Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bố cục của luận văn

Bố cục của luận văn

Tải bản đầy đủ - 0trang

8

Ninh đối với các cửa hàng Xăng dầu trực thuộc;Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/9

Chương 4. Hồn thiện q trình quản lý và một số giải pháp hồn thiện q

trình quản lý của Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh đối với các cửa hàng xăng dầu

trực thuộc.Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/10CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ

1.1. Lý luận về quá trình quản lý

Phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam tổ chức bộ máy hoạt động theo các

chức năng như bộ phận kinh doanh, bộ phận kỹ thuật, bộ phận sản xuất, bộ phận

nhân sự, bộ phận tài chính - kế toán…Một trục trặc thường thấy của cấu trúc này

là sự phối hợp giữa các bộ phận chức năng rất yếu, vì vậy hiệu quả hoạt động

kém là điều khơng thể tránh khỏi. Tại sao lại như vậy? Để vận hành một cách có

hiệu quả, tổ chức phải xác định và quản lý nhiều hoạt động có liên hệ mật thiết với

nhau . Bất cứ hoạt động nào tiếp nhận các đầu vào và chuyển thành các đầu ra có

thể coi như một q trình. Thơng thường đầu ra của q trình này sẽ là đầu vào

của quá trình tiếp theo.

Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, để tồn tại và phát triển lâu dài

doanh nghiệp nào cũng cần phải có q trình để tạo ra sản phẩm và dịch vụ và

coi quá trình quản lý là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của nhà quản lý nói

chung và quản lý doanh nghiệp nói riêng. Làm thế nào để quản lý theo q trình

thành cơng? Vì vậy nghiên cứu kỹ cả khái niệm lẫn nội dung về quá trình quản lý

là cần thiết để tạo sự thống nhất hơn trong nhận thức làm cơ sở cho sự vận dụng

và chỉ đạo trong thực tiễn quản lý.

1.1.1. Khái niệm về quá trình quản lý

1.1.1.1. Quá trình

Khái niệm quá trình là vấn đề phức tạp. Cho đến nay, trong giới khoa học

cũng như trong giới quản lý vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau cả về khái niệm lẫn nội

dung, phạm vi của q trình. Có quan điểm cho rằng Quy trình nằm trong khái

niệm quá trình, là một nội dung của q trình. Cũng có ý kiến ngược lại, vì

vậy khi nghiên cứu về quá trình cần phân biệt giữa quá trình và quy trình:

Thuật ngữ trong ISO 9000 & ISO 9001 đề cập đến “Quá trình - Process” như

là một “tập hợp các hoạt động có tương tác nhằm biến đổi đầu vào thành đầu

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/11

ra”. Như vậy nói Q trình - Process là nói đến hoạt động. Thuật ngữ “Quy

trình - Procedure” như là “một phương pháp cụ thể để thực hiện một q trình

hay cơngSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/12

việc, quy trình thường được thể hiện bằng văn bản. Quá trình là đối tượng của

quản lý, trong khi quy trình lại là cơng cụ quản lý.

Khái niệm "q trình" thường được dùng để chỉ các "hoạt động" có quan

hệ hoặc tương tác. Ví dụ, q trình "tuyển dụng" ám chỉ một loạt các hoạt động

nhằm biến đổi "đầu vào" như nhu cầu tuyển dụng (số lượng, năng lực, trách

nhiệm, quyền hạn, chế độ đãi ngộ...), ngân sách tuyển dụng, các kênh tuyển dụng

sẵn có trên thị trường, sức lao động của bộ máy tuyển dụng... thành "đầu ra" là

ứng viên thỏa mãn các yêu cầu tuyển dụng được tuyển. Nói đến "q trình" là

nói đến các hoạt động liên quan và các đầu vào tham gia, đầu ra được tạo ra.

Khái niệm “quy trình” được dùng để chỉ một “cách thức” hay “phương

thức” thực hiện một q trình/cơng việc. Nói đến “quy trình là nói đến trình

tự của các hoạt động - sequence, phương pháp - method, trách nhiệm và

quyền hạn - responsibility & authority, năng lực cần thiết - competency,

thời gian- time, cơ sở hạ tầng/thiết bị cần thiết - infrastructure, tiêu chuẩn

hoạt động - operational criteria (ví dụ nhiệt độ, áp suất…), hoạt động kiểm

soát - control và yêu cầu hồ sơ - records.

Như vậy, thông thường các đơn vị phát triển các “Quy trình” nhằm thực hiện

và kiểm sốt các “Q trình” của mình. Một quy trình có thể nhằm kiểm sốt

nhiều q trình, và ngược lại, một q trình có thể được kiểm sốt bằng nhiều quy

trình.

Như vậy, quá trình là một tập các họat động chuyển đổi đầu vào thành

một kết quả đầu ra mong muốn nhằm đạt được một mục tiêu xác định như quá

trình sản xuất, quá trình thiết kế sản phẩm, quá trình phân phối, quá trình

tuyển dụng, quá trình mua hàng, quá trình kinh doanh,….

Đầu vàoSố hóa bởi Trung tâm Học liệuQ TRÌNHĐầu rahttp://www.lrc-tnu.edu.vn/13

Hình 1.1. Cơng việc được thực hiện bởi q trình

1.1.1.2. QuảnThuật ngữ Quản lý là một phương thức làm cho hoạt động hướng tới

mục tiêu được hoàn thành với một hiệu quả cao, bằng và thông qua những người

khác.Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Phương thức này bao gồm những chức năng hay hoạt động cơ bản mà nhà quản

lý có thể sử dụng, đó là hoạch định, tổ chức, điều khiển, và kiểm sốt.

Quản lý là q trình hoạch định, tổ chức, điều khiển, và kiểm soát nhân,

tài, vật lực và thông tin của một tổ chức một cách có ích và có hiệu quả nhằm theo

đuổi những mục tiêu của tổ chức.

* Hiệu quả của quản lý

Kết quả của một quá trình quản lý là đầu ra của q trình đó theo nghĩa

chưa đề cập gì đến chi phí bỏ ra trong q trình đó. Hiệu quả khi so sánh kết

quả đạt được với chi phí bỏ ra, chúng ta có khái niệm hiệu quả. Hiệu quả cao khi

kết quả đạt được cao hơn so với chi phí; và hiệu quả thấp khi chi phí bỏ ra nhiều

hơn kết quả đạt được. Trong thực tế, hoạt động quản lý có hiệu quả khi:

- Đầu vào giảm và đầu ra giữ nguyên

- Đầu vào giữ nguyên và đầu ra tăng lên

- Đầu vào giảm và đầu ra tăng lên

So sánh hiệu quả và kết quả:

- Hiệu quả gắn liền với phương tiện, trong khi kết quả gắn liền với mục tiêu

thực hiện, hoặc mục đích;

- Hiệu quả là làm được việc, còn kết quả là làm đúng việc;

- Hiệu quả tỉ lệ thuận với kết quả đạt được, nhưng tỉ lệ nghịch với chi phí bỏ ra.

Có thể nói rằng lý do tồn tại của hoạt động quản lý chính là vì muốn có hiệu

quả; và chỉ khi nào quan tâm đến hiệu quả thì người ta mới quan tâm đến hoạt

động quản lý.

1.1.1.3. Quá trình quản lý

Quá trình quản lý là một nhóm chọn lọc các hoạt động sử dụng nguồn lực

để tạo ra kết quả (dưới dạng sản phẩm hay dịch vụ) mang lại giá trị cho khách hàng

và một dạng lợi ích nào đó cho doanh nghiệp. Các q trình thể hiện dòng cơng

việc và thơng tin xun suốt q trình kinh doanh.

Các bước của quá trình quản lý:

- Hoạch định gồm việc định rõ những mục tiêu của tổ chức, thiết lập

một chiến lược toàn bộ để thực hiện những mục tiêu và phát triển một hệthống gồm những kế hoạch hạ cấp để tổng hợp và phối hợp những hoạt động.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bố cục của luận văn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×