Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Kim Nữ Thảo (2006), Các nhóm vi khuẩn chủ yếu-Phân loại xạ khuẩn

Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Kim Nữ Thảo (2006), Các nhóm vi khuẩn chủ yếu-Phân loại xạ khuẩn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi15. Trịnh Thị Thịnh (2009), Nghiên cứu sinh tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces

80.259, Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ, Trường ĐH Dược Hà Nội, Hà Nội.

16. Mai Tất Tố, Vũ Thị Trâm (2007), Dược lý học, NXB Y học, tập 2..

17. Bộ mơn Hóa phân tích (2006), Hóa phân tích II, trường Đại học Dược Hà Nội, Hà

Nội, tr. 23-69, 125-147, 215-219, 318.

18. Bộ Y tế (2007), Dược lý học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tập 2, tr. 130-142.

19. Bộ Y tế (2007), Hóa hữu cơ, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tập 2, tr.105-119.

20. Bộ Y tế (2007), Kiểm nghiệm dược phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr. 68-82,

115-133.

21. Bộ Y tế (2007), Kỹ thuật sản xuất dược phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tập 2,

tr.26-40, 81-93.

22. Bộ Y tế (2008), Vi sinh vật học, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, tr. 22-98.Tiếng Anh

23. Barun K. Bhattacharyya, Sushil C. Pal, Sukanta K. Sen (1998), “Antibiotic

production by Streptomyces hygroscopius D1.5: cultural efect”, Revista de

Microbiologia, 29 (3), pp.37-39.

24. Liu G, Chater KF, Chandra G, Niu G, Tan H (2013), Molecular regulation of

antibiotic biosynthesis in streptomyces, State Key Laboratoryof Microbial

Resources, Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences, Beijing,

China.

25. Alam M, Dharni S, Abdul-Khaliq, Srivastava SK, Samad A, Gupta MK (2012), A

promising strain of Streptomyces sp. with agricultural traits for growth promotion

and disease management, Department of Plant Pathology, CSIR-Central Institute

of Medicinal & Aromatic Plants (CIMAP), Lucknow 226 015, India.PHỤ LỤCHình P1: Thử HTKS bằng phương pháp khối thạchHình P2: Thử HTKS bằng phương pháp giếng thạchKet-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiHình P3: Thử HTKS bằng phương pháp khoanh giấy lọcHình P4: Phát hiện vết sắc ký bằng phương pháp hiện hình VSVHình P5: Tinh chế kháng sinh bằng sắc ký cộtKet-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiHình P6: Phổ tử ngoại của kháng sinhBO MON HOA VAT LIEU-KHOA HOA-TRUONG DHKHTN

Ten may: GX-PerkinElmer-USANguoi do: Nguyen Thi Son DT: 0912140352Resolution: 4cm-1Mail: sonhuco@yahoo.comDate: 3/13/2013MAU NGHI-155.29103.1

10090820

949677

64080

3057701097601410

1270

1363

1318

1300 11942964

2928

1745%T 50

1478

344240158330

164620100.0

4000.0360032002800240020001800

cm-1160014001200Hình P7: Phổ hồng ngoại của kháng sinh1000800600.0Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiHình P8: Phổ khối của kháng sinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Kim Nữ Thảo (2006), Các nhóm vi khuẩn chủ yếu-Phân loại xạ khuẩn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×