Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng đề xuất nhóm, loài cây trồng

Bảng đề xuất nhóm, loài cây trồng

Tải bản đầy đủ - 0trang

có mầu nâu nhạt hoặc đỏ.

Độ che phủ thực bì >40%. Tầng đất có

+(Fa,Fs, Fq )

1crễ sâu >10cm. Đào phẫu diện từ dễ Trồng cây bản

tới trung bình. Thường tại các vị trí địa trung tính

giáp chân dơng trở xuống, đất có hoặc ưa sáng.

mầu nâu hoặc nâu vàng.

Độ che phủ thực bì từ 20-30%. Tầng

đất có rễ nơng <10cm. Đào phẫu diện

từ trung bình đến khó. Độ sâu giới hạn

tầng đất mặt <20cm. Thành phần Thơng.Nhómcơ giới cát pha, thịt nhẹ. Thường tạiC

(Fa,Fs)

2ccác vị trí đỉnh dơng, vai dơng hoặc

lưng dơng, đất khơ, gió nhiều…

Độ che phủ thực bì từ 30-40%. Tầng

đất có rễ <30cm. Đào phẫu diện từ

trung bình đến khó. Độ sâu giới hạn

tầng đất mặt <30cm. Thành phần

cơ giới thịt nhẹ. Thường tại các vị trí

lưng dông trở xuống.

Tỉ lệ đá lẫn >50%, đá lộ đầu nhiều.(Fa,Fs)

Nhóm

D12d, 3c, 3d

(Fq)

1c, 2c, 3c

1d, 2d 3dĐất khơ, ở vị trí nhiều gió. Thành

phần cơ giới cát hoặc cát pha. ThườngTrồng rừng cây

bản địa lá rộng

hỗn giao theo

đámvớicâyKeo.Thôngtại các vị trí đỉnh dơng, vai dơng.

Tỉ lệ đá lẫn <50%. Thành phần cơ giới

thịt nhẹ hoặc trung bình đến nặng.

Thường tại các vị trí lưng dơng, giápkeoNhóm(Fa, Fs)chân dơng, chân giơng.

Giáp chân dông hoặc chân dông.D21d, 1cthành phần cơ giới từ thịt nhẹ hoặc địa lá rộng.Trồng cây bảntrung bình tới nặng, đất có mùn tại

vị trí hướng đơng hoặc bắc.

Tỉ lệ đá lẫn nhỏ hơn 50%. Đất có hoặc

khơng có mùn. Thành phần cơ giới cát

pha, thịt nhẹ tới trung bình hoặc

nặng. Thường tại các vị trí lưng dơng

trở xuống nằm tại các vị trí hướng

Tây hoặc Nam.Trồng rừng cây

bản địa lá rộng

hỗn giao theo

đámvớicâykeo.Ghi chú:

- Nhóm thực vật “a” trong nhóm dạng lập địa (NDLĐ) “A”: Cây tái sinh mục

đích từ 400 cây/ha trở lên.

+- Fq : Là loại đất có tầng mùn trên 5cm và hàm lượng sét vật lý trong đất >20%.

- NDLĐ “D2”: Bao gồm cả những DLĐ thuộc các nhóm khác, nhưng diện tích

2nhỏ < 2.500m và đan xen với NDLĐ “D1”. Thường xuất hiện ở chân đồi, ven khe,

nơi thung lũng hẹp.

o- Những dạng lập địa đặc biệt: ven khe, dốc cục bộ > 35 khi diện tích < 0,25

ha vẫn được tính trong diện tích thi cơng.

II. NHĨM DẠNG LẬP ĐỊA VÀ LỒI CÂY TRỒNG.

Tập đoàn cây trồng của từng huyện được đề xuất trong từng nhóm dạng lập

địa

.

Khi đề xuất từng lồi cây cụ thể cần lưu ý các kết quả điều tra của các yếu tố:

thành phần cơ giới, độ ẩm, địa hình, độ cao, độ dốc, hướng phơi,… đặc biệt là các

số liệu thu thập được từ lịch sử phát triển của rừng.PHỤ LỤC 06

XỬ LÝ SPSS CÁC THÍ NGHIỆM TRỒNG RỪNG

1. Thí nghiệm chọn lồi cây trồngDescriptivesHvn1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

TotalN

129

127

120

113

131

620Mean

5,4171

5,1362

4,8367

7,0088

6,2687

5,7173Std. Deviation

,53810

,61123

,51301

,91012

,70744

1,02409D1.31,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Total129

127

120

113

131

6206,7581

7,3197

6,3375

8,5336

7,6626

7,3065,67739

,85422

,89912

1,12024

1,12108

1,1984695% Confidence Interval for

Mean

Std. Error Lower Bound Upper Bound

,04738

5,3233

5,5108

,05424

5,0289

5,2436

,04683

4,7439

4,9294

,08562

6,8392

7,1785

,06181

6,1464

6,3910

,04113

5,6365

5,7980

,05964

,07580

,08208

,10538

,09795

,048136,6401

7,1697

6,1750

8,3248

7,4688

7,2119Minimum Maximum

3,50

6,50

3,40

6,90

3,80

5,90

5,10

9,70

4,40

8,10

3,40

9,706,8761

7,4697

6,5000

8,7424

7,8564

7,40105,00

5,00

3,90

6,20

5,50

3,908,60

9,30

8,40

11,10

11,10

11,10Test of Homogeneity of Variances

Levene

StatisticHvn

D1.3df1df2Sig.9,3594615,00011,9604615,000ANOVAHvnD1.3Between Groups

Within GroupsSum of

Squares

375,898

273,287dfMean Square

4

615Total649,185619Between Groups

Within Groups

Total338,259

550,815

889,0744

615

619FSig.93,974

,444211,478,00084,565

,89694,419,000Multiple ComparisonsDependent Variab

Hvn(I) CT (J) CT

Bonferroni 1,00

2,00Mean

Difference

(I-J)

Std. Error

,28083* ,0833395% Confidence Interval

Lower

Bound Upper Bound

Sig.

,008

,0461

,51563,00,58039*,08454,000,3422,81864,00-1,59180*,08589,000-1,8338-1,34985,00

1,00-,85165*

-,28083*,08269

,08333,000

,008-1,0846

-,5156-,6187

-,04613,00,29955*,08486,004,0605,53864,00-1,87263*,08621,000-2,1155-1,62985,00

1,00-1,13248*

-,58039*,08301

,08454,000

,000-1,3663

-,8186-,8986

-,34222,00-,29955*,08486,004-,5386-,06054,00-2,17218*,08738,000-2,4184-1,92605,00

1,00-1,43204*

1,59180*,08423

,08589,000

,000-1,6693

1,3498-1,1947

1,83382,001,87263*,08621,0001,62982,11553,002,17218*,08738,0001,92602,41845,00

1,00,74015*

,85165*,08558

,08269,000

,000,4990

,6187,9813

1,08462,001,13248*,08301,000,89861,36633,001,43204*,08423,0001,19471,66934,00

2,00-,74015*

-,56155*,08558

,11830,000

,000-,9813

-,8948-,4990

-,22833,00,42064*,12003,005,0825,75884,00-1,77549*,12194,000-2,1190-1,43205,00

1,00-,90446*

,56155*,11739

,11830,000

,000-1,2352

,2283-,5738

,89483,00,98219*,12048,000,64281,32164,00-1,21394*,12239,000-1,5587-,86925,00

1,00-,34291*

-,42064*,11785

,12003,037

,005-,6749

-,7588-,0109

-,08252,00-,98219*,12048,000-1,3216-,64284,00-2,19613*,12405,000-2,5456-1,84665,00

1,00-1,32510*

1,77549*,11958

,12194,000

,000-1,6620

1,4320-,9882

2,11902,001,21394*,12239,000,86921,55873,002,19613*,12405,0001,84662,54565,00

1,00,87103*

,90446*,12150

,11739,000

,000,5287

,57381,2133

1,23522,00,34291*,11785,037,0109,67493,001,32510*,11958,000,98821,66204,00

-,87103*

*. The mean difference is significant at the .05 level.,12150,000-1,2133-,52872,003,004,005,00D1.3Bonferroni 1,002,003,004,005,00Hvn

Subset for alpha = .05

Duncana,bCT

3,00

2,001

4,8367N

120

1271,002355,1362129

1315,00

4,0045,4171

6,2687113Sig.1,0001,0001,0007,0088

1,0001,000Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 123,633.

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels

are not guaranteed.D1.3

Subset for alpha = .05

Duncana,bCT

3,00

1,00

2,00

5,00

4,001

6,3375N

120

12923456,7581127

1317,3197

7,6626113Sig.1,0001,0001,0008,5336

1,0001,000Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 123,633.

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels

are not guaranteed.2. Thí nghiệm biện pháp xử lý thực bì

2.1. So sánh Dầu rái xử lý theo băng và Dầu rái xử lý thực bì tồn diện

Ranks

HDCT

1,00

2,00

TotalN

120

113Mean Rank

154,30

77,38Sum of Ranks

18516,50

8744,50146,68

85,4917601,00

9660,002331,00

2,00120

113Total233Test StatisticsH

2303,500

8744,500Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z-8,723

,000Asymp. Sig. (2-tailed)

a.aD

3219,000

9660,000

-6,929

,000Grouping Variable: CT2.2. So sánh Lim xanh xử lý thực bì theo băng và Lim xanh xử lý toàn diện

Ranks

CT

1,00

2,00HDN

126

116Total2421,00

2,00126

116Total242Mean Rank

148,35

92,33Sum of Ranks

18692,50

10710,50159,65

80,0620115,50

9287,50Test Statistics

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

a.Grouping Variable: CTGhi chú: CT1: Xử lý thực bì theo băng

CT2: Xử lý thực bì toàn diện

3. Phương pháp hỗn giao

3. 1. Hỗn giao trong hàng

Ghi chú:

1: Dầu rái

2: Sao đen

3: Thanh thấtaH

3924,500

10710,500

-6,229

,000D

2501,500

9287,500

-8,840

,000DescriptivesHvnN

125

1315% Confidence Interval fo

Mean

Lower

Bound

Upper Bound Minimum Maximum

Mean Std. Deviation Std. Error

4,7248

,47969

,04291

4,6399

4,8097

3,30

5,80

5,7534

,58128

,05079

5,6530

5,8539

4,10

7,10124

3806,4847

5,6537,55098

,89647,04948

,045996,3867

5,56336,5826

5,74415,50

3,307,80

7,801,00

2,00125

1317,6904

6,6863,95033

,59920,08500

,052357,5222

6,58277,8586

6,78985,40

5,609,60

8,403,00124

3808,3911

7,5729,89051

1,08228,07997

,055528,2328

7,46378,5494

7,68215,40

5,4010,50

10,501,00

2,00

3,00

TotalD00TotalTest of Homogeneity of Variances

Levene

StatisticHvn

D00df1df2Sig.1,4582377,23413,9112377,000ANOVAHvnD00Sum of

Squares

194,785

109,800Between Groups

Within GroupsdfMean Square

2

377Total304,585379Between Groups

Within Groups

Total187,727

256,204

443,9312

377

379FSig.97,392

,291334,399,00093,863

,680138,118,000Multiple ComparisonsDependent Variable

HvnD00(I) Loai (J) Loai

Bonferroni 1,00

2,00Mean

Difference

(I-J)

-1,02864*Std. Error

,06748Sig.

,0002,003,00

1,00-1,75988*

1,02864*,06840

,06748,000

,000-1,9244

,8664-1,5954

1,19093,003,00

1,00-,73124*

1,75988*,06762

,06840,000

,000-,8938

1,5954-,5686

1,9244Bonferroni 1,002,00

2,00,73124*

1,00414*,06762

,10307,000

,000,5686

,7563,8938

1,25202,003,00

1,00-,70073*

-1,00414*,10449

,10307,000

,000-,9520

-1,2520-,4495

-,75633,003,00

1,00-1,70487*

,70073*,10329

,10449,000

,000-1,9532

,4495-1,4565

,95202,001,70487*,10329,0001,45651,9532*. The mean difference is significant at the .05 level.95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound

-1,1909

-,8664Hvn

Subset for alpha = .05

Duncana,bLoai

1,00

2,001

4,7248N

125

1313,00

Sig.235,7534124

1,0001,0006,4847

1,000Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 126,592.

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes

is used. Type I error levels are not guaranteed.D00

Subset for alpha = .05

Duncana,bLoai

2,00

1,00

3,00N

131

125

124Sig.1

6,68631,000b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes

is used. Type I error levels are not guaranteed.Ghi chú:

1: Dầu rái

2: Sao đen

3: Thanh thất37,6904Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 126,592.3.2. Hỗn giao theo hàn21,0008,3911

1,000DescriptivesHvnN

119

1245% Confidence Interval fo

Mean

Lower

Bound

Upper Bound Minimum Maximum

Mean Std. Deviation Std. Error

4,3479

,60040

,05504

4,2389

4,4569

2,20

5,70

4,8556

,55748

,05006

4,7565

4,9547

3,30

5,80122

3655,6238

4,9468,61052

,78707,05527

,041205,5143

4,86585,7332

5,02794,50

2,207,40

7,401,00

2,00119

1246,5992

5,77581,03338

,82879,09473

,074436,4116

5,62856,7868

5,92312,50

4,108,40

7,603,00122

3657,1902

6,5170,88890

1,08728,08048

,056917,0308

6,40517,3495

6,62895,50

2,509,40

9,401,00

2,00

3,00

TotalD00TotalTest of Homogeneity of Variances

Levene

StatisticHvn

D00df1df2Sig.,2002362,8192,0152362,135ANOVAHvnD00Between Groups

Within GroupsSum of

Squares

99,625

125,864dfMean Square

2

362Total225,489364Between Groups

Within Groups

Total124,209

306,106

430,3152

362

364FSig.49,812

,348143,266,00062,105

,84673,445,000Multiple ComparisonsDependent Varia

HvnD00Mean

Difference

Std. Error

(I-J)

-,50775* ,07567(I) Loai (J) Loai

Bonferron 1,00

2,0095% Confidence Interval

Lower

Bound Upper Bound

Sig.

,000

-,6897

-,32582,003,00

1,00-1,27587*

,50775*,07597

,07567,000

,000-1,4586

,3258-1,0931

,68973,003,00

1,00-,76813*

1,27587*,07519

,07597,000

,000-,9490

1,0931-,5873

1,4586Bonferron 1,002,00

2,00,76813*

,82335*,07519

,11800,000

,000,5873

,5395,9490

1,10722,003,00

1,00-,59100*

-,82335*,11848

,11800,000

,000-,8760

-1,1072-,3060

-,53953,003,00

1,00-1,41436*

,59100*,11726

,11848,000

,000-1,6964

,3060-1,1323

,87602,001,41436*,11726,0001,13231,6964*.The mean difference is significant at the .05 level.HvnDuncana,bLoai

1,00

2,00

3,00Subset for alpha = .05

21N

119

124

12234,3479

4,8556Sig.1,0001,0005,6238

1,000Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 121,632.

b.The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes

is used. Type I error levels are not guaranteed.D00Duncana,bLoai

2,00

1,00

3,00Subset for alpha = .05

21N

124

1196,5992122Sig.1,000Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 121,632.

b.35,7758The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group

sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.1,0007,1902

1,000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng đề xuất nhóm, loài cây trồng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×