Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phạm Thị Lam Giang (2011),Nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces 156.11, khóa luận tốt nghiệp dược sĩ khóa 2006 – 2011, Trường Đại học Dược Hà Nội.

Phạm Thị Lam Giang (2011),Nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces 156.11, khóa luận tốt nghiệp dược sĩ khóa 2006 – 2011, Trường Đại học Dược Hà Nội.

Tải bản đầy đủ - 0trang

13. Nguyễn Văn Thạch (2009),Công nghệ sinh học dược, NXB Giáo

dục, tr. 35–57.

14. Khuất Hữu Thanh (2005),Cơ sở di truyền phân tử vàkỹ thuật gen,

Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, tr. 185-191

15. Trần Thị Thanh (2001),Công nghệ vi sinh, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà

Nội, tr. 9-49.16. Cao Văn Thu (1998),Bài giảng về kháng sinh và vitamin, Hà Nội.

Tài liệu Tiếng Anh:

17. Mohammad T Alam (2010), “Metabolic modeling and analysis of

the metabolic switch in Streptomyces coelicolor”, BMC Genomics 11.

18. Nina M Haste, Varahenage R Perera, Katherine N Maloney,

Dan N Tran, Paul Jensen, William Fencial, Victor Nizet and Mary E

Hensler (2010), “Activity of the streptogramin antibiotic etamycin against

methicillin – resistant Staphylococcus aureus”, The Journal of Antibiotics 22.

19. Charusanti P, Fong NL, Nagarajan H, Pereira AR, Li HJ, Abate

EA, Su Y, Gerwich WH, Palsson BO (2012), “Exploiting Adaptive

Laboratory Evolution of Streptomyces clavuligerus for Antibiotic Discovery

and Overproduction”, PLoS One, 2012, vol.7 (3).

20. Wulf crueger anneliese crueger (1987), Biotechnology,

agricultural publishing house, Budapest Hungary.

21. Saga T, Yamaguchi K. (2008), “History of antimicrobial agents

and resistant bacteria”, J Japan Med Assoc, 137, pp. 513 – 517.

22. Westley J.W., Evans R.H., Sello L.H., Troupe N., Liu C.M.,

Blount J.F. (1979), “Isolation and characterization of antibiotic X-14547A, a

novel monocarboxylic acid inophore produced by Streptomyces antibiotics

NRRL 8167”, J. Antibiot, 32, pp. 100 – 107.Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi23. United State Pharmacopoeia USP 30 – NF 25.(2007), vol. 1, pp.

1041 – 1047.

Tài liệu online:

24. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3370547/

25. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23355697PHỤ LỤCBảng 1: Các kháng sinh tự nhiên và ứng dụng của chúngKet-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiHình 1.1: Kháng sinh được phát hiện qua các năm 1940 – 2000.Hình 1.2: Sơ đồ cơ chế tác dụng của các họ kháng sinh chính.Giống truyền ủ trong phòng thí nghiệm

Bình nhân giống trong phòng thí nghiệm

Bình nhân giống trên thiết bị nhân giống

Bình lên men tạo kháng sinh

Dịch lên men

Sinh khốiDịch lọcSinh khối thôDịch chiết kháng sinhDịch chiết sinh khốiDịch chiết đậm đặcSản phẩm tinh chếSản phẩm tinh chếSản phẩm đã kiểm nghiệm

Sản phẩm được đóng góiHình 1.3: Sơ đồ tổng qt quy trình sản xuất kháng sinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phạm Thị Lam Giang (2011),Nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces 156.11, khóa luận tốt nghiệp dược sĩ khóa 2006 – 2011, Trường Đại học Dược Hà Nội.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×