Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

vi1.1.4 Giáo dục tổng hợp và hướng nghiệp .......................................................... ...... 10

1.1.5 phương hướng và giải pháp hồn thiện chương trình

sinh hoạt hướng nghiệp ở các trường phổ thông trung học........................... ...... 11

1.2 Những vấn đề cơ bản về chọn nghề ............................................................. ...... 13

1.2.1 Chọn nghề là gì?......................................................................................... ...... 13

1.2.2 Động cơ chọn nghề..................................................................................... ...... 13

1.2.3 Các yếu tố tác động đến chọn nghề ............................................................ ...... 14

1.2.3.1 Yếu tố chủ quan....................................................................................... ...... 14

1.2.3.2 Yếu tố khách quan ................................................................................... ...... 15

1.2.4 Vấn đề giới trong chọn nghề ...................................................................... ...... 18

1.2.4.1 Khái niệm ................................................................................................ ...... 18

1.2.4.2 Vai trò của giới trong xã hội.................................................................... ...... 18

1.2.4.3 Vấn đề giới trong chọn nghề ................................................................... ...... 18

1.2.4.4 Một số nghề phụ nữ nên và không nên làm ............................................ ...... 19

1.2.5 Những lưu ý khi chọn nghề ........................................................................ ...... 19

1.2.5.1 Yêu cầu của nghề..................................................................................... ...... 19

1.2.5.2 Sự phù hợp nghề...................................................................................... ...... 20

1.2.5.3 Miền chọn nghề tối ưu............................................................................. ...... 21

1.2.6 Nguyên nhân dẫn đến sai lầm khi chọn nghề............................................. ...... 21

1.2.7 Những tiêu chí cần thiết để xác định nghề nghiệp phù hợp ....................... ...... 22

1.3 Hướng nghiệp và chọn nghề trong nước ....................................................... ...... 25

1.3.1 Xu hướng kết hợp giáo dục phổ thông với giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp trong

q trình hồn thiện bậc trung học ........................................................................ ...... 25

1.3.2 Giải quyết vấn đề thực hiện giáo dục kỹ thuật tổng hợp ở các trường phổ thông

của nước ta trong điều kiện kinh tế xã hội hiện nay .................................... ...... 26

1.3.3 Nhiệm vụ cơ bản của giáo dục kỹ thuật tổng hợp ở các nhà trường phổ thông

của nước ta trong điều kiện kinh tế xã hội hiện nay .................................... ...... 27viiChương 2 KHẢO SÁT CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP VÀ XU HƯỚNG CHỌN

NGHỀ ................................................................................................................... ...... 29

2.1 Tình hình kinh tế - xã hội của huyện Đakpơ ................................................... ...... 29

2.1.1 Vị trí địa lý và kinh tế................................................................................... ...... 29

2.1.2 Khí hậu và thời tiết ....................................................................................... ...... 29

2.1.3 Địa hình và đất đai........................................................................................ ...... 29

2.1.4 Tình hình kinh tế - xã hội ............................................................................. ...... 30

2.1.4.1 Trồng trọt................................................................................................... ...... 30

2.1.4.2 Chăn nuôi................................................................................................... ...... 30

2.1.4.3 Lâm nghiệp ................................................................................................ ...... 31

2.1.4.4 Sản xuất các ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ........................... ...... 31

2.1.4.5 Thương mại dịch vụ tổng hợp ................................................................... ...... 31

2.1.4.6 Giáo dục..................................................................................................... ...... 31

2.2 Đặc điểm trường phổ thông trung học Nguyễn Trãi ....................................... ...... 31

2.3 Kết quả khảo sát công tác hướng nghiệp......................................................... ...... 32

Chương 3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT. ..... 35

3.1 Đánh giá kết quả điều tra................................................................................. ...... 35

3.2 Một vài đề xuất ................................................................................................ ...... 44

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

1. Kết luận............................................................................................................. ...... 48

2. Đề nghị ............................................................................................................. ...... 49

3. Hướng phát triển của đề tài .............................................................................. ...... 50

PHỤ LỤC 1 ........................................................................................................... ...... 52

PHỤ LỤC 2 ........................................................................................................... ...... 59viiiDANH SÁCH CÁC BẢNGBảng1.1 Cách lựa chọn ngành phù hợp -----------------------------------------------------25

Bảng 2.1 Công tác hướng nghiệp của trường PTTH Nguyễn Trãi -----------------------35

Bảng 2.2 Biểu thị vai trò của giáo viên bộ mơn đối với công tác hướng nghiệp-------36

Bảng 2.3 Thể hiện yêu cầu về thời gian hướng nghiệp của nhà trường phù hợp-------36

Bảng 2.4 Biểu thị số học sinh nam nữ trong điều tra---------------------------------------36

Bảng 2.5 Thể hiện số học sinh đã chọn nghề -----------------------------------------------37

Bảng 2.6 Thể hiện tiêu chí chọn nghề của học sinh ----------------------------------------37

Bảng 2.7 Thể hiện vai trò của đại học đối với học sinh -----------------------------------37

Bảng 2.8 Thể hiện sự chọn lựa của học sinh nếu không vào đại học --------------------38

Bảng 2.9 Vai trò của giáo dục hướng nghiệp đối với học sinh ---------------------------38

Bảng 2.10 Thể hiện tầm quan trọng của kinh tế đối với chọn nghề của học sinh ------38ixDANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 3.1 Thể hiện công tác hướng nghiệp của trường PTTH Nguyễn Trãi---------39

Biểu đồ 3.2 Thể hiện vai trò của giáo viên bộ mơn trong giờ dạy -----------------------40

Biểu đồ 3.3 Thể hiện nhu cầu của học sinh với công tác

hướng nghiệp của trường-------------------------------------------------------41

Biểu đồ 3.4 Thể hiện số học sinh nam và nữ trong phiếu điều tra -----------------------42

Biểu đồ 3.5 Thể hiện số học sinh đã chọn nghề trong tương lai ------------------------43

Biểu đồ 3.6 Thể hiện tiêu chí chọn nghề của học sinh ------------------------------------44

Biểu đồ 3.7 Thể hiện con đường nghề nghiệp của học sinh ------------------------------45

Biểu đồ 3.8 Thể hiện đường vào đại học của học sinh ------------------------------------46

Biểu đồ 3.9 Thể hiện tầm quan trọng của công tác hướng nghiệp

của trường đối với học sinh ---------------------------------------------------47

Biểu đồ 3.10 Thể hiện sự lựa chọn trường học liên quan đến kinh tế -------------------48xDANH SÁCH CÁC BẢNG PHỤ LỤCBảng 1: Bố trí sử dụng đất nơng nghiệp qua các giai đoạn của huyện Đakpơ

Bảng 2: Diện tích năng suất và sản lượng cây trồng qua các giai đoạn

Bảng 3 : Dự kiến vi mô đàn gia súc gia cầm đến năm 2015

Bảng 4: hiện trạng và quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp

Bảng 5: Dự kiến khối lượng sản phẩm Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp

Bảng 6: Hiện trạng và dự báo dân số huyện Đakpơ đến năm 2015xiDANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮTPTTH: Phổ thông trung học

THCS: Trung học cơ sởLuận văn tốt nghiệp ngành SPKTNN- 1-Nguyễn Hoài PhongLuận văn tốt nghiệp ngành SPKTNNNguyễn Hoài Phong1. Lý do chọn đề tài

Nước ta được xếp vào loại nhóm quốc gia có hiện trạng dân số trẻ nên hàng năm tăng

thêm gần hai triệu lao động. Đây là một tiềm năng lớn cho sự phát triển nền kinh tế của

một nước. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra khơng ít khó khăn về giải quyết việc làm, vấn đề

môi trường và nhu cầu trang bị trình độ kỹ thuật, tay nghề của thị trường lao động…mà

nếu không được quan tâm giải quyết phù hợp, kịp thời nó sẽ trở thành gánh nặng của xã

hội, thậm chí kiềm hãm sự phát triển của nền kinh tế nước nhà. Và hiện nay nước ta

đang trong tình trạng trên: lực lượng lao động thì dồi dào nhưng chất lượng lao động lại

thấp kém, chủ yếu là lao động chân tay và lao đông kỹ thuật nhưng tay nghề yếu.

Thực trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, có thể là nguyên nhân chủ quan

đến khách quan chẳng hạn do giáo dục phổ thông, do bồi dưỡng dạy nghề, do điều kiện

phát triển của nền kinh tế quốc dân, sự ý thức quan tâm của xã hội… mà trong đó vấn

hướng nghiệp có ảnh hưởng không nhỏ, đặc biệt là công tác hướng nghiệp cho học sinh

PTTH.

Trong nhiều năm qua, chúng ta đã để cho học sinh tốt nghiệp PTTH hướng nghiệp

một cách tự phát. Hiện tượng chọn nghề theo cách tự phát ấy đã bộc lộ một số nhược

điểm sau:

- Hầu hết các học sinh học xong các trường PTTH chỉ thấy một hướng đi tiếp tục

đó là thi vào các trường đại học. Trong khi đó số lượng chỉ tiêu tuyển vào các trường

đại học lại khơng lớn. Vì vậy, đa số các học sinh thi vào các trường đại học đã không

thoả mãn với nguyện vọng của mình. Tâm lý thất bại, chán nản khá phổ biến trong học

sinh sau các mùa thi vào các trường đại học.

- Nhà trường Phổ Thông của chúng ta chưa chú ý tạo những điều kiện thuận lợi để

học sinh ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường được phát triển hứng thú và năng lực kỹ

thuật nghề nghiệp. Các em rất ít hiểu biết về ngành nghề trong xã hội, về phương hướng

phát triển kinh tế của đất nước. Vì vậy, có rất nhiều lĩnh vực sản xuất trong xã hội đã

không được các em định hướng một cách thích đáng.- 2-Luận văn tốt nghiệp ngành SPKTNNNguyễn Hoài Phong- Do coi trọng thi vào đại học nên khơng khí các mùa thi khá căng thẳng. Nhiều

học sinh yếu khơng có khả năng thi đổ cũng tham gia. Sự tốn kém về phía nhà nước

trong việc tổ chức thi vào hệ thống đại học quá lớn. Rất nhiều tiêu cực đã nãy sinh trong

các mùa thi.

- Số lượng chỉ tiêu có hạn, nên tỷ lệ học sinh thi hỏng đại học rất lớn. Do khơng có

sự định hướng nghề nghiệp nên hàng năm cả nước có hàng vạn “cựu” học sinh nằm chờ

đến mùa thi đại học năm sau chứ không chịu tham gia lao động sản xuất. Đây có thể coi

là gánh nặng cho các gia đình.

- Qua đó có thể thấy cơng tác hướng nghiệp nói chung và trong các trường PTTH,

ở bản thân học sinh là rất cần thiết. Tuy nhiên trong thực tế chưa được quan tâm và phát

huy đúng mức. Sự chênh lệch quá lớn về thực trạng “ thừa thầy, thiếu thợ” đã dẫn đến

những vấn nạn cho xã hội như: sự tập trung dân cư quá đông ở các thành phố lớn, trong

khi những khu vực nông thôn cần nhiều kỹ sư, nhân lực về làm việc. Vấn đề đặt ra ở

đây là cần phải tổ chức hoạt động hướng nghiệp như thế nào trong các trường PTTH để

học sinh có cái nhìn sâu hơn, rõ ràng hơn trong việc xác định con đường sự nghiệp của

bản thân, không phải lúc nào cũng lấy thi vào đại học làm đích dù khả năng của bản

thân có hạn. Và để có thể đưa ra được những giải pháp cho vấn đề trên thì cần tìm hiểu

xu hướng chọn nghề của học sinh PTTH trong cơng tác hướng nghiệp nhằm có những

giải pháp kịp thời giúp các em lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với hứng thú và khả năng

của mình. Xuất phát từ vấn đề trên người nghiên cứu thực hiện đề tài “ KHẢO SÁT

CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP VÀ XU HƯỚNG CHỌN NGHỀ CỦA HỌC SINH PHỔ

THÔNG HUYỆN ĐAKPƠ, TỈNH GIA LAI.”, nhằm tìm hiểu thực trạng hướng nghiệp vàchọn nghề của một huyện miền núi, từ đó có những đề nghị nhằm nâng cao chất lượng

dạy và học ở trường.- 3-Luận văn tốt nghiệp ngành SPKTNNNguyễn Hoài Phong2 Mục đích và đối tượng nghiên cứu

2.1 Mục đích

Đề tài nhằm mục đích tìm hiểu thực tế cơng tác hướng nghiệp và xu hướng chọn

nghề của học sinh phổ thông tại địa phương, qua đó phần nào phản ảnh được thực

trạng hướng nghiệp, chọn nghề của học sinh địa phương. Từ đó đưa ra những giải

pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác hướng nghiệp đáp ứng được nhu cầu của

học sinh.

2.2 Đối tượng nghiên cứu

Người điều tra tiến hành phát ngẫu nhiên 500 phiếu cho học sinh hai khối 11 và 12

trường PTTH Nguyễn Trãi.Vì đây là lớp học sinh sắp và đang bước vào ngưỡng cửa

chọn nghề.

3 Nhiệm vụ nghiên cứu

Người nghiên cứu tiến hành tìm hiểu về tất cả các hoạt động của trường: năm

thành lập, số cán bộ giảng dạy, số học sinh…Các chương trình hướng nghiệp của

trường, phát phiếu điều tra, quan sát tìm hiểu nguyện vọng học sinh, đánh giá các kết

quả thu được. Bên cạnh đó thu thập những tài liệu về hướng nghiệp và chọn nghề để

làm rõ những cơ sở lý luận về công tác hướng nghiệp.

4. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu đề tài, Người nghiên cứu đã áp dụng các phương pháp nghiên

cứu sau:

Các phương pháp nghiêng cứu lý luận bao gồm: đọc, tổng hợp, phân tích và khái quát

các tài liệu như các tạp chí giáo dục, các cơng trình nghiên cứu, các bài báo khoa

học…Tìm các thơng tin trên Internet.

- Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn:

+ Phương pháp quan sát: Tìm hiểu thực tế xu hướng chọn nghề và công tác hướng

nghiệp của trường Phổ Thông Trung Học Nguyễn Trãi.

- 4-Luận văn tốt nghiệp ngành SPKTNNNguyễn Hoài Phong+ Phương pháp điều tra: Sử dụng phiếu điều tra.

+ Phương pháp trò chuyện phỏng vấn: Tìm hiểu hoạt động và thái độ cũng như tâm tư

nguyện vọng của học sinh về vấn đề chọn nghề trong tương lai.

- Các phương pháp toán học: Xử lý số liệu đã thu thập được bằng các phương pháp

toán học, xử lý số liệu bằng microsft Exel.

5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu

Người nghiên cứu tiến hành nghiên cứu học sinh của hai khối 11 và 12 vì đây là

những lớp học sinh đang hình thành xu hướng nghề nghiệp nhất. Học sinh khối 12 đang

trong giai đoạn tốt nghiệp, còn học sinh 11 đã và đang chuẩn bị cho mình một nghề trong

tưong lai.

6. Xác định các thuật ngữ.

- Hướng nghiệp: Là thi hành những biện pháp nhằm bảo đảm sự phân bố tối ưu (có

chú ý tới năng khiếu, năng lực, thể lực)nhân dân theo ngành và loại lao động. Một ý nghĩa

của hướng nghiệp là giúp đỡ lựa chọn hợp ngành nghề.

- Chọn nghề: là sự lựa chọn nghề hơn hẳn những nghề khác.

- Xu hướng chọn nghề: là cơng tác tự hướng nghiệp: tự mình định hướng nghề nghiệp,

xây dựng đúng ngành nghề thích hợp với bản thân và phù hợp với xã hội.- 5-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×