Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp hỗn giao

Phương pháp hỗn giao

Tải bản đầy đủ - 0trang

DescriptivesHvnN

125

1315% Confidence Interval fo

Mean

Lower

Bound

Upper Bound Minimum Maximum

Mean Std. Deviation Std. Error

4,7248

,47969

,04291

4,6399

4,8097

3,30

5,80

5,7534

,58128

,05079

5,6530

5,8539

4,10

7,10124

3806,4847

5,6537,55098

,89647,04948

,045996,3867

5,56336,5826

5,74415,50

3,307,80

7,801,00

2,00125

1317,6904

6,6863,95033

,59920,08500

,052357,5222

6,58277,8586

6,78985,40

5,609,60

8,403,00124

3808,3911

7,5729,89051

1,08228,07997

,055528,2328

7,46378,5494

7,68215,40

5,4010,50

10,501,00

2,00

3,00

TotalD00TotalTest of Homogeneity of Variances

Levene

StatisticHvn

D00df1df2Sig.1,4582377,23413,9112377,000ANOVAHvnD00Sum of

Squares

194,785

109,800Between Groups

Within GroupsdfMean Square

2

377Total304,585379Between Groups

Within Groups

Total187,727

256,204

443,9312

377

379FSig.97,392

,291334,399,00093,863

,680138,118,000Multiple ComparisonsDependent Variable

HvnD00(I) Loai (J) Loai

Bonferroni 1,00

2,00Mean

Difference

(I-J)

-1,02864*Std. Error

,06748Sig.

,0002,003,00

1,00-1,75988*

1,02864*,06840

,06748,000

,000-1,9244

,8664-1,5954

1,19093,003,00

1,00-,73124*

1,75988*,06762

,06840,000

,000-,8938

1,5954-,5686

1,9244Bonferroni 1,002,00

2,00,73124*

1,00414*,06762

,10307,000

,000,5686

,7563,8938

1,25202,003,00

1,00-,70073*

-1,00414*,10449

,10307,000

,000-,9520

-1,2520-,4495

-,75633,003,00

1,00-1,70487*

,70073*,10329

,10449,000

,000-1,9532

,4495-1,4565

,95202,001,70487*,10329,0001,45651,9532*. The mean difference is significant at the .05 level.95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound

-1,1909

-,8664Hvn

Subset for alpha = .05

Duncana,bLoai

1,00

2,001

4,7248N

125

1313,00

Sig.235,7534124

1,0001,0006,4847

1,000Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 126,592.

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes

is used. Type I error levels are not guaranteed.D00

Subset for alpha = .05

Duncana,bLoai

2,00

1,00

3,00N

131

125

124Sig.1

6,68631,000b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes

is used. Type I error levels are not guaranteed.Ghi chú:

1: Dầu rái

2: Sao đen

3: Thanh thất37,6904Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 126,592.3.2. Hỗn giao theo hàn21,0008,3911

1,000DescriptivesHvnN

119

1245% Confidence Interval fo

Mean

Lower

Bound

Upper Bound Minimum Maximum

Mean Std. Deviation Std. Error

4,3479

,60040

,05504

4,2389

4,4569

2,20

5,70

4,8556

,55748

,05006

4,7565

4,9547

3,30

5,80122

3655,6238

4,9468,61052

,78707,05527

,041205,5143

4,86585,7332

5,02794,50

2,207,40

7,401,00

2,00119

1246,5992

5,77581,03338

,82879,09473

,074436,4116

5,62856,7868

5,92312,50

4,108,40

7,603,00122

3657,1902

6,5170,88890

1,08728,08048

,056917,0308

6,40517,3495

6,62895,50

2,509,40

9,401,00

2,00

3,00

TotalD00TotalTest of Homogeneity of Variances

Levene

StatisticHvn

D00df1df2Sig.,2002362,8192,0152362,135ANOVAHvnD00Between Groups

Within GroupsSum of

Squares

99,625

125,864dfMean Square

2

362Total225,489364Between Groups

Within Groups

Total124,209

306,106

430,3152

362

364FSig.49,812

,348143,266,00062,105

,84673,445,000Multiple ComparisonsDependent Varia

HvnD00Mean

Difference

Std. Error

(I-J)

-,50775* ,07567(I) Loai (J) Loai

Bonferron 1,00

2,0095% Confidence Interval

Lower

Bound Upper Bound

Sig.

,000

-,6897

-,32582,003,00

1,00-1,27587*

,50775*,07597

,07567,000

,000-1,4586

,3258-1,0931

,68973,003,00

1,00-,76813*

1,27587*,07519

,07597,000

,000-,9490

1,0931-,5873

1,4586Bonferron 1,002,00

2,00,76813*

,82335*,07519

,11800,000

,000,5873

,5395,9490

1,10722,003,00

1,00-,59100*

-,82335*,11848

,11800,000

,000-,8760

-1,1072-,3060

-,53953,003,00

1,00-1,41436*

,59100*,11726

,11848,000

,000-1,6964

,3060-1,1323

,87602,001,41436*,11726,0001,13231,6964*.The mean difference is significant at the .05 level.HvnDuncana,bLoai

1,00

2,00

3,00Subset for alpha = .05

21N

119

124

12234,3479

4,8556Sig.1,0001,0005,6238

1,000Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 121,632.

b.The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes

is used. Type I error levels are not guaranteed.D00Duncana,bLoai

2,00

1,00

3,00Subset for alpha = .05

21N

124

1196,5992122Sig.1,000Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 121,632.

b.35,7758The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group

sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.1,0007,1902

1,0004. Dạng lập địa

Ghi chú:

- CT1: Trồng thuần loài Sao đen trên dạng lập địa B

- CT2: Trồng thuần loài Sao đen trên dạng lập địa C

- CT3: Trồng thuần loài Sao đen trên dạng lập địa D2

DescriptivesD1.3N

128

1265% Confidence Interval fo

Mean

Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum

7,8617

,48083

,04250

7,7776

7,9458

6,80

9,10

7,6571

,73096

,06512

7,5283

7,7860

6,00

9,50127

3816,2913

7,2706,46803

,90189,04153

,046206,2092

7,17986,3735

7,36155,50

5,507,60

9,501,00

2,00128

1267,0922

6,6810,47730

,76102,04219

,067807,0087

6,54687,1757

6,81515,90

5,008,50

8,203,00127

3815,2094

6,3286,34167

,98057,03032

,050245,1495

6,22985,2694

6,42744,50

4,506,20

8,501,00

2,00

3,00

TotalHvnTotalTest of Homogeneity of VariancesD1.3Levene

Statistic

19,002Hvn42,902df1df2Sig.2378,0002378,000ANOVAD1.3HvnBetween Groups

Within GroupsSum of

Squares

185,339

123,751dfMean Square

2

378Total309,091380Between Groups

Within Groups

Total249,343

116,035

365,3782

378

380FSig.92,670

,327283,060,000124,672

,307406,134,000Multiple ComparisonsDependent Variab

D1.3HvnLSDLSD(I) CT (J) CT

1,00

2,00Mean

Difference

Std. Error

(I-J)

,20458*

,0718195% Confidence Interval

Lower

Bound Upper Bound

Sig.

,005

,0634

,34582,003,00

1,001,57038*

-,20458*,07166

,07181,000

,0051,4295

-,34581,7113

-,06343,003,00

1,001,36580*

-1,57038*,07195

,07166,000

,0001,2243

-1,71131,5073

-1,42951,002,00

2,00-1,36580*

,41124*,07195

,06953,000

,000-1,5073

,2745-1,2243

,54802,003,00

1,001,88274*

-,41124*,06939

,06953,000

,0001,7463

-,54802,0192

-,27453,003,00

1,001,47150*

-1,88274*,06967

,06939,000

,0001,3345

-2,01921,6085

-1,74632,00-1,47150*,06967,000-1,6085-1,3345*. The mean difference is significant at the .05 level.D1.3

Subset for alpha = .05

Duncana,bCT

3,00

2,001

6,2913N

127

126

1281,00237,6571Sig.1,0001,0007,8617

1,000Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 126,995.

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes

is used. Type I error levels are not guaranteed.Hvn

Subset for alpha = .05

Duncana,bCT

3,00

2,00

1,00N

127

126

128Sig.1

5,2094236,6810

1,000Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 126,995.

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes

is used. Type I error levels are not guaranteed.1,0007,0922

1,000PHỤ LỤC 07

XỬ LÝ SỐ LIỆU SPSS CÁC THÍ NGHIỆM TRỒNG BỔ SUNG

1. Ảnh hưởng của phương thức trồng tới sinh trưởng đường kính gốc của các

lồi cây trồng bổ sungRanks

Dầu rái - D00LimxanhD00Sao đen - D00PT.TrongNMean RankSum of RanksTheo rạch129137,0417678,00Theo đám10897,4510525,00Total237- Theo rạch144165,3223806,00Theo đám126101,4212779,00Total270Theo rạch142161,2522897,00Theo đám129108,2113959,00Total271T

M

A

W

Z

-1,D

S

siae4062ầ53

ylns,507u9o

cnt420765

m

po-954r0đ

S

.xW

7,0á1e

oht0init0ni

gW

.esD

yt0

(i0

c

2U

5

-sL

tai5

7

2. So sánh ảnh hưởng của phương thức trồng bổ sung tới chiều cao vút ngọn am

i4

lx,

của các loài cây

ea

dn0

)h0

0

Ranks

,PT.Trong

0

N

Mean Rank

Sum of Ranks

0D

Dầu rái - Hvn

Theo rạch

129

153,83

19844,50

00

0

Theo đám

108

77,39

8358,50

4

Total

237

6

3

Lim xanh - Theo rạch

144

178,17

25656,00

9

Hvn

Theo đám

126

86,74

10929,00

,

0

Total

270

0

0

Sao đen - Hvn Theo rạch

142

162,80

23118,00

Theo đám129Total271106,5013738,004

7

7

8

,

0

0

0T

A

M

W

Z

,-8D

1L

S

siae083R

9X

5D

ylns0,5.97

cnt058H

m

6293

po-5,v1908

S

.xW

75n2,9

oht0

nia205

S3. So sánh sinh trưởng đường kính gốc, chiều cao vút ngọn của các loài cây

trồng bổ sung theo rạch

Multiple ComparisonsLim

Dầu ráiLim

xanhLoai. n

c

P

e

Loai. (

P

I

J

)e

I

n

t

e

r

v

a

l,0395,00,0396,0080-,6889-,4987-,3401-,1493Sao đen-,24470Dầu rái,59381,0395

5,00

0,4987,6889Sao đen,34911,0385

8,00

0,2564,4419Dầu rái,24470,0396

8,00

0,1493,3401-,34911,0385

8,00

0-,4419-,2564Lower

BoundUpper

Bound-,36945,02039 ,000 -,4185-,3204-,20633

,36945

,16311

,20633,02046

,02039

,01990

,02046-,2555

,3204

,1153

,1571-,1571

,4185

,2109

,2555,01990

,000 -,2109

D-,1153Lim

SS9LU

D0 S x M50

0.r a a e t i 5op

wp

ac o n a dg%

hn . .C

ee

Bo đ DE r

or

nf e

r nB

i

err n

r o

on

B

Depe f o fi

hnden f r d

ou

t

e eun

iVaria r n

ble e cdd-,59381(xanh

I

)

(

J

)(I-J)TD S

(L

( M 9 -,16311

C

T aI iJ e o5

ep

ầu

en o) m

%

rái

) a nf

de LLn id

nt đoxo e

S

V

H ea aa n

ar nntd c

via i i . e

. h.Error,000

,000

,000

,000i725

gnW

s.e283

yt,

(i50

c

2U

-s0

at0

a

i

l

e

d

). TTfe

Sre

r an

c

a oe

c

h đ

e

n

B

o

n

fDue

r

r

o

n

ir

á

i

S

a

oLđ

e

m n

x

a

n D

h ầ

u

ir

á

i

L

i

m

x

a

n

hg.

In

te

rv

alTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp hỗn giao

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×