Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết cấu của luận văn 5

Kết cấu của luận văn 5

Tải bản đầy đủ - 0trang

iv

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh.....................................35

2.1.2. Mơ hình tổ chức của chi nhánh...................................................................36

2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban của chi nhánh.................................36

2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh giai đoạn năm 2012-2016.....38

2.2. Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN

Thăng Long............................................................................................................43

2.2.1. Các sản phẩm huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín –

CN Thăng Long......................................................................................................43

2.2.2. Kết quả huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN

Thăng Long............................................................................................................49

2.3. Đánh giá hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương

Tín – CN Thăng Long...........................................................................................70

2.3.1. Kết quả đạt được và nguyên nhân................................................................70

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân..............................................................................73

CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN

TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH THĂNG

LONG..................................................................................................................... 79

3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN

Thăng Long đến năm 2020...................................................................................79

3.1.1. Định hướng phát triển chung của chi nhánh đến năm 2020....................79

3.1.2. Định hướng về hoạt động huy động vốn của chi nhánh đến năm 2020...........80

3.2. Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động huy động vốn tại NH TMCP

SGTT – CN Thăng Long.......................................................................................82

3.2.1. Xây dựng chính sách khách hàng phù hợp.................................................82

3.2.2 Xây dựng một chiến lược huy động vốn toàn diện......................................84

3.2.3. Xây dựng lộ trình thay đổi cơ cấu vốn huy động ổn định và hiệu quả.......87

3.2.4 Thực hiện công tác tự đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đạo đức nghề

nghiệp của cán bộ nhân viên.................................................................................89

3.3. Một số kiến nghị..............................................................................................89

3.3.1. Kiến nghị với Sacombank.............................................................................89

3.3.2 Kiến nghị với NHNN.....................................................................................93

3.3.3 Kiến nghị đối với Chính phủ.........................................................................95

KẾT LUẬN..........................................................................................................100

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................101v

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STTCHỮ VIẾT TẮTCHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ1ATMMáy giao dịch Ngân hàng tự động2CNChi nhánh3ĐHKTQDĐại học kinh tế quốc dân4FTPGiá mua bán vốn nội bộ5KHKhách hàng6KHCNKhách hàng cá nhân7KHDNKhách hàng doanh nghiệp8KQKDKết quả kinh doanh9NHNgân hàng10NHNNNgân hàng Nhà nước11NHTMNgân hàng Thương mại12NHTWNgân hàng Trung ương13No&PTNTNông nghiệp và phát triển nơng thơn14PGDPhòng giao dịch15SACOMBANKNgân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương

Tín16TCKTTổ chức kinh tế17TCTDTổ chức tín dụng18TGCKHTiền gửi có kỳ hạn19TGKKHTiền gửi khơng kỳ hạn20TKTTTài khoản thanh toán21TMCPThương mại cổ phần22VHĐVốn huy động1

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ

BẢNG

Bảng 2.1: Kết quả huy động vốn tại Sacombank – CN Thăng Long giai đoạn 20122016......................................................................................................................... 40

Bảng 2.2: Kết quả hoạt động cho vay tại Sacombank – CN Thăng Long giai đoạn

2012-2016................................................................................................................ 41

Bảng 2.3: Kết quả kinh doanh tại Sacombank – CN Thăng Long giai đoạn 20122016......................................................................................................................... 43

Bảng 2.4: Bảng lãi suất tiết kiệm trả lãi cuối kỳ của một số ngân hàng trên địa bàn

TP Hà Nội – Cập nhật ngày 18/11/2016..................................................................49

Bảng 2.5: Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn của Sacombank – CN Thăng Long giai

đoạn 2012 - 2016.....................................................................................................51

Bảng 2.6: Số liệu huy động vốn theo loại tiền của Sacombank CN Thăng Long giai

đoạn 2012 – 2016....................................................................................................55

Bảng 2.7: Số liệu huy động theo đối tượng huy động của Sacombank CN Thăng

Long giai đoạn 2012 - 2016.....................................................................................58

Bảng 2.8 Số liệu huy động theo dòng sản phẩm của Sacombank CN Thăng Long

giai đoạn 2012 - 2016..............................................................................................61

Bảng 2.9 : Chi phí huy động vốn của Sacombank CN Thăng Long giai đoạn 2012

-2016....................................................................................................................... 65

Bảng 2.10: Số dư huy động vốn và cho vay vốn của Sacombank CN Thăng Long

giai đoạn 2012 – 2016.............................................................................................702

BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 2.1: Cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn của Sacombank CN Thăng Long giai

đoạn 2012 - 2016.....................................................................................................52

Biểu đồ: 2.2: Cơ cấu vốn có kỳ hạn của Sacombank CN Thăng Long giai đoạn 2012

- 2016...................................................................................................................... 53

Biểu đồ 2.3: Số liệu huy động vốn theo loại tiền của Sacombank CN Thăng Long

giai đoạn 2012 – 2016.............................................................................................56

Biểu đồ: 2.4: Số liệu huy động theo đối tượng huy động của Sacombank CN Thăng

Long giai đoạn 2012 - 2016.....................................................................................59

Biểu đồ 2.5 : Chi phí trả lãi cho KH của Sacombank CN Thăng Long giai đoạn

2012 - 2016.............................................................................................................. 66

Biểu đồ 2.6: Chi phí phi lãi của Sacombank CN Thăng Long giai đoạn 2012 -2016

................................................................................................................................. 67

Biểu đồ 2.7: Margin huy động vốn của CN Thăng Long và Khu vực Hà Nội trong

các năm 2012 – 2016...............................................................................................68

SƠ ĐỒ

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của chi nhánh Thăng Long..................................373

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn

phức tạp do tiếp tục chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu và

khủng hoảng nợ công kéo dài ở khu vực Châu Âu. Nền kinh tế Việt Nam có những

biến động sâu sắc, tăng trưởng kinh tế đạt mức thấp, cạnh tranh giữa các tổ chức

kinh tế diễn ra vô cùng khốc liệt nhằm giành giật thị phần. Trong bối cảnh đó bất kì

một doanh nghiệp nào muôn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải có

một nguồn vốn ổn định để tồn tại và phát triển. Đặc biệt đối với ngành ngân hàng

luôn được xem như huyết mạch của nền kinh tế thì vốn có vai trò vơ cùng quan

trọng. Vốn giúp ngân hàng tạo ra thế và lực, quyết định quy mơ, tầm cỡ và khẳng

định vị trí của mình trên thị trường trong và ngoài nước.

Hiện nay, một thực tế cho thấy hệ thống NHTM vẫn chưa đáp ứng được nhu

cầu về vốn cho nền kinh tế, nhiều NHTM còn trong tình trạng thiếu vốn trung, dài

hạn và vẫn đang tìm kiếm những nguồn vốn ổn định với chi phí hợp lý, phù hợp với

nhu cầu sử dụng vốn. Việc NHNN liên tục thay đổi lãi suất và đưa ra những biện

pháp chế tài đối với các NHTM trong việc huy động vốn cho thấy việc cạnh tranh

về vốn là hết sức căng thẳng, một số ngân hàng CP vẫn tự ý nâng lãi suất huy động

theo nhiều cách khác nhau. Nên để tạo sân chơi bình đẳng trong việc huy động vốn,

NHNN buộc phải đưa ra mức lãi suất trần và những biện pháp cứng rắn hơn trong

việc phạt các NH vi phạm về huy động vốn. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như

vậy, đòi hỏi mỗi NH phải có những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng huy động

vốn để đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế hiện nay, đặc biệt là huy động

được nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư và các tổ chức kinh tế xã hội.

Trong bối cảnh khó khăn chung của hệ thống các NHTM cũng như của nền

kinh tế trong và ngồi nước, NH TMCP Sài Gòn Thương Tín nói chung và NH

TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Thăng Long nói riêng đang đứng trước những

bước chuyển mình để tiếp tục khẳng định vị trí NHTM cổ phần ngoài quốc doanh

lớn nhất tại Việt Nam. Sacombank đang hướng tới một mơ hình hoạt động hiện đại,

hiệu quả và an toàn. Cũng như các NHTM cổ phần khác, hiệu quả huy động vốn tại

Sacombank vẫn còn thấp so với u cầu. Vì thế, vấn đề hồn thiện và nâng cao hiệu

quả huy động vốn đang là mối quan tâm hàng đầu của Sacombank.4

Xuất phát từ thực tiễn trên cùng với cơ sở lý luận được học tại trường và kinh

nghiệm của bản thân trong q trình cơng tác tại Sacombank CN Thăng Long, tôi

quyết định lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài

Gòn Thương Tín CN Thăng Long” làm đề tài luận văn Thạc sĩ của mình.

2. Tổng quan cơng trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài

Trong quá trình nghiên cứu tài liệu phục vụ viết luận văn của mình, tôi nhận

thấy hoạt động huy động vốn tại các NHTM là một vấn đề nhận được rất nhiều sự

quan tâm nghiên cứu.

Điển hình có các cơng trình sau:

Đề tài: “Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ

phần Ngoại Thương Việt Nam” (2010) của thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Phương

(Trường ĐHKTQD) đã làm sáng tỏ những cơ sở hệ thống lý luận về hoạt động huy

động vốn và đánh giá hoạt động huy động vốn tại ngân hàng để đưa ra những giải

pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn. Nhưng khi nghiên cứu phần lý luận

chung về hoạt động huy động vốn của NHTM tác giả lại chưa tập trung vào phần

nguồn vốn của NHTM có được là từ đâu? Do đó, bài luận văn của tác giả còn chung

chung, chưa đi sâu phân tích vấn đề này.

Đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả tăng trưởng nguồn vốn từ dân cư và tổ

chức kinh tế tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Láng

Hạ” (2013) của Thạc sỹ Dương Anh Tiến (Trường đại học thương mại). Tác giả đi

sâu vào phân tích, đánh giá thực trạng huy động vốn từ dân cư và tổ chức kinh tế

của Ngân hàng No&PTNT Láng Hạ trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2012.

Đồng thời tiến hành so sánh hiệu quả huy động vốn từ dân cư và tổ chức kinh tế của

Ngân hàng No&PTNT Láng Hạ với Ngân hàng No&PTNT Bắc Hà Nội và

No&PTNT Mỹ Đình, để từ đó làm bật lên những thành tựu cũng như những hạn chế

cần khắc phục của Ngân hàng No&PTNT Láng Hạ trong công tác này. Từ đó tác giả

tìm ra ngun nhân và đưa ra giải pháp đúng đắn, góp phần tăng cường hiệu quả

hoạt động của chi nhánh.

Đề tài: “ Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương

mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Hà Nội” (2015) của Thạc sỹ Nguyễn Thị Thư

(Trường đại học thương mại). Tác giả đã phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

của ngân hàng TMCP Bắc Á CN Hà Nội giai đoạn từ năm 2012 đến tháng 6 năm

2015. Tác giả đi sâu vào phân tích về quy mơ, cơ cấu nguồn vốn huy động, qua đó

thấy được thực trạng huy động vốn của ngân hàng. Tuy nhiên, tác giả lại chưa đềTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết cấu của luận văn 5

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×