Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
+ Nhiệm vụ của Xí nghiệp

+ Nhiệm vụ của Xí nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

lai Xí nghiệp mở rộng hơn nữa.

3.2.4. Các sản phẩm kinh doanh chínhSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/- Kinh doanh các mặt hàng xăng dầu: Xăng Ron 92, Xăng Ron 95, dầu

Diesel, dầu Mazút.

- Kinh doanh các sản phẩm hóa dầu: Dầu mỡ nhờn, nhựa đường, Gas

hóa lỏng. Hiện nay chủ yếu là dầu mỡ nhờn.

3.2.5. Cơ cấu tổ chức của Xí nghiệp

Hiện nay, Xí nghiệp có: 04 Phòng nghiệp vụ, 01 Trung tâm kinh doanh Dầu

mỡ nhờn, 42 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên khắp địa bàn Tỉnh Quảng Ninh.P

P

h

ò

n

g

Q

L

kt

h

utG

Ph iP

hó áh

C m

ò ò

á

ng đn c

gi ốg

á cc

km T ử

ế ổa

đ

tố

oc

á

nkHình 3.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp

t

h

utch

à

hn

ứg

c

x

ă

n

g

du(Nguồn Phòng Tổ chức hành chính Xí nghiệp cung cấp, năm 2013) (4

2(Chú thích :Chỉ đạo thực hiện

Phối hợp thực hiện)Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ca

h

à

n

g

)P

h

ò

n

gP

h

óg

i

á

k m

i

n đ

h ố

d

o

a

n

h

T

r

u

n

gt

â

m

K

D

D

M

Nc

k

i

n

h

d

o

a

n

h* Ban Giám đốcSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Gồm 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc là Phó giám đốc Kinh Doanh, phó

giám đốc Kỹ thuật.

Giám đốc Xí nghiệp là người chỉ đạo chung tồn bộ các hoạt động trong xí

nghiệp, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty, trước pháp luật về mọi mặt hoạt

động của Xí nghiệp.

Phó giám đốc kinh doanh: là người giúp việc cho Giám đốc, trực tiếp chỉ đạo

điều hành công tác kinh doanh xăng dầu phù hợp với nhiệm vụ của Cơng ty giao,

đảm bảo an tồn và kinh doanh có hiệu quả.

Phó giám đốc kỹ thuật: Là người giúp việc cho Giám đốc, phụ trách về toàn

bộ công tác kỹ thuật vật tư, xây dựng cơ bản. Nghiên cứu khai thác có hiệu quả các

máy móc thiết bị, cơng nghệ hiện có. Xây dựng các quy trình quy phạm kỹ thuật để

đảm bảo an toàn sản xuất.

* Các phòng ban nghiệp vụ, Cửa hàng trực thuộc Xí nghiệp

- Phòng Tổ chức - Hành chính

- Phòng Kế Tốn-Tài chính

- Phòng Quản lý kỹ thuật

- Phòng Kinh Doanh và Trung tâm kinh doanh dầu mỡ nhờn

- 42 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Mơ hình cơ cấu tổ chức của Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh là cơ cấu trực

tuyến chức năng, mọi chỉ đạo hình thành từ bộ máy lãnh đạo của Ban Giám đốc

sau đó thơng qua các phòng ban nghiệp vụ cụ thể hố và hướng dẫn chỉ đạo các

đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cụ thể.

Các phòng ban nghiệp vụ: Chủ động tham mưu, điều hành, tổ chức thực

hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình. Những

vấn đề ngồi chức năng nhiệm vụ nhất thiết phải báo cáo và xin ý kiến của các

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

+ Nhiệm vụ của Xí nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×