Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II.2 LỊCH SỬ CÔNG TÁC QHSDĐ

II.2 LỊCH SỬ CÔNG TÁC QHSDĐ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận Văn Tốt NghiệpNgành Quản Lý Đất ĐaiTổ chức lương nông thế giới (FAO) đã soạn thảo và hướng dẫn nội dung,

trình tự thực hiện QHSDĐ gồm 10 bước:

1. Xây dựng mục tiêu và đề cương.

2. Tổ chức và xây dựng kế hoạch thực hiện.

3.Tổ chức điều tra nhanh, phân tích xác định lợi thế và hạn chế chính.

4. Lựa chọn sơ bộ các giải pháp có triển vọng.

5. Đánh giá mức độ thích nghi đất đai.

6. Đánh giá các phương án.

7. Lựa chọn các giải pháp tốt nhất.

8. Soạn thảo QHSDĐ.

9. Thực hiện QHSDĐ.

10.Theo dõi và sữa đổiQHSDĐ.

II.2.2 Tình hình QHSDĐ ở Việt Nam

II.2.2.1 Thời kì trước 1975

Do Bộ Nơng Trường thực hiện nhưng chưa có tính pháp lí và chưa có khái

niệm qui hoạch đất đai ở miền Nam Việt Nam, chỉ có dự án qui hoạch phát triển

kinh tế hậu chiến.

Hạn chế: qui hoạch chủ yếu phục vụ mục đích hoạt động sản xuất nơng-lâm

của các nơng trường và các hợp tác xã sản xuất.

II.2.2.2 Thời kì 1975-1978

Do Uỷ Ban phân vùng kinh tế nông lâm nghiệp trung ương thực hiện. Đối

tượng qui hoạch chủ yếu là đất nông nghiệp, lâm nghiệp.

Hạn chế:

-Xuất hiện “qui hoạch pháo đài”, qui hoạch này chỉ đánh giá nguồn

nội lực mà không đánh giá nguồn ngoại lực.

-Vùng Tây Nguyên không tiến hành qui hoạch được.SVTH: Đặng Thị Thanh LanTrang 7Luận Văn Tốt NghiệpNgành Quản Lý Đất Đai-Kết quả đánh giá các nguồn lực và xây dựng phương án qui hoạch

khơng có tính khả thi cao vì thiếu tài liệu điều tra cơ bản.

-Khơng tính tốn được nguồn vốn đầu tư nên tính khả thi khơng cao.

II.2.2.3 Thời kì 1981-1986

Do Đại hội Đảng chỉ đạo thành lập tổng sơ đồ phát triển và phân bố lực lượng

sản xuất.

Kết quả đạt được:

-Cả nước đã lập được tổng sơ đồ phát triển và phân bố lực lượng sản

xuất.

-Chất lượng qui hoạch cao hơn thời kì trước vì đã điều tra được tình

hình cơ bản nên phương án đưa ra có tính khả thi cao.

-Ngồi đất nơng nghiệp, lâm nghiệp còn chú trọng đến đất ở, đất phát

triển khơng gian đơ thị.

-Có tính tốn vốn đầu tư trong phương án qui hoạch.

-Lần đầu tiên có báo cáo dành riêng cho QHSDĐ.

Hạn chế: chỉ chú trọng qui hoạch từ cấp Huyện trở lên, riêng qui hoạch cấp

xã chưa được đề cập đến.

II.2.2.4 Thời kì 1987-1993

Luật đất đai 1987 đã dành một số điều khoảng về công tác lập-thẩm định-phê

duyệt qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai.

Tổng cục quản lí ruộng đất ban hành thơng tư 106/QH-KH/RĐ ngày

15/04/1991 về việc hướng dẫn công tác lập QH,KHSDĐ đến cấp xã.

Cả nước đã trải qua giai đoạn qui hoạch rầm rộ trước đó nên qui hoạch mới

trong thời kì này là chưa cần thiết.

Hạn chế: phương pháp luận chưa chặc chẽ do tính khả thi về mặt thực tiễn và

pháp lí chưa cao.SVTH: Đặng Thị Thanh LanTrang 8Luận Văn Tốt NghiệpNgành Quản Lý Đất ĐaiII.2.2.5 Thời kì 1993-2004

QHKHSDĐ là một trong bảy nội dung QLNN về đất đai.

Chính phủ ban hành nghị định 68/CP chỉ đạo công tác lập QH,KHSDĐ và

tổng cục Địa Chính cũng ban hành 2 thông tư 1814, 1842 hướng dẫn công tác lập

QH,KHSDĐ.

II.2.2.6 Thời kì sau năm 2004

QHSDĐ là một trong 13 nội dung QLNN về đất đai.

QHSDĐ được thực hiện theo thông tư 30, quyết định 04, quyết định 10 của

Bộ TN-MT, Luật 2003, Nghị định 181.II.3 CƠ SỞ PHÁP LÍ

Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 1992.

Luật đất đai 2003.

Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/2004 của CP về thi hành luật đất

đai.

Thông tư 30/2004/NĐ-CP ngày 1/11/2004 của bộ TNMT về việc hướng dẫn

điều chỉnh và thẩm định QH,KHSDĐ.

Quyết định số 40/2004/QĐ-BTNMT ngày 1/12/2004 của BTNMT về việc

ban hành kí hiệu bản đồ HTSDĐ và bản đồ QHSDĐ.

Kế hoạch số 4595/UB-ĐT ngày 6/8/2004 của UBND TPHCM về việc triển

khai thực hiện QHKHSDĐ trên địa bàn thành phố.

Công văn số 5460/TNMT-KTTH ngày 30/8/2004 của Sở TN-MT TPHCM

hướng dẫn thực hiện kế hoạch số 4595/UB_ĐT của UBND TPHCM.

Quyết định 10/2005/QĐ-BTNMT ngày 14/10/2005 về việc ban hành định

mức kinh tế kĩ thuật lập và điều chỉnh QH,KHSDĐ.

Quyết định 04/2005/QĐ-BTNMT ngày 30/06/2005 về việc ban hành quy

trình lập và điều chỉnh QH,KHSDĐ.

Thông tư 04/2006/TT-BTNMT ngày 22/05/2006 hướng dẫn phương pháp

tính đơn giá dự tốn, xây dựng dự tốn kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh

QH,KHSDĐ.

SVTH: Đặng Thị Thanh LanTrang 9Luận Văn Tốt NghiệpNgành Quản Lý Đất ĐaiQui phạm thành lập bản đồ HTSDĐ.II.4 CƠ SỞ THỰC TIỄN

Đồ án điều chỉnh qui hoạch tổng thể mặt bằng TPHCM đến 2020 đã được

thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số 123/1998/QĐ-TTg ngày 10/7/98

Quy hoạch sử dụng đất TP.Hồ Chí Minh đến năm 2010 đã được Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1060/2004/QĐ-TTg, và Kế hoạch sử dụng

đất đai 5 năm (2001 – 2005) TP.Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt tại quyết định số 844/2004/QĐ-TTg.

Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến 2010 của Quận 12.

Các loại quy hoạch chuyên ngành: Quy hoạch giáo dục, quy hoạch giao

thông, quy hoạch xây dựng, quy hoạch khu dân cư…

Báo cáo của Đảng bộ phường Thới An tại đại hội lần thứ IX nhiệm kì 20062010.

Phương hướng phát triển kinh tế xã hội của phường Thới An (giai đoạn

2006-2010).

Các loại tài liệu, số liệu, BĐHTSDĐ của phường năm 2006, bản đồ đất tồn

quận, tình hình biến động đất đai qua các năm.

Kết quả thống kê đất đai năm 2006 của phường.SVTH: Đặng Thị Thanh LanTrang 10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.2 LỊCH SỬ CÔNG TÁC QHSDĐ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×