Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Cần có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định như: Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý; Chương trình quản lý phù hợp và tuân thủ yêu cầu c

- Cần có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định như: Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý; Chương trình quản lý phù hợp và tuân thủ yêu cầu c

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Kiểm soát chi tiết chứng từ chi tiêu của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Đối

với các khoản chi thường xuyên thuộc nhóm chi cho con người, chi nghiệp vụ

chuyên môm và chi khác, Kho bạc một mặt phải kiểm soát đảm bảo đủ các điều

kiện chi theo quy định, mặt khác phải kiểm soát đến từng chứng từ chi tiêu của đơn

vị, không thực hiện kiểm soát theo bảng kê chứng từ thanh toán như hiện nay, từ đó

mới đảm bảo đơn vị có thực sự sử dụng đúng khoản chi đó hay khơng. Như vây,

khi kiểm soát chi, cán bộ kiểm soát chi phải yêu cầu đơn vị sử dụng ngân sách nhà

nước cung cấp đầy đủ các chứng từ chi tiêu kèm theo bảng kê để kiểm soát (chứng

từ này chỉ để kiểm tra, khơng lưu lại Kho bạc)KẾT LUẬN

Để cơng tác kế tốn NSNN nói chung và cơng tác kế tốn chi NSNN nói

riêng của KBNN Nam Định thực sự là cơng cụ hữu hiệu nhăm quản lý và điều hành

NSNN trên địa bàn tỉnh Nam Định một cách có hiệu quả, việc hồn thiện kế tốn

chi NSNN tại KBNN Nam Định là việc làm cấp thiết trong điều kiện đổi mới đất

nước hiện nay.

Thông qua nghiên cứu và đánh giá thực trạng công tác chi NSNN tại KBNN

Nam Định, luận văn đã đạt được các kết quả sau:

Hệ thống hóa được các vấn đề lý luận cơ bản về NSNN, nội dung kế tốn chi

NSNN tại KBNN.

Nêu lên được thực trạng cơng tác kế tốn chi NSNN tại KBNN Nam Định,

từ đó phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại, khó khăn cần

khắc phục.

Luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn chi NSNN tại

KBNN Nam Định.

Với những nội dung đã được trình bày, luận văn đã đáp ứng được mục tiêu

đặt ra cần giải quyết. Những ý kiến đề xuất trong luận văn có ý nghĩa thực tiễn giúp

các nhà nghiên cứu chế độ, chính sách, các cơ quan chức năng và lãnh đạo KBNN

Nam Định nghiên cứu, áp dụng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, luận văn chỉ nghiên cứu, đánh giá trên một địa phương và chỉ tập

trung nghiên cứu một sổ nội dung của cơng tác kế tốn chi NSNN một số khoản

chủ yếu, thêm vào đó do thời gian và kiến thức còn hạn chế vì vậy luận văn khơng

thể tránh khỏi những sai sót và khiếm khuyết.

Để thực hiện luận văn được hồn thiện hơn, kính mong sự đóng góp ý kiến

cùa các thầy giáo, cơ giáo, các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách, các

chuyên gia cũng như các nhà quản lý và cán bộ làm cơng tác NSNN.

Hồn thiện luận văn này, với tinh thần cầu thị, tác giả luận văn rất mong nhận được

nhiều ý kiến đóng góp bổ sung của các thầy, cơ giáo trong khoa kế tốn, của các

nhà khoa học, các đồng nghiệp và những ai quan tâm đến kế toán ngân sách nhà

nước tại Kho bạc nhà nước để có thể hồn thiện hơn nữa đề tài nghiên cứu này.

Cuối cùng, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với cô giáo hướng

dẫn PGS,TS. Phạm Thị Bích Chi về sự giúp đỡ nhiệt tình của cơ trong q trình

nghiên cứu hồn thành bản luận văn này.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Quốc Hội (2002) luật NSNN, NXB Tài Chính, Hà Nội.

Quốc Hội (2002) luật NSNN, NXB Tài Chính, Hà Nội.

3. Bộ tài chính (2003), các văn bản hướng dẫn thực hiện luật NSNN năm 2002,

NXB, Tài Chính, Hà Nội.

4. Bộ tài chính (2003), chuẩn mực kế toán Việt Nam - 6 chuẩn mực kế toán mới và

hướng dẫn thực hiện, NXB Tài Chính, Hà Nội.

5. Bộ tài chính (2007), Quyết định số 14/QĐ/BTC ban hành mẫu biểu báo cáo

NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN.

6. Bộ tài chính (2008), Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 ban

hành chế độ kế toán NSNN và nghiệp vụ KBNN.

7. Bộ tài chính (2009), thơng tư số 130/2009/TT-BTC ngày 24/6/2009 quy định hệ

thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng ữong chế độ kế toán

NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN.

8. Bộ tài chính (2009), Quyết định số 646/2009/QĐ-BTC ngày 31/3/2009 về việc

ban hành chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho các đơn vị triển khai.

9. KBNN (2008), công văn số 2714/KBNN-KT ngày 30/12/2008 về việc hưóng

dẫn chế độ NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN.

10. Bộ tài chính, ngân hàng thế giới (2007), hệ thống chuẩn mực kế tốn cơng quốc

tế, Hà Nội.

11. KBNN (2008), chuẩn mực phát triển KBNN đến năm 2020, NXB Tài Chính,

Hà Nội.

12. Tạp chí Ngân quỹ Quốc gia (các số tháng 8/2011, 11/2011, 12/2011,

1/2012,2/2012)

13. KBNN (2005), giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ KBNN (tập 1,2), NXB Tài

Chính, Hà Nội.

14. Phạm Văn Khoan (2007), giáo trình quản lý tài chính cơng, NXB Tài Chính, Hà

Nội.

15. Bộ giáo dục và đào tạo (2007), giáo trình kinh tế chính trị Mác- Lê ninTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Cần có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định như: Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý; Chương trình quản lý phù hợp và tuân thủ yêu cầu c

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x