Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hợpưtácưxã

Là tổ chức kinh tế tự chủ do những ngời có nhu

cầu lợi ích chung, tự nguyện cùng góp vốn góp

sức lập ra theo quy định của pháp luật để

phát huy sức mạnh tập thể và của từng xã viên.

- Hoạt động theo luật HTX.

- Có t cách pháp nhân, tự chịu trách nhiệm

trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ và

vốn khác.

- Hoạt động theo nguyên tắc bình đẳng trong

việc ra quýet địnhDoanhưnghiệpưnhàưnước

- Thành lập và hoạt động theo luật Doanh nghiệp Nhà

nớc.

- Doanh nghiệp trong đó có sở hữu vốn của Nhà nớc ở

Việt nam gồm:

+ Công ty Nhà nớc ( nhà nớc sở hữu toàn bộ vốn).

+ Công ty cổ phần Nhà nớc ( toàn bộ cổ đông là các

công ty nhà nớc hoặc tổ chức đợc Nhà nớc uỷ quyền

góp vốn).

+ Công ty TNHH nhà nớc một thành viên ( do nhà nớc sở

hữu toàn bộ vốn điều lệ và hoạt động theo luật

doanh nghiệp).

+ Doanh nghiệp có cổ phần hoặc vốn góp chi phối

của Nhà nớc( chiếm trên 50%)

+ Doanh nghiệp có một phần vốn góp của Nhà n

ớc( chiếm từ 50% trở xuống)Cácưloạiưhìnhưdoanhưnghiệpưkhác

-Vănưphòngưluậtưsư

Côngưtyưluật

Cácưtổưchứcưtínưdụng(ưquỹưtínưdụng,ưhợpưtácưxãư

tínưdụng)

CácưngânưhàngChươngưII:ưkếưtoánưthànhưlậpưcôngưty

2.1 Các quy định pháp lý chung về thành lập công ty

2.1.1 Quy trình thành lập

- Bớc 1: Thoả Thuận thành lập công ty.

- Bớc 2: Điều tra nghiên cứu thị trờng.

- Bớc 3: Xây dựng phơng án kinh doanh.

- Bớc 4: Soạn thảo và thông qua điều lệ công ty

- Bíc 5: Xin giÊy phÐp kinh doanh.

2.1.2 Thđ tơc thµnh lập doanh nghiệp

Các sáng lập viên phảI nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh

tại cơ quan đăng ký kinh doanh thuôc uỷ ban nhân

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trực Trung ơng nơi

doanh nghiệp đặt trụ sở chính gồm:

- Đơn đăng ký kinh doanh.

- Điều lệ công ty

- Danh sách thành viên hoặc cổ đông sáng lập.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×