Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vấn đề thứ 4: Vai trò của công bố thông tin

Vấn đề thứ 4: Vai trò của công bố thông tin

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phụ lục 4. Thách thức ngân hàng Trung Quốc đối mặt khi thực hiện Basel II

Trụ cộtThách thứcKết quảTrụ cột 1Đáp ứng yêu cầu liên

quan tới tỷ lệ an toànNgân hàng Trung Quốc phải cố gắng tăngChi

vốnphí vốn tối thiểucường mức vốn tổng thể của mình.tăng thêm đối với RRTN

Khó áp dụng do thiếu tổ chức xếp hạngThực hiện phươngtín dụng uy tín trong nước; thiếu dữ liệu; hệpháp chuẩn hóathống thơng tin yếu.Thực hiện phương

pháp mơ hình đánh giá

Trụ cột 2nội bộ

Áp dụng phương thức

giám sát, kiểm soát

theo Basel IIcòn kém và hạn chế trong việc áp dụng

các kết quả xếp hạng.

Vì một số lý do nhất định, việc thực hiện

Basel II tác động tiêu cực tới quy định đảm

bảo an toàn và hạn chế hoạt động cho

vay thận trọng.

Không đáp ứng yêu cầu hỗ trợ do thiếu cơSự hỗ trợ hoạtsở dữ liệu giám sát và chế độ kiểm tốn, kếđộng giám sát

Trụ cột 3Khó thực hiện do phương pháp xếp hạngtoán chưa đầy đủĐối với những ngân Nội dung thông tin công bố trên website

hàngkhôngtrong không đáp ứng yêu cầu của các đốidanh sách thực hiện tượng tham gia thị trường, đặc biệt là thông

Basel II tại Trung QuốcTính nhất quán trong

tiêu chuẩn thống kêtin về tài chính trọng yếu.

Nhiều phương pháp thống kê được CBRC áp

dụng đối với từng cấp độ khác nhau

trong ngành ngân hàng. Do đó, các ngân

hàng Trung Quốc chỉ có thể so sánh trong

cùng một cấp độ nhất định.

Nguồn: Deloitte (2010)Phụ lục 5A: Dữ liệu đầu vào của 10 NHTM thực hiện thí điểm theo Basel II

Số liệu T12/2017 (đơn vị tỷ đồng,%)

Ngân hàng

TMCP Á

ChâuNgân hàng

TMCP Hàng

hảiNgân hàng

TMCP Kỹ

ThươngNgân hàng

TMCP Quân

ĐộiNgân hàng

TMCP Quốc

tếNgân hàng

TMCP Sài

Gòn Thương

tínNgân hàng

TMCP Việt

Nam Thịnh

vượngNgân hàng

Cơng thươngNgân hàng

Đầu tư và

Phát triểnNgân hàng

Ngoại thươngBảng A1. Bảng cân đối kế toán và Báo cáo thu nhập

Tồng tài sản

Tiền mặt, TG tại NHNN

TPCP, Tin phieu NHNN, kho bac

Cho vay ròng

Tài sản khác ròng

Tổng nguồn vốn

Tổng nợ phải trả

Huy động (tiền gửi + GTCG)

Huy động khơng kỳ hạn

VND

Ngoại tệ

Huy động có kỳ hạn

VND

Ngoại tệ

Nhận tiền gửi và đi vay trên LNH

Tiền gửi của các TCTD khác

Vay các TCTD khác

VCSH

Vốn tự có

LNST

Thu nhập thuần từ HĐKD

Thu nhập lãi thuần

Thu nhập lãi

Chi phí lãi

Thu nhập dịch vụ + ngoại hối + góp vốn

Chi phí dịch vụ + kinh doanh ngoại hối

Lãi/lỗ từ kinh doanh chứng khốn

Thu nhập thuần từ hoạt động khác

Chi phí hoạt động

DPRRTD

Thuế TNDN283,850

13,166

49,562

193,762

27,359

283,850

268,150

247,672

42,375

36,680

5,695

205,297

200,639

4,658

15,380

12,157

3,223

15,700112,862

5,444

24,681

35,765

46,970

112,862

99,160

64,100

11,854

9,979

1,875

52,247

51,315

932

30,068

13,399

16,669

13,702269,399

6,662

17,315

158,459

86,963

269,399

243,864

189,114

41,612

37,275

4,337

147,502

139,767

7,735

46,887

21,878

25,009

25,535307,403

8,515

37,156

178,148

83,583

307,403

279,206

223,520

87,059

64,577

22,482

136,461

132,129

4,332

46,132

37,073

9,059

28,196123,393

4,604

12,452

78,958

27,379

123,393

114,647

77,680

11,365

9,452

1,913

66,315

63,001

3,314

33,696

17,264

16,432

8,746365,018

8,333

29,710

214,079

112,896

365,018

342,137

322,984

45,497

42,628

2,869

277,487

270,977

6,510

11,856

6,818

5,039

22,881235,975

8,447

18,627

135,792

73,110

235,975

208,410

170,284

20,157

18,188

1,970

150,127

146,749

3,378

26,640

8,401

18,239

27,5651,103,793

25,903

57,505

774,828

245,558

1,103,793

1,041,705

774,875

121,168

100,651

20,516

653,707

627,426

26,281

111,916

66,812

45,103

62,0881,182,727

33,434

98,720

824,253

226,320

1,182,727

1,135,878

934,111

162,221

148,418

13,803

771,890

748,302

23,588

89,468

28,518

60,950

46,8491,034,089

103,710

106,870

530,822

292,687

1,034,089

981,235

726,755

213,002

155,114

57,888

513,753

436,070

77,683

65,824

56,088

9,737

52,85413,89015,03524,15224,71410,05625,56823,12276,63951,47756,0992,089

103,023

8,248125.4

34,824

1,617.85,677.5

87,780

8,828.74,294.5

116,419

10,653.61,124.2

18,531

3,443.11,228.8

68,977

4,934.64,780

9,454

8,9356,718

26,649

26,4516,593

30,314

29,6198,849

22,069

21,61849,776

41,528

2,169

697604

8,4876,081

2,466

51316,105

14,487

886

68639,861

31,054

5,578

1,65056,602

45,948

2,349

8381,042.2808.029.01,3462,7842,090

1,017

414,574

3,602

8143,6004,827

2,961

1,0608,517

5,075

836

499161.3

9642,313

350

28132,131

27,192

3,726

822171.4

9005,996

716

2575191986944511,7252,0273,1992,0915,361

2,78014,704

8,28013,836

15,64711,650

6,188Phụ lục 5B: Dữ liệu đầu vào của 10 NHTM thực hiện thí điểm theo Basel II

Số liệu T12/2017 (đơn vị tỷ đồng,%)

Ngân hàng

TMCP Á

ChâuNgân hàng

TMCP Hàng

hảiNgân hàng

TMCP Kỹ

ThươngNgân hàng

TMCP Qn

ĐộiNgân hàng

TMCP Quốc

tếNgân hàng

TMCP Sài

Gòn Thương

tínNgân hàng

TMCP Việt

Nam Thịnh

vượngNgân hàng

Công thương10,056

79,46025,568

241,73823,122

168,92476,639

831,254Ngân hàng

Đầu tư và

Phát triểnNgân hàng

Ngoại thươngBảng A2: Dữ liệu đầu vào khácCARVốn tự có

Tài sản có rủi roRủi ro tín dụngPerforming loans

Nợ đủ tiêu chuẩn (Nhóm 1)

Nợ cần chú ý (Nhóm 2)

Non performing loans (NPLs), gross

Nợ dưới tiêu chuẩn (Nhóm 3)

Nợ nghi ngờ (Nhóm 4)

Nợ có khả năng mất vốn (Nhóm 5)

DPRRTD

TSBĐ đã khấu trừ

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4

Nhóm 5

TSBĐ là Bất động sản

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4

Nhóm 5

TSBĐ là các loại khác

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4

Nhóm 513,890

140,70215,035

88,42624,152

229,39024,714

236,06851,477

577,36856,099

640,303194,134

193,049

1,085

1,372

314

275

783

1,74435,401

34,415

986

789

131

35

624

425157,765

155,452

2,314

2,575

572

453

1,550

1,881178,073

174,640

3,433

2,184

708

663

813

2,10977,878

77,038

839

1,987

54

63

1,870

907207,437

206,626

812

9,206

590

970

7,645

2,564133,910

126,577

7,333

3,959

1,432

1,479

1,048

2,077773,903

770,308

3,595

8,977

1,242

2,550

5,184

8,052822,248

793,838

28,410

12,187

2,700

4,807

4,680

10,182532,714

527,893

4,821

6,158

677

3,581

1,900

8,050176,749

921

334

227

1,08621,358

323

324

358

4,46173,169

1,168

210

219

903186,213

3,076

431

526

55774,564

600

96

109

2,453115,516

4,264

480

694

1,197557,993

2,857

309

1,539

5,398428,237

14,112

2,078

1,797

3,336151,377

827

327

213

1,05911,940

139

124

148

3,79928,027

618

136

160

84165,012

1,232

257

333

36247,196

392

74

83

1,983188,732

571

243

340

3,544

0

141,907

437

88

326

3,02472,893

2,901

302

441

1,072385,639

2,126

267

1,238

3,696280,503

10,609

1,592

1,403

2,708424,793

6,304

306

1,953

664

0

214,948

2,290

226

512

42525,372

95

7

15

279,418

185

201

210

66245,142

550

74

58

63121,200

1,845

174

193

19527,368

208

23

25

47046,825

134

155

14

51942,623

1,363

178

254

125172,354

731

42

301

1,702147,734

3,502

487

394

628209,845

4,014

81

1,440

239Phụ lục 5C: Dữ liệu đầu vào của 10 NHTM thực hiện thí điểm theo Basel IISố liệu T12/2017 (đơn vị tỷ đồng,%)

Ngân hàng

TMCP Á

Châu

Bảng A2: Dữ liệu đầu vào khác

Phân loại cho vay theo ngành kinh tế

Tổng

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Công nghiệp chế biến, chế tạo

Xây dựng + BDS

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô

tô, xe máy và xe có động cơ khác

Hoạt động dịch vụ khác

Khác

Nợ xấu

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Công nghiệp chế biến, chế tạo

Xây dựng

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ơ tơ, mơ

tơ, xe máy và xe có động cơ khác

Hoạt động dịch vụ khác

Khác

Dư nợ cho vay khách hàng lớn nhất

Lớn thứ nhất

Lớn thứ hai

Lớn thứ ba

Lớn thứ tư

Tổng dư nợ của 5 khách hàng lớn nhất tiếp

theo195,506Ngân hàng

TMCP Hàng

hải36,190Ngân hàng

TMCP Kỹ

Thương160,340Ngân hàng

TMCP Quân

Đội180,257Ngân hàng

TMCP Quốc

tế79,864Ngân hàng

TMCP Sài

Gòn Thương

tín216,643Ngân hàng

TMCP Việt

Nam Thịnh

vượng137,869Ngân hàng

Cơng thươngNgân hàng

Đầu tư và

Phát triểnNgân hàng

Ngoại thương782,880834,435538,8721,149

31,890

8,530309

3,995

3,979302

20,070

6,1012,665

30,512

18,2521,736

9,717

13,60924,210

24,168

16,0223,539

12,142

8,33329,763

220,517

88,24236,891

141,585

92,08711,291

145,538

31,83031,528

9,0355,493

47,93614,727

9,26842,514

2306,013

1,00022,427

15,55422,301

1,542211,914

2,784215,425

74,412118,499

21,520113,374

1,372-25,523

789109,873

2,57586,084

2,18447,788

1,987114,262

9,20690,013

3,959229,660

8,977274,035

12,187210,193

6,158239

1695

78

323

293

1851

35

8458

985

166119

723

8249

118

432288

4,544

241673

1,504

1,1594

72

98238

5167

0241

3548

361170

911,698

1,358193

122,744

93,186

1,7215

1,2257205081,8501,1565174,4843,1941,1513,9444,7541,198

982

3,056

7402,171

1,953

5,923

1,5002,285

2,500

7,298

2,7002,016

1,713

4,933

9941,209

921

2,969

7582,172

2,080

6,134

1,7221,230

2,000

5,053

1,76813,566

13,199

34,702

7,3266,411

4,782

14,906

3,7107,071

5,943

17,005

3,29492,20239,15045,0297,85315,07018,12412,9937,64815,57912,424Phụ lục 5D: Dữ liệu đầu vào của 10 NHTM thực hiện thí điểm theo Basel II

Số liệu T12/2017 (đơn vị tỷ đồng,%)

Ngân hàng

TMCP Á

Châu

Bảng A3: Một số tỷ lệ cơ bản (Chỉ số lành mạnh tài chính)

Mức độ an toàn vốn

CAR

9.9

Chất lượng tài sản

Tỷ lệ nợ xấu

0.7

DPRRTD/Nợ xấu

127.1

(Nợ xấu- DPRRTD)/ Vốn

-2.7

Cho vay ngoại tệ/tổng dư nợ cho vay

4.5

Tổng tài sản có rủi ro/tổng tài sản

49.6

Khả năng sinh lời

ROA

0.9

ROE

30.1

Thanh khoản

22.1

Tài sản thanh khoản/tổng tài sản

Tài sản thanh khoản/tổng nợ phải trả

23.4

Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường

2.4

Trạng thái ngoại tệ ròng/vốn tự cóNgân hàng

TMCP Hàng

hảiNgân hàng

TMCP Kỹ

ThươngNgân hàng

TMCP Qn

ĐộiNgân hàng

TMCP Quốc

tếNgân hàng

TMCP Sài

Gòn Thương

tínNgân hàng

TMCP Việt

Nam Thịnh

vượngNgân hàng

Công thươngNgân hàng

Đầu tư và

Phát triểnNgân hàng

Ngoại thương17.010.510.512.710.613.79.28.98.82.2

53.8

2.4

9.2

78.31.6

73.1

2.9

5.3

85.11.2

96.6

0.3

13.3

76.82.5

45.6

10.7

9.7

64.44.2

27.8

26.0

4.1

66.22.9

52.5

8.1

3.7

71.61.1

89.7

1.2

11.8

75.31.5

83.5

3.9

8.3

48.81.1

130.7

-3.4

13.5

61.90.1

1.72.5

47.01.6

34.81.1

22.40.4

9.62.3

41.30.7

17.50.6

25.61.0

31.526.7

30.48.9

9.814.9

16.413.8

14.910.4

11.111.5

13.07.6

8.011.2

11.620.4

21.50.111.8-4.26.9-0.4-0.828.61.77.6Phụ lục 5E: Dữ liệu đầu vào của 10 NHTM thực hiện thí điểm theo Basel II

Số liệu T12/2017 (đơn vị tỷ đồng,%)

Ngân hàng

TMCP Á

Châu

Bảng A4: Câu trúc hệ thống tài chính

Thị phần tổng tài sản

Thị phần cho vay

Thị phần tiền gửi

Thị phần Vốn

Tổng tài sản/GDP

Bảng A5: Phân tích các tỷ lệ cơ bản (xếp hạng)

Tổng

Mức độ an toàn vốn

CAR

Chất lượng tài sản

Tỷ lệ nợ xấu

DPRRTD/Nợ xấu

(Nợ xấu- DPRRTD)/ Vốn

Cho vay ngoại tệ/tổng dư nợ cho vay

Tổng tài sản có rủi ro/tổng tài sản

Khả năng sinh lời

ROA

ROE

Thanh khoản

Tài sản thanh khoản/tổng tài sản

Tài sản thanh khoản/nợ phải trả ngắn hạn

Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường

Trạng thái ngoại tệ ròng/vốn tự cóNgân hàng

TMCP Hàng

hảiNgân hàng

TMCP Kỹ

ThươngNgân hàng

TMCP Quân

ĐộiNgân hàng

TMCP Quốc

tếNgân hàng

TMCP Sài

Gòn Thương

tínNgân hàng

TMCP Việt

Nam Thịnh

vượngNgân hàng

Cơng thươngNgân hàng

Đầu tư và

Phát triểnNgân hàng

Ngoại thương5.7

6.2

6.6

4.3

6.32.2

1.1

1.7

4.7

2.55.4

5.1

5.1

7.5

6.06.1

5.7

6.0

7.7

6.82.5

2.5

2.1

3.1

2.77.3

6.8

8.7

8.0

8.14.7

4.4

4.6

7.2

5.222.0

24.8

20.8

23.9

24.523.6

26.4

25.0

16.0

26.320.6

17.0

19.5

17.5

23.01.92.02.11.82.12.91.52.62.52.13.01.03.03.02.03.01.03.04.04.01.0

1.0

1.0

1.0

2.03.0

3.0

1.0

1.0

4.02.0

3.0

1.0

1.0

4.01.0

2.0

1.0

1.0

4.03.0

4.0

1.0

1.0

3.04.0

4.0

3.0

1.0

3.03.0

3.0

1.0

1.0

3.01.0

3.0

1.0

1.0

4.01.0

3.0

1.0

1.0

2.01.0

1.0

1.0

1.0

3.04.0

1.04.0

4.01.0

1.02.0

1.04.0

1.04.0

3.01.0

1.04.0

1.04.0

1.04.0

1.01.0

1.01.0

1.03.0

4.02.0

2.02.0

3.03.0

3.03.0

3.04.0

4.03.0

3.01.0

1.01.01.03.01.02.01.01.04.01.02.0Phụ lục 5F: Dữ liệu đầu vào của 10 NHTM thực hiện thí điểm theo Basel II

Số liệu T12/2017 (đơn vị tỷ đồng,%)

Ngân hàng

TMCP Á

Châu

Bảng A6: Phân tích tỷ lệ cơ bản: Xác suất vỡ nợ

Tổng

Mức độ an toàn vốn

CAR

Chất lượng tài sản

Tỷ lệ nợ xấu

DPRRTD/Nợ xấu

(Nợ xấu- DPRRTD)/ Vốn

Cho vay ngoại tệ/tổng dư nợ cho vay

Tổng tài sản có rủi ro/tổng tài sản

Khả năng sinh lời

ROA

ROE

Thanh khoản

Tài sản thanh khoản/tổng tài sản

Tài sản thanh khoản/nợ phải trả ngắn hạn

Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường

Trạng thái ngoại tệ ròng/vốn tự cóNgân hàng

TMCP Hàng

hảiNgân hàng

TMCP Kỹ

ThươngNgân hàng

TMCP Qn

ĐộiNgân hàng

TMCP Quốc

tếNgân hàng

TMCP Sài

Gòn Thương

tínNgân hàng

TMCP Việt

Nam Thịnh

vượngNgân hàng

Công thươngNgân hàng

Đầu tư và

Phát triểnNgân hàng

Ngoại thương5.69.34.91.45.69.31.313.011.510.65.00.15.05.01.05.00.15.030.030.00.1

0.1

0.1

0.1

1.05.0

5.0

0.1

0.1

30.01.0

5.0

0.1

0.1

30.00.1

1.0

0.1

0.1

30.05.0

30.0

0.1

0.1

5.030.0

30.0

5.0

0.1

5.05.0

5.0

0.1

0.1

5.00.1

5.0

0.1

0.1

30.00.1

5.0

0.1

0.1

1.00.1

0.1

0.1

0.1

5.030.0

0.130.0

30.00.1

0.11.0

0.130.0

0.130.0

5.00.1

0.130.0

0.130.0

0.130.0

0.10.1

0.10.1

0.15.0

30.01.0

1.01.0

5.05.0

5.05.0

5.030.0

30.05.0

5.00.1

0.10.10.15.00.11.00.10.130.00.11.0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vấn đề thứ 4: Vai trò của công bố thông tin

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×