Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Phương pháp bố trí thí nghiệm

a. Phương pháp bố trí thí nghiệm

Tải bản đầy đủ - 0trang

46Xuân Thọ, Thị xã Sông Cầu; xã An Hiệp, huyện Tuy An; xã Xuân Sơn Bắc, huyện

Đồng Xuân, tỉnh Phú n, với 2 cơng thức thí nghiệm là:

- Thí nghiệm 1: Khoanh ni có tác động. Kỹ thuật tác động chủ yếu là phát

luỗng dây leo bụi rậm, chặt bớt một số cây ở tầng cây cao phi mục đích nhưng lại

chèn ép sự phát triển của cây tái sinh,…

- Thí nghiệm 2: Khoanh ni khơng tác động (đối chứng). Chỉ thực hiện các

biện pháp bảo vệ khỏi sự phá hoại từ bên ngồi, khơng tác động kỹ thuật gì thêm.

Tuy nhiên, do điều kiện hạn chế về thời gian và kinh phí, đề tài chưa có điều

kiện bố trí và theo dõi thí nghiệm cùng lúc trên địa bàn cả 3 xã thuộc 3 huyện có

rừng tự nhiên vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên, nên các địa điểm được bố trí ở

các thời gian khác nhau với cùng một kỹ thuật tác động và đối tượng tác động

là tương đối tương đồng khi đưa vào khoanh nuôi.

- Thị xã Sơng Cầu: Bắt đầu từ năm 2006, tính tới thời điểm đo đếm là tháng

12/2012 thì đã khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên được 7 năm.

- Huyện Tuy An: Bắt đầu từ năm 2009, tính tới thời điểm đo đếm là tháng

12/2012 thì đã khoanh ni xúc tiến tái sinh tự nhiên được 4 năm.

- Huyện Đồng Xuân: Bắt đầu từ năm 2010, tính tới thời điểm đo đếm là

tháng 12/2012 thì đã khoanh ni xúc tiến tái sinh tự nhiên được 3 năm.

Thí nghiệm được bố trí và theo dõi trên 12 ơ tiêu chuẩn (OTC) định vị (3 địa

điểm) để bố trí thí nghiệm khoanh ni xúc tiến tái sinh tự nhiên, trong đó 9 OTC là

có áp dụng biện pháp khoanh ni xúc tiến tái sinh tự nhiên (mỗi địa điểm bố trí

3 OTC) và 3 OTC làm đối chứng (mỗi địa điểm 1 OTC).

2Diện tích mỗi OTC định vị là 2.500 m . Các OTC định vị được đóng cọc sơn

và đánh dấu toạ độ bằng GPS. Ngoài ra, mỗi OTC định vị đề tài đã bố trí một diện

tích vùng đệm có bề rộng so với các cạnh của OTC định vị là 30m để bảo vệ tránh

sự tác động của con người và gia súc.

OTC định vị được bố trí như sau:4730m

30mVùng đệm

5

50m

0

m

OTC

định

vịHình 2.4. Sơ đồ bố trí OTC định vị tại khu vực nghiên cứu

Ngoài ra, để làm rõ tác động của biện pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh

tự nhiên tới sự sinh trưởng đường kính, chiều cao của những loài cây ưu thế tầng

cây cao và cây tái sinh ưu thế dưới tán rừng đề tài tiến hành đánh dấu định vị

một số loài cây ưu thế trong các OTC định vị tại huyện Tuy An để theo dõi sinh

trưởng đường kính, chiều cao hàng năm, cụ thể:

+ Tầng cây cao: Đánh dấu và đo đếm sinh trưởng của 120 cây định vị, thuộc

8 loài cây ưu thế trong cả 4 OTC định vị, bao gồm: Cầy, Trâm, Cốc, Bằng lăng,

Thị, Ké, Lòng mang, Săng đá.

+ Tầng cây tái sinh: Đánh dấu và đo đếm sinh trưởng 160 cây định vị, thuộc

4 loài cây tái sinh ưu thế trong OTC định vị gồm: Cầy, Trâm, Cốc, Bằng lăng.

Các lồi cây này có đặc điểm là:

+ Là cây có phẩm chất sinh trưởng tốt hoặc trung bình.

+ Là loài cây ưu thế trong lâm phần (thể hiện ở hệ số tổ thành lớn).

+ Phân bố ở trên cả 2 cơng thức thí nghiệm (khoanh ni có tác động và

khơng tác động).

+ Cây tái sinh phải có chiều cao trên 1m.48Diện tích bố trí đối với từng thí nghiệm khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự

nhiên được tổng hợp tại bảng 2.1.

Bảng 2.1. Diện tích bố trí thí nghiệm khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên

Số OTC bố trí thí

HuyệnXã lựa chọnDiện tích thí nghiệm (ha)nghiệm

CT1CT2OTCVùngđịnh vịđệmTổngSơng CầuXn Thọ311,00,841,84Tuy AnAn Hiệp311,00,841,84ĐồngXnXnBắc311,00,841,84933,02,525,52SơnTổngGhi chú: CT1 - Khoanh ni có tác động

CT2 - Khoanh nuôi không tác động (đối chứng)

b. Phương pháp thu thập số liệu

Thí nghiệm được đo đếm trong các OTC định vị thuộc 3 huyện Sông Cầu,

Tuy An, Đồng Xuân, mỗi năm 1 lần.

2Trong mỗi OTC định vị diện tích 2.500 m tiến hành lập 5 OTC thứ cấp (4 ơ

2ở 4 góc và 1 ơ ở giữa của OTC lớn), mỗi OTC thứ cấp có diện tích 25 m (5x5m) để

điều tra cây tái sinh. Các ô tiêu chuẩn thứ cấp được bố trí theo sơ đồ sau:5m

5m

50m50m

2Hình 2.5: Sơ đồ bố trí các OTC thứ cấp trong OTC định vị 2.500 m49* Điều tra tầng cây cao:

2Trong OTC định vị 2.500m tiến hành điều tra xác định tên loài, đo đếm các

chỉ tiêu sinh trưởng (D1,3, Hvn) của tất cả những cây thân gỗ có đường kính D1.3 lớn

hơn 8cm, xác định độ tàn che, tầng thứ,…

Sử dụng các dụng cụ điều tra rừng thông dụng như: Thước sào, thước

dây, thước kẹp kính để điều tra xác định các chỉ tiêu sinh trưởng đường kính, chiều

cao,... của các cây tầng cây cao.

* Điều tra cây tái sinh:

2Trong các OTC thứ cấp có diện tích 25m tiến hành: Xác định tên lồi cây tái

sinh, đo đường kính gốc (D00 - cm), chiều cao vút ngọn (Hvn - m), mơ tả đặc điểm

sinh trưởng (tốt, trung bình, xấu).

* Điều tra cây bụi, thảm tươi:

Trong OTC tiến hành mô tả đặc điểm về cây bụi thảm tươi dưới tán rừng như

thành phần loài, độ che phủ,…

2.2.5.2. Kỹ thuật khoanh ni xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung

a. Phương pháp bố trí thí nghiệm

* Địa điểm và thời gian bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm khoanh ni xúc tiến

tái sinh có trồng bổ sung được đề tài bố trí trên địa bàn xã Xuân Sơn Bắc, huyện

Đồng Xuân. Thí nghiệm được thực hiện từ năm 2010.

* Lựa chọn loài cây trồng bổ sung: Đề tài lựa chọn 3 loài cây trồng có triển

vọng là: Dầu rái, Sao đen và Lim xanh để xây dựng thí nghiệm trồng bổ sung đối

với phục hồi rừng tự nhiên tại khu vực nghiên cứu.

Tiêu chuẩn cây con đem trồng đối với các loài cây trồng bổ sung như sau:

- Đường kính gốc: 1 - 1,5 cm.

- Tuổi cây 1,5 - 2 năm.

- Chiều cao vút ngọn trên 1m.

- Đặc điểm: Cây sinh trưởng phát triển tốt, không sâu bệnh, không cụt

ngọn. Trồng bằng cây con có bầu.

* Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm khoanh ni xúc tiến tái sinh tự nhiên cóTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Phương pháp bố trí thí nghiệm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×