Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHNG 4: K TON PHN PHI LI NHUN TRONG CC CễNG TY

CHNG 4: K TON PHN PHI LI NHUN TRONG CC CễNG TY

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.2ưtàiưkhoảnưsửưdụng

Tài khoản 4211: Lợi nhuận năm trớc

Dùng để phản ánh kết quả kinh doanh, tình hình

phân phối kết quả và số lãi cha phân phối của năm

trớc trên sổ kế toán của năm sau

- Tài khoản 4212 - lơi nhuận năm nay

- để phản ánh kết quả kinh doanh, tình hình phân

phói kết quả và số lãi cha phân phối của năm hiện

tại.

- Ngoài ra có thể sử dụng tài khoản tích luỹ dùng để

phản ánh số hiện có và sự biến động của số lợi

nhuận tích luỹ gi lại hàng năm từ khi bắt đầu kinh

doanh có lãi.4.3ưKếưtoánưphânưphốiưlợiưnhuậnưtrongưcôngưtyưTNHH

Hàng quí xác định số thuế thu nhập doanh nghiệpphải nộp theo tờ khai tạm tính thuế thu nhập DN.

Nợ TK 8211

Có TK 3334

- Tạm trích lập các quĩ

Nợ TK 4212

Có TK353,356, 414, 415, 416

- Tạm chia lãi cho các thành viên theo tỷ lệ vốn góp

Nợ TK 4212

Có TK 111,112

Có TK 3388 chi tiết thành viên góp vốn

Sang đầu năm sau khi quyết toán năm trớc đợc duyệt. So

sánh số đợc phân phối và số đã tạm phân phối trong

năm.

+ Nếu số tạm phân phối nhỏ hơn số phải nộp

Phản ánh thuế TNDN phải nộp thêm

Nợ TK 8211

Có TK 33344.3ưKếưtoánưphânưphốiưlợiưnhuậnưtrongưcôngưtyưTNHHSưtrớchưlpưthờmưvoưcỏcưqu

Nợ TK 4212

Có TK353,356, 414, 415, 416,4111

* Số­lãi­chia­thêm­cho­các­thành­viên­góp­vốn

Nợ­TK­4211

Có­TK­111,112,3388

- Nếu­số­đã­trích­lớn­hơn­số­được­trích­thì­ghi­ngược­lại

- Nếu­số­tiền­đã­chia­cho­các­thành­viên­góp­vốn­lớn­hơn­số­thực­tế­

được­chia­thì­chuyển­thành­khoản­phải­thu­hoặc­chuyển­sang­số­

tạm­chia­của­năm­nay.

Nợ­TK­1388,­4212

Có­TK­42114.4­KẾ­TỐN­CHIA­CỔ­TỨC­TRONG­CƠNG­TY­CỔ­

PHẦN• Các­vấn­đề­chung­về­chia­cổ­tức­trong­cơng­ty­cổ­phần

- Về­ngun­tắc:­cơng­ty­cổ­phần­chỉ­được­chia­cổ­tức­--khi­có­lợi­nhuận­và­việc­trả­cổ­tức­khơng­ảnh­hưởng­

đến­tình­hình­tài­chính­và­khả­năng­thanh­tốn­của­

cơng­ty.

Ngày­cơng­bố­chia­cổ­tức­là­ngày­hội­đồng­quản­trị­của­

cơng­ty­thơng­báo­việc­cơng­ty­sẽ­chia­cổ­tức.­Theo­

ngun­tắc­ghi­nhận­doanh­thu­cổ­tức­được­ghi­nhận­

vào­ngày­cơng­bố­chia­cổ­tức.

Ngày­khóa­sổ­:­là­ngày­chốt­danh­sách­cổ­đơng­được­

chia­cổ­tức.

Ngày­lập­danh­sách­là­ngày­cơng­ty­xem­xét­và­lập­

danh­sách­các­cổ­đơng­được­chia­cổ­tức.

Ngày­thanh­tốn­là­ngày­do­hội­đồng­quản­trị­của­cơng­

ty­quyết­địnhCHIA­CỔ­TỨC­BẰNG­TIỀN

• Việc­chia­cổ­tức­bằng­tiền­chỉ­được­thực­hiện­khi­tiềm­lực­tài­

chính­của­cơng­ty­đủ­mạnh,­cơng­ty­khơng­bị­thiếu­vốn­

hoặc­mất­khả­năng­thanh­tốn.

Cổ­tức­

tính­cho­

1CP­bqLợi­nhuận­chia­cổ­tức­–­Cổ­tức­của­CP­ưu­

= đãi­

Số­lượng­CP­PT­bình­qn­được­chia­cổ­tức­• Xác­định­số­lượng­Cổ­phiếu­được­chia­cổ­tức

Số­CPPT­bq­

trong­năm=Thời­gian­cổ­phiếu­lưu­hành

Tổng­số­

X

CP­

365KẾ TỐN CHIA CỔ TỨC

• Khi xác định số tiền chia cổ tức bằng tiền

Nợ TK 421

Có TK 3388

• Kế tốn chia cổ tức bằng cổ phiếu

Nợ TK 421

Có TK 3388

Khi giao cổ phiếu

Nợ TK 3388

Có TK 4111

Có TK 4112

Kế tốn chia cổ tức bằng tài sản

Nợ TK 421

Có TK 3388

Khi trả cổ tức

Nợ TK 3388

Có TK 512

Có TK 3331

Đồng thời phản ánh giá vốn

Nợ TK 632

Có TK 155,156CHƯƠNG­5:

KẾ­TỐN­PHÁT­HÀNH­TRÁI­PHIẾUGIÁ­PHÁT­HÀNH­TRÁI­PHIẾU• Mệnh­giá­trái­phiếu:­là­giá­trị­ghi­trên­trái­phiếu

• Ngày­đáo­hạn­là­ngày­cuối­cùng­tổ­chức­phát­hành­

phải­thanh­tốn­tiền­lãi­và­tiền­gốc­(­mệnh­giá)­cho­

trái­chủ

Lãi­suất­cố­định:­là­tỷ­lệ­tiền­lãi­tính­theo­mệnh­giá­

mà­tổ­chức­phát­hành­phải­trả­cho­trái­chủ­theo­kỳ­

hạn­quy­định

Ngày­trả­lãi­trái­phiếu:­Là­ngày­mà­tổ­chức­phát­

hành­phải­trả­tiền­lãi­cho­trái­chủ

Ngày­trái­phiếu­được­phép­phát­hành­là­ngày­sớm­

nhất­mà­trái­phiếu­được­phép­phát­hành

Lãi­suất­thị­trường:­Là­căn­cứ­để­định­giá­phát­hành­

trái­phiếu.

Giá­phát­hành­trái­phiếu:­là­số­tiền­mà­nhà­đầu­tư­

phải­trả­cho­cơng­ty­phát­hành­để­mua­trái­phiếuCơng­thức­xác­định­giá­trái­

phiêu

1

1

∑L

• ­­­­­­­Gtp­= (1+r) + M

(1+r)

• Gtp:­Giá­trái­phiếu

• L:­Lãi­trái­phiếu­phải­trả­hàng­năm

• M:­Mệnh­gía

• r:­lãi­suất­thị­truường

• n:­tổng­số­kỳ­hạn­tính­lãi­trái­phiếu

• i:­kỳ­hạn­tính­lãi­trái­phiếu­thứ­i­

inKẾ­TỐN­PHÁT­HÀNH­TRÁI­

PHIẾU

• TK­sử­dụngTK­3431:­Mệnh­giá­trái­phiếu

TK­3432:­Chiết­khấu­trái­phiếu

TK­3433:­Phụ­trội­trái­phiếu

• Phương­pháp­kế­tốn

Trái­phiếu­được­phát­hành­theo­mệnh­giá(­nếu­lãi­suất­danh­

nghĩa­phù­hợp­với­lãi­suất­thị­trường:

Nợ­TK­111,112,1388:­mệnh­gía

Có­TK­3431

Lãi­trái­phiếu­phải­trả­hàng­năm

Nợ­TK­635,­241,

Có­TK­3388

Thanh­tốn­trái­phiếu­khi­đáo­hạn

Nợ­TK­3431

Có­TK­111,112Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHNG 4: K TON PHN PHI LI NHUN TRONG CC CễNG TY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×