Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Đối với kế toán KBNN Nam Định:

b. Đối với kế toán KBNN Nam Định:

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Căn cứ vào dự toán được giao, kế toán KBNN Nam Định hạch toán chi

cho các đơn vị sử dụng ngân sách khi kiểm tra, kiểm soát thấy các hồ sơ thanh toán

của đơn vị sử dụng đủ điều kiện quy định.

Chương trình kế tốn Tabmis là một chương trình kế tốn đồ sộ, thực hiện

các bút tốn chi tiết, kết hợp chéo nhiều thơng tin đòi hỏi thao tác nghiệp vụ tỷ mỷ,

chính xác. Tuy mới thực hiện được 4 năm nhưng đến nay, mọi nghiệp vụ phát sinh

tại KBNN Nam Định được thực hiện kế toán một cách đầy đủ, nhanh chóng, chính

xác. Hạch tốn kế tốn một số nội dung chi NSNN chủ yếu như sau:

Thứ nhất, các hồ sơ, chứng từ có liên quan đến từng khoản chi

Một là, chi thanh toán cá nhân( Phụ lục 2c)

Đối với các khoản chi tiền lương, học bổng, sinh hoạt phí, các khoản đóng

góp, chi cho cán bộ xã đương chức: danh sách những người hưởng lương, học

bổng, sinh hoạt phí; danh sách những người hưởng tiền cơng lao động thường

xuyên theo hợp đồng, danh sách cán bộ xã đương chức (gửi lần đầu và có bổ sung,

điều chỉnh).

Chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ , cơng chức viên chức của cơ quan

hành chính thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, đơn vị sự nghiệp thực hiện

Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ: thực hiện theo thơng tư số

18/2006/TT-BTC ngày 13/03/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát

chi đối với cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử

dụng biên chế và kinh phí quản lý tài chính; Thơng tư số 81/2006/TT-BTC ngày

06/09/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự

nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ,

tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

Các khoản thanh tốn khác cho cá nhân: danh sách theo từng lần thanh tốn.

Đối với thanh tốn cá nhân th ngồi: Hợp đồng th khốn, thanh lý hợp

đồng nếu cóChi thanh tốn dịch vụ công cộng ( Phụ lục 3): Thông tin, tuyên truyền liên

lạc: Kèm theo bảng kê chứng từ thanh toán.

Chi mua vật tư văn phòng : Bảng kê chứng từ thanh tốn đối với những

khoản chi khơng có hợp đồng); hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn đối với

những khoản chi có hợp đồng).

Trường hợp đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện việc khoán phương tiện theo

chế độ, khốn văn phòng phẩm, khốn điện thoại, văn bản qui định về mức chi,

danh sách những người hưởng chế độ khoán ( gửi 1 lần vào đầu năm và gửi khi có

phát sinh thay đổi).

Hai là, chi hội nghị

Bảng kê chứng từ thanh toán ( đối với những khoản chi khơng có hợp đồng;

hợp đồng, thanh lý hợp đồng , hóa đơn ( đối với những khoản chi có hợp đồng).

Ba là, chi mua sắm tài sản

Bảng kê chứng từ thanh tốn ( đối với những khoản chi khơng có hợp đồng);

hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn ( đối với những khoản chi có hợp đồng). Để

cải cách thủ tục hành chính , tăng trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị và tạo điều

kiện thuận lợi cho đơn vị SDNS , Bộ tài chính hướng dẫn giảm thiểu hồ sơ thanh

toán đối với một số khoản chi mua sắm sau:

Trường hợp mua sắm chi thường xuyên hoặc gói thầu mua sắm chi thường

xuyên có giá trị dưới 20.000.000 đ ( Hai mươi triệu đồng): đơn vị lập và gửi KBNN

bảng kê chứng từ thanh tốn ( khơng phải gửi hợp đồng, hóa đơn, chứng từ liên

quan đến khoản mua sắm cho KBNN Nam Định . KBNN Nam Định thực hiện chi

theo đề nghị của đơn vị sử dụng NSNN; Thủ trưởng cơ quan, ĐVSDNS chịu trách

nhiệm về quyết định chi và tính chính xác của các nội dung chi trên bảng kê chứng

từ gửi KBNN Nam Định.Đối với các khoản mua sắm Thanh tốn bằng hình thức thẻ” tín dụng mua

hàng” theo quy định tại điều 8 Thơng tư số 164/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của

Bộ tài chính quy định quản lý thu-chi tiền mặt qua hệ thống KBNN: Đơn vị lập 2

liên bảng kê chứng từ thanh toán kèm theo giấy rút dự toán ngân sách nhà nước gửi

tới KBNN Nam Định để làm thủ tục kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo quy

định của Bộ Tài chính. Đơn vị giao dịch khơng phải gửi các hóa đơn mua hàng

được in tại các điểm chấp nhận thanh toán đến KBNN Nam Định; đồng thời, đơn

vị giao dịch phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung các khoản chi

ghi trên bảng kê chứng từ thanh toán gửi KBNN Nam Định.

Ba là, chi sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo

dưỡng các cơng trình cơ sở hạ tầng, chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành.

( Phụ lục 3a)

Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn. Đối với các khoản chi phải lựa chọn

nhà thầu, đơn vị phải gửi quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của cấp

có thẩm quyền.

Bốn là, các khoản chi khác

Bảng kê chứng từ thanh toán ( đối với những khoản chi khơng có hợp đồng);

hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn (đối với những khoản chi có hợp đồng).

Năm là, chi mua, đầu tư tài sản vơ hình, chi mua sắm tài sản dùng cho công

tác chuyên môn

Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn. Trường hợp phải lựa chọn nhà thầu,

đơn vị phải gửi quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của cấp có thẩm

quyền.

Căn cứ vào giấy rút dự toán NS, trên cơ sở số dư dự tốn của đơn vị còn đủ

để thanh tốn. Cán bộ kiểm soát chi đối chiếu với hồ sơ đã kiểm soát về cả nội

dung cà số tiền, nếu khớp đúng thì tiến hành thanh tốn cho người được hưởng

thơng qua tài khoản của đơn vị bằng hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán bằng

tiền mặt.Thứ hai, xử lý hồ sơ chứng từ chi NSNN

Chi đúng chế độ, tiêu chuẩn và định mức chi NSNN do cơ quan nhà nước có

thẩm quyền quy định.

Đã được Thủ trưởng ĐVSDNS hoặc người được ủy quyền chuẩn chi.

Việc chi trả, thanh toán được thực hiện thực hiện dưới hai hình thức, cấp tạm

ứng và thanh toán. Căn cứ vào giấy rút dự toán NSNN thực chi ( nếu đủ điều kiện

thanh toán trực tiếp) hoặc tạm ứng ( chưa đủ điều kiện thanh toán trực tiếp) kèm hồ

sơ, chứng từ liên quan của ĐVSDNS, KBNN Nam Định cấp tạm ứng hoặc thực chi

để chuyển tiền cho đơn vị cung cấp hàng hóa bằng dịch vụ chuyển khoản hoặc cấp

bằng tiền mặt cho ĐVSDNS để đơn vị thanh toán cho người cung cấp hàng hóa,

dịch vụ.

Sau khi thực chi, ĐVSDNS có trách nhiệm thanh toán số đã tạm ứng theo qui

định. Khi thanh toán đơn vị nộp hồ sơ chứng từ liên quan, bảng kê chứng từ kèm

giấy đề nghị thanh toán tạm ứng của ĐVSDNS, kho bạc thực hiện kiểm tra kiểm

soát hồ sơ đủ điều kiện thanh tốn thì hạch tốn chuyển số tạm ứng sang thực chi

( thanh toán tạm ứng)

Một là, đối với cấp tạm ứng( Phụ lục 3b)

Đối tượng cấp tạm ứng: Chi hành chính , chi mua sắm tài sản, sửa chữa, xây

dựng nhỏ, sửa chữa lớn tài sản cố định chưa đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định và

do cơng việc chưa hồn thành.

Mức cấp tạm ứng: Đối với những khoản chi thanh toán theo hợp đồng, mức

tạm ứng theo quy định tại hợp đồng đã ký kết của ĐVSDNS và nhà cung cấp hàng

hóa dịch vụ nhưng đối đa khơng q 30% dự tốn bố trí cho khoản mua sắm đó.

Đối với những khoản chi khơng có hợp đồng, mức tạm ứng thực hiện theo đề nghị

của ĐVSDNS, phù hợp với tiến độ thực hiện và trong phạm vi dự toán được giao.

Thanh toán tạm ứng: ( Phụ lục 3c)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Đối với kế toán KBNN Nam Định:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x