Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Điều kiện và môi trường làm việc

* Điều kiện và môi trường làm việc

Tải bản đầy đủ - 0trang

Không chỉ chú trọng đến đầu tư thiết bị cho công tác bán hàng, các phương

tiện làm việc cho khối văn phòng, hệ thống thơng tin liên lạc, phần mềm tác

nghiệp và quản trị cũng được Ban lãnh đạo XN đầu tư và khuyến khích sử dụng.

Đặc biệt từ 01/11/2013 phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu EGAS đi vào hoạt

động trên toàn tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Các hoạt động tập thể, giao lưu giữa các cửa hàng, giữa cửa hàng với văn

phòng được 50/95 thành viên đánh giá cao.

Các điều kiện về an toàn bán hàng, bảo đảo sức khỏe cho người lao

động được triển khai: 50/95 thành viên đánh giá công tác này đem lại kết quả

tốt, tuy nhiên có 5/60 thành viên thuộc khối cửa hàng cho rằng các chính sách

này đến với họ một cách bị động.

* Thơng tin

Hệ thống báo cáo về tình hình hoạt động của từng bộ phận cho Ban Lãnh

đạo được thiết lập và tuân thủ. Tuy nhiên, hoạt động phân tích các thơng tin,

dữ liệu nhằm phục vụ cho cải tiến còn hạn chế và mang tính tự phát, chưa được

quản lý.

* Nguồn lực tài chính

Về hoạch định nhu cầu tài chính cho hoạt động kinh doanh: kế hoạch

tài chính của từng dự án được phòng quản lý kỹ thuật xác định ngay khi hợp

đồng thi công xây mới hoặc sửa chữa cửa hàng xăng dầu được ký kết. Kế toán

trưởng sẽ cân đối nhu cầu với nguồn thu để xác định phương án huy động tài

chính cho từng dự án. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình hình lạm phát và

khủng hoảng kinh tế đã tác động xấu đến khả năng huy động vốn cho các dự án.

Về kiểm sốt nguồn lực tài chính: chỉ tập trung ở phòng kế tốn trong việc

kiểm sốt thu - chi nhằm đảm bảo các quy định của Công ty, XN chứ chưa đi sâu

phân tích các chi phí do sai hỏng, do lãng phí nhân cơng - vật tư.

3.5.5. Q trình quản lý hệ thống và các quá trình liên quan đến khách hàng

Quá trình xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 chính là q

trình xây dựng và duy trì một hệ thống quản lý chất lượng dựa vào các q trình:

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/- Các hoạt động cần thiết, thứ tự thực hiện và mối tương tác giữa chúng

khi xem xét và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, được xác định và dần được

xác lậpSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/và chuẩn hóa qua các năm triển khai áp dụng qua mơ hình tương tác giữa các

q trình (Hình 3.4)

Về hoạt động xem xét tính phù hợp của hệ thống đã được lãnh đạo cao

nhất duy trì và thực hiện khá tốt: 74/95 thành viên đánh giá cao tính thường

xuyên và sự đầy đủ của hoạt động xem xét này. Tuy nhiên, công tác triển khai thực

hiện các kết luận của việc xem xét chưa triệt để (51/95 thành viên đánh giá các

hoạt động sau khi xem xét chưa thật sự đem lại hiệu quả).

Thông qua hệ thống và các quá trình này, các yêu cầu, các mong đợi của

khách hàng được ghi nhận, xem xét và xác định phương pháp đáp ứng:

- 32/95 ý kiến nhận xét rằng các yêu cầu của khách hàng được chủ động xem

xét và đáp ứng một cách hiệu quả.

- Các nhu cầu của các thành viên trong tổ chức về sự thừa nhận, thỏa

mãn trong công việc và phát triển năng lực được 48/95 (51%) ý kiến đánh giá là

được Ban lãnh đạo XN xem xét và đáp ứng khá tốt.

- Các yêu cầu của pháp luật có liên quan đến hoạt động của XN được 62/95

ý kiến đánh giá là tuân thủ tốt và đem lại hiệu quả cho XN.

Tổng hợp các ý kiến thu thập được từ cuộc khảo sát về hoạt động quản

lý hệ thống và các quá trình tại XN như sau:

- Hệ thống quản lý chất lượng của XN được hoạch định khá hoàn thiện:

50/95 ý kiến, đặc biệt là khối cửa hàng 38/60 ý kiến, đánh giá cao sự chuẩn hóa

các quy trình làm việc cũng như xác định mối tương tác giữa các hoạt động.

- Hoạt động triển khai và vận hành hệ thống chưa đồng bộ giữa 2 khối

văn phòng và cửa hàng:

+ Khối văn phòng: việc áp dụng các quy trình đã ban hành khá tốt, 71% cho

rằng các quy trình được tuân thủ cao và đem lại kết quả tốt.

+ Khối cửa hàng: 35/60 nhận xét việc áp dụng các quy trình còn bị động và

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/chỉ có 10/60 ý kiến đánh giá rằng các quy trình được tuân thủ và đem lại kết quả.Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Điều kiện và môi trường làm việc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×