Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

[12]. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 của thành phố Đông Hà

[13]. UBND tỉnh Quảng Trị, Quyết định Số: 37/2013/QĐ-UBND, Ban hành giá

các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn Tỉnh Quảng

Trị năm 2014

[14]. Quốc hội, Luật đất đai 2003, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[15]. Quốc hội, Luật đất đai 2013, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[16]. Quốc hội, Luật dân sự 2005, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[17]. http://luanvan.net.vn/luan-van/luan-an-xac-dinh-muc-do-anh-huong-cuacac-yeu-to-tac-dong-den-gia-dat-va-thuc-trang-su-dung-dat-lam-co-socho-viec-dinh--342/

[18]. https://www.google.com/maps/@37.0625,-95.677068,4z

[19]. http://batdongsan.com.vn/nha-dat-ban-quang-tri

[20]. http://dongha.quangtri.gov.vn/render.userLayoutRootNode.uP

[21]. http://doc.edu.vn/tai-lieu/luan-van-xac-dinh-muc-do-anh-huong-cua-cacyeu-to-tac-dong-den-gia-dat-va-thuc-trang-gia-tri-su-dung-dat-lam-co-socho-16330/



66



DANH SÁCH CÁC BẢNG



Bảng 4.1. Tình hình chuyển quyền sử dụng đất giai đoạn 2008-2013................32

Bảng 4.2. Chệnh lệch giá đất giữa giá đất Nhà nước và giá đất thị trường trên địa

bàn thành phố Đông Hà.......................................................................................33

Bảng 4.3. Hiện trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở một số tuyến đường chính trên địa

bàn thành phố Đơng Hà.......................................................................................51

Bảng 4.4. Hiện trạng cơ sở hạ tầng xã hội ở một số tuyến đường chính trên địa

bàn thành phố Đông Hà.......................................................................................53

Bảng 4.5. Thực trạng môi trường và an ninh xã hội ở một số tuyến đường chính

trên địa bàn thành phố Đông Hà..........................................................................55

Bảng 4.6. Khả năng sinh lợi và hình thức sử dụng đất một số tuyến đường chính

trên địa bàn thành phố Đông Hà..........................................................................56

Bảng 4.7. So sánh thực trạng giá trị sử dụng đất giữa các tuyến đường chính trên

địa bàn thành phố Đơng Hà.................................................................................58



DANH SÁCH SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ



67



Biểu đồ 4.1. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến giá đất.................35

Biểu đồ 4.2. Mức độ ảnh hưởng của yếu tố loại đường đến giá đất ở 5 phường

trên địa bàn thành phố Đông Hà..........................................................................36

Biểu đồ 4.3. Mức độ ảnh hưởng của yếu tố vị trí đến giá đất ở 5 phường trên địa

bàn thành phố Đông Hà.......................................................................................38

Biểu đồ 4.4. Mức độ ảnh hưởng của yếu tố điều kiện sinh lợi đến giá đất của 5

phường trên địa bàn thành phố Đông Hà.............................................................39

Biểu đồ 4.5. Mức độ ảnh hưởng của yếu tố hình thể lô đất đến giá đất ở 5

phường trên địa bàn thành phố Đông Hà.............................................................40

Biểu đồ 4.6. Mức độ ảnh hưởng của yếu tố cơ sở hạ tầng xã hội đến giá đất ở 5

phường trên địa bàn thành phố Đông Hà.............................................................41

Biểu đồ 4.7. Mức độ ảnh hưởng của yếu tố cơ sở hạ tầng kỹ thuật đến giá đất tại

5 phường trên địa bàn thành phố Đông Hà..........................................................42

Biểu đồ 4.8. Mức độ ảnh hưởng của yếu tố môi trường đến giá đất tại 5 phường

trên địa bàn thành phố Đông Hà..........................................................................43

Biểu đồ 4.9. Mức độ ảnh hưởng của yếu tố an ninh xã hội đến giá đất tại 5

phường trên địa bàn thành phố Đông Hà.............................................................44

Biểu đồ 4.10: Mức độ ảnh hưởng của yếu tố quy hoạch sử dụng đất đến giá đất ở

5 phường trên địa bàn thành phố Đơng Hà..........................................................45

Hình 4.1. Bản đồ hành chính thành phố Đông Hà...............................................18

Sơ đồ 1. Mối quan hệ của các nhân tố tác động đến giá đất................................47



BẢNG CHÚ GIẢI NHỮNG CỤM TỪ VIẾT TẮT



68



Chữ viết tắt



Diễn giải



CSHTKT



Cơ sở hạ tầng kỹ thuật



CSHTXH



Cơ sở hạ tầng xã hội



ANXH



An ninh xã hội



MT



Môi trường



UBND



Uỷ ban nhân dân



NĐ – CP



Nghị định – Chính phủ







Quyết định



VPĐKQSDĐ



Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất



MỤC LỤC

PHẦN 1.................................................................................................................1

MỞ ĐẦU...............................................................................................................1

69



1.1. Tính cấp thiết của đề tài..................................................................................1

1.2. Mục đích của đề tài.........................................................................................2

1.3. Yêu cầu đề tài.................................................................................................2

PHẦN 2.................................................................................................................3

TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU....................................................3

2.1. Cơ sở lý luận...................................................................................................3

2.1.1. Khái niệm về đất đai và bất động sản..........................................................3

2.1.2.Khái quát về thị trường đất đai.....................................................................3

2.1.3. Khái quát về giá đất.....................................................................................6

2.2. Cơ sở thực tiễn..............................................................................................10

2.2.1. Căn cứ và quy định trong phân hạng đinh giá đất.....................................10

2.2.2. Nguyên tắc định giá đất.............................................................................12

2.2.3. Các phương pháp định giá đất...................................................................13

2.2.4. Một số nghiên cứu liên quan đến đề tài nghiên cứu..................................14

PHẦN 3...............................................................................................................16

ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ........................................................16

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.......................................................................16

3.1. Đối tượng nghiên cứu...................................................................................16

3.2. Phạm vi nghiên cứu......................................................................................16

3.3. Nội dụng nghiên cứu....................................................................................16

3.4. Phương pháp nghiên cứu..............................................................................16

3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu.......................................................16

3.4.2. Phương pháp tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu....................................17

3.4.3. Phương pháp kế thừa.................................................................................17



PHẦN 4...............................................................................................................18

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN...................................................18

4.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Thành phố Đông Hà.......18

70



4.1.1. Điều kiện tự nhiên.....................................................................................18

4.1.1.1. Vị trí địa lý..............................................................................................19

4.1.1.2. Địa hình, địa mạo...................................................................................19

4.1.1.3. Khí hậu, thời tiết.....................................................................................20

4.1.1.4. Thủy văn.................................................................................................20

4.1.1.5. Các nguồn tài nguyên.............................................................................21

4.1.1.6. Thực trạng về môi trường.......................................................................23

4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội..........................................................................24

4.1.2.1. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế.................................................24

4.1.2.2. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập..................................................26

4.1.2.3. Thực trạng phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng ........................................27

4.1.2.4. Văn hóa - thông tin - thể thao.................................................................30

4.1.2.5. Giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng....................................30

4.2. Tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sự chênh lệch giá đất tại

thành phố Đơng Hà..............................................................................................31

4.2.1. Tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất...........................................31

4.2.2. Đánh giá sự chênh lệch giữa giá đất do nhà nước quy định và giá đất thực

tế trên thị trường chuyển nhượng........................................................................33

4.3. Phân tích và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến giá đất

tại thành phố Đông Hà.........................................................................................34

4.3.1. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến giá đất............................34

4.3.2. So sánh và phân tích sự ảnh hưởng của từng yếu tố đến giá đất giữa các

phường.................................................................................................................36

4.3.3. Mối quan hệ giữa các yếu tố tác động đến giá đất....................................46

4.4. Đánh giá thực trạng giá trị của một số yếu tố điều kiện sinh lợi, cơ sở hạ

tầng, an ninh xã hội và môi trường làm cơ sở định giá đất trên địa bàn thành phố

Đông Hà...............................................................................................................48

4.4.1. Cơ sở phân cấp và xác định trọng số điểm cho từng yếu tố......................48

4.4.2. Thực trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở một số tuyến đường chính trên địa bàn

thành phố Đơng Hà..............................................................................................50

71



4.4.3. Thực trạng cơ sở hạ tầng xã hội ở một số tuyến đường chính trên địa bàn

thành phố Đơng Hà..............................................................................................52

4.4.4. Thực trạng môi trường và an ninh xã hội ở một số tuyến chính trên địa bàn

thành phố Đơng Hà..............................................................................................54

4.4.5. Hình thức sử dụng đất thực tế và đánh giá khả năng sinh lợi trên một số

tuyến đường chính ở thành phố Đông Hà............................................................55

4.4.6. So sánh thực trạng giá trị sử dụng đất giữa các tuyến đường chính ở thành

phố Đơng Hà........................................................................................................57

4.5. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng định giá đất và định hướng

trong tương lai.....................................................................................................59

4.5.1. Đề xuất giải pháp và kế hoạch triển khai việc thực hiện định giá đất

thường kỳ của các cơ quan định giá Nhà nước...................................................59

4.5.2. Đề xuất giải pháp và kế hoạch triển khai việc thực hiện định giá đất cá

biệt trong trường hợp có sự điều chỉnh giá đất....................................................59

4.5.3. Đề xuất giải pháp tăng cường năng lực cho cơ quan định giá đất.............60

4.5.4. Các giải pháp về tổ chức kiểm soát, điều hành thích ứng với biến động giá

đất đai trên thị trường, chống đầu cơ...................................................................60

PHẦN 5...............................................................................................................62

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.............................................................................62

5.1. Kết luận........................................................................................................62

5.2. Kiến nghị......................................................................................................62

PHẦN 6...............................................................................................................64

TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................64



72



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ



Khoa Tài Ngun Đất Và Mơi Trường Nơng Nghiệp



KHĨA LUẬN



TỐT NGHIỆP

TÊN ĐỀ TÀI:



Xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến

giá đất làm cơ sở cho việc định giá đất ở thành phố Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị



Sinh viên thực hiện: Lê Thị Yến

Lớp: QLTTBĐS 44

Giáo viên hướng dẫn: Th.S.GVC. Trần Văn Nguyện

Bộ môn: Quy hoạch và kinh tế đất



73



NĂM 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ



Khoa Tài Ngun Đất Và Mơi Trường Nơng Nghiệp



KHĨA LUẬN



TỐT NGHIỆP

TÊN ĐỀ TÀI:



Xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến

giá đất làm cơ sở cho việc định giá đất ở thành phố Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị



Sinh viên thực hiện: Lê Thị Yến

Lớp: Quản lý thị trường bất động sản 44

Thời gian thực hiện: 02/01 đến 06/05/2013

Địa điểm thực hiện: Sở tài nguyên môi trường tỉnh Quảng Trị

Giáo viên hướng dẫn: Th.S.GVC. Trần Văn Nguyện

Bộ môn:Quy hoạch và kinh tế đất



NĂM 2014

74



75



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×