Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình P.15: Đĩa cấy zigzag xạ khuẩn sau 5 – 6 ngày

Hình P.15: Đĩa cấy zigzag xạ khuẩn sau 5 – 6 ngày

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiHình P.16: Kết quả thử hoạt tính kháng sinh sau đột biến lần 1 bằng

phương pháp khối thạch (VSV kiểm định P. mirabilis)Hình P.17: Hình ảnh sau lên men chìm tổng hợp kháng sinh chủng

Streptomyces 156.11Hình P.18: Kết quả thử hoạt tính kháng sinh dịch lên men sau lên men

chìm bằng phương pháp giếng thạch (VSV kiểm định P. mirabilis)Hình P.19: Kết quả hiện hình VSV (VSV kiểm định P. mirabilis)Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiHình P.20: Phổ UV của kháng sinh do Streptomyces 156.11 sinh tổng hợp.BO MON HOA VAT LIEU-KHOA HOA-TRUONG DHKHTN

Ten may: GX-PerkinElmer-USANguoi do: Nguyen Thi SonResolution: 4cm-1Mail: sonhuco@yahoo.comDT: 0912140352Date: 3/13/2013

Mau Q

100.0

95

90

85

60980

75

701407

1362

1296651097

119560

148455

501743%T2964

292945158540

35163030

343225

20

15

10

5

0.0

4000.0360032002800240020001800

cm-11600140012001000Hình P.21: Phổ IR của kháng sinh do Streptomyces 156.11 sinh tổng hợp.800600.0Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiHình P.22: Phổ MS của kháng sinh Streptomyces 156.11 sinh tổng hợp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình P.15: Đĩa cấy zigzag xạ khuẩn sau 5 – 6 ngày

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×