Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpNgành Quản Lý Đất ĐaiPHỤ LỤCSVTH: Bùi Hữu ThiTrang 87Luận văn tốt nghiệpNgành Quản Lý Đất ĐaiPHUÏ LUÏC 1PHÂN LOẠI VÀ CHUYỂN ĐỔI TÊN ĐẤT THEO HỆ THỐNG FAO/UNESCO

HUYỆN BẮC BÌNH - TỈNH BÌNH THUẬNSTTTÊN VIỆT NAMTÊN THEO

FAO/UNESCO

HIỆUDIỆN

TÍCH (ha)TỶ

LỆ (%)INhóm đất cátARENOSOLSAR45.492,2024,921Đất cát trắngHapli-Luvic ArenosolsARl.h6.676,543,662Đất cát đỏHapli-Rhodic ArenosolsARr.h38.815,6621,26FL16.571,379,08FLe.or3.715,022,04IINhóm đất phù saFLUVISOLS3Đất phù sa được bồiOrthi-Eutric Fluvisols4Đất phù sa khơng được bồiUmbri-Dytric FluvisolsFLdy.um11.041,666,055Đất phù sa ngòi suốiAreni-Dystric FluvisolsFLd.ar1.814,690,99CM1.441,630,79CMpl.h1.441,630,79105.922,7758,03III

6

IVNhóm đất mới biến đổi

Đất mới biến đổi có tầng loang lỗ đỏ

vàng

Nhóm đất xámCAMBISOLS

Hapli-Plinthic Cambisols

ACRISOLSAC7Đất xám trên phù sa cổAreni-Haplic AcrisolsACh.ar3.626,111,998Đất xám trên đá phiến saLithi-Chromic AcrisolsACx.li15.144,578,39Đất xám trên đá macma trung tínhChromi-Arenic AcrisolsACa.cr506,570,2810Đất Feralit vàng đỏ trên đá macma axitHyperferali-Chromic AcrisolsACx.fa72805,2939,8911Đất đỏ vàng trên đá phiến saEpilithi-Ferralic AcrisolsACfa.li113.840,237,58FR11.287,236,18VNhóm đất đỏFERRALSOLS12Đất đỏ vàng trên đá macma trung tínhAreni-Rhodic FerralsolsFRr.ar5.614,503,0813Đất nâu vàng trên đá BazanAcri-Rhodic FerralsolsFRr.ac747,430,4114Đất xám vàng trên đá BazanAcri-Xanthic FerralsoisFRx.ac4.925,302,7LP4690,26LPli.dy4690,261.349,000,74182.533,20100VI

15Nhóm đất xói mòn trơ sỏ đá

Đất xói mòn trơ sỏi đá

Sơng suối, ao hồ, núi đá

Tổng diện tích tự nhiênSVTH: Bùi Hữu ThiLEPTOSOLS

Dystry-Lithic LeptosolsTrang 88Luận văn tốt nghiệpBiểu 05/HT-QHKẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT

TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC CỦA HUYỆN BẮC BÌNHThứ tự

(1)Ngành Quản Lý Đất ĐaiCHỈ TIÊU1

1.1

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.11

1.1.1.1.2

1.1.1.2

1.1.2

1.2

1.2.1

1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.1.3

1.2.1.4

1.2.2

1.2.2.1

1.2.2.2(2)

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Đất sản xuất nông nghiệp

Đất trồng cây hàng năm

Đất trồng lúa

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng lúa nước còn lại

Đất trồng cây hàng năm còn lại

Đất trồng cây lâu năm

Đất lâm nghiệp

Đất rừng sản xuất

Đất có rừng tự nhiên sản xuất

Đất có rừng trồng sản xuất

Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất

Đất trồng rừng sản xuất

Đất rừng phòng hộ

Đất có rừng tự nhiên phòng hộ

Đất có rừng trồng phòng hộNNP

SXN

CHN

LUA

LUC

LUK

HNC

CLN

LNP

RSX

RSN

RST

RSK

RSM

RPH

RPN

RPT1.2.2.3

1.2.2.4

1.3

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.3.1

2.2.3.2

2.2.3.3Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ

Đất rừng trồng phòng hộ

Đất nuôi trồng thủy sản

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Đất ở

Đất ở nông thôn

Đất ở đô thò

Đất chuyên dùng

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

Đất quốc phòng, an ninh

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

Đất khu công nhiệp

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

Đất cho hoạt động khoáng sảnRPK

RPM

NTS

PNN

OTC

ONT

ODT

CDG

CTS

CQA

CSK

SKK

SKC

SKSĐất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ2.2.3.4

2.2.4

2.2.4.1

2.2.4.2

2.2.4.3

2.2.4.4

2.2.4.5

2.2.4.6

2.2.4.7

2ø.2.4.8

2.2.4.9

2.2.4.10

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3(3)QHSD đất được

duyệt (ha)

(4)

182.533,20

160.082,80

56.117,56

48.606,65

8.000,00

8.000,00

40.606,65

7.510,91

103.325,24

19.119,92

17.402,73

1.717,1984.205,32

81.390,21

2.815,11Kết quả thực hiện

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

(5)

(6)=(5)/(4)*100

182.533,20

100,00

156.727,91

97,90

61.466,46

109,53

51.837,29

106,65

10.567,80

132,10

9.128,42

114,11

1.439,38

41.269,49

101,63

9.629,17

128,20

94.988,71

91,93

34.180,80

178,77

33.000,00

189,63

457,00

26,61

723,80

60.807,91

44.671,85

3.168,8672,21

54,89

112,5712.967,20

640,00

6.895,67

1.252,29

1.140,29

112,00

2.688,65

53,00

317,14

74,48272,74

5.856,68

1.072,28

974,68

97,60

2.453,99

52,01

323,50

182,8942,62

84,93

85,63

85,48

87,14

91,27

98,13

102,01

245,5614,2082,73

13,5095,07SKX60,2886,66143,76Đất có mục đích công cộng

Đất giao thông

Đất thủy lợiCCC

DGT

DTL2.244,03

1.034,95

1.048,911.895,59

1.062,76

685,3484,47

102,69

65,34Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thôngDNTĐất cơ sở văn hoá

Đất cơ sở y tế

Đất cơ sở giáo dục - đào tạọ

Đất cơ sở thể dục - thể thao

Đất chợ

Đất có di tích, danh thắng

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất tôn giáo,tín ngưỡng

Đất làm nghóa trang, nghóa đòa

Đất sông ,suối và MNCD

Đất phi nông nghiệp khác

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

Đất bằng chưa sử dụng

Đất đồi núi chưa sử dụng

Núi đá không có rừng câyDVH

DYT

DGD

DTT

DCH

LDT

RAC

TTN

NTD

SMN

PNK

CSD

BCS

DCS

NCS3,94

11,86

70,42

54,03

2,11

1,00

16,81

11,00

306,92

2.629,13

7,68

15.554,73

6.065,05

9.365,56

124,126,40

3,68

56,82

30,09

3,28

2,83

44,39

19,23

344,38

1.958,62

8,18

19.948,61

9.491,07

10.399,08

58,46162,44

31,03

80,69

55,69

155,45

283,00

264,07

174,82

112,21

74,50

106,51

128,25

156,49

111,04

47,10SVTH: Bùi Hữu ThiTrang 89Luận văn tốt nghiệpNgành Quản Lý Đất ĐaiBiểu 06/HT-QH

KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

TRONG KỲ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC CỦA HUYỆN BẮC BÌNH

Đơn vò tính :haSTTCHỈ TIÊUMã sốDT theo

QHSD đất

được

duyệt(1)(2)(3)(4)ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆPNNP/PNN2.811,012.389,53464,0043,901DT chưa

chuyểntheo QH

(5)1.1Đất sản xuất nông nghiệpSXN/PNN1.1.1Đất trồng cây hàng nămCHN/PNN408,90408,90Trong đó: đất chuyên trồng lúa nướcLUC/PNN518,20410,961.1.2Đất trồng cây lâu nămCLN/PNN55,1054,971.2Đất lâm nghiệpLNP/PNN2.347,012.345,631.2.1Đất rừng sản xuấtRSX/PNN1.2.2Đất rừng phòng hộRPH/PNN2.347,012.345,631.2.3Đất rừng đặc dụngRDD/PNN1.3Đất nuôi trồng thủy sảnNTS/PNN1.4Đất làm muốiLMU/PNN1.5Đất nông nghiệp khácNKH/PNN2CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm5.442,055.088,522.1LUC/CLN3.462,053.258,522.2Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệpLUC/LNP2.3Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sảnLUC/NTS2.4Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừngRSX/NKR150,002.5Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừngRDD/NKR1.830,002.6Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừngRPH/NKR3ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT

PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT ỞPNO/PN13.1Đất trụ sở cơ quanCTS/PN13.2Đất công trình sự nghiệp không kinh doanhSNO/PN13.3

3.4Đất quốc phòng, an ninh

Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đấtCQA/PN13.5Đất nghóa trang, nghóa đòa

Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùngNTD/PN13.611,073.782,3911,93

2.139,10

1.830,00

1.631,36CCO/PN1

SMN/PN14ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT ỞPKT/OTC33,304.1Đất chuyên dùngCDG/OTC33,304.1.1Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệpCTS/OTC4.1.2Đất quốc phòng, an ninhCQA/OTC4.1.3Đất sản xuất , kinh doanh phi nông nghiệpCSK/OTC4.1.4Đất có mục đích công cộngCCC/OTC4.2Đất tôn giáo, tín ngưỡngTTN/OTC4.3

4.4Đất nghóa trang, nghóa đòa

Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùngSNM/OTC4.5Đất phi nông ngfhiệp khácPNK/OTCSVTH: Bùi Hữu ThiDT

chuyểnkhông

theo QH

(6)33,30NTD/OTCTrang 90Luận văn tốt nghiệpNgành Quản Lý Đất ĐaiBiểu 07/HT-QH

KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC THU HỒI ĐẤT

TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC CỦA HUYỆN BẮC BIØNH

Đơn vò tính :ha

STT

1LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

sốDT thu hồi theo

QHSD

đất được duyệtDT chưa

thu hồi

theo QHDT thu hồi

không theo

QHNNP29.072,86522,04585,05Đất sản xuất nông nghiệpSXN3.805,74522,04585,05Đất trồng cây hàng nămCHN3.459,55522,04Trong đó: đất chuyên trồng lúa nướcLUC3.640,352.387,441.1.2Đất trồng cây lâu nămCLN346,191.2Đất lâm nghiệpLNP25.267,121.2.1Đất rừng sản xuấtRSX150,0010.933,871.2.2Đất rừng phòng hộRPH25.117,123.876,991.2.3Đất rừng đặc dụngRDD1.3Đất nuôi trồng thủy sảnNTS1.4Đất làm muốiLMU1.5Đất nông nghiệp khácNKH2ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆPPNN439,79262,93386,772.1Đất ởOTC333,29254,700,002.1.1Đất ở tại nông thônONT316,29237,702.1.2Đất ở tại đô thòODT17,0017,002.2Đất chuyên dùngCDG53,300,128,33CQA5,002.2.3Đất trụ sở cơ quan,công trình sự nghiệp

Đất quốc phòng, an ninh

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông

nghiệpCTS2.2.4Đất có mục đích công cộngCCC2.3Đất tôn giáo,tín ngưỡngTTN2.4NTD2.5Đất làm nghóa trang, nghóa đòa

Đất sông ,suối và mặt nước chuyên

dùng2.6Đất phi nông nghiệp khác1.1

1.1.12.2.1

2.2.2SVTH: Bùi Hữu Thi585,05

0,00CSKSMN

PNK63,6950,48

53,300,1253,208,11

321,26

1,82Trang 91Luận văn tốt nghiệpNgành Quản Lý Đất ĐaiBieåu 08/HT-QHKẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG CHO CÁC

MỤC ĐÍCH TRONG QHSD ĐẤT KỲ TRƯỚC CỦA HUYỆN BẮC BÌNH

Đơn vò tính: ha

STTMỤC ĐÍCH SỬ DỤNG(1)(2)(3)1ĐẤT NÔNG NGHIỆPDiện tích đất chưa sử

dụng

đưa vào sử dụng theo

QHSDĐ được duyệt (ha)

(4)Kết qủa thực hiện

Diện tích (ha)Tỷ lệ (%)(5)(6)NNP8.295,866.234,4375,153.327,8462,631.1Đất sản xuất nông nghiệpSXN5.313,701.1.1Đất trồng cây hàng nămCHN1.432,80Trong đó: đất trồng lúaLUC0,00

91,961.1.2Đất trồng cây lâu nămCLN3.880,903.327,8485,751.2Đất lâm nghiệpLNP2.982,162.746,5992,101.2.1Đất rừng sản xuấtRSX982,162.477,70252,271.2.2Đất rừng phòng hộRPH2.000,00268,8913,441.2.3Đất rừng đặc dụngRDD1.3Đất nuôi trồng thủy sảnNTS1.4Đất làm muốiLMU1.5Đất nông nghiệp khácNKH2ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆPPNN0,00321,162.1Đất ởOTC0,004,622.1.1Đất ở tại nông thônONT2.1.2Đất ở tại đô thòODT2.2Đất chuyên dùngCDG2.2.1Đất trụ sở cơ quan, công trình sự

nghiệpCTS1,952.2.2Đất quốc phòng, an ninhCQA2,402.2.3Đất sản xuất, kinh doanh phi nông

nghiệpCSK115,372.2.4Đất có mục đích công cộngCCC77,522.3Đất tôn giáo,tín ngưỡngTTN3,972.4Đất làm nghóa trang, nghóa đòaNTD18,262.5Đất sông ,suối và mặt nước chuyên

dùngSMN97,072.6Đất phi nông nghiệp khácPNKSVTH: Bùi Hữu Thi160,004,62

0,00197,24Trang 92Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×