Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
d. Công tác theo dõi - đo lường - cải tiến hệ thống chưa được triển khai triệt để

d. Công tác theo dõi - đo lường - cải tiến hệ thống chưa được triển khai triệt để

Tải bản đầy đủ - 0trang

quá trình và hệ thống (Bảng 3.6) sẽ hạn chế các hoạt động cải tiến mà nguyên

nhân xâu xa của tình trạng này:Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/- Nhận thức về sự cải tiến thường xuyên của các thành viên trong tổ

chức chưa đúng nên các hành động khắc phục - phòng ngừa được thực hiện

một cách chung chung, các chương trình cải tiến, như thực hành áp dụng 5S,

khơng thực hiện triệt để, đồng bộ và duy trì thường xuyên.

- Lãnh đạo XN rất quan tâm đến việc duy trì và cải tiến hệ thống, tuy nhiên,

nguồn lực triển khai còn hạn chế nên chưa xây dựng đầy đủ các chỉ tiêu thống kê

quan trọng, đặc biệt là các chỉ tiêu thống kê liên quan đến sản phẩm khơng phù

hợp, chi phí khơng phù hợp phát sinh tại các bộ phận. Nhân viên chưa được

hướng dẫn, đào tạo cách sử dụng các công cụ thống kê.

- Nhân viên có đề xuất cải tiến, nhưng chưa phân rõ ai là người xem xét,

ai là người triển khai, đánh giá kết quả thực hiện, dần dần nhân viên

không muốn đề xuất. Ngồi ra, còn có trường hợp nhân viên tự cải tiến cơng

việc của mình, nhất là khối cửa hàng, nhưng khơng được ghi nhận, khuyến

khích, động viên và hỗ trợ kịp thời.

Sau quá trình thực hiện quy trình tác giả tìm hiểu ngun nhân từ phía

quy trình xem nó phù hợp như thế nào với các hoạt động của cán bộ công nhân

viên. Chúng ta thường thấy giới quản lý nỗ lực thay đổi con người, trong khi lẽ ra

họ nên tập trung thay đổi quy trình để tạo ra những thay đổi tích cực trên con

người. Trong thực tế, các quy trình thường có xu hướng áp đặt kiểm soát lên con

người, nhưng trong thế giới kinh doanh ngày nay, khơng ai muốn bị kiểm sốt. Vì

vậy, bằng cách chú trọng vào quy trình thay vì nhìn con người như là nguyên

nhân của vấn đề, chúng ta đã giải phóng khả năng nguồn nhân lực của tổ chức.

Ngồi ra, đánh giá quy trình là chuyển tư duy từ kết quả ngắn hạn sang định

hướng chất lượng, khách hàng. Đây mới là sự phát triển thực chất và bền vững

hơn nhiều

Qua đánh giá trong và đánh giá ngoài đã chỉ rõ những điểm chưa phù hợp,

đã có kế hoạch phòng ngừa, khắc phục các điểm chưa phù hợp, đã và tiếp tục thực

hiện các giải pháp khắc phục các điểm chưa phù hợp đó. Việc xây dựng, áp

dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đã giúp thay đổi tư duy và thói

quen quản lý cũ, hình thành tư duy và thói quen mới về quản lý chất lượng đào

tạo, hướng quản lý chất lượng vào thoả mãn nhu cầu khách hàng, thực hiện

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/đồng bộ các biện pháp tác động đến toàn bộ quá trình hình thành chất lượng đào

tạo, xác định rõ vai trò trách nhiệm mỗi cá nhân, các bộ phận trong tồn trường

đối với đảm bảo vàSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện quản lý theo hệ thống văn bản quản lý

chất lượng, nâng cao hiệu lực quản lý.

Kết luận chương 3

Trong chương 3, tác giả tiến hành thu thập và xử lý các dữ liệu sơ cấp và thứ

cấp gồm:

- Hệ thống tài liệu nội bộ của XN;

- Hồ sơ chất lượng của XN trong suốt quá trình áp dụng Hệ thống quản lý

chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008;

- Kết quả khảo sát về tình hình áp dụng và vận hành hệ thống quản lý

chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại XN;

Nhằm xác định những tồn tại trong các quá trình quản lý theo hệ thống

chất lượng của XN và những nguyên nhân của chúng. Từ đó, xây dựng cơ sở cho

các giải pháp hồn thiện q trình quản lý của XN ở Chương 4.Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/CHƯƠNG 4

GIẢI PHÁP HỒN THIỆN Q TRÌNH QUẢN LÝ CỦA XÍ

NGHIỆP XĂNG DẦU QUẢNG NINH

4.1.Định hướng chung cho việc hoàn thiện q trình quản lý của Xí nghiệp

Xăng dầu Quảng NinhHình 4.1. Slogan biểu tượng tầm nhìn của Petrolimex

4.1.1. Tầm nhìn của Petrolimex

Petrolimex cam kết không ngừng nỗ lực để tiến xa hơn trên con đường

phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng tồn thể cán bộ, cơng

nhân viên Petrolimex đến một tầm cao mới trong tương lai mà tất cả mọi người

đều mong muốn - Đó là văn hóa Petrolimex, văn hóa "Để tiến xa hơn", đồng

thời là tài sản thương hiệu Petrolimex mà tất cả chúng ta cùng có trách nhiệm bảo

vệ và phát triển. Bộ quy tắc ứng xử là những quy tắc quan trọng mà tất cả chúng

ta nên biết và gắn kết để thể hiện văn hóa Petrolimex - văn hóa "Để tiến xa hơn"

nhằm nêu cao giá trị thương hiệu của chúng ta tại Việt Nam và thế giới.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/4.1.2. tiêu tổng quát của Xí nghiệp Xăng dầu Quảng NinhSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Trên cơ sở mục tiêu phát triển của Công ty Xăng dầu B12 - Tập đoàn xăng

dầu Việt Nam, các tác động của môi trường vĩ mô và vi mô đối với doanh nghiệp;

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh đã thiết lập định hướng phát triển cho mình trong

thời gian tiếp theo như:

Phương châm “Chất lượng - Uy tín - Thương hiệu - Phát triển”

Mục tiêu chiến lược là “Giữ vững vị trí hàng đầu về kinh doanh xăng dầu,

khơng ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, mang lại một môi trường xanh,

sạch, đẹp cho người lao động và dân cư trên địa bàn hoạt động của Xí nghiệp”.

Định hướng hoạt động của Xí nghiệp vận hành theo 6 chương trình:

(1). Phát triển kinh doanh với nhịp độ tăng trưởng hàng năm (45%/năm), nâng cao tỉ trọng bán lẻ trực tiếp và giữ vững thị phần xăng dầu tại

địa bàn tỉnh Quảng Ninh luôn chiếm từ 60% trở lên.

(2). Đẩy mạnh đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng và phát triển mạng lưới

cửa hàng tại các trục đường chính và các cụm dân cư, đơ thị có lợi thế thương mại

theo hướng: quy mô lớn, công nghệ hiện đại tiên tiến, văn minh; ứng dụng

công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành doanh nghiệp.

(3). Đổi mới và nâng cao chất lượng bộ máy quản lý điều hành doanh

nghiệp có đủ khả năng thích ứng với sự biến động phức tạp của nền kinh tế

thị trường. Tăng cường cũng cố và hoàn thiện các cơ chế quản lý nội bộ chặt chẽ

đăm bảo an toàn, hiệu quả cao trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.

(4). Chú trọng nhân tố con người, trước hết là đội cán bộ quản lý điều

hành. Mạnh dạn đổi mới lực lượng, đầu tư thỏa đáng cho công tác đào tạo và bồi

dưỡng nguồn nhân lực gắn với bố trí sử dụng hợp lý các chức danh công việc trong

đơn vị. (5). Xây dựng và tôn tạo văn hóa doanh nghiệp theo xu hướng tiến bộvăn minh, hồn thiện hình mẫu người lao động Petrolimex: “Trách nhiệm - Tri thức

- Văn minh”. Tạo lập môi trường hợp tác lành mạnh, khích lệ và tạo điều kiện cho

người lao động phát huy khả năng sáng tạo và gắn bó với doanh nghiệp.

(6). Chú trọng cơng tác an tồn trên mọi lĩnh vực: PCCC, mơi trường, tài chính.

4.1.3. tiêu cụ thể của Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Triển khai kinh doanh theo cơ chế thị trường, đòi hỏi XN phải phân tích kỹ

khách hàng, có đối sách thích ứng từng vùng thị trường, từng kênh bán hàng

nhằmSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/phản ánh xác thực mức độ cạnh tranh. Tổ chức tìm hiểu và nghiên cứu, phát

triển thị trường để: Củng cố thị trường mục tiêu, nhằm tăng thị phần trên thị

trường mục tiêu; Tập trung đẩy mạnh sản lượng bán lẻ trực tiếp theo hướng:

- Nâng cao năng suất lao động của hệ thống cửa hàng hiện tại (bằng các

giải pháp cải tạo, mở rộng, đầu tư nâng cấp, nâng cao chất lượng dịch vụ..);

- Tiếp tục phát triển mạng lưới cửa hàng (đầu tư mới, mua lại các Cửa hàng

xăng dầu từ các đối tác khác, hợp tác đầu tư,…) xây dựng hệ thống cửa hàng bán lẻ

xăng dầu Petrolimex hiện đại, đảm bảo uy tín và chất lượng;

Tăng cường cơng tác bán hàng, rà sốt và thực hiện tiết giảm chi phí để tăng

cường năng lực cạnh tranh trong cơ chế thị trường; phấn đấu lợi nhuận bình

quân hàng năm đạt 30 tỷ đồng;

Bố trí sử dụng hợp lý nguồn nhân lực, tổ chức sắp xếp lại bộ máy tại các Cửa

hàng trực thuộc; Tiếp tục thực hiện chủ trương tạm dừng tiếp nhận lao động

trực tiếp để cơ cấu lại lao động hiện có; từng bước chuyển đổi việc trả lương theo

cơ chế thị trường, thu hút nguồn nhân lực có trình độ chun mơn kỹ thuật cao.

Đảm bảo đời sống thu nhập của người lao động được cải thiện và đảm bảo

an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong đơn vị

* Định hướng phát triển hệ thống quản lý chất lượng của Xí Nghiệp

Nhằm hỗ trợ cho việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ chung của XN và

thực thi những cam kết về chất lượng với khách hàng, Ban lãnh đạo đã xác

định phát triển và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO

9001:2008 theo hướng tin học hóa hệ thống quản lý:

- Ứng dụng sâu rộng hệ thống Công nghệ thông tin vào công tác quản lý, áp

dụng triệt để các phân hệ của hệ thống ERP (SAP - ERP, EGAS).

- Duy trì và nâng cao chất lượng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn TCVN

ISO 9001:2008: triển khai áp dụng quản lý mục tiêu cho từng phòng ban, cửa

hàng, hồn thiện quy chế tài chính, định mức chi phí cho từng hoạt động nhằm

hướng tới tối ưu hóa các chi phí chất lượng.

Trước thực tiễn áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, có thể thấy

điều quan trọng là các công ty, tổ chức áp dụng phải nhận thức và thực sự phát

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/huy được hiệu quả của hệ thống này. Làm được việc đó XN cần sự cam kết hết

lòng của lãnhSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/đạo; có các hình thức khuyến khích mọi thành viên tham gia xây dựng, khơng

ngừng cải tiến, cập nhật hệ thống. Đồng thời, cần chú trọng đào tạo nhân viên,

tạo môi trường chia sẻ tri thức. Điều cốt lõi là xây dựng một hệ thống linh hoạt,

năng động, có cơ chế mở để các thành viên dễ dàng đóng góp ý tưởng sáng tạo.

Chỉ khi đó, hệ thống chất lượng mới khơng là gánh nặng mà thực sự trở thành

nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tổ chức.

Để hồn thiện q trình quản lý của XN cần thực hiện như sau:

- Tập trung tốt hơn vào khách hàng

- Nâng cao vị thế cạnh tranh thơng qua chất lượng và dịch vụ

- Có được hiểu biết sâu sắc bằng cách phát hiện ra những sai sót phát

sinh trong q trình kinh doanh, từ đó đưa ra các biện pháp cải thiện phòng ngừa

và loại bỏ các sai sót.

Quản lý một quy trình bắt đầu với sự hiểu biết rất chi tiết quy trình này

vận hành như thế nào. Điều này có thể yêu cầu cấu trúc XN để hồn thiện quy

trình - bổ nhiệm các cửa hàng trưởng, đầu tư vào đào tạo, và chạy các chương

trình thí điểm đối với các quy trình quan trọng. Cách đơn giản để hiểu một quy

trình là vẽ lại bản đồ quy trình để thấy những gì diễn ra trong quy trình. Khi

nhân viên đã hiểu quy trình vận hành như thế nào, bước tiếp theo là làm cho

nó có hiệu suất. Điều này thường đòi hỏi sự chú trọng giảm các sai sót và

khiếm khuyết xảy ra trong quy trình. Ngồi ra, loại bỏ các rào cản trong quy trình

là một cách trao quyền cho các cửa hàng trưởng và cải tiến quy trình rất phổ biến.

Tóm lại, thay vì buộc con người phải phù hợp với quy trình, hãy cố gắng

thiết kế lại quy trình cho phù hợp với điều kiện của con người để kiểm sốt được

sự biến động trong quy trình và đảm bảo được chất lượng.

4.2. Các giải pháp hoàn thiện quá trình quản lý của Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Trên cơ sở phân tích nguyên nhân của những tồn tại trong hệ thống quản

lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại XN trong thời gian qua và định

hướng phát hệ thống quản lý chất lượng của XN trong thời gian tới, tác giả đề nghị

một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO

9001:2008 tại XN như sau:

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

d. Công tác theo dõi - đo lường - cải tiến hệ thống chưa được triển khai triệt để

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×