Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kế toán góp vốn thành lập công ty hợp danh

Kế toán góp vốn thành lập công ty hợp danh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kế toán góp vốn thành lập công ty hợp

danh

411 (4111)

Vốn đầu t của chủ sở hữuSDưĐK:ưưxxx

Vốn gópVốn gópSDưCK:ưưxxxKế toán góp vốn thành lập công ty hợp

danhPhơng pháp kế toán:

N TK 152, 153, 156...

Nợ TK 111, 112...

Nợ TK 211...

Cã TK 411 (4111)Kế toán góp vốn thành lập công ty

Trách nhiệm hữu hạn

Thủ tục chứng từ:

Tài khoản sử dụng: TK 411 - Nguồn vốn

kinh doanh

- 4111: Vốn đầu t của chủ sở hữu

- 4118: Vốn khác Vốn cam kếtKế toán góp vốn thành lập công ty

Trách nhiệm hữu hạn

TK 4118 Vốn khác Vốn cam kếtSDưĐK:ưưxxx

Chuyển thành

vốn CSHVốn cam

kết gãpSD­CK:­­xxxTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kế toán góp vốn thành lập công ty hợp danh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×