Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Theo dõi và đo lường

b. Theo dõi và đo lường

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phương pháp để thu thập các thơng tin nói trên được thực hiện thơng

qua Phiếu góp ý trong các Hội nghị khách hàng do XN tổ chức hay ghi nhận tất

cả ýSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/kiến phản ánh trực tiếp của khách hàng trong quá trình làm việc, Fax, điện

thoại, Email, văn bản… Trên cơ sở đó, Phòng Kinh doanh tập hợp, phân tích,

đánh giá mức độ thỏa mãn khách hàng và báo cáo lãnh đạo XN trong cuộc họp

xem xét của lãnh đạo để xác định các cơ hội cải tiến nhằm đảm bảo đáp ứng tốt

hơn yêu cầu của khách hàng.

* Đánh giá nội bộ

XN xác lập và duy trì thủ tục hoạch định việc định kỳ đánh giá nội bộ để xác

định sự không phù hợp của các hành động quản lý chất lượng với các yếu tố

của tiêu chuẩn, cũng như các kết quả của các hoạch định chất lượng, chứng minh

hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng - môi trường.

XN thực hiện đánh giá chất lượng nội bộ định kỳ ít nhất 01 năm 01 lần cho

toàn bộ các yếu tố của Hệ thống quản lý chất lượng - môi trường.

Việc đánh giá chất lượng nội bộ do đội ngũ đánh giá viên của XN được đào

tạo và độc lập hành động thực hiện.

Kết quả đánh giá nội bộ được thông báo đến các bộ phận liên quan để các

bộ phận kịp thời thực hiện các hành động khắc phục hay các lỗi đã được phát hiện

qua cuộc đánh giá.

* Theo dõi đo lường các quá trình

Việc thực hiện các quá trình trong Hệ thống quản lý chất lượng - mơi trường

của XN luôn được theo dõi kiểm tra, đánh giá kết quả đầu ra nhằm xác định:

Tính thích hợp của các quá trình đáp ứng được các kết quả đã hoạch định.

Cơ hội đề xuất cải tiến, tăng tính hiệu lực của các q trình.

Có biện pháp và hành động khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo sự phù hợp

và hiệu lực của các q trình.

Tuỳ theo đặc tính của các q trình việc theo dõi, kiểm tra có thể xác

định bằng định tính hay định lượng.

XN thực hiện tốt việc kiểm soát tất cả những yếu tố ảnh hưởng tới q

trình sản xuất bao gồm: máy móc, trang thiết bị, con người, công nghệ, nguyên

liệu đầu vào để đảm bảo chất lượng sản phẩm làm ra đáp ứng được yêu cầu của

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/khách hàng.Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Các bộ phận kinh doanh, kỹ thuật phải phối hợp chặt chẽ với nhau để

sản phẩm sản xuất ra đảm bảo chất lượng, đáp ứng đúng thời gian giao hàng.

Tại những vị trí sản xuất quan trọng phải có đầy đủ tài liệu hướng dẫn cơng

việc, trên cơ sở đó cơng nhân có thể biết cách thực hiện công việc được giao.

Công nhân sản xuất được đào tạo để hiểu rõ ý nghĩa, nội dung và cách

tiến hành cơng việc của mình. Mỗi cơng nhân cần tinh thơng một việc, biết làm

nhiều việc, có thể thay thế công việc của người khác khi cần thiết.

Thiết bị sản xuất, thiết bị đo được định kỳ kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa

để đảm bảo cho các thiết bị này hoạt động tốt, mặt khác khi có sự cố phải có biện

pháp xử lý kịp thời để khơng ảnh hưởng đến sản phẩm.

c. Kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp

* Đối với sản phẩm không phù hợp

Công ty xác lập và duy trì thực hiện thủ tục kiểm sốt sản phẩm khơng

phù hợp nhằm đảm bảo sản phẩm không phù hợp với quy định sẽ không được

đưa vào quá trình tiếp theo hoặc cung cấp cho khách hàng.

Hồ sơ đánh giá, phân loại sản phẩm không phù hợp được thông báo và

lưu giữ tại các bộ phận liên quan.

Sản phẩm không phù hợp được xử lý theo một trong các cách sau:

Chấp nhận để điều chỉnh.

Phân cấp hay dùng vào việc khác.

Loại bỏ.

Sản phẩm khi xử lý được kiểm tra đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu quy định.

Hồ sơ kiểm tra, xử lý sản phẩm không phù hợp được lưu giữ tại các bộ phận

liên quan.

* Đối với sự cố về an tồn và mơi trường

Cơng ty quy định chặt chẽ về việc đảm bảo an toàn, sức khoẻ nghề nghiệp

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/và môi trường; đảm bảo rằng tất cả sự cố, cho dù là sự cố nhỏ hay sự cố nghiêm

trọng đềuSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Theo dõi và đo lường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×