Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cần được thành lập năm 1975 theo quyết định số 35/QĐH ngày 28/2/1975, từ đó đến nay PQY không ngừng được củng cố, hoàn thiện và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đảm bảo cung ứng thuốc kịp thời cho các đơn vị trong...

Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cần được thành lập năm 1975 theo quyết định số 35/QĐH ngày 28/2/1975, từ đó đến nay PQY không ngừng được củng cố, hoàn thiện và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đảm bảo cung ứng thuốc kịp thời cho các đơn vị trong...

Tải bản đầy đủ - 0trang

Theo dõi và quản lý chặt chẽ tình hình dịch bệnh ở các khu vực đơn vị

đơn vị đóng quân của Tổng cục Hậu cần. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chủ

động phòng chống, ngăn chặn và dập tắt kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra, khơng

để lan rộng và biến chứng xấu. Tổ chức thực hiện các nội dung cơng tác vệ sinh

phòng bệnh, phòng chống dịch trong cơ quan Tổng cục; Kiểm tra thực hiện công

tác vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn, vệ sinh mơi trường và các cơng trình vệ

sinh cơng cộng của cơ quan Tổng cục Hậu cần

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung cơng tác vệ sinh phòng dịch, phòng

chống bệnh nghề nghiệp đối với các đơn vị trong nội bộ Tổng cục Hậu cần, góp

phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao sức chiến đấu và khả năng lao động, cơng tác

của bộ đội trong mọi tình huống.

- Cơng tác điều trị dự phòng:

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung công tác quản lý sức khỏe bộ

đội, đề ra các biện pháp điều trị dự phòng thích hợp; Cơng tác cấp cứu điều trị

kịp thời, an toàn ở các tuyến theo phân cấp. Chỉ đạo công tác khám kiểm tra lại

sức khỏe phục vụ nhiệm vụ tuyển quân, tuyển sinh của TCHC theo đúng tiêu

chuẩn sức khỏe qui định.

Chỉ đạo, hướng dẫn các tuyến quân y đơn vị thực hiện các chỉ tiêu quy

định của Cục Quân y về điều trị bằng y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền

với y học hiện đại.

Tổ chức thực hiện tốt các nội dung của công tác quản lý sức khỏe, cấp

cứu điều trị cho cán bộ, chiến sỹ, CNVCQP của cơ quan, đơn vị trong TCHC.

- Cơng tác dân số, gia đình và trẻ em, phòng chống HIV/AIDS:

Phối hợp các ngành có liên quan nâng cao chất lượng và hiệu quả công

tác vận động giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ, CNVCQP trong Tổng

cục Hậu cần thực hiện tốt các mục tiêu của công tác DS- KHHGĐ, nắm vững

các kiến thức về phòng chống nhiễm HIV/AIDS để tự bảo vệ cho bản thân, gia

đình và cộng đồng.

20Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiChỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung chương trình Dân số, Gia đình

và Trẻ em, phòng chống nhiễm HIV/AIDS trong nội bộ TCHC.

- Công tác dược trang bị:

Bảo đảm kịp thời vật chất quân y cho các đơn vị trong TCHC theo đúng

tiêu chuẩn định mức qui định. Phân phối kinh phí nghiệp vụ theo tiêu chuẩn

phân cấp của Cục Quân y và hướng dẫn đơn vị quản lý sử dụng an toàn hợp lý.

Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện các chế độ công tác dược chính

ở các tuyến quân y đơn vị; Chế độ kiểm kê, thanh xử lý vật chất quân y theo

phân cấp, đúng nguyên tắc qui định.

- Công tác huấn luyện xây dựng ngành:

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nội dung huấn luyện và nghiên cứu khoa học

ngành y cấp cơ sở cho các đối tượng theo qui định. Phát hiện đề xuất với cấp

trên và các cơ quan chức năng về nhu cầu đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ, nhân

viên quân y các đơn vị trong nội bộ TCHC.

Chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua “ Xây dựng đơn vị quân

y 5 tốt” và “ Chiến sỹ quân y làm theo lời Bác Hồ ”.

Chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác thống kê, báo cáo ngành

theo quy định.

1.6.3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của bộ phận dược - Phòng Qn y trong

qn đội [19].

Vị trí, chức năng của bộ phận dược - Phòng Qn y:

Vị trí, chức năng của bộ phận dược: Bộ phận dược là một bộ phận thuộc sự

quản lý điều hành trực tiếp của Trưởng Phòng Qn y, là một tổ chức chun

mơn kỹ thuật về dược, tiếp nhận, tạo nguồn, cấp phát, quản lý, bảo quản thuốc,

bơng băng, hóa chất và vật tư qn y và triển khai các chế độ chuyên môn về

dược trong TCHC, tham gia lựa chọn Danh mục thuốc, đảm bảo thông tin thuốc,

tư vấn về sử dụng thuốc, kiểm tra theo dõi việc sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả,

21hợp lý trong tồn đơn vị, giúp trưởng Phòng Qn y chỉ đạo thực hiện và phát

triển công tác dược theo hướng của ngành và yêu cầu trong điều trị.

Nhiệm vụ của bộ phận dược- Phòng Quân y:

∗ Lập kế hoạch hàng năm về công tác đảm bảo trang bị kỹ thuật y tế cho

các đơn vị thuộc Phòng Quân y đảm bảo kế hoạch ngắn hạn, dài hạn theo chỉ

đạo của Trưởng Phòng Quân y, của ngành.

∗ Lập dự trù thuốc, bơng băng, hóa chất và vật tư qn y gửi về Cục Quân

y.

∗ Lập kế hoạch phân bổ ngân sách, tạo nguồn, tiếp nhận, cấp phát theo tiêu

chuẩn, định mức và hướng dẫn nội dung chi tiêu ngân sách của cơ quan nghiệp

vụ cấp trên.

∗ Thực hiện công tác kiểm tra bảo đảm kỹ thuật, bảo quản, bảo dưỡng và

kiểm chuẩn trang thiết bị y tế theo phân cấp. Hướng dẫn và đôn đốc việc chấp

hành các tiêu chuẩn, chế độ nghiệp vụ kỹ thuật trang bị trong phạm vi mình

quản lý.

∗ Thực hiện cơng tác kiểm kê, đăng ký, thống kê theo dõi trang thiết bị y tế

thuộc phạm vi mình quản lý. Báo cáo và thanh quyết toán theo qui định.

∗ Tồn trữ, bảo quản thuốc, bơng băng, hóa chất và vật tư qn y, hạn chế

làm giảm chất lượng. Dự trữ đủ cơ số SSCĐ, cơ số phòng chống lụt bão thiên tai

thảm họa.

∗ Tham gia quản lý kinh phí thuốc, bơng băng, hóa chất và vật tư quân y,

thực hiện tiết kiệm đạt hiệu quả cao trong phục vụ người bệnh.

∗ Hằng năm sơ kết cơng tác đảm bảo thuốc , bơng băng, hóa chất và vật tư

quân y, tham gia công tác huấn luyện nghiên cứu khoa học và cải tiến kỹ thuật

trang thiết bị y tế.22Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiTổ chức bộ phận dược - Phòng Quân y

Tổ chức bộ phận dược - Phòng Quân y cần gọn nhẹ, sử dụng và phát huy

được khả năng kiến thức của cán bộ theo định hướng chức trách nhiệm vụ.

Bộ phận dược - Phòng Qn y thường gồm 2 bộ phận:

- Hành chính, dược chính, phân phối.

- Kho.

Tóm lại, Phòng Qn y - TCHC là một đơn vị chun mơn kỹ thuật có

nhiệm vụ bảo đảm mọi hoạt động y tế trong toàn Tổng cục Hậu cần. Có chức

năng quản lý và điều hành các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ

trong Tổng cục. Nhiệm vụ phân phối thuốc là một trong những mặt công tác rất

quan trọng của Phòng Qn y, nó đảm bảo nguồn lực vật chất và quản lý một

cách hiệu quả nguồn lực này cho các hoạt động của Phòng và của các đơn vị

quân y trong toàn Tổng cục.23Chương 2

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu :

- Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cần.

- Kho thuốc - Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cần.

- Ban Quân y các đơn vị trực thuộc Tổng cục Hậu cần.

2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu.

* Địa điểm nghiên cứu

- Phòng Qn y - Tổng cục Hậu cần.

- Bộ mơn Quản lý và kinh tế dược - Trường đại học Dược Hà Nội.

* Thời gian thực hiện đề tài: Từ tháng 01/2012 đến tháng 5/2013

2.3. Nội dung nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu và tóm tắt các chỉ tiêu nghiên cứu được trình bày

trong hình 2.124Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiPhân tích hoạt động phân phối thuốc tại Phòng Qn y - Tổng cục Hậu cầnKhảo sát một số yếu tố nguồn lực

của Phòng Quân y - TCHC

* Tổ chức bộ máy và cơ cấu nhân lực

của PQY-TCHC

* Trang thiết bị.

* Kinh phíThuận lợi, khó khănPhân tích một số hoạt động

phân phối thuốc* Mạng lưới phân phối;

* Hoạt động phân phối

* Danh mục hàng phân phối.* Hoạt động tồn trữ bảo quản.

* Đảm bảo chất lượng thuốc.Thực hiện tốt, tồn tạiGiải pháp khắc phụcNâng cao hiệu quả phân phối

thuốc tại PQY-TCHCHình 2.1: Sơ đồ tóm tắt nội dung nghiên cứu25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cần được thành lập năm 1975 theo quyết định số 35/QĐH ngày 28/2/1975, từ đó đến nay PQY không ngừng được củng cố, hoàn thiện và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đảm bảo cung ứng thuốc kịp thời cho các đơn vị trong...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×