Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

II. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

chữ V vậy nên các hình thức bảo hộ có thể được xem xét để bảo hộ cho sản phẩm

trên là bảo hộ theo hình thức bảo hộ độc quyền kiều dáng cơng nghiệp hoặc bảo hộ

theo hình thức bảo hộ độc quyền giải pháp hữu ích. Tuy nhiên sản phẩm thẩm sơ

dừa kết hình chữ V nói trên lại không đủ điều kiện để được bảo hộ theo hai hình

thức sở hữu cơng nghiệp này. Cụ thể:

Thứ nhất, sản phẩm thảm sơ dừa được kết hình chữ V khơng đáp ứng được

điều kiện về tính mới trong các điều kiện để được bảo hộ đối với hình thức bảo hộ

kiểu dáng công nghiệp.

Theo khoản 13 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ xung năm

2009) quy định:” Kiểu dáng cơng nghiệp là hình dáng bên ngồi của sản phẩm

được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố

này”.

“Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có tính mới;

2. Có tính sáng tạo;

3. Có khả năng áp dụng cơng nghiệp.”(Theo Điều 63 Luật sở hữu trí tuệ năm

2005).

Các điều kiện này được quy định cụ thể tại các Điều 65, 66, 67 Luât sở hữu

trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ xung năm 2009). Đặc biệt là quy định về tính mới của

kiểu dáng công nghiệp được quy định tại Điều 65 Luật sở hữu trí tuệ :” 1. Kiểu

dáng cơng nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng cơng nghiệp đó khác biệt

đáng kể với những kiểu dáng cơng nghiệp đã bị bộc lộ cơng khai dưới hình thức sử

dụng, mơ tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở

nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu

dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.72. Hai kiểu dáng công nghiệp không được coi là khác biệt đáng kể với nhau nếu

chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi nhớ và

không thể dùng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng cơng nghiệp đó.

3. Kiểu dáng cơng nghiệp được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số

người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng cơng nghiệp đó.

4. Kiểu dáng cơng nghiệp khơng bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các

trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp

trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố:

a) Kiểu dáng công nghiệp bị người khác công bố nhưng khơng được phép của

người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này;

b) Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của

Luật này công bố dưới dạng báo cáo khoa học;

c) Kiểu dáng cơng nghiệp được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của

Luật này trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển

lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.”

Theo như tình huống thì sản phẩm thảm sơ dừa áp dụng công nghệ cột các loại

sơ dừa theo hình chữ V của Doanh nghiệp tư nhân Thành Trung đã được sản xuất

và bán ra thị trường được 2 năm. Như vậy, số người biết về sản phẩm thảm sơ dừa

kết hình chữ V của Doanh nghiệp tư nhân Thành Trung là không hạn chế và vì sản

phẩm đã được bán ra thị trường nên kiểu dáng của thảm cũng khơng phải là bí mật

và những người biết đến cũng khơng có nghĩa vụ phải giữ bí mật về kiểu dáng của

thảm sơ dừa. Như vậy kiểu dáng của thảm sơ dừa kết hình chữ V đã được bộc lộ

công khai.

Hơn nữa sản phẩm thảm sơ dừa đã được Doanh nghiệp tư nhân Thành Trung

công bố bán ra thị trường mật cách công khai khi mà sản phẩm vẫn chưa được đăng8ký bảo hộ theo bất kì hình thức nào trong vòng hai năm và việc doanh nghiệp công

khai bán sản phẩm không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 65 Luật

sở hữu trí tuệ. Như vậy có thể khẳng định sản phẩm thảm sơ dừa kết hình chữ V

của Doanh nghiệp tư nhân Thành Trung đã mất tính mới và đương nhiên khơng đủ

điều kiện để được bảo hộ theo hình thức bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Thứ hai, sản phẩm thảm sơ dừa được kết hình chữ V khơng đáp ứng được

điều kiện về tính mới trong các điều kiện để được bảo hộ đối với hình thức bảo hộ

giải pháp hữu ích.

Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình,

được bảo hộ nếu có tính mới và khả năng áp dụng cơng nghiệp. Trong tình huống

trên giải pháp để được xem xét để bảo hộ theo hình thức bảo hộ giải pháp hữu ích

là thảm sơ dừa áp dụng công nghệ cột các loại sơ dừa theo hình chữ V làm thảm có

kết cấu bền và đẹp hơn. Tuy nhiên để được bảo hộ thì phải đáp ứng được các Điều

kiện quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật sở hữu trí tuệ:” Sáng chế được bảo hộ dưới

hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu khơng phải là hiểu biết thông

thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có khả năng áp dụng cơng nghiệp”

Đặc biệt là điều kiện về tính mới quy định tại Điều 60 Luật sở hữu trí tuệ:” 1.

Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ cơng khai dưới hình thức sử

dụng, mơ tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở

nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong

trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.

2. Sáng chế được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn

được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.93. Sáng chế khơng bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp

sau đây với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp trong thời hạn sáu tháng kể

từ ngày công bố:

a) Sáng chế bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền

đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này;

b) Sáng chế được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này công

bố dưới dạng báo cáo khoa học;

c) Sáng chế được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này trưng

bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính

thức hoặc được thừa nhận là chính thức”.

Theo như tình huống thì sản phẩm thảm sơ dừa áp dụng công nghệ cột các loại

sơ dừa theo hình chữ V của Doanh nghiệp tư nhân Thành Trung đã được sản xuất

và bán ra thị trường được 2 năm. Như vậy, số người biết về sản phẩm thảm sơ dừa

kết hình chữ V của Doanh nghiệp tư nhân Thành Trung là không hạn chế và vì sản

phẩm đã được bán ra thị trường nên sẽ không tránh khỏi việc người khác nghiên

cứu và hiểu được cấu tạo cũng như cách tạo da thảm sơ dừa bằng việc cột các loại

sơ dừa theo hình chữ V và những người này cũng khơng có nghĩa vụ giữ bí mật.

Hay nói cách khác sản phẩm thảm sơ dừa đã được bộc lộ công khai.

Hơn nữa sản phẩm thảm sơ dừa đã được Doanh nghiệp tư nhân Thành Trung

công bố bán ra thị trường mật cách công khai khi mà sản phẩm vẫn chưa được đăng

ký bảo hộ theo bất kì hình thức nào trong vòng hai năm và việc doanh nghiệp công

khai bán sản phẩm không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 60 Luật

sở hữu trí tuệ. Như vậy có thể khẳng định sản phẩm thảm sơ dừa kết hình chữ V

của Doanh nghiệp tư nhân Thành Trung đã mất tính mới và đương nhiên khơng đủ

điều kiện để được bảo hộ theo hình thức bảo hộ giải pháp hữu ích.102.2 Doanh nghiệp tư nhân Thành Trung có thể đăng ký khn ép tạo ra thảm

sơ dừa kết hình chữ V là kiểu dáng cơng nghiệp

Vì khơng thể đăng ký sản phẩm thảm sơ dừa kết hình chữ V theo hình thức bảo

hộ là kiểu dáng công nghiệp được nên Doanh nghiệp tư nhân Thành Trung có thể

đăng ký bảo hộ khn ép để tạo ra thảm sơ dừa kết hình chữ V là kiểu dáng cơng

nghiệp. Bởi người có độc quyền kiểu dáng khn chỉ có thể độc quyền về cái

khn, người khác khơng có quyền sản xuất, mua bán cái khn tương tự cái

khn này. Tuy nhiên, người khác vẫn có quyền dùng một công cụ khác, dùng cách

khác để làm ra thảm kết theo hình chữ V

2.3 Doanh nghiệp tư nhân Thành Trung có thể bảo hộ sản phẩm dưới hình

thức tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Tuy không thể bảo hộ cho sản phẩm thảm sơ dừa kết hình chữ V theo hình thức

bảo hộ quyền sở hữu cơng nghiệp nhưng Doanh nghiệp tư nhân Thành Trung có thể

xem xét để bảo hộ sản phẩm bằng hình thức bảo hộ quyền tác giả, cụ thể là bảo hộ

sản phẩm thảm sơ dừa kết hình chữ V có thể bảo hộ theo hình thức bảo hộ tác phẩm

mỹ thuật ứng dụng.

Mỹ thuật ứng dụng là loại hình nghệ thuật kết hợp giữa mỹ thuật và cơng

dụng, đó là loại hình nghệ thuật có từ lâu đời và phát triển theo sự lớn mạnh về

khoa học kĩ thuật, kinh tế – văn hóa – xã hội của mỗi quốc gia. Và đây cũng là loại

hình phổ biến rộng rãi nhất trong các loại hình nghệ thuật.

Mỹ thuật ứng dụng bắt đầu từ tạo dáng và những vạch trang trí trên đồ gốm

cổ, những đồ dùng đan lát…

Loại hình của mỹ thuật ứng dụng cũng khá đa dạng, tại Việt Nam thì có bốn

loại hình chính sau: Mỹ thuật sản phẩm như đồ gốm, đồ sơn, đồ dệt, đồ gỗ, tạo

dáng công nghiệp…; Đồ họa ứng dụng như trang trí bao bìa, quảng cáo hàng hóa,11đồ họa ấn lốt, tem thư, tiền giấy; Mỹ thuật mơi trường như trang trí nội thất, ngoại

thất; Mỹ thuật sân khấu – điện ảnh là các thiết kế mỹ thuật trong lĩnh vực phim ảnh

và sân khấu, phục trang, đạo cụ…

Tuy nhiên, cho tới giờ, mỹ thuật ứng dụng vẫn chưa có một văn bản nào định

nghĩa một cách chính xác. Dưới đây là một số các khái niệm đưa ra tham khảo:

Trong cuốn “Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam” nói: “Mỹ thuật ứng dụng là nghệ

thuật áp dụng sản xuất công nghiệp để cho ra những sản phẩm mỹ thuật phục vụ

đời sống” hay “Mỹ thuật ứng dụng là những tấm tranh, phù điêu, đường diềm,

thảm…trang trí cho một cơng trình hoặc ứng dụng cho một cơng việc cụ thể nào

đó”.

Theo khoản 2 Điều 13 Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định:” Tác phẩm mỹ

thuật ứng dụng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 14 của Luật sở hữu trí tuệ là tác

phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu

ích, có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất thủ công hoặc công

nghiệp như: Thiết kế đồ họa (hình thức thể hiện của biểu trưng, hệ thống nhận diện

và bao bì sản phẩm), thiết kế thời trang, tạo dáng sản phẩm, thiết kế nội thất, trang

trí”.

Theo tình huống thì sản phẩm thảm sơ dừa được kết hình chữ V của Doanh

nghiệp tư nhân Thành Trung có thể xếp vào loại hình mỹ thuật sản phẩm trong các

loại hình của mỹ thuật ứng dụng. Vì vậy sản phẩm thảm sơ dừa kết hình chữ V

thuộc các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả và đáp ứng đủ các điều

kiện bảo hộ quyền tác giả tại Điều 13, 14, 15 Luật sở hữu trí tuệ. Do vậy Doanh

nghiệp tư nhân Thành Trung sẽ có quyền tác giả đối với sản phẩm thảm sơ dừa kết

hình chữ V bao gồm quyền nhân thân và quyền tác giả. Cụ thể:12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×