Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh

c. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 3.1. Sơ đồ tổ chức quản lý của Cơng ty Xăng dầu B12

(Nguồn: Phòng tổ chức cơng ty Xăng dầu B12 cung cấp)

Ban giám đốc Công ty : Gồm có Giám đốc và 4 phó giám đốc. Trong đó :

Giám đốc Công ty Xăng dầu B12 là người chịu trách nhiệm trước Nhà nước,

Bộ Cơng Thương và Tập đồn Xăng dầu Việt Nam về kết quả quản lý, điều hành

mọi hoạt động của Công ty.

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Nhà nước, Bộ Công Thương, Hội

đồng quản trị và Tổng giám đốc Tập đồn

ược phát triển của Cơng ty,

bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của Cơng ty với Nhà nước.

Các Phó giám đốc công ty là người giúp việc cho Giám đốc và được phân

công nhiệm vụ phụ trách các lĩnh vực cụ thể.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/+ Các phòng nghiệp vụ cơng ty : Gồm có 9 phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo

của Giám đốc Công ty và các phó giám đốc phụ trách theo từng lĩnh vực cụ thể. Các

phòng nghiệp vụ cơng ty phối hợp với nhau để thực hiện các nhiệm vụ được

ban giám đốc công ty giao và chỉ đạo nghiệp vụ đối với các đơn vị trực thuộc công

ty.

+Các đơn vị trực thuộc : Gồm có 7 đơn vị trực thuộc, hoạt động theo sự

chỉ đạo của Ban giám đốc công ty và chịu sự chỉ đạo về công tác chuyên môn

nghiệp vụ của các phòng ban nghiệp vụ Cơng ty.

Cảng dầu B12 - Địa chỉ: số 1, Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy - T/P Hạ

Long, Quảng Ninh;

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh - Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - T/P Hạ Long

- Quảng Ninh;

Xí nghiệp kho vận xăng dầu K130 - Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - T/P Hạ

Long - Quảng Ninh;

Xí nghiệp xăng dầu K131 - Địa chỉ: Huyện Thủy Ngun - T/P Hải Phòng; Xí

nghiệp kho vận xăng dầu K132 - Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng,

T/P Hải Dương - tỉnh Hải Dương;

Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên - Địa chỉ: Thị xã Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên; Chi

nhánh xăng dầu Hải Dương - Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng , T/P

Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

3.2. Giới thiệu chung về Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

3.2.1. và địa chỉ

Tên đơn vị: Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Tên tiếng Anh: Quang Ninh Petroleum Enterprise.

Biểu trưng:Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Trụ sở chính của Xí nghiệp: Phường Hà Khẩu-TP.Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

Số điện thoại: (033) 3846511. Fax: (033) 3845049.Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Email: Petrolimex-qn.B12@petrolimex.com.vn Địa

bàn sản xuất và kinh doanh :Tỉnh Quảng Ninh.

3.2.2. trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp

Trước sự phát triển nhanh chóng và để phù hợp trong quản lý cũng như đáp

ứng yêu cầu phát triển về hệ thống kho bể chứa trong thời gian sau này, năm 2009

Công ty Xăng dầu B12 đã quyết định tách Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh thành 2 xí

nghiệp, gồm: Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh và Xí nghiệp kho vận xăng dầu K130.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 Theo phân công nhiệm vụ của Cơng ty Xăng

dầu B12, Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh trở thành đơn vị chuyên kinh doanh bán

buôn, bán lẻ xăng dầu, cung cấp xăng dầu cho nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn

tỉnh Quảng Ninh (từ Huyện Đơng Triều đến Thành Phố Móng Cái).

Trong giai đoạn hiện nay hoà nhập với sự đổi mới chung của đất nước là một

đơn vị sản xuất kinh doanh trong thời kỳ mở cửa của nền kinh tế thị trường Xí

nghiệp đã từng bước phát triển và thay đổi để phù hợp với cơ chế sản xuất

kinh doanh mới, với quan điểm đầu tư có định hướng và nhằm phát huy tối đa

và khai thác có hiệu quả năng lực thiết bị cơng trình, Xí nghiệp tập trung phát

triển mạng lưới bán lẻ, xây dựng và nâng cấp các công trình, cửa hàng , thiết bị

cơng nghệ sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hoá, cơ sở vật chất kỹ thuật

đi đầu và phù hợp với sự phát triển chung của Ngành xăng dầu trong tương lai.

Mục tiêu kinh doanh của Xí nghiệp là đáp ứng tốt nhất các nhu cầu về xăng

dầu, sản phẩm hoá dầu và các dịch vụ liên quan của khách hàng, góp phần phục

vụ sự nghiệp cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất nước. Bảo tồn và phát triển vốn,

đóng góp tối đa vào Ngân sách nhà nước, mở mang và phát triển Xí nghiệp,

thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của người lao động.

Trong kinh doanh xăng dầu Xí nghiệp ngày càng góp phần khẳng định uy tín và vị

thế chủ đạo của PETROLIMEX Việt nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

3.2.3. Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Xăng

dầu Quảng Ninh

Ngày 15/12/2008 Công ty Xăng dầu B12 đã ban hành quyết định số 957/XDSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Xí nghiệp xăng dầu Quảng

Ninh. Theo đó, Xí nghiệp có các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/+ Chức năng của Xí nghiệp

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh là đơn vị trực thuộc Công ty Xăng dầu B12,

chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về các mặt hoạt động: Tổ chức kinh doanh

xăng dầu, Dầu mỡ nhờn, đảm bảo đáp ứng kịp thời cho mọi đối tượng tiêu dùng

trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh và phục vụ sự phát triển kinh tế ,an ninh quốc phòng.

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh là đơn vị hạch toán kế toán trong hệ thống

nội bộ, là đơn vị thành viên của Công ty Xăng dầu B12 chịu sự quản lý chỉ đạo,

kiểm tra, giám sát của Công ty theo chế độ phân cấp hiện hành. Giám đốc xí

nghiệp chịu trách nhiệm trước giám đốc Công ty và Pháp luật của Nhà nước về

mọi hoạt động của Xí nghiệp.

Tổ chức quản lý và khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng trí tuệ, cơng nghệ

trang thiết bị, tiền vốn, lao động. Đồng thời tổ chức thực hiện đầy đủ chế độ

chính sách của đảng và nhà nước, quy định của ngành, địa phương và của cơng

ty Xăng dầu B12.

+ Nhiệm vụ của Xí nghiệp

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, biện

pháp, tổ chức thực hiện việc kinh doanh xăng dầu cho mọi hoạt động của mọi

đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng ninh trên cơ sở chức năng đã phân cấp theo kế

hoạch Công ty giao. Xây dựng hệ thống hạch tốn hợp lý theo luật định. Đồng

thời có trách nhiệm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơng nhân viên chức có đủ

năng lực trình độ để hồn thành nhiệm vụ.

Trên cơ sở định hướng của Cơng ty, chủ động xây dựng cơ sở vật chất kỹ

thuật cho Xí nghiệp, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, khai thác mọi tiềm

năng của Xí nghiệp, trước hết về trí tuệ, vốn, lao động, cơng nghệ đạt hiệu của

cao nhất trong quá trình sản xuất kinh doanh.Thường xun, định kỳ tổ chức

kiểm tra an tồn phòng cháy chữa cháy , an tồn máy móc thiết bị, an tồn điện,

ln đảm bảo hệ số an tồn cho các hệ thống máy móc thiết bị, an tồn vệ sinh

cơng nghiệp và môi trường. Chủ động xây dựng các phương án bảo vệ an toàn

trật tự, an toàn cơ quan và PCCC trong phạm vi quản lý của Xí nghiệp.Trong tương

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/lai Xí nghiệp mở rộng hơn nữa.

3.2.4. Các sản phẩm kinh doanh chínhSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/- Kinh doanh các mặt hàng xăng dầu: Xăng Ron 92, Xăng Ron 95, dầu

Diesel, dầu Mazút.

- Kinh doanh các sản phẩm hóa dầu: Dầu mỡ nhờn, nhựa đường, Gas

hóa lỏng. Hiện nay chủ yếu là dầu mỡ nhờn.

3.2.5. Cơ cấu tổ chức của Xí nghiệp

Hiện nay, Xí nghiệp có: 04 Phòng nghiệp vụ, 01 Trung tâm kinh doanh Dầu

mỡ nhờn, 42 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên khắp địa bàn Tỉnh Quảng Ninh.P

P

h

ò

n

g

Q

L

kt

h

utG

Ph iP

hó áh

C m

ò ò

á

ng đn c

gi ốg

á cc

km T ử

ế ổa

đ

tố

oc

á

nkHình 3.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp

t

h

utch

à

hn

ứg

c

x

ă

n

g

du(Nguồn Phòng Tổ chức hành chính Xí nghiệp cung cấp, năm 2013) (4

2(Chú thích :Chỉ đạo thực hiện

Phối hợp thực hiện)Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ca

h

à

n

g

)P

h

ò

n

gP

h

óg

i

á

k m

i

n đ

h ố

d

o

a

n

h

T

r

u

n

gt

â

m

K

D

D

M

Nc

k

i

n

h

d

o

a

n

h* Ban Giám đốcSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Gồm 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc là Phó giám đốc Kinh Doanh, phó

giám đốc Kỹ thuật.

Giám đốc Xí nghiệp là người chỉ đạo chung toàn bộ các hoạt động trong xí

nghiệp, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Cơng ty, trước pháp luật về mọi mặt hoạt

động của Xí nghiệp.

Phó giám đốc kinh doanh: là người giúp việc cho Giám đốc, trực tiếp chỉ đạo

điều hành công tác kinh doanh xăng dầu phù hợp với nhiệm vụ của Công ty giao,

đảm bảo an tồn và kinh doanh có hiệu quả.

Phó giám đốc kỹ thuật: Là người giúp việc cho Giám đốc, phụ trách về tồn

bộ cơng tác kỹ thuật vật tư, xây dựng cơ bản. Nghiên cứu khai thác có hiệu quả các

máy móc thiết bị, cơng nghệ hiện có. Xây dựng các quy trình quy phạm kỹ thuật để

đảm bảo an tồn sản xuất.

* Các phòng ban nghiệp vụ, Cửa hàng trực thuộc Xí nghiệp

- Phòng Tổ chức - Hành chính

- Phòng Kế Tốn-Tài chính

- Phòng Quản lý kỹ thuật

- Phòng Kinh Doanh và Trung tâm kinh doanh dầu mỡ nhờn

- 42 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Mô hình cơ cấu tổ chức của Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh là cơ cấu trực

tuyến chức năng, mọi chỉ đạo hình thành từ bộ máy lãnh đạo của Ban Giám đốc

sau đó thơng qua các phòng ban nghiệp vụ cụ thể hoá và hướng dẫn chỉ đạo các

đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cụ thể.

Các phòng ban nghiệp vụ: Chủ động tham mưu, điều hành, tổ chức thực

hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình. Những

vấn đề ngoài chức năng nhiệm vụ nhất thiết phải báo cáo và xin ý kiến của các

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/phó giám đốc phụ trách hoặc Giám đốc Xí nghiệp.Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×