Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khen thưởng và kỷ luật lao động

Khen thưởng và kỷ luật lao động

Tải bản đầy đủ - 0trang

phòng XN, các cửa hàng xăng dầu thực hiện.Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Mọi nhu cầu của khách hàng đều được khảo sát, xem xét năng lực đáp

ứng của nội bộ, đàm phán cụ thể với khách hàng trước khi xúc tiến ký kết hợp

đồng mua bán xăng dầu.

Căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết giữa hai bên, các đơn vị, bộ phận

tổ chức, triển khai thực hiện.

b. Quản lý công nợ khách hàng

XN xây dựng quy chế, quy trình quản lý cơng nợ khách hàng và triển khai thực

hiện kiểm sốt tồn bộ diễn biến tình hình cơng nợ xun suốt từ khi ký kết, thực

hiện cho đến khi kết thúc và thanh lý hợp đồng bán hàng trả chậm; làm cơ sở ra

quyết định điều hành kinh doanh kịp thời; vừa đảm bảo an toàn tài chính, nâng

cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, vừa đáp ứng được sự thỏa mãn tối đa nhu cầu

của khách hàng.

Yêu cầu khảo sát nhu cầu và khả năng thanh toán của khách hàng trước khi

quyết định ký kết hợp đồng trả chậm phải được thực hiện. Ngoài ra, việc quản

lý công nợ của XN phải đảm bảo tuân thủ các quy định, chế độ hiện hành của

Nhà nước và Tập đồn và Cơng ty.

c. Đầu tư, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng

Để tạo sự khác biệt về cung cấp sản phẩm và dịch vụ, khẳng định thương

hiệu Petrolimex trên thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh của XN thông

qua việc xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, bền vững trên cơ sở hợp

tác hỗ trợ đơi bên cùng có lợi, tạo điều kiện khách hàng được hưởng lợi ích

mang lại từ việc sử dụng cơ sở hạ tầng được XN đầu tư để tiêu thụ và bán

sản phẩm của Petrolimex.

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đặc thù Ngành xăng dầu như súc rửa và

lập barem bồn bể; kiểm tra kỹ thuật và công nghệ xăng dầu của khách hàng;

thử nghiệm kiểm tra chất lượng xăng dầu; cung cấp các dụng cụ, vật tư giao nhận

xăng dầu (thước đo, nhiệt kế, thuốc thử dầu, niêm nhựa, thiết bị kiểm tra nước

nhanh…). Ngồi ra, XN còn tổ chức các hoạt động tư vấn và đào tạo về thương

phẩm, kỹ thuật giao nhận xăng dầu… khi khách hàng yêu cầu.

d. Trao đổi thông tin với khách hàng

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/* Trao đổi thông tin và giải quyết khiếu nại của khách hàng

XN duy trì việc tiếp nhận các thơng tin từ khách hàng liên quan đến chất

lượng của sản phẩm và dịch vụ, các thông tin liên quan đến các tác động mơi

trườngSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/phát sinh từ các hoạt động của XN. Việc tiếp nhận khiếu nại và thông tin phản hồi

của khách hàng được thực hiện thông qua nhiều kênh như: văn bản, Fax, điện

thoại, trao đổi trực tiếp, phương tiện thông tin đại chúng… và được phân loại

thành từng lĩnh vực cụ thể để dễ dàng trong việc phân tích, đánh giá xu hướng

và cải tiến về: chất lượng, chủng loại xăng dầu; số lượng; dịch vụ giao hàng, vận

chuyển; giá cả, thanh toán; xử lý đơn hàng, hồ sơ giao hàng; truyền đạt thông tin,

trả lời khách hàng và dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng.

Xác định tất cả các khiếu nại và thông tin phản hồi của khách hàng là thông

tin đầu vào của các cuộc họp xem xét của lãnh đạo, là cơ hội để cải tiến quá

trình cung cấp sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm thỏa mãn ngày

càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng.

3.4.5. Quá trình quản lý các hoạt động phân tích - đo lường - cải tiến

a. Khái quát

XN đảm bảo nguồn lực để thực hiện việc kiểm soát sự phù hợp của sản phẩm

từ công đoạn sản phẩm đầu vào, sản phẩm trong quá trình sản xuất và tạo sản phẩm

đầu ra.

Việc thực hiện các quá trình tại các bộ phận liên quan được tuân thủ

và thường xuyên tìm kiếm cơ hội cải tiến để nâng cao hiệu lực của Hệ thống

quản lý chất lượng - môi trường.

b. Theo dõi và đo lường

* Sự thoả mãn của khách hàng

XN thiết lập các kênh thông tin để theo dõi sự thoả mãn của khách

hàng đối với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhất yêu

cầu của khách hàng.

Các thông tin, chỉ số về sự hài lòng của khách hàng đối với hàng hóa hay

dịch vụ được XN xem như là một trong những thước đo mức độ thực hiện của Hệ

thống quản lý chất lượng - môi trường. Sự hài lòng của khách hàng được XN xem

xét trên khả năng đáp ứng các yêu cầu về: số lượng hàng hóa; chất lượng hàng

hóa; giá cả; tiến độ giao hàng; dịch vụ sau bán hàng; phong cách phục vụ và mơi

trường sạch đẹp, đem lại sự tiện lợi, an tồn cho khách hàng.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Phương pháp để thu thập các thơng tin nói trên được thực hiện thơng

qua Phiếu góp ý trong các Hội nghị khách hàng do XN tổ chức hay ghi nhận tất

cả ýSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/kiến phản ánh trực tiếp của khách hàng trong quá trình làm việc, Fax, điện

thoại, Email, văn bản… Trên cơ sở đó, Phòng Kinh doanh tập hợp, phân tích,

đánh giá mức độ thỏa mãn khách hàng và báo cáo lãnh đạo XN trong cuộc họp

xem xét của lãnh đạo để xác định các cơ hội cải tiến nhằm đảm bảo đáp ứng tốt

hơn yêu cầu của khách hàng.

* Đánh giá nội bộ

XN xác lập và duy trì thủ tục hoạch định việc định kỳ đánh giá nội bộ để xác

định sự không phù hợp của các hành động quản lý chất lượng với các yếu tố

của tiêu chuẩn, cũng như các kết quả của các hoạch định chất lượng, chứng minh

hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng - môi trường.

XN thực hiện đánh giá chất lượng nội bộ định kỳ ít nhất 01 năm 01 lần cho

toàn bộ các yếu tố của Hệ thống quản lý chất lượng - môi trường.

Việc đánh giá chất lượng nội bộ do đội ngũ đánh giá viên của XN được đào

tạo và độc lập hành động thực hiện.

Kết quả đánh giá nội bộ được thông báo đến các bộ phận liên quan để các

bộ phận kịp thời thực hiện các hành động khắc phục hay các lỗi đã được phát hiện

qua cuộc đánh giá.

* Theo dõi đo lường các quá trình

Việc thực hiện các quá trình trong Hệ thống quản lý chất lượng - môi trường

của XN luôn được theo dõi kiểm tra, đánh giá kết quả đầu ra nhằm xác định:

Tính thích hợp của các quá trình đáp ứng được các kết quả đã hoạch định.

Cơ hội đề xuất cải tiến, tăng tính hiệu lực của các q trình.

Có biện pháp và hành động khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo sự phù hợp

và hiệu lực của các q trình.

Tuỳ theo đặc tính của các q trình việc theo dõi, kiểm tra có thể xác

định bằng định tính hay định lượng.

XN thực hiện tốt việc kiểm sốt tất cả những yếu tố ảnh hưởng tới q

trình sản xuất bao gồm: máy móc, trang thiết bị, con người, công nghệ, nguyên

liệu đầu vào để đảm bảo chất lượng sản phẩm làm ra đáp ứng được yêu cầu của

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/khách hàng.Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khen thưởng và kỷ luật lao động

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×