Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
(1) Ô nhiễm môi trường do chất thải và rác thải sinh hoạt

(1) Ô nhiễm môi trường do chất thải và rác thải sinh hoạt

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đường nối thị xã Vị Thanh – Thành phố Cần Thơsang nh©n d©n địa phơng và ngợc lại

Tại các vị trí xây dựng trên đoạn tuyến từ thị xã Vị Thanh

đến thành phố Cần Thơ, các bệnh dịch lan truyền theo nguồn nớc nh tiêu chảy, lỵ, thơng hàn... có khả năng xảy ra. Trong điều

kiện vệ sinh kém và sự tiếp xúc hàng ngày giữa nhân dân địa

phơng với công nhân xây dựng sẽ làm tăng nguy cơ lan truyền và

lây nhiễm bệnh dịch và HIV Các tệ nạn tiêu cực xã hội sẽ xuất

hiện nh rợu chè, cờ bạc, mại dâm Hiện tợng này thờng xảy ra

trong các đô thị phát triển. Vì vậy, cần có những biện pháp để

ngăn chặn các dịch bệnh, tệ nạn xã hội không cho chúng xuất

hiện tại các vị trí xây dựng. Nếu không nó sẽ gây ảnh hởng đến

các công nhân và nhân dân địa phơng..

(3)

Xung đột giữa công nhân xây dựng và c dân địa

phơng

Những xung đột giữa công nhân xây dựng với c dân địa phơng

có thể gây ra do các nguyên nhân sau:

-Sự khác biệt về phong tục tập quán;-Sự kh¸c biƯt vỊ thu nhËp;- Sù lÊn chiÕm c¸c di tích lịch sử và vi phạm tập quán của địa

phơng.

Vấn đề này sẽ có thể hoặc không thể nhận biết, tùy thuộc vào

hiệu quả của các chơng trình giáo dục của Ban quan5r lý dự án và

các cấp chính quyển địa phơng. Thông thờng thì điều này

không xảy ra đối với các dự án xây dựng đờng ở Việt Nam. Tõ

kinh nghiƯm cđa c¸c dù ¸n kh¸c, cã thĨ chØ ra rằng những tác

động này sẽ không xảy ra nếu nh công nhân xây dựng đợc giáo

dục đầy đủ. Trong nhiều trờng hợp, nếu có các biện pháp giáo

dục và tuyên truyền thích hợp thì xung đột sẽ không xảy ra. Đặc

biệt ở Việt Nam vốn sẵn có tinh thần đoàn kết chặt chẽ giữa

công nhân với nông dân địa phơng và ngời dân sống dọc tuyến

đờng rất ủng hộ cho dự án xây dựng đờng. Những biện pháp

làm giảm nhẹ các tác động trên đợc đề xuất trong Chơng 5.

3.3.8.5 Tác động chia cắt cộng đồng do hình thành tuyến đường

Tuyến đường đi qua ít nhất là 4khu vực dân cư như các khu dân cư khu vực 1

phường Lê Bình, thị trấn Một Ngàn, nút giao QL 61 và xã Hoả tiến (điểm cuối Dự

án). Những người dân nơi đây sẽ bị chia cắt do tuyến đường, khó khăn cho việc điCông ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng và Môi trường87Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đường nối thị xã Vị Thanh – Thành phố Cần Thơlại, thăm hỏi của người dân giữa làng này với làng kia, việc đi làm đồng của họ

cũng bị chia cắt do phải đi qua một đường nhất định (cống chui dân sinh) tăng

khoảng cách từ nhà họ đến ruộng do phải đi vòng qua cống chui dân sinh. Hầu hết

tuyến đều đi vào ven hoặc cạnh các thôn xóm do vậy tác động chia cắt cộng đồng là

khơng lớn. Tuy nhiên sự xuất hiện tuyến đường sẽ ảnh hưởng đến tập tục sinh hoạt,

đi lại, cưới hỏi, ma chay, lễ hội… của cộng đồng dân cư gần đường. Những tác

động này cần có biện pháp giảm thiểu

3.3.8.6.¶nh hưởng đến sức khoẻ và tai nạn

Những tác động tổng hợp ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của dân cư ở các khu

vực nêu trên và của công nhân thi công sẽ tăng lên. Ảnh hưởng nhất là bụi, tiếng ồn,

độ rung và có thể còn có khí độc phát thải từ các thiết bị thi công.

Sự tập trung một lượng xe lớn để thi công: như máy xúc, xe san gạt, xe lăn đường, xe

trải nhựa. . . và đặc biệt là một lượng lớn xe tải để vận chuyển phế thải và vật liệu làm

đường. Nguy cơ tai nạn sẽ tăng do tập trung quá nhiều xe, đặc biệt là ở những khu

vực dân cư.

Khi Dự án đi vào hoạt động, tai nạn giao thơng cũng có khả năng xảy ra trong khu

vực Dự án. Các lý do chính làm gia tăng tai nạn giao thơng là:

-Tăng mật độ phương tiện giao thông.-Tăng tốc độ chạy xe.-Các qui định giao thông không được lái xe cũng như người trong khu vực chú ý.Hoạt động giao thơng khơng có thanh tra giám sát của lực lượng công an giao thông.

3.4. Đ ÁNH GI Á V Ề PH Ư ƠNG PH ÁP S Ử D ỤNG

+ Mơ h ình G auss đ ư ợc s ủ d ụng đ ể d ự b áo ph át th ải kh í khu v ực d ự án

+ Mơ hình lan truyền MỌTỤ_LỤS đ ư ợc sử dụng để tính tốn phân bố mức độ ơ

nhiễm mơi trường khơng khí bên ngồi từ các nguồn thải điểm (các ống khói) và

các nguồn thải đường là phiên bản mới nhất, METI_LIS 2.03, được hoàn thiện n ăm

2006.

Đ ây l à nh ững m ô h ình v ới nhi ều ưu đi ểm v ề ph ần m ềm nh ư n ội dung đ ư ợc

b ổ sung đ ầy đ ủ h ơn c ác ph ần m ềm kh ác, h ìh th ức ưa nh ìn, cho k ết qu ả d ự b

áo s át th ực t ế h ơn..Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng và Môi trường88Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đường nối thị xã Vị Thanh – Thành phố Cần ThơCác vị trí đặt trạm trộn bê tơng nêu trên đều ở xa khu dân cư tập trung ( từ 300m

đến 800m). Các trạm trộn phải đảm bảo về kỹ thuật, phải có thiết bị hút bụi trong

suốt q trình vận hành.

Vật liệu dư thừa hoặc phế thải tại các trạm trộn bê tông phải được thu gom chuyển

dến nơi chôn lấp được quy định.Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng và Môi trường89Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đường nối thị xã Vị Thanh – Thành phố Cần ThơMức độ ơ nhiễm khơng khí trong giai đoạn vận hành được giảm thiểu bằng cách

trồng cây hai bên đường . Phối hợp đối với các cơ quan quản lý môi trường địa

phương (Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ và Tỉnh Hậu Giang

nhằm quản lý và giám sát chất lượng mơi trường khơng khí thơng qua chương trình

kiểm sốt ơ nhiễm tồn vùng. Giám sát ơ nhiễm khơng khí do giao thơng là một

phần của chương trình này.

4.3.BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VỀ MỨC ỒN

Xe cơ giới, xe tải nặng, thiết bị thi công mà Dự án sử dụng sẽ được các cơ quan

chức năng kiểm tra về phát thải đảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam về mức ồn giao

thông. Đây cũng là điều kiện đấu thấu mà Ban Quản lý Dự án cần yêu cầu đối với

các công ty cung cấp thiệt bị xây dựng

Sẽ có những tính tốn để đặt các thiết bị thi cơng, nếu có thể, ở những vị trí sao cho

tại các khu dân cư, các cơ sở văn hoá - hành chính như khu vực điểm đầu của Dự

án giao với QL1A thuộc quận Cái Răng thành Phố Cần Thơ, khu vực gần thị trấn

Một Ngàn, khu vực giao với QL 61(nút giao Mương Lộ) và điểm cuối của Dự án tại

xã Hoả Tiến thị xã Vị Thanh. Biên ®é giá trị mức ồn phải nhỏ hơn giới hạn cho

phép. Trong trường hợp khả năng này không thực hiện được, sẽ sử dụng tấm chắn

ồn (đối với công trường thi công) tạm thời đặt cách xa vài mét đối với thiết bị cố

định và xa 5m đối với thiết bị di động. Với tấm chắn ồn này, mức ồn cách thiết bị

15m có thể giảm trung bình 12dBA.

Cơng tác thi công gần nơi dân cư sẽ được tăng cường vào ban ngày. Quy định thời

gian thi công như vậy sẽ giảm thiểu tác động của tiếng ồn vào ban đêm khi mà giới

hạn cho phép của mức ồn có giá trị thấp hơn so với các loại giá trị này vào ban

ngày. Thực hiện các yêu cầu trong thi cơng tại những nơi và vào những thời điểm

thích hợp sẽ giảm đáng kể tiếng ồn trong thi công và sẽ giảm được chi phí thậm chí

khơng cần chi phí thêm, bao gồm:

-Chỉ vận hành các thiết bị được bảo dưỡng tốt ngay ngồi hiện trường; bảo trì

thiết bị trong suốt thời gian thi công-Sử dụng và bảo dưỡng thiết bị giảm thanh và chắn ồn; tắt những máy móc hoạt

động gián đoạn nếu thấy không cần thiết để giảm mức ồn tích luỹ ở mức thấp

nhất;-Cơng nhân làm việc ở gần nguồn gây tiếng ồn lớn sẽ dùng mũ giảm âm; đối với

tập thể công nhân thi công đông và sống lâu dài trong thời gian thi công sẽ được

coi như một khu dân cư mới và bố trí ở nơi cách xa cơng trường ít nhất 250m.-Giám sát tiếng ồn trong thi công là một phần trong giám sát thi công; việc giám

sát sẽ được yêu cầu thực hiện khơng chỉ ở các khu vực có các thiết bị gây ồn ở

mức cao (bãi đóng cọc và khu vực có các máy móc gây tiếng ồn lớn) mà còn tạiCơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng và Môi trường90Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đường nối thị xã Vị Thanh – Thành phố Cần Thơcác vị trí gần khu vực dân cư như đã nêu trên trong suốt thời gian thi công.

Những biện pháp giảm thiểu trên đây sẽ là các điều khoản trong hợp đồng.

4.4.BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẾ ĐỘ THUỶ VĂN VÀ KHẢ

NĂNG THOÁT LŨ

Để giảm thiểu ảnh hưởng đến chế độ thuỷ văn và khả năng thoát lũ ở khu vực dự án

cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

+ Cân bằng áp lực thuỷ tĩnh

Đường dự án tạo ra các vùng ngập úng cục bộ là không thể tránh khỏi nh ưng

biện pháp cân bằng áp lực thuỷ tĩnh hoàn toàn cho phép trả lại điều kiện ban đầu

hoặc gần như ban đầu (điều kiện tiền dự án) của ngập úng vốn có bằng cách thiết kế

hệ thống cống phù hợp. Cụ thể:

 Tần suất thiết kế của cống phải tương thích với tần suất thiết kế của đường.

 Vị trí cống phải được bố trí thích hợp, đảm bảo giữ ngun hướng chảy của

dòng nước trong từng ơ riêng .

 Tổng tiết diện cống được lựa chọn thích hợp với tốc độ dòng chảy qua cống

(tránh khả năng xâm thực của dòng chảy đối với đất canh tác) trong quá trình

tự cân bằng áp.

+ Giữ nguyên tiết diện dòng chảy hiện có tại nút giao cắt

Đường dự án tạo nhiều nút giao cắt với mạng dòng chảy hiện có, gồm nhiều

kênh rạch dẫn nước (nhân tạo) và sơng. Khi giao cắt với kênh rạch, có thể dùng cầu

hoặc cống nhưng khơng được làm thay đổi hình dáng và diện tích trắc diện lòng.

Đặc biệt khi xây cầu vượt sơng phải giữ ngun diện lòng tự nhiên, dòng lũ có thể

gây biến dạng cục bộ một đoạn sơng, đe doạ trực tiếp tới sinh hoạt và sản xuất của

nhân dân trong vùng.

Để đảm bảo cho việc thoát nước vào mùa lũ ở khu vực tuyến Dự án. Các nhà thiết

kế đã bố trí các hạng mục cầu cống với quy mô và số lượng phù hợp với cấp đường

và khả năng thoát lũ của khu vực dự án dựa theo đặc điểm chế độ thuỷ văn của

vùng và các kết quả tính tốn .

Tồn tuyến có 45 cầu các loại, trong đó có 4 cầu lớn. 36 cầu trung và cầu nhỏ. Khổ

tĩnh không của các cầu vượt sông tính theo tần suất thuỷ văn khu vực Dự án P= 1%

có tĩnh khơng thơng thuyền: cầu lớn được thiết kế H=3,5 - 9m, cầu trung và nhỏ H

=1,5 –3,5m.

Những cây cầu vừa đảm bảo khả năng thông thuyền, vừa đảm bảo cho việc thốt lũ

theo hệ thống sơng rạch trong khu vực.Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng và Môi trường91Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đường nối thị xã Vị Thanh – Thành phố Cần ThơDự án còn xây dựng các hệ thống cống thốt nước được bố trí dọc tuyến.

- Cống tròn: Sử dụng ống cống đúc sẵn hoặc đổ tại chỗ, móng cống được gia cố

bằng cừ tràm đường kính gốc 6 – 8cm, dài 2 – 3m, mật độ 25 cọc/m2. Nền đường

dưới móng cống được xử lý như với nền đường đắp hai bên, trong thời gian chờ lún

đặt cống thoát nước tạm. Kết thúc thời gian xử lý, đào bỏ cống tạm và thi công

cống.

- Cống hộp khẩu độ lớn (B =3- 4m): Với cống hộp khẩu độ lớn thi cơng đổ tại chỗ,

móng cống sử dụng cọc BTCT (35x35)cm, chiều dài cọc tuỳ thuộc điều kiện địa

chất. Trong bước DAĐTXDCT, chỉ khoan tại các vị trí cầu. Vì vậy chiều dài cọc

cống được lấy bằng chiều dài cọc tại cầu gần nhất

Ngay trong giai đoạn đầu, một số điểm giao cắt phải xét đến giao khác mức. Tuỳ

thuộc vào từng vị trí cụ thể để xác định loại hình giao cắt. Các giao cắt phải thoả

mãn các yêu cầu sau:

- Quy mơ kích thước của cơng trình phải đảm bảo sự khai thác bình thường của cả

cơng trình phía trên phía dưới trong khi xây dựng và sau khi hồn thành.

- Chú ý tới mỹ quan và thơng thống tầm nhìn.

- Vị trí các cơng trình phục vụ dân sinh phải phục vụ thuận lợi cho sự đi lại và có sự

thống nhất với chính quyền địa phương.

Do đặc điểm của khu vực, phần lớn các đường dân sinh đều chạy dọc theo

kênh nên kết hợp với yêu cầu về thơng thuyền, u cầu thốt lũ, bố trí các nhịp đảm

bảo tĩnh không chui dưới cầu như sau:

+ Đối với tỉnh lộ: H≥4.50m.

+ Đối với đường huyện và các đường chui có xe cơ giới nhỏ: H ≥ 3.20m

+ Đối với đường dân sinh khơng có xe cơ giới: H ≥ 2.70m.

Do phần lớn các đường dân sinh chạy dọc theo các kênh nên số lượng điểm

giao cắt với đường dân sinh tương đối lớn và gần nhau. Vì vậy những đoạn thuận

lợi bố trí các đường gom chạy sát hai bên đường chính để giảm bớt số lượng giao

cắt.

Các đường gom dân sinh và cao độ các đường chui dân sinh được lấy bằng

cao độ hiện tại hoặc kiến nghị lấy theo mực nước lũ tần suất p = 10% cộng thêm

30cmCông ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng và Môi trường92Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đường nối thị xã Vị Thanh – Thành phố Cần ThơNhững kết quả thiết kế chi tiết được trình bày trong hồ sơ thiết kế thuỷ văn của Dự

án và đã được sự nhất trí của các địa phương.

4.5.BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TỚI MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Để đảm bảo chất lượng nước của các con sông và kênh mương, trong q trình thi

cơng chủ Dự án sẽ bắt buộc các nhà thầu phải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi

trường nước ( Được thể hiện trong các hợp đồng):

-Không đổ chất thải rắn (chất thải xây dựng, cát, đá...) và chất thải dầu cặn của

thiết bị xuống dòng chảy; mọi loại chất thải phải được thu gom, phân loại và

chuyển đến vị trí đổ thải theo qui định. Trước khi tiến hành thi công, Ban quản

lý Dự án và nhà thầu cần sẽ thoả thuận với Công ty Môi trường đô thị của các

Tỉnh mà Dự án đi qua về vị trí đổ thải và phương án xử lý các chất thải.-Các vật liệu thải ra cũng được coi như chất thải rắn do đó sẽ được chuyển đến

những nơi qui định theo hướng dẫn của kỹ sư hiện trường sau khi có sự đồng ý

của chính quyền địa phương.Để phòng ngừa và giảm thiểu các nguồn gây ơ nhiễm dầu từ công trường thi công,

từ các thiết bị thi công và từ các trạm nhiên liệu, các phương án đề xuất bao gồm:

--Vị trí tập trung thiết bị thi công để xa sông và các đầm ao tránh cho dầu thải

thâm nhập trực tiếp vào nguồn nước do dòng nước chảy tràn.

Các phế thải chứa dầu đều được thu gom, xử lý hoặc chơn lấp tại những vị trí

được cơ quan quản lý môi trường địa phương quy định .

Khi thi công mố trụ cầu, cặn dầu thải sẽ được thu gom chuyển đến nơi chôn lấp

theo sự hướng dẫn của kỹ sư hiện trường sau khi đã thống nhất với địa phương

nơi đổ các chất thải.

Không chọn vị trí đặt kho nhiên liệu gần bờ sơng, nhiên liệu sẽ được lưu kho tại

những khu vực được đánh giá là an tồn và xa nguồn nước ít nhất 200m.

Làm sạch, khơi phục lại vị trí kho trở về tình trạng ban đầu khi kết thúc thi công.Những vấn đề như hạn chế làm đục nước, ngăn ngừa ô nhiễm nước, vị trí kho bãi,

cơng trường… sẽ được thể hiện trong các hợp đồng với các nhà thầu nhằm đảm

bảo mức độ tác động tới nguồn nước trong giai đoạn thi công là chấp nhận được và

không để lại những ảnh hưởng lâu dài tới chất lượng nước.

Nước thải sinh hoạt tại các khu lán trại công nhân và các văn phòng quản lý của các

nhà thầu được thu gom về bể tự hoại chung tại mỗi khu. Riêng nước thải của nhà vệ

sinh được xử lý trong các bể tự hoại riêng biệt trước khi chuyển vào bể tự hoại

chung. Bể tự hoại được xây dựng gồm 3 ngăn: Ngăn lắng phân huỷ kỵ khí, ngăn

lắng tiếp và ngăn lọc. Nguyên tắc hoạt động của loại bể này là lắng cặn và phân huỷ

kỵ khí. Hiệu quả xử lý chất lơ lửng đạt 65 - 70% , còn BOD giảm được 60 - 65%.Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng và Môi trường93Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đường nối thị xã Vị Thanh – Thành phố Cần ThơDo hầu hết các khu lán trại công nhân không ở gần các khu dân cư và phân bố rải

rác trên toàn tuyến, lượng nước thải hàng ngày không lớn nên nước thải sinh hoạt

sau khi xử lý bằng hệ thống bể tự hoại sẽ giảm đáng kể mức độ gây ô nhiễm đến

môi trường nước trong khu vực thực hiện Dự án.

Sau khi xây dựng xong các cơng trình cầu phải tiến hành thanh thải lòng sơng gồm

các công việc: Thu dọn các vật liệu xây dựng, các cọc sắt, tre hoặc bê tơng trên bãi

và lòng sông. Tại những nơi xây dựng cầu nếu bị sạt lở bở trong quá trình xây dựng

cần phải đắp lại và xây kè ở hai bên bờ nạo vét vật liệu rơi vãi xuống lòng sơng,

kênh mương và làm sạch như hiện trạng ban đầu.

4.6.CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ VÀ

CHẤT LƯỢNG SỐNG

Để giảm thiểu những tác động gây cản trở giao thông hoặc xáo trộn các hoạt động

sản xuất nông nghiệp cần sắp xếp tổ chức thi công hợp lý.

Giảm thiểu tác động chia cắt bằng việc xây dựng cầu vượt và cống chui dân sinh tại

các nơi có đường làng và một số nơi ngoài cánh đồng để cho người dân đi lại thuận

tiện. Tuyến Dự án đã xây dựng 66 cầu lớn nhỏ, kể cả cầu vượt sông và vượt các

đường tỉnh lộ, xây dựng 10 cống chui dân sinh có khẩu độ 4.0 x 2.5m tại các vị trí

đường liên thơn, liên xã cắt qua Dự án, thậm chí cả ngồi cánh đồng, vừa đảm bảo

khả năng thoát lũ, vừa giảm thiểu việc chia cắt cộng đồng.

Người dân ở khu vực dự án chủ yếu làm nông nghiệp, việc mất đất nông nghiệp làm

cho họ mất nghề nghiệp và mất nguồn sống, giảm thiểu tác động này bằng cách:

-Đào tạo nghề cho những người bị mất nghề nghiệp và nguồn sống do dự án gây

ra-Ưu tiên trong việc tuyển lao động phục vụ cho dự án đối với những người trong

thời gian chưa có việc làm mới-Đền bù những tài sản, cây cối, hoa màu trên đất canh tác-Hỗ trợ kinh phí để chuyển nghề, khuyến khích và tư vấn giúp người dân có cơ

hội học nghề và làm việc tại các làng nghề đang phát triển tại địa phương.4.7.GIẢM THIỂU Ô NHIỄM DO TÁC ĐỘNG CỦA RÁC THẢI SINH HOẠT

Các rác thải sinh hoạt sẽ được các nhà thầu chịu trách nhiệm thu gom và xử lý . Các

nhà thầu phi tho thun vi a phng đẻ đặt cỏc hố chôn lấp rác thải sinh

hoạt sao cho đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực công trường, lán trại và mụi

trng xung quanh và ký hợp đồng với Công ty môi trờng đô thị thu

gom rác thải. Tuyt i không để ảnh hưởng đến môi trường khu dân cư. Các nhàCông ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng và Môi trường94Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đường nối thị xã Vị Thanh – Thành phố Cần Thơthầu phải có trách nhiệm liên hệ với địa phương về địa điểm chôn lấp và xử lý rác

thải sinh hoạt bằng cơng nghệ phân huỷ yếm khí có sử dụng 2 chế phẩm sinh học

PM-6 và PM-2 đều là những sản phẩm sản xuất trong nước và rẻ tiền. công nghệ

này có khả năng phân huỷ rác thải trong thời gian 28 ngày.

4.8.GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG GIAO THƠNG

Đối với hoạt động giao thơng đường bộ, trong giai đoạn thi công sẽ lắp đặt đèn

chiếu sáng, tấm phản quang trên đường và biển báo giao thông tại khu vực điểm

đầu, cuối tuyến và các đoạn giao cắt với ĐT922, QL61và các điểm giao cắt với các

đường liên huyện liên xã …vv cử người theo dõi điều hành giao thông trên các đoạn

tuyến này. Tại các nút giao thông lớn sẽ xây dựng những đường (cầu) tránh tạm thời

để đảm bảo cho hoạt động giao thông. Đối với giai đoạn thi công cầu tại những

sông rạch lớn, cần bố trí lịch thơng thuyền hàng ngày cho phù hợp với đặc thù của

năng lực vận tải thuỷ theo vị trí và thời gian. Trong trường hợp không thể thông

thuyền để phục vụ cho thi cơng, nhà thầu cần bố trí thời gian thi công liên tục là

ngắn nhất và phải thông báo rộng rãi cho nhân dân trong vùng biết.

4.9.CÁC BIỆN PHÁP AN TỒN LAO ĐỘNG TRONG Q TRÌNH THI CÔNG

Chủ đầu tư sẽ yêu cầu các nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ

chức nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu,

bao gồm :

Lập Ban an tồn lao động tại cơng trường bao gồm trưởng ban chuyên trách, mỗi

đơn vị thi công cử 1 ủy viên bán chuyên trách và mỗi ca sản xuất có 1 người chịu

trách nhiệm về an toàn.

Xây dựng và ban hành các nội quy làm việc tại công trường, bao gồm nội quy ra,

vào làm việc tại công trường, nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử

dụng thiết bị nâng cẩu; nội quy về an toàn điện; nội quy an tồn giao thơng; nội quy

an tồn cháy nổ ...

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội quy cho cơng nhân bằng nhiều hình thức

khác nhau như in nội quy vào bảng treo tại công trường, nhà ăn, lán trại; tổ chức

học nội quy và thi kiểm tra; tổ chức tuyên truyền bằng loa phóng thanh; thanh tra và

nhắc nhở tại hiện trường ...

Tổ chức theo dõi tai nạn lao động, xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn và áp dụng

các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh xẩy ra tai nạn tương tự.

+ Biện pháp an toàn khi làm việc với thiết bị nâng cẩu

- Kiểm tra bằng lái của công nhân làm việc với các thiết bị nâng cẩu, bằng lái phải

do cơ quan chức năng cấp.Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng và Môi trường95Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đường nối thị xã Vị Thanh – Thành phố Cần Thơ- Kiểm tra kỹ các thông số kỹ thuật và điều kiện an toàn của thiết bị nâng cẩu

trước khi đưa thiết bị vào hoạt động.

-Lắp đặt biển cấm người qua lại khu làm việc của thiết bị nâng cẩu.-Cử cán bộ cảnh giới và chỉ huy thiết bị nâng cẩu.+ Biện pháp an toàn khi làm việc với phương tiện cơ giới.

- Kiểm tra bằng lái của công nhân lái xe máy (bằng lái phải do cơ quan chức năng

cấp).

- Kiểm tra định kỳ an tồn xe máy. Đình chỉ hoạt động của các xe khơng có giấy

đăng kiểm.

- Lập hệ thống biển báo chỉ dẫn đường, biển báo an tồn giao thơng tại khu vực

cơng trường.

+ Biện pháp an tồn cháy nổ

- ¸p dụng các tiêu chuẩn về phòng cháy khi thiết kế các cơng trình tạm. Bố trí,

xây dựng kho hợp lý, đúng yêu cầu kỹ thuật, thuận tiện cho công tác chữa cháy (nếu

xẩy ra).

-Xây dựng và ban hành nội quy phòng cháy, chữa cháy.- Lắp đặt biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ gây ra cháy nổ (kho xăng dầu, kho

hoá chất, kho vật tư dễ cháy nổ, trạm biến áp ...).

- Trang bị các phương tiện chữa cháy tại các kho (bình bọt, bình CO2, cát, hồ

nước, các khâu móc giật ...).

- Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra công tác phòng chống cháy nổ tại các

kho, lán trại của các đơn vị thi cơng.

+ Biện pháp an tồn khi dùng điện

-Bọc kín các điểm tiếp nối điện bằng vật liệu cách điện.-Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn.-Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện.- Công nhân làm việc trong lĩnh vực điện phải có chứng chỉ do cơ quan chức năng

cấp.

-Xây dựng và ban hành nội quy an toàn về điện.-Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, thanh tra định kỳ về an tồn điện.Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng và Môi trường96Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đường nối thị xã Vị Thanh – Thành phố Cần Thơ+ Trang bị bảo hộ lao động

- Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công

nhân.

- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi

làm việc. Kiên quyết đình chỉ cơng việc của cơng nhân khi thiếu trang bị bảo hộ lao

động.

- Xây dựng và ban hành nội quy về an toàn và bảo hộ lao động đối với tất cả các

hoạt động ở công trường, trong đó có cả nội quy khi đào hố sâu để tránh bị lún, sập.

+ Tổ chức y tế tại công trường

- Lập trạm y tế tại công trường để điều trị ốm đau thông thường, cấp phát thuốc cho

công nhân.

- Tổ chức cứu chữa các ca tai nạn lao động nhẹ và sơ cứu các ca tai nạn nghiêm

trọng trước khi chuyển về bệnh viện.

- Cung cấp các túi thuốc cấp cứu, cứu thương cho các công trường.

- Tổ chức xe cứu thương trực tại công trường.Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng và Môi trường97Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

(1) Ô nhiễm môi trường do chất thải và rác thải sinh hoạt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×