Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.11: Thu chi NSNN của các huyện, TP của tỉnh Hà Nam năm 2016

Bảng 2.11: Thu chi NSNN của các huyện, TP của tỉnh Hà Nam năm 2016

Tải bản đầy đủ - 0trang

72

2016. Căn cứ Nghị quyết của HĐND, UBND tỉnh ra Quyết định số 1558/QĐUBND ngày 09/12/2015 quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2016.

Trong đó, giao huyện Bình Lục thu 333.412 triệu đồng (số thu đã bao gồm số bổ

sung cân đối từ NS tỉnh cho TP) và thực hiện các nhiệm vụ chi 329.742 triệu đồng.

Căn cứ dự tốn HĐND tỉnh giao và tình hình thực tế của huyện, HĐND huyện Bình

Lục ra Nghị quyết dự toán thu – chi ngân sách của huyện phấn đấu thu 337.552

triệu đồng và thực hiện chi 332.302 triệu đồng. UBND huyện Bình Lục cụ thể hóa

tổng thu chi NSNN được HĐND huyện giao bằng Quyết định giao cho các đơn vị

trong huyện thực hiện (giao nhiệm vụ thu chi cho các xã và các phòng ban trong

huyện Bình Lục).

Tương tự, căn cứ dự tốn HĐND tỉnh giao và tình hình thực tế của địa

phương, HĐND cấp huyện ra Nghị quyết dự toán thu – chi ngân sách của huyện và

UBND huyện cụ thể hóa bằng Quyết định giao cho các đơn vị trong huyện thực

hiện. Sau khi nhận được dự tốn thu – chi ngân sách được cấp có thẩm quyền giao,

các đơn vị dự toán phải tổ chức phân bổ và giao dự toán thu – chi ngân sách cho các

đơn vị trực thuộc, đảm bảo khớp về tổng mức và báo cáo lên cơ quan cấp trên và cơ

quan tài chính cùng cấp, cơ quan tài chính cùng cấp có trách nhiệm kiểm tra dự tốn

nếu có vấn đề chưa phù hợp thì điều chỉnh lại, sau 15 ngày nhận được báo cáo nếu

khơng có ý kiến thì coi như chấp nhận.

* Chấp hành ngân sách:

Sau khi NSĐP được các cơ quan quyền lực nhà nước địa phương thông qua

bằng Nghị quyết của HĐND và Quyết định của UBND, việc chấp hành NSĐP được

thực hiện thống nhất theo văn bản quy định của trung ương và chỉ đạo của UBND.

Chi cục thuế các huyện thành phố và các đơn vị được uỷ quyền thu (ví dụ văn

phòng đăng ký quyền sử dụng đất, ban quản lý các khu cơng nghiệp tỉnh, thư viện

tỉnh, bảo tàng tỉnh, phòng đăng ký kinh doanh, trung tâm tư vấn tư vấn tài chính,

trung tâm quy hoạch xây dựng...) thực hiện xây dựng dự tốn thu theo q, năm;

quản lý đơn đốc và trực tiếp tập trung các khoản thu NSNN theo quy định và nộp

KBNN đầy đủ và kịp thời.73

KBNN các huyện, thành phố và văn phòng KBNN tỉnh thu tồn bộ các khoản

thu vào NSNN, hạch toán thu và phân chia tỷ lệ phần trăm cho các cấp ngân sách

theo quy định. Các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ kê khai và nộp đầy đủ, đúng chế độ

các khoản thu cho NSNN.

Trong quá trình chấp hành ngân sách, cơ quan tài chính căn cứ vào kế hoạch

thu của cơ quan thuế để lập dự toán thu – chi ngân sách hàng quý và chi tiết một số

mục chi theo quy định. Các đơn vị dự toán hàng tháng, quý phải lập dự tốn gửi cơ

quan tài chính cùng cấp cấp phát. Cơ quan KBNN cùng cấp có trách nhiệm kiểm

sốt và thanh tốn chi trả.HĐND các cấp có trách nhiệm giám sát UBND các cấp và

các cơ quan chấp hành NSĐP.

* Quyết toán ngân sách

Các đơn vị dự toán cơ sở lập quyết toán của đơn vị gửi lên đơn vị dự toán cấp

I, các đơn vị dự toán cấp I xét duyệt quyết toán của các đơn vị trực thuộc, lập

quyết tốn của đơn vị mình gửi cơ quan tài chính. Phòng tài chính các huyện,

thành phố có trách nhiệm thẩm tra quyết toán thu – chi ngân sách của các địa

phương cấp dưới (xã) và các đơn vị cùng cấp thuộc địa bàn huyện quản lý. Sau

khi thẩm tra, phòng tài chính lập báo cáo quyết tốn thu – chi ngân sách của

huyện và tổng hợp báo cáo quyết toán thu – chi ngân sách của huyện trình

UBND huyện phê duyệt để gửi Sở Tài chính. Kho bạc nhà nước huyện có trách

nhiệm tổ chức thực hiện cơng tác kế tốn và lập báo cáo quyết tốn xuất nhập quỹ

NSNN theo chế độ quy định.

Sau khi UBND huyện phê duyệt quyết toán NSNN của địa phương sẽ trình

HĐND huyện xem xét phê duyệt, HĐND có thể nêu các vấn đề chất vấn, yêu cầu

UBND huyện và các cơ quan chức năng giải đáp trước khi phê chuẩn.

Sở Tài chính sau khi nhận được quyết tốn NSNN các huyện, thành phố và

các Sở, ban, ngành sẽ tiến hành thẩm tra quyết toán, lập báo cáo và tổng hợp quyết

toán thu – chi NSNN tỉnh Hà Nam gửi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê chuẩn tại

kỳ họp HĐND vào tháng 12 hàng năm.74

* Đánh giá phân cấp quản lý thực hiện chu trình ngân sách

Q trình lập dự tốn là một q trình khá chặt chẽ được tính tốn và lập từ

các đơn vị ngân sách thấp nhất các cấp ngân sách (xã, huyện, tỉnh) và tổng hợp theo

nguyên tắc kế hoạch hóa rất khoa học thành ngân sách tỉnh. Q trình lập dự tốn

đảm bảo ngun tắc dân chủ, cơng khai trong việc thảo luận về dự tốn.

Trong chấp hành ngân sách, căn cứ vào dự toán chi NSNN quý, yêu cầu nhiệm

vụ chi, cơ quan tài chính tiến hành cấp phát kinh phí theo nguyên tắc cấp trực tiếp đến

các đơn vị sử dụng ngân sách và thanh toán trực tiếp tại KBNN. Những vấn đề nổi bật

chủ yếu trong quản lý chi ngân sách của các huyện và sở, ban ngành như: chi phần lớn

thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức có kế hoạch cụ thể, việc chi đã có sự phối hợp cân

đối giữa thu và chi; chỉ đạo thống nhất ở các cơ quan quản lý ngân sách về các quy

định xử lý những trường hợp phát sinh ngồi dự kiến khi thu khơng đảm bảo chi; cơ

chế, phương thức cấp phát và hạch toán chi tiêu đã cải tiến nhiều làm giảm bớt rườm rà

và khó khăn trong quản lý. Trường hợp cần thiết có thể điều chỉnh mục chi NSNN để

giải quyết nhu cầu chi phát sinh cụ thể. Tuy nhiên, việc điều chỉnh mục lục ngân sách

cho thất chất lượng của việc lập dự tốn khơng sát với thực tế.

Việt duyệt quyết toán được thực hiện chặt chẽ từ dưới lên trên. Tuy nhiên,

cơng tác kế tốn, quyết tốn NSNN chưa có quy định hợp lý về trách nhiệm của thủ

trưởng đơn vị sử dụng ngân sách; quyền hạn và trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị

dự toán cấp trên, của cơ quan tài chính trong việc kiểm tra, phê duyệt, thẩm định

quyết toán; của KBNN trong tổ chức kế toán NSNN để đảm bảo u cầu cơng tác

kế tốn, quyết toán là trung thực, kịp thời, đầy đủ.

Khi được hỏi ý kiến đánh giá về phân cấp quản lý thực hiện chu trình NSNN

của tỉnh Hà Nam, các cán bộ quản lý các cấp cho rằng đã thực hiện tương đối tốt với

tất cả các chỉ tiêu đánh giá đều trên 50% đánh giá tốt. Cụ thể đánh giá ở mức độ tốt

phân cấp quản lý thực hiện chu trình ngân sách tỉnh Hà Nam với 100% đảm bảo đúng

quy trình theo quy định của Luật NSNN và các văn bản liên quan; 62,5% đảm bảo

khơng có sự chồng chéo hay lạm quyền giữa các cấp, các ngành; 72,9% tăng cường

tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong thực hiện ngân sách; và 66,7% góp

phần cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành ngân sách.75

Bảng 2.12. Đánh giá về phân cấp quản lý thực hiện

chu trình ngân sách nhà nước của tỉnh Hà Nam

Mức độ đánh giá

Rất

Trung

Nội dung

Tốt

Khá

tốt

bình

Đảm bảo đúng quy trình theo quy định của

39,58 60,42

0

0

Luật NSNN và các văn bản liên quan

Đảm bảo khơng có sự chồng chéo hay lạm

16,67 43,75 20,83 18,75

quyền giữa các cấp, các ngành

Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm

14,58 47,92 22,92 14,58

giải trình trong thực hiện NS

Góp phần cải cách hành chính, nâng cao hiệu

18,75 45,83 27,08 8,33

quả quản lý và điều hành ngân sáchYếu

0

0

0

0Nguồn: Kết quả điều tra của tác giảCó 3/4 chỉ tiêu được đánh giá vẫn còn ý kiến đánh giá chưa tốt, nguyên nhân

là do quy trình ngân sách tuy đã được cải cách nhưng vẫn phức tạp và kéo dài, việc

lập dự toán, tổng hợp dự toán cũng như quyết toán ở mỗi cấp bị lệ thuộc vào cấp

dưới và việc quyết định dự tốn ở cấp dưới mang tính hình thức vì phụ thuộc vào

quyết định dự tốn của cấp trên. Ví dụ: (1) Khi HĐND quyết định dự tốn ngân

sách phải căn cứ vào dự toán ngân sách đã được cấp trên quyết định giao. Trường

hợp cấp dưới quyết định dự tốn ngân sách khơng phù hợp với dự tốn ngân sách đã

được cấp trên quyết định thì cấp trên có quyền yêu cầu điều chỉnh lại. Trường hợp

cấp trên quyết định, giao dự tốn ngân sách khơng phù hợp với điều kiện thực tế

của địa phương nhưng khi quyết định NSĐP, địa phương vẫn phải tuân thủ theo

quyết định giao dự toán của cấp trên. (2)Việc tổng hợp dự toán cấp trên phải chờ

tổng hợp dự toán ngân sách cấp dưới. (3) Việc phê chuẩn quyết toán ngân sách của

cấp trên phụ thuộc vào việc phê chuẩn quyết toán của ngân sách cấp dưới. Quy định

cơ quan tài chính cấp trên phải giải trình trước HĐND cả những vấn đề liên quan

đến quyết toán của các cấp ngân sách cấp dưới là chưa hợp lý.76

2.2.4. Về phân cấp giám sát, thanh tra, kiểm tốn

Tại tỉnh Hà Nam, cơng tác giám sát, thanh tra, kiểm toán NSNN được phân

cấp thực hiện như sau:

* Về công tác giám sát:

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam được phân cấp giám sát việc thực hiện ngân

sách đã được HĐND quyết định. Định kỳ một năm hai lần Ban kinh tế ngân sách

của HĐND tỉnh tổ chức đoàn đi giám sát, kiểm tra việc thực hiện ngân sách của 6

huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị, tổ chức trong Tỉnh, đồng thời có ý kiến với

UBND cấp huyện chỉ đạo cơ quan tài chính báo cáo và thực hiện các nội dung mà

các tổ chức đơn vị chưa thực hiện đúng. Ngoài ra, HĐND tỉnh Hà Nam phân cấp

giao HĐND các huyệngiám sát việc thực hiện ngân sách của huyện, thành phố

tương tự như cấp tỉnh.

Thực hiện chương trình giám sát năm 2016, Ban Kinh tế, xã hội HĐND huyện

Thanh Liêm đã tổ chức giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã

hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 tại một số đơn vị trên địa bàn

huyện, trong đó giám sát trực tiếp tại 04 đơn vị: Bảo hiểm xã hội huyện; UBND xã

Thanh Phong; UBND xã Thanh Nghị; UBND xã Thanh Nguyên và thực hiện giám

sát qua báo cáo đối với các đơn vị còn lại. Tham gia Đồn giám sát có đại diện

Thường trực HĐND huyện; Thường trực UBMTTQ huyện; Lãnh đạo, thành viên

Ban Kinh tế, xã hội HĐND huyện; đại diện Phòng Tài chính – KH; Phòng Lao động

– TBXH; Văn phòng HĐND - UBND huyện.

Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã

hội của các đơn vị trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; việc thực

hiện dự tốn thu, chi ngân sách nhà nước, các chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế

năm 2016. Tiến hành tái giám sát kết quả thực hiện Quyết định 34/QĐ-UBND, ngày

20/8/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí vệ sinh

trên địa bàn xã Thanh Hải năm 2016. Thông qua giám sát, đánh giá những việc đã

làm được, những hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thực hiện các

kết luận sau giám sát; làm cơ sở cho HĐND huyện quyết định những biện pháp

thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch theo Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra77

* Về cơng tác thanh tra, kiểm tốn:

Phòng tài chính các huyện, thành phố được phân cấp kiểm tra việc chấp hành

các chế độ thu, chi và quản lý ngân sách, quản lý tài sản nhà nước của các đơn vị dự

toán trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị

trấn thực hiện kiểm tra việc chấp hành các chế độ thu, chi và quản lý ngân sách,

quản lý tài sản nhà nước của cấp mình.

Các Sở, ban, ngành được phân cấp kiểm tra việc chấp hành các chế độ thu, chi

và quản lý ngân sách, quản lý tài sản nhà nước của các đơn vị trực thuộc. Chẳng hạn

Sở y tế có thực hiện kiểm tra việc thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước đối với

bệnh viện tỉnh, các bệnh viện huyện, các trung tâm trực thuộc; Sở giáo dục và đào

tạo thực hiện kiểm tra việc thu chi ngân sách của các trường trung học phổ thông

trong tỉnh và của các phòng giáo dục đào các huyện, thành phố.

Ngồi ra, thanh tra Sở Tài chính là đơn vị thanh tra tài chính cấp tỉnh có nhiệm

vụ thanh tra việc chấp hành thu, chi và quản lý ngân sách, quản lý tài sản nhà

nước của các tổ chức và cá nhân và chịu trách nhiệm về kết luận của mình. Hàng

năm để thực hiện nhiệm vụ thanh tra, sở Tài chính lập kế hoạch thanh tra các đơn

vị, tổ chức báo cáo giám đốc sở Tài chính và xin ý kiến của thanh tra nhà nước cấp

tỉnh. Sau khi kế hoạch được phê duyệt, thanh tra tài chính thực hiện nhiệm vụ

chuyên mơn của mình.

Trong giai đoạn 2011-2016, các cấp trong tỉnh đã chủ động thực hiện các cuộc

thanh tra, kiểm tra tài chính ngân sách nhằm tăng cường tính minh bạch trong quản lý

ngân sách nhà nước. Cụ thể:78Bảng 2.13: Số lượng các cuộc thanh, kiểm tra tài chính ngân sách của Tỉnh

Đơn vị thực hiện

Thanh tra Sở Tài chính

Huyện Bình Lục

Huyện Duy Tiên

Huyện Kim Bảng

Huyện Lý Nhân

Huyện Thanh Liêm

Thành phố Phủ LýSố cuộc thanh, kiểm tra đã thực hiện

Năm

Năm

Năm

Năm

Năm

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4

5

7

7

8

7

3

2

2

2

2

4

3

4

5

5

5

5

4

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

4

3

3

3

3

3

4

7

6

6

5

6

7

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)Hàng năm, các phòng tài chính các huyện, thành phố thường niên có 2 cuộc

kiểm tra các đơn vị dự toán trong việc chấp hành dự toán và quyết tốn NSNN.

Ngồi ra, phòng thanh tra của huyện cũng có chức năng thanh tra tài chính ngân

sách khi có kế hoạch, tuy nhiên số cuộc thanh tra về ngân sách còn ít vì chủ yếu

phòng thực hiện giải quyết đơn thư khiếu nại.Trong 6 huyện, thành phố, huyện Bình

Lục chưa thực hiện tốt việc thanh tra kiểm tốn ngân sách, chưa chủ động thanh tra

nhằm minh bạch hóa việc thực hiện ngân sách của địa phương.

Thanh tra Sở Tài chính thực hiện thanh tra theo kế hoạch đã được lập. Trung

bình mỗi năm Thanh tra sở Tài chính lập kế hoạch thanh tra việc chấp hành ngân sách

của 10-11 đơn vị (Thanh tra các UBND, Ban quản lý dự án, Sở ngành địa phương...).

Tuy nhiên, giai đoạn 2011-2016, Thanh tra Sở Tài chính đều khơng thực hiện hết

được kế hoạch thanh tra, vì thời gian thanh tra của mỗi cuộc thanh tra thường kéo dài

từ 1-1,5 tháng. Ví dụ: năm 2016, Thanh tra Sở Tài chính có cuộc thanh tra việc chấp

hành ngân sách của UBND huyện Bình Lục. Thanh tra Sở tiến hành chọn ngẫu nhiên

5 xã (xã An Mỹ, xã Bình Nghĩa, xã Đồng Du, xã Hưng Cơng, xã Bối Cầu) và 5 đơn

vị dự tốn cấp 3 trong huyện (trung tâm y tế dự phòng huyện, phòng giáo dục và đào

tạo huyện, ban quản lý dự án huyện, đội quản lý thị trường, bảo hiểm xã hội huyện)

để thực hiện thanh tra và tổng hợp lại đưa ra kết luận. Với mỗi cuộc thanh tra như vậy

thường mất khá nhiều thời gian. Do đó, trong 1 năm ngân sách, số lượng cuộc thanh

tra được tiến hành còn ít và khơng đạt kế hoạch đề ra.79

Năm 2016, Sở Tài chính hồn thành cơng tác thanh tra cho 7 cuộc thanh tra

chấp hành ngân sách nhà nước của 7 đơn vị: UBND huyện Bình Lục, UBND huyện

Kim Bảng, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Lao động thương binh và xã hội, Ban

quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban quản lý xây dựng các cơng trình dân dụng và

công nghiệp, Ban quản lý phát triển khu đô thị mới. Qua thanh kiểm tra, Sở Tài

chính kiến nghị xử lý tài chính hơn 300 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính hơn

850 triệu đồng, số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước hơn 100 tỷ đồng. Nhiều vi

phạm trong quản lý, thực hiện chính sách chế độ về tài chính, ngân sách đã được

phát hiện kịp thời. Điển hình như: Huyện Bình Lục giao dự tốn chi đầu tư xây

dựng cơ bản chưa đúng quy định dẫn đến mất cân đối không đảm bảo nguồn chi, nợ

xây dựng cơ bản cao. Trong công tác quản lý tài chính ngân sách, Sở Tài ngun

mơi trường tiến hành lập dự tốn còn chậm so với thời gian quy định, giao dự tốn

thu phí, lệ phí cho các đơn vị trực thuộc chưa phù hợp và thu một số khoản phí và lệ

phí cao hơn mức quy định. Qua thanh tra phát hiện Huyện Kim Bảng đã phát hiện

các sai phạm về lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh dự án tại 8 dự án với tổng số

tiền sai phạm trên 19 tỷ đồng; sai phạm về lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh

tổng mức đầu tư tại 3 dự án với tổng số tiền sai phạm là 4,5 tỷ đồng; sai phạm về nợ

đọng xây dựng cơ bản tại 5 dự án với tổng số tiền gần 12 tỷ đồng và sai phạm khác

ở 5 dự án với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, do cấp tỉnh và cấp huyện đều có chức năng thanh tra về ngân sách

(chưa kể có các cuộc thanh tra, kiểm tốn của thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra

Chính phủ, Kiểm toán nhà nước...) nên để tránh trùng lắp đối tượng, phạm vi và nội

dung thanh tra, các đơn vị có chức năng thanh tra phải lập kế hoạch thanh tra hàng

năm, tránh tiến hành thanh tra các đơn vị, các nội dung đã được thanh tra, kiểm

tốn. Ví dụ năm 2015, Kiểm toán nhà nước khu vực I thực hiện kiểm toán việc thực

hiện ngân sách nhà nước năm 2014 của tỉnh Hà Nam, trong đó đã thực hiện kiểm

tốn tại huyện Bình Lục, Kim Bảng và TP.Phủ Lý, thì Thanh tra Sở Tài chính khơng

thực hiện thanh tra việc thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014 của 3 huyện nói

trên.

* Đánh giá phân cấp giám sát, thanh tra, kiểm toánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.11: Thu chi NSNN của các huyện, TP của tỉnh Hà Nam năm 2016

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×