Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾ TOÁN TRONG CÔNG TY HỢP DANH

KẾ TOÁN TRONG CÔNG TY HỢP DANH

Tải bản đầy đủ - 0trang

KẾ TỐN TRONG CƠNG TY HỢP DANH

 Những vấn đề kinh tế pháp ly cơ bản:

 Khái niệm và đặc điểm: Thành viên: ít nhất 02 thành viên hợp danh, có thể

có thành viên góp vốn

 Giới hạn đối với thành viên hợp danh

 Trách nhiệm: thành viên hợp danh chịu trách

nhiệm vơ hạn, thành viên góp vốn chịu trách nhiệm

hữu hạn

 Tư cách pháp nhân đầy đủ

 Phát hành chứng khốn: khơng được phép207KẾ TỐN TRONG CƠNG TY HỢP DANH

 Đặc điểm công ty hợp danh ảnh hưởng đến kế tốn: Tính chất đối nhân trong thành lập và hoạt động208CHƯƠNG 5

HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH209HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

• Tởng quan về báo cáo tài chính

• Báo cáo tài chính hợp nhất

– Khái niệm và sự cần thiết của BCTC hợp nhất

– Vai trò và sự hạn chế của BCTC hợp nhất

– Các nhân tố ảnh hưởng đến lập và trình bày

BCTC hợp nhất

– Nguyên tắc và phương pháp lập BCTC hợp nhất210Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾ TOÁN TRONG CÔNG TY HỢP DANH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×