Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kế toán góp vốn thành lập công ty cổ phần (một số kháI niệm)

Kế toán góp vốn thành lập công ty cổ phần (một số kháI niệm)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kế toán góp vốn thành lập công ty cổ

phần (một số kháI niệm)

Cổ phần phổ thông (Common shares):

Cổ phần u đãi (Preferred shares):

-Cổ

Cổ

Cổ

Cổ

Cổ

.phần

phần

phần

phần

phầnu

u

u

u

uđãi

đãi

đãi

đãi

đãibiểu quyết

cổ tức

hoàn lại

có khả năng chuyển đổi

kết hợpKế toán góp vốn thành lập công ty cổ

phần (một số kháI niệm)

Xác định giá trị cổ phần:

- Mệnh giá cổ phần: là giá trị danh nghĩa

của mỗi cổ phần đợc ghi trên cổ phiếu

- Giá trị kế toán của cổ phần: là giá trị

của phần vốn chủ sở hữu thể hiện trên

mỗi cổ phần- Giá thị trờng của cổ phần: là giá mà cổ

phần đợc mua bán trên thị trờng trong các

phiên giao dịchKế toán góp vốn thành lập công ty cổ

phần (phơng pháp kế toán)

Tài khoản sử dụng:

-TK 4111 Vốn đầu t của chủ sở hữu:ư

phảnưánhưcácưkhoảnưvốnưgópưcủaưcácưCSHư

(ghiưtheoưmệnhưgiá)

- TK 4112 "Thặng d vốn cổ phần:ưphảnư

ánhưphầnưchênhưlệchưgiữaưgiáưphátưhànhưvàư

mệnhưgiá;ưgiữaưgiáưtáiưphátưhànhưvàưgiáưmuaư

lại

- TK 4118 Vốn khác Chi tiết Vn cổ

phần đăng kí mua: phản ánh số vốn

các cổ đông đã đăng kí

mua khi công

ty cổ phần phát hành (ghi theo giá

phát hành)Kế toán góp vốn thành lập công ty

phần (phơng pháp kế toán)cổTK 419 cổ phiếu quỹSDưĐK:ưưxxx

Gtt cổ phần ngân

Gtt cổ phần mua lại

quỹ tái phát hành

hoặc hủy bỏSDưCK:ưưxxxTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kế toán góp vốn thành lập công ty cổ phần (một số kháI niệm)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x