Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trần Thị Hồng Anh (1993),Quang phổ hấp thụ tử ngoại– khả kiến và ứng dụng trong định lượng kháng sinh, NXB Khoa học và kỹ thuật.

Trần Thị Hồng Anh (1993),Quang phổ hấp thụ tử ngoại– khả kiến và ứng dụng trong định lượng kháng sinh, NXB Khoa học và kỹ thuật.

Tải bản đầy đủ - 0trang

13. Nguyễn Văn Thạch (2009),Công nghệ sinh học dược, NXB Giáo

dục, tr. 35–57.

14. Khuất Hữu Thanh (2005),Cơ sở di truyền phân tử vàkỹ thuật gen,

Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, tr. 185-191

15. Trần Thị Thanh (2001),Công nghệ vi sinh, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà

Nội, tr. 9-49.16. Cao Văn Thu (1998),Bài giảng về kháng sinh và vitamin, Hà Nội.

Tài liệu Tiếng Anh:

17. Mohammad T Alam (2010), “Metabolic modeling and analysis of

the metabolic switch in Streptomyces coelicolor”, BMC Genomics 11.

18. Nina M Haste, Varahenage R Perera, Katherine N Maloney,

Dan N Tran, Paul Jensen, William Fencial, Victor Nizet and Mary E

Hensler (2010), “Activity of the streptogramin antibiotic etamycin against

methicillin – resistant Staphylococcus aureus”, The Journal of Antibiotics 22.

19. Charusanti P, Fong NL, Nagarajan H, Pereira AR, Li HJ, Abate

EA, Su Y, Gerwich WH, Palsson BO (2012), “Exploiting Adaptive

Laboratory Evolution of Streptomyces clavuligerus for Antibiotic Discovery

and Overproduction”, PLoS One, 2012, vol.7 (3).

20. Wulf crueger anneliese crueger (1987), Biotechnology,

agricultural publishing house, Budapest Hungary.

21. Saga T, Yamaguchi K. (2008), “History of antimicrobial agents

and resistant bacteria”, J Japan Med Assoc, 137, pp. 513 – 517.

22. Westley J.W., Evans R.H., Sello L.H., Troupe N., Liu C.M.,

Blount J.F. (1979), “Isolation and characterization of antibiotic X-14547A, a

novel monocarboxylic acid inophore produced by Streptomyces antibiotics

NRRL 8167”, J. Antibiot, 32, pp. 100 – 107.Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi23. United State Pharmacopoeia USP 30 – NF 25.(2007), vol. 1, pp.

1041 – 1047.

Tài liệu online:

24. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3370547/

25. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23355697PHỤ LỤCBảng 1: Các kháng sinh tự nhiên và ứng dụng của chúngKet-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiHình 1.1: Kháng sinh được phát hiện qua các năm 1940 – 2000.Hình 1.2: Sơ đồ cơ chế tác dụng của các họ kháng sinh chính.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trần Thị Hồng Anh (1993),Quang phổ hấp thụ tử ngoại– khả kiến và ứng dụng trong định lượng kháng sinh, NXB Khoa học và kỹ thuật.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×