Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Quyết toán ngân sách chi NSNN

c. Quyết toán ngân sách chi NSNN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Việc lập quyết toán chi NSNN tại KBNN Nam Định thường được thực hiện

theo phương pháp lập từ cơ sở, tổng hợp từ dưới lên.

2.1.4.2. Đối với chi đầu tư

Việc quản lý chi đầu tư ngoài thực hiện theo qui trình trên, tại KBNN Nam

Định còn có những qui định cụ thể dựa trên những căn cứ pháp lý như Luật xây

dựng, Luật đấu thầu, Nghị định qui định qui chế quản lý đầu tư và xây dựng, các

thông tư hướng dẫn về quản lý và thẩm định, quyết toán vốn đầu tư như sau:

Bước 1: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án

Trước hết, chủ đầu tư được giao nhiệm vụ tiến hành lập dự án đầu tư hoặc

trong đó thuyết minh dự án đầu tư nêu rõ sự cần thiết phải đầu tư, quy mơ, diện

tích, các hạng mục cơng trình, phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ,

công suất; các giải pháp thực hiện; đánh giá tác động môi trường; các chỉ tiêu tổng

mức đầu tư, nguồn vốn, hiệu quả kinh tế - xã hội. Thiết kế bao gồm các giải pháp

chủ yếu, thuyết minh, bản vẽ thiết kế cơ sở.

Bước 2: Thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:

- Lập thiết kế, dự toán dựa trên các tài liệu khảo sát, thiết kế, các quy chuẩn,

tiêu chuẩn xây dựng, quy trình về kiến trúc, quy hoạch.

- Tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu, ký kết hợp đồng thi công.

- Quản lý thi công xây dựng cơng trình về chất lượng, tiến bộ, khối lượng, an

tồn lao động, mơi trường xây dựng cơng trình.

- Quản lý chi phí dự án đầu tư.

- Quản lý vốn đầu tư.

2.1.5. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Kho bạc nhà nước Nam Định

2.1.5.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán

 Những căn cứ để tổ chức bộ máy kế toán

Căn cứ vào Quyết định 108/2009/QĐ-TTg qui định chức năng, nhiệm vụ và

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN trực thuộc Bộ Tài chính.

Căn cứ vào sự phân cấp hành chính tại địa bàn tỉnh Nam Định. Địa bàn tỉnh

Nam Định bao gốm 09 huyện và 01 thành phố nên hệ thống KBNN Nam Định

cũng được tổ chức gồm một văn phòng KBNN tỉnh và 10 KBNN huyện, thành phố.Căn cứ vào khả năng và trình độ của kế toán viên, số lượng kế toán viên của

kho bạc tỉnh Nam Định: Số lượng kế toán viên tại kho bạc tương đối nhiều, trình độ

chun mơn vững vàng nên có thể đáp ứng được khối lượng cơng việc lớn của văn

phòng kho bạc tỉnh và các kho bạc cấp huyện.

Căn cứ vào trình độ trang bị và sử dụng các phương tiện tính tốn: Cơng ác

kế tốn kho bạc được trang bị hệ thống máy vi tính hiện đại, đồng bộ và có khả

năng xử lý nhanh, kết nối, trao đổi thông tin tự động giữa các phần hành kế tốn và

giữa văn phòng kho bạc tỉnh với các kho bạc cấp huyện.

 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán

Xuất phát từ các căn cứ trên, để thuận tiện cho việc cung cấp thơng tin kế

tốn ngân sách KBNN Nam Định, kho bạc tổ chức kế toán theo mơ hình kế tốn

vừa tập trung vừa phân tán với một phòng kế tốn ở văn phòng kho bạc tỉnh và 10

bộ phận kế toán tại kho bạc huyện, thành phố.

Phòng kế tốn tại văn phòng kho bạc tỉnh thực hiện cơng tác kế tốn ngân

sách nhà nước tại cấp tỉnh, thống kê, hướng dẫn nghiệp vụ cho bộ phận kế tốn ở

kho bạc cấp huyện. Các phòng, bộ phận kế tốn ở văn phòng kho bạc tỉnh và các

kho bạc huyện thực hiện các chức năng, nhiệm vụ:

- Tập trung các khoản thu NSNN và phân chia các khoản thu cho ngân sách

các cấp theo dúng tỷ lệ phần trăm phần (%) chia được cấp có thẩm quyền quyết

định đối với từng khoản thu;

- Thực hiện kiểm soát chi NSNN đối với các khoản chi thường xuyên và

hạch toán chi NSNN;

- Phối hợp kiểm tra và đối chiếu số liệu thu, chi NSNN với các cơ quan thu

bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời; xác nhận số liệu thu - chi NSNN theo yêu cầu

của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thực hiện cơng tác thông tin, điện báo; báo cáo số liệu về thu - chi NSNN

phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành NSNN. Tổng hợp báo cáo kế toán theo chế độ

qui định.

Phòng kế tốn tại văn phòng kho bạc tỉnh gồm 18 người, mỗi người đảm

nhận những cơng việc kế tốn khác nhau đảm bảo cung cấp thông tin ngân sách kịp

thời cho việc quản lý và điều hành quỹ ngân sách.Có thể minh họa tổ chức bộ máy kế tốn của phòng kế tốn ở văn phòng

KBNN Nam Định theo sơ đồ:

Sơ đồ 2.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại văn phòng kho bạc nhà nước Nam Định

KẾ TỐN TRƯỞNGKế toán chi ngân sách

Kế toán thu ngânKế

sách

toán thanh toán bù

Kếtrừ

toán thanh toán LKBKế toán bàn giao dịch Kế toán tổng hợp2.1.5.2. Hình thức ghi sổ kế tốn

KBNN Nam Định áp dụng các loại sổ cho cơng tác kế tốn chi NSNN như sau:

-Sổ cái:

S2-01/KB

- Sổ chi tiết chi NSNN:

S2-02/KB

- Sổ theo dõi tình hình sử dụng dự tốn NSNN:

S2-05/KB

- Liệt kê chứng từ:

S2-06/KB2.2. Thực trạng kế toán chi NSNN tại kho bạc nhà nước Nam Định

2.2.1. Kế toán chi thường xuyên

KBNN Nam Định đã thực hiện việc quản lý cấp phát thanh toán các khoản

chi NSNN qua KBNN Nam Định, theo thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày

02/10/2012 của Bộ Tài Chính. KBNN Nam Định chỉ thực hiện chi trả, thanh toán

các khoản để chi trả, thanh toán cho ĐVSDNS khi đã có dự tốn chi NSNN được

giao, trừ các trường hợp dự toán và phương án phân bổ dự toán chi NSNN chưa

được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc phải điều chỉnh dự toán

NSNN theo qui định. Chi từ nguồn tăng thu so với dự toán NSNN được giao và từ

nguồn dự phòng NSNN theo quy định của cấp có thẩm quyền để khắc phục hậu quả

thiên tai, hỏa hoạn…, chi ứng trước dự toán năm sau.

Kinh phí thường xuyên là loại kinh phí được cơ quan nhà nước có thẩm

quyền phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị dự toán thuộc ngân sách các cấp.

Quy trình kế tốn chi thường xun tại KBNN Nam Địnhnhư sau:

a.Đối với đơn vị sử dụng ngân sách:-Đăng ký giao dịch với KBNN Nam Định:( Phụ lục 2a )+ Khi nhận được quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền, đơn vị phải

gửi tới KBNN Nam Định bản dự toán chi tiết đến Loại, khoản, Mục lục ngân sách

nhà nước (không phân bổ chi tiết theo các nhóm mục chi và khơng phân bổ chi tiết

theo từng q trong năm) của đơn vị mình.

+ Đăng ký mở tài khoản tại KBNN Nam Định để thực hiện giao dịch.

Khi có nhu cầu chi: Căn cứ vào dự toán được giao, thủ trưởng đơn vị sử

dụng ngân sách lập Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước kèm theo các hồ sơ thanh

toán gửi đến KBNN Nam Định làm căn cứ kiểm soát, thanh toán. ( Phụ lục 2b )

b.Đối với kế toán KBNN Nam Định:+ Tiến hành mở tài khoản chi tiết từng đơn vị sử dụng ngân sách căn cứ theo

yêu cầu mở tài khoản của đơn vị.+ Căn cứ vào dự toán được giao, kế toán KBNN Nam Định hạch toán chi

cho các đơn vị sử dụng ngân sách khi kiểm tra, kiểm soát thấy các hồ sơ thanh toán

của đơn vị sử dụng đủ điều kiện quy định.

Chương trình kế tốn Tabmis là một chương trình kế tốn đồ sộ, thực hiện

các bút tốn chi tiết, kết hợp chéo nhiều thơng tin đòi hỏi thao tác nghiệp vụ tỷ mỷ,

chính xác. Tuy mới thực hiện được 4 năm nhưng đến nay, mọi nghiệp vụ phát sinh

tại KBNN Nam Định được thực hiện kế toán một cách đầy đủ, nhanh chóng, chính

xác. Hạch tốn kế toán một số nội dung chi NSNN chủ yếu như sau:

Thứ nhất, các hồ sơ, chứng từ có liên quan đến từng khoản chi

Một là, chi thanh toán cá nhân( Phụ lục 2c)

Đối với các khoản chi tiền lương, học bổng, sinh hoạt phí, các khoản đóng

góp, chi cho cán bộ xã đương chức: danh sách những người hưởng lương, học

bổng, sinh hoạt phí; danh sách những người hưởng tiền công lao động thường

xuyên theo hợp đồng, danh sách cán bộ xã đương chức (gửi lần đầu và có bổ sung,

điều chỉnh).

Chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ , cơng chức viên chức của cơ quan

hành chính thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, đơn vị sự nghiệp thực hiện

Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ: thực hiện theo thơng tư số

18/2006/TT-BTC ngày 13/03/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát

chi đối với cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử

dụng biên chế và kinh phí quản lý tài chính; Thơng tư số 81/2006/TT-BTC ngày

06/09/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm sốt chi đối với các đơn vị sự

nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ,

tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

Các khoản thanh toán khác cho cá nhân: danh sách theo từng lần thanh tốn.

Đối với thanh tốn cá nhân th ngồi: Hợp đồng th khốn, thanh lý hợp

đồng nếu cóTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Quyết toán ngân sách chi NSNN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x