Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động phân phối thuốc

Hoạt động phân phối thuốc

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi+ Đã bám sát nhiệm vụ công tác của Tổng cục Hậu cần và qui định về

định mức phân bổ kinh phí của CQY, khả năng thăm khám của đơn vị vào dự

trù thuốc.

+ Đã thực hiện phân tích dữ liệu lịch sử sử dụng thuốc một cách nghiêm

túc với 03 năm sử dụng gần nhất, mặc dù trong q trình phân tích còn nhiều

hạn chế: Chưa sử dụng phân tích ABC, phân tích VEN, … với các dữ liệu này.

+ Danh mục thuốc xây dựng trong 03 năm nghiên cứu có đầy đủ các

nhóm thuốc và phù hợp với MHBT của TCHC; năm 2010 có 184 thuốc; năm

2011 là 186 thuốc và năm 2012 là 194 thuốc. Nguồn kinh phí tự chi đã được sử

dụng để mua bổ xung các thuốc có nhu cầu sử dụng, các thuốc này cũng phù

hợp với MHBT của Tổng cục Hậu cần.

Trong 03 năm nghiên cứu, mặc dù với MHBT đa dạng, tình hình kinh tế

tế xã hội, diễn biến bệnh tật phức tạp,… Nhưng Phòng Quân y - Tổng cục Hậu

cần đã thực hiện tốt công tác dự trù thuốc khơng để xảy ra tình trạng dự trù thừa

hay thiếu thuốc vượt quá giới hạn cho phép.

- Về công tác tiếp nhận, bảo quản và cấp phát thuốc: PQY đã xây dựng

được qui trình tiếp nhận thuốc đày đủ chặt chẽ có hội đồng kiểm nhập, có kiểm

tra giám sát khi nhập thuốc. Trong bảo quản thuốc PQY đã tuân thủ khá đầy đủ

theo các nội dung của GSP, có sổ theo dõi mơi trường bảo quản thuốc. Từ năm

2010 đến năm 2012, khơng thấy có sự nhầm lẫn trong cấp phát thuốc. Tuy

nhiên, cho đến nay PQY-TCHC chưa xây dựng được các qui trình thao tác

chuẩn trong quá trình tiếp nhận, bảo quản và cấp phát thuốc.

- Về công tác đảm bảo chất lượng thuốc: Chất lượng thuốc đã được Phòng

Quân y - Tổng cục Hậu cần tiến hành theo dõi trong suốt quá trình phân phối tồn

trữ thuốc. Từ năm 2010 đến năm 2012 đã có 67 mẫu thuốc được PQY gửi đi

kiểm nghiệm do nghi ngờ về chất lượng trong đó có 29 mẫu gửi đi khi kiểm

nhập và 38 mẫu gửi trong quá trình bảo quản; Đặc biệt trong số mẫu gửi khi tiến

hành kiểm nhâp đã co 01 mẫu không đạt chất lượng. Hoạt động này của PQY đã69góp phần to lớn vào việc ngăn chặn thuốc giả, thuốc kém chất lượng lọt vào hệ

thống phân phối thuốc của mình.II. ĐỀ XUẤT

-Chỉ huy PQY nên có một cán bộ chuyên ngành dược đảm trách côngtác phân phối thuốc.

-Xây dựng các SOP trong tất cả các khâu của quá trình phân phốithuốc. Xây dựng kho lạnh hoặc trang bị tủ lạnh để đảm bảo chất lượng thuốc

trong công tác tồn trữ thuốc. Từ đó tiến hành xây dựng hoạt động phân phối

thuốc theo tiêu chuẩn GDP, kho thuốc theo tiêu chuẩn GSP mà BYT ban hành.

-Cần bổ xung 01 dược sỹ có trình độ trung học trở lên cho kho thuốc.70Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiTÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

1.Bộ Y tế (1996), Thông tư 12/BYT-TT ngày 12/09/1996 hướng dẫn thực hiện

việc triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất

thuốc” (GMP) của hiệp hội các nước Đông Nam á (ASEAN).2.Bộ Y tế (2001), Quyết định: Về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực

hành tốt bảo quản thuốc” Quyết định số 2701/2001/QĐ-BYT của Bộ trưởng

Bộ Y tế.3.Bộ Y tế (2007), Quyết định: Về việc ban hành lộ trình triển khai áp dụng

nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” và nguyên tắc “Thực

hành tốt bảo quản thuốc”, Số: 27/2007/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 4 năm

2007.4.Bộ Y tế (2011), Thông tư: Ban hành nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối

thuốc”, Số: 48 /2011/TT-BYT.5.Bộ Y tế (2013), Thông tư: Hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Thuốc và

Điều trị trong bệnh viện, Bản dự thảo.6.Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam (2004), Nghị định quy định chi tiết thi

hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia, Nghị định số 196/2004/NĐ-CP.7.Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam (2005), Quyết định 110/2005/QĐ-TTg

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch "dự trữ lưu thông

thuốc quốc gia phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân", Số:

110/2005/QĐ-TTg.8.Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam (2012), NGHỊ ĐỊNH: Về việc sửa đổi,

bổ sung một số Điều của Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 12

năm 2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc

gia, Nghị định Số: 43/2012/NĐ-CP.9.Cục Quân y (2000), Điều lệ tiếp tế qn y, Cơng văn số 21/CV-CQY.

TLTK-110.Nguyễn Thị Bích Dun (2011), Phân tích hoạt động cung ứng thuốc tại

Bệnh viện đa khoa phố Hải dương, giai đoạn 2006-2009.11.Nguyễn Thị Song Hà (2006), Bài giảng Quản lý tồn trữ thuốc, giáo trình

Pháp chế hành nghề dược, Trường Đại học Dược Hà Nội.12.Nguyễn Thị Thái Hằng (2005), Nhu cầu và phương pháp xác định nhu cầu

thuốc, Giáo trình Kinh tế dược, Trường Đại học Dược Hà Nội.13.Hoàng Thị Minh Hiền (2012), Hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện Hữu

nghị- thực trạng và một số giải pháp, Luận án tiến sỹ Dược học.14.Hoàng Thị Loan 2010, Khảo sát việc cung ứng thuốc tại một số nhà thuốc

tư nhân khu vực nội thành và ngoại thành Hà Nội năm 2010, Luận văn Thạc

sỹ Dược học.15.Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cần (2010), Báo cáo tổng kết công tác năm

2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010.16.Đinh Thị Thu Phương (2010), Đánh giá công tác cung ứng thuốc và vật tư y

tế tại Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh trong 5 năm

2005 - 2009, Luận văn Thạc sỹ Dược học.17.Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005), Luật dược, Số: 34/2005/QH11.18.Tiền Phong online (2010), Dự trữ lưu thông thuốc cũng sai phạm,

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/511921/Du-tru-luu-thong-thuoc-cung-saipham.html.19.Tổng cục Hậu Cần (2010), Quyết định: Về việc ban hành quy chế làm việc

của Phòng Quân y - Tổng cục Hậu Cần Quyết định số: 79/QĐ-HC.20.Phạm Văn Trường (2006), Khảo sát việc thực hiện GSP tại Công ty Dược

phẩm Trung ương 1 giai đoạn 2001- 2005, Khoá luận tốt nghiệp Dược sỹ,

Trường ĐH Dược Hà Nội.21.Tuổi trẻ online (2012), Mỗi bệnh viện một giá thuốc, http://tuoitre.vn/chinhtri-xa-hoi/507176/moi-benh-vien-mot-gia-thuoc.html#ad-image-0.

TLTK-2Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi22.Ủy ban thường trực Quốc Hội (2004), Pháp lệnh dự trữ quốc gia, Số:

17/2004/PL-UBTVQH11.TÀI LIỆU TIẾNG ANH

23.Federation International Pharmaceutical (1992), New FIP Guideline for

Good storage practices.24.Jonathan D. Quick et al (1997), Managing Drug Supply, Management

Sciences for Health.25.WHO (2000), How well do health systems perform, The world health report.26.WHO (2002), New WHO Guidelines on GMP-compliant Storage "Good

Storage Practices".27.WHO (2003), WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical

Preparations. Thirty-seventh report, Annex 9.28.WHO (2006), Management of drug at health central level, Training manual,

Brazzavile 2004.TLTK-3PHỤ LỤC

Phụ lục 1

PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU

TẠI PHÒNG QUÂN Y – TỔNG CỤC HẬU CẦN

1. Họ tên người thu thập:………………………………………………………….......

2. Ngày thu thập: ……/………/2012

3. Nơi thu thập:……………………………………………………………………...Phần 1: Tổ chức, cơ cấu nhân lực

* Bộ phận 1

- Tên bộ phận:……………………………………………………………………..

- Số lượng, trình độ cán bộ: ……………………………………………………….

- Chức năng, nhiệm vụ:…………………………………………………………….

* Bộ phận 2

- Tên bộ phận:……………………………………………………………………..

- Số lượng, trình độ cán bộ: ……………………………………………………….

- Chức năng, nhiệm vụ:…………………………………………………………….

Phần 2: Trang thiết bị

- Tên thiết bị 1:………………………………………….. Số lượng:…………….

Nơi lắp đặt:………………………………………………………………………..

- Tên thiết bị 2:………………………………………….. Số lượng:…………….

Nơi lắp đặt:………………………………………………………………………..

Cơ quan cung cấp thông tinNgười thu thập(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)PL-1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động phân phối thuốc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×