dính thì mức độ thấm ướt bề

mặt của cao su sẽ tốt hơn nên độ uốn của phẩm sẽ tăng cao.

Khi có sử dụng Silane với các hàm lượng khác nhau thì độ cứng tăng dần theo

hàm lượng keo và chất tương hợp Silane. Sự thay đổi độ cứng ở các tỷ lệ keo

Polyester, PU đáng kể nhất: khi ở 20% cao nhất, gấp 3 -4 lần ở tỷ lệ 10%, còn keo

Epoxy thay đổi khơng đáng kể.103104Hình 4.9: Đồ thị biểu diễn đơ bền uốn khi so sánh các loại keo

Nhận xét chung:

Hầu như độ uốn tăng lên so với các mẫu không có tương hợp silane. Điều này

có thể giải thích dựa trên vai trò của chất tương hợp silane, có chức năng gắn kết nền

keo với nền cao su làm cho sản phẩm được liên kết bền chặt hơn do đó có đặc tính cơ

lý cao hơn. Silane được dùng với hàm lượng tương đối nhỏ (1% cao su và 1% nhựa)

nhưng kết quả cho thấy khi dùng chất tương hợp Silane thì hiệu quả mang lại cho tính

cơ lý của sản phẩm khá cao và kết quả khi càng dùng tỷ lệ Silane càng cao thì dặc tính

cơ lý sản phẩm càng cao. Do đó có thể dùng Silane với nồng độ 1% cao su cho các

mẫu ép sẽ có kết quả tốt hơn. Silane tương hợp tốt với các loại keo dùng trong đề tài,

Epoxy kết hợp với Silane cho độ uốn cao nhất so với các loại keo khác dùng trong thí

nghiệm.

Trong các loai keo cho thấy keo Epoxy cho sản phẩm có đặc tính cơ lý vượt trội

hơn so với các loại keo còn lại: độ uốn gấp 2 -3 lần so với chất kết dính là Polyester

hay PU. Có thể kết luận loại keo Epoxy cho đặc tính cơ lý tốt ở 15%.1054.4.Độ hút nước của sản phẩm trong 48 giờ:

Bảng 4.7: Độ hút nước gạch có chất kết dính là Epoxy

E5E7.5E10E12.5E15Lần 11,871,71,621,090,9Lần 21,841,651,571,080,84Lần 31,861,671,651,060,91TB1,861,671,611,080,88Lần 1

Lần 2

Lần 3

TBE5s

1,8

1,79

1,82

1,8E7.5s

1,46

1,55

1,54

1,52Lần 1

Lần 2

Lần 3

TBE5scs

1,26

1,25

1,25

1,25E7.5scs

1,02

1,05

1,02

1,03E10s

1,41

1,45

1,43

1,43E10scs

1,01

1,03

0,9

0,98E12.5s

0,93

0,97

0,92

0,94E15s

0,83

0,8

0,77

0,8E12.5scs

0,9

0,92

0,85

0,89E15scs

0,78

0,77

0,73

0,76Hình 4.10: Đồ thị biểu diễn độ hút nước của epoxy

106Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4.6: Độ uốn gạch có chất kết dính là PU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×