Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
9 TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG

9 TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMBảng chương 3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG

Nót

giaoĐặc điểm chung.42. Tổng kết các tác động trong giai đoạn thi côngXã hộiMôi trường tự nhiênCác loại ô nhiễm1. Định cư 2. Hoạt động kinh tế1. Địa chất1. Ơ nhiễm khơng3. Giao thơng//cơ sở vật chất cho3. Nước ngầmcuộc sống 4. Chia cắt cộng đồng2. Xói mòn đấtkhí4. Chất lượng nước sống, hồ5. Di tích lịch sử 6. Nước 7. Vệ sinh 5. Hệ động thực vật 6. Phong

8. Rác 9. Thảm họa

cảnh

10. Tai nạn giao thụng

FRC HTC

1FRCHTCFRCHTCCB3. Tigng n v

rung

FRCHTC1BBim giao ct: đờng vánh đai III t¹i Km 0+001CB6CC1CCqua: đất nơng nghiệp.2CC7CC2CB2BCCác làng lân cận làm ruộng và sản xuất nhỏ.3

4C

CC

B8

9B

BB

C3

4C

CC

C3BB5CC10BB5CC1

2

Đất nơng nghiệp.

3

Tính từ Hà Nội đi Hải Phòng, bên trái là khu vực xử lý 4

rác Kiêu Kỵ, bên phải là khu vườn trồng quất.C

C

C

CB

C

C

B6

7

8

9C

C

B

BB

C

B

C1

2

3

4C

C

C

CC

B

C

B5CC10BB5CC1BB6CC1CCChất lượng đường giao thông : tốt,.

Vùng sẽ đô thị húa.

2FRC HTC2. ễ nhim ncim giao ct: đờng HL tại Km 4+121Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng66CB1

2

3B

B

BB

B

B6CB1BB

96NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMNót

giaoĐặc điểm chungXã hộiMơi trường tự nhiênCác loại ơ nhiễm1. Định cư 2. Hoạt động kinh tế1. Địa chất1. Ô nhiễm không3. Giao thông//cơ sở vật chất cho3. Nước ngầmcuộc sống 4. Chia cắt cộng đồng2. Xói mòn đấtkhí4. Chất lượng nước sống, hồ5. Di tích lịch sử 6. Nước 7. Vệ sinh 5. Hệ động thực vật 6. Phong

8. Rác 9. Thảm họa

cảnh

10. Tai nạn giao thông

FRC HTC

3456FRC HTCFRCHTCĐiểm giao cắt: TL179 - Km6+609.7 - khu dân cư xã 2

3

Cửu Cao

4

Khu vực đi qua: đất nông nghiệp.

5

Chất lượng đường: tốt,

Điểm giao cắt: TL 207B – Km8+321.25 - Cầu vượt 1

2

đường cao tốc

3

Khu vực đi qua: đất nông nghiệp.

4

Chất lượng đường nội bộ: tốt.

5C

C

B

CC

C

B

C7

8

9

10C

B

B

BC

B

C

B2

3

4

5C

C

C

CB

C

C

CC

C

C

C

BB

C

C

B

C6

7

8

9

10C

C

B

B

BC

C

B

C

B1

2

3

4

5C

C

C

C

CC

B

C

C

CĐiểm giao cắt: TL 207C – Km12+007 - cầu vượt đường

cao tốc dài 250m

1

2

Khu vực đi qua: đất nông nghiệp .

3

Chất lượng đường : tốt. .

4FR

C

C

C

CHT

C

C

C

C6

7

8

9FR

C

C

B

BHT

C

C

B

C1

2

3

4FR

C

C

C

CHT

C

B

C

C5CC10BB5CC1

2C

CB

C6

7C

CB

C1

2C

BC

BĐiểm giao cắt: TL 206 – Km14+839.25KmBáo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải PhòngFRC2. Ơ nhiễm nước

3. Tiếgng ồn và

rung

FRCHTC2

3B

BB

B1

2

3B

C

BB

C

B1

2

3FR

B

B

BHT

B

B

B1

2B

BB

BHTC6CB6FR

CHT

B6CB97NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMNót

giaoĐặc điểm chungXã hộiMôi trường tự nhiênCác loại ô nhiễm1. Định cư 2. Hoạt động kinh tế1. Địa chất1. Ô nhiễm không3. Giao thông//cơ sở vật chất cho3. Nước ngầmcuộc sống 4. Chia cắt cộng đồng2. Xói mòn đấtkhí4. Chất lượng nước sống, hồ5. Di tích lịch sử 6. Nước 7. Vệ sinh 5. Hệ động thực vật 6. Phong

8. Rác 9. Thảm họa

cảnh

10. Tai nạn giao thông

FRC HTC

dự kiến xây dựng 2 cầu vượt sông dài 250m và 41mFRCFRCHTC3BBHTCC

C8

9C

BB

B3

4C

CC

B5CC10BB5CC1

2

3

4

5C

C

C

C

CB

C

C

B

C6

7

8

9

10C

C

C

C

BC

C

B

C

B1

2

3

4

5C

C

C

C

CC

B

C

C

C6CB1

2

3B

C

BB

C

BNút giao liên thơng với :QL39 - Nút Thêng KiƯt – 1

Km 20+264. Sẽ ảnh hưởng đến tái định cư khu dân 2

34

Khu vực đi qua: đất nông. nghiệp và thổ cư gần nhà

máy giày Hưng yên và khu chế xuất giầy da

5A

B

B

BA

B

B

A6

7

8

9C

C

C

CC

C

B

C1

2

3

4C

C

C

CC

B

C

C6CB1

2

3A

C

BB

C

BBB10BB5CCFR

BHT

B6FR

CHT

C1FR

CHT

C6FR

CHT

B1FR

BHT

BChất lượng đường: khá tốt, cần quan tâm việc chống lũ.

Điểm giao cắt: Tl 199+Km15+273Chất lượng đường: khá tốt.9HTCrungC

CKhu vực đi qua: đất nông nghiệp8FRC3. Tiếgng ồn và3

4Khu vực đi qua: đất nơng nghiệp.

7FRC HTC2. Ơ nhiễm nướcChất lượng đường: tốt,

Điểm giao cắt TL200- Km 26+68.09

1Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng98NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMNót

giaoĐặc điểm chungXã hộiMơi trường tự nhiênCác loại ô nhiễm1. Định cư 2. Hoạt động kinh tế1. Địa chất1. Ơ nhiễm khơng3. Giao thơng//cơ sở vật chất cho3. Nước ngầmcuộc sống 4. Chia cắt cộng đồng2. Xói mòn đấtkhí4. Chất lượng nước sống, hồ5. Di tích lịch sử 6. Nước 7. Vệ sinh 5. Hệ động thực vật 6. Phong

8. Rác 9. Thảm họa

cảnh

10. Tai nạn giao thơng

FRC HTCFRC HTCFRCHTCFRC2. Ơ nhiễm nước

3. Tiếgng ồn và

rung

FRCHTC2

3C

BC

BHTCKhu vực đi qua: đất thuần nông.và khu dân cư đông đúc 2

xã Vân Du. Sẽ ảnh hưởng tới di dân tái định cư

3

4

Chất lượng đường: khá tốt,

5B

B

B

BB

B

B

B7

8

9

10C

C

C

BC

B

C

B2

3

4

5C

C

C

CB

C

C

C10Nút giao QL38 (nhánh 1): km 29+322.291

2

Khu vực đi qua: đất nông nghiệp.và thổ cư. Khu dân cư

3

xã Tân Phúc. sẽ ảnh hiưởng tới di dân tái định cư

4

Chất lượng đường: tốt,

5A

B

B

B

BB

B

B

B

B6

7

8

9

10C

C

C

C

BC

C

B

C

B1

2

3

4

5C

C

C

C

CC

B

C

C

C6CB1

2

3B

B

BB

B

B11Điểm giaocắt: .QL38( cũ) km 29+820 – Cầu vượt QL38C

C

C

C

C

B

B

CB

C

C

B

C

B

C

C6

7

8

9

10

6

7

8C

C

C

C

B

C

C

CC

C

B

C

B

C

C

B1

2

3

4

5

1

2

3C

C

C

C

C

C

C

CC

B

C

C

C

C

B

C6CB1

2

3C

C

BC

C

B6CB1

2

3B

C

BB

C

B121

2

Khu vực đi qua: đất thuần nông.

3

Chất lượng đường: tốt.

4

5

Điểm giao cắt: TL20-Km39+600

1

2

Khu vực đi qua: đất thuần nông, xen kẽ khu dân cư

3Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng99NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMNót

giaoĐặc điểm chungXã hộiMôi trường tự nhiênCác loại ô nhiễm1. Định cư 2. Hoạt động kinh tế1. Địa chất1. Ơ nhiễm khơng3. Giao thông//cơ sở vật chất cho3. Nước ngầmcuộc sống 4. Chia cắt cộng đồng2. Xói mòn đấtkhí4. Chất lượng nước sống, hồ5. Di tích lịch sử 6. Nước 7. Vệ sinh 5. Hệ động thực vật 6. Phong

8. Rác 9. Thảm họa

cảnh

10. Tai nạn giao thông

FRC HTC

đông đúc xã Thái Học, Nhân Quyền.

13Chất lượng đường: tốt.

Nút giao Liên thông QL38 km 48+7444

51

2

Chất lượng đường: tốt,

3

4

5

Điểm giao cắt: TL 17A km50+160.79

1

2

Khu vực đi qua: đất thuần nông, xen kẽ các thôn. thị

3

trấn Gia Lộc

4

Xây dựng nút giao

5

Khu vực đi qua: đất thuần nông, xen kẽ các thôn.1415Điểm giao TL191-km58+1001

2

Điểm giao cắt: Khu vực đi qua: đất thuần nơng. gần xí

3C

CB

CFR

B

B

B

B

B

C

C

C

CFRC HTCFRCHTC4

5C

CC

C

HT

C

B

C

C

C

C

B

C

C9

10C

BC

BHT

B

B

B

B

B

B

C

C

B6

7

8

9

10

6

7

8

9FR

C

C

C

C

B

C

C

C

CHT

C

C

B

C

B

C

C

B

C1

2

3

4

5

1

2

3

4FR

C

C

C

C

C

C

C

C

CCC10BB5CCC

C

CB

C

C6

7

8C

C

CC

C

B1

2

3C

C

CC

B

CBáo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng2. Ơ nhiễm nước

3. Tiếgng ồn và

rungFRCHTCFRC6FR

CHT

B1

2

3FR

B

C

BHT

B

C

B6CB1

2

3C

BB

C

B1

2

3C

C

BC

C

B6CBHTC100NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMNót

giaoĐặc điểm chungXã hộiMơi trường tự nhiênCác loại ô nhiễm1. Định cư 2. Hoạt động kinh tế1. Địa chất1. Ơ nhiễm khơng3. Giao thơng//cơ sở vật chất cho3. Nước ngầmcuộc sống 4. Chia cắt cộng đồng2. Xói mòn đấtkhí4. Chất lượng nước sống, hồ5. Di tích lịch sử 6. Nước 7. Vệ sinh 5. Hệ động thực vật 6. Phong

8. Rác 9. Thảm họa

cảnh

10. Tai nạn giao thông

FRC HTC

nghiệp giống cây trồng Tứ Kỳ

1618FRCHTC4

5

Chất lượng đường: tốt.

Điểm giao cắt: TL 190B Km69+432

1

Khu vực đi qua: đất thuần nông, thuộc xã Vĩnh Lập 2

huyện Thanh Hà, cách cầu Thanh Hồng 0.8km về phía 3

4

Hà NộiC

C

C

C

C

CB

C

B

C

C

B9

10

6

7

8

9C

B

C

C

C

CC

B

C

C

B

C4

5

1

2

3

4C

C

C

C

C

CC

C

C

B

C

C5CC10BB5CCNút giao liên thông QL10 - Cầu Cát Tiên km

74+431.5

1

2

Khu vực đi qua: đất thuần nông, xen kẽ khu dân cư thôn

3

Cẩm Văn. Dự kiến xây dựng cầu vượt Cát Tiên

4

Chất lượng đường: tốt, .

5FR

A

B

B

B

BHT

A

B

B

B

B6

7

8

9

10FR

C

C

C

C

BHT

C

C

B

C

B1

2

3

4

5FR

C

C

C

C

CHT

C

B

C

C

CĐiểm giao cắt: Cầu vượt TL 306 km 82+344.16B

B

BB

B

B6

7

8C

C

CC

C

B1

2

3C

C

CC

B

CChất lượng đường: khá tốt, một phần xuống cấp

17FRC HTC1

- Khu vực đi qua: đất thuần nông xen kẽ khu dân cư xã 2

3Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải PhòngFRCHTC6CB6FR

CHT

B6CB2. Ơ nhiễm nước

3. Tiếgng ồn và

rung

FRCHTC1

2

3C

C

BC

C

B1

2

3FR

C

C

CHT

C

C

B1

2

3C

C

CC

C

B

101NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMNót

giaoĐặc điểm chungXã hộiMôi trường tự nhiênCác loại ô nhiễm1. Định cư 2. Hoạt động kinh tế1. Địa chất1. Ơ nhiễm khơng3. Giao thông//cơ sở vật chất cho3. Nước ngầmcuộc sống 4. Chia cắt cộng đồng2. Xói mòn đấtkhí4. Chất lượng nước sống, hồ5. Di tích lịch sử 6. Nước 7. Vệ sinh 5. Hệ động thực vật 6. Phong

8. Rác 9. Thảm họa

cảnh

10. Tai nạn giao thông

FRC HTC

Thái Sơn.

19HTCB

B

A

B

B

BB

B

A

B

B

B9

10

6

7

8

9C

B

C

C

C

CC

B

C

C

B

C4

5

1

2

3

4C

C

C

C

C

CC

C

C

B

C

C5BB10BB5CCĐiểm giao cắt:. Cầu vượt Trần Tất Văn dài 198m –Km 1

84+45

2

Khu vực đi qua đất thổ cư, khu dân cư Phường Tràng 3

4

MinhA

B

B

BA

B

B

B6

7

8

9C

C

C

CC

C

B

C1

2

3

4C

C

C

CB

B

C

C5BB10BB5CC1

2

3FR

C

C

CHT

B

C

C6

7

8FR

C

C

CHT

C

C

B1

2

3FR

C

C

CHT

B

B

CChất lượng đường: tốt,.

21FRC4

5

Chất lượng đường: khá tốt

Điểm giao cắt: Cầu Phủ Liễn dài 260m – km 84+170.2

1

Khu vực đi qua: đất thổ cư, khu dân cư đông đúc giáp 2

Bệnh viện Lao, bệnh viện phục hồi chức năng Hải 3

4

Phòng.

Chất lượng đường: tốt20FRC HTCĐiểm giao cắt: Cầu vượt TL401 – Km401 km88+241

Khu vực đi qua:. đất nông nghiệp,Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải PhòngFRCHTC6CB6CB6FR

CHT

B2. Ơ nhiễm nước

3. Tiếgng ồn và

rung

FRCHTC1

2

3C

C

CC

C

B1

2

3C

C

BB

B

B1

2

3FR

B

C

BHT

B

C

B

102NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMNót

giaoĐặc điểm chungXã hộiMơi trường tự nhiênCác loại ô nhiễm1. Định cư 2. Hoạt động kinh tế1. Địa chất1. Ơ nhiễm khơng3. Giao thơng//cơ sở vật chất cho3. Nước ngầmcuộc sống 4. Chia cắt cộng đồng2. Xói mòn đấtkhí4. Chất lượng nước sống, hồ5. Di tích lịch sử 6. Nước 7. Vệ sinh 5. Hệ động thực vật 6. Phong

8. Rác 9. Thảm họa

cảnh

10. Tai nạn giao thông

FRC HTC

Chất lượng đường: tốt,.

22Nút giao Liên thông: TL 353 km 96+700

Khu vực đi qua: . đất nông nghiệp,

Chất lượng đường: tốt,23Điểm giao cắt:.Cầu dẫn Lạch tray Km96+700

Khu vực đi qua: . đất nông nghiệp,

Chất lượng đường tốtFRC HTCFRCHTC4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CB

C

B

C

C

B

C

C

C

C

B

C9

10

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10C

B

C

C

C

C

B

C

C

C

C

BC

B

C

C

B

C

B

C

C

B

C

B4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CC

C

B

B

C

C

C

B

B

C

C

C2

3

4

5

1C

C

C

C

CC

C

B

C

B7

8

9

10

6C

C

B

B

CC

B

C

B

C2

3

4

5

1B

C

C

C

CB

C

B

C

CBáo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải PhòngFRCHTC6CB6CB6CB2. Ơ nhiễm nước

3. Tiếgng ồn và

rung

FRCHTC1

2

3B

C

BB

C

B1

2

3C

C

BB

C

B2

3B

BB

B1CC

103NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMNót

giaoĐặc điểm chungXã hộiMơi trường tự nhiênCác loại ô nhiễm1. Định cư 2. Hoạt động kinh tế1. Địa chất1. Ơ nhiễm khơng3. Giao thơng//cơ sở vật chất cho3. Nước ngầmcuộc sống 4. Chia cắt cộng đồng2. Xói mòn đấtkhí4. Chất lượng nước sống, hồ5. Di tích lịch sử 6. Nước 7. Vệ sinh 5. Hệ động thực vật 6. Phong

8. Rác 9. Thảm họa

cảnh

10. Tai nạn giao thông

FRC HTCGhi chú:FRC HTCFRCHTC2

3C

CC

C7

8C

CC

B2

3C

CB

C4CB9CC4CCFRC2. Ô nhiễm nước

3. Tiếgng ồn và

rungHTC2

3FRCHTCC

BC

BFRC: Xây dựng nut giao;HTC: Xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng;

Mức độ tác động; A-tác động nghiêm trọng; B-tác động trung bình; C-khơng tác độngBáo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng104NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM9.1Tác động đến chất lượng khơng khí

a) Dự báo mức độ nhiễn bẩn khơng khí do trạm bê tông nhựa đường.9.2Tác động đến tiếng ồn và độ rung

9.2.19.3Tác động của tiếng ồnTác động đến môi trường nước mặt.  Đục nước, chất hữu cơ và chất thải rắn

 Dầu thải

9.4Ảnh hưởng đến kinh tế và chất lượng sống

9.4.1Hoạt động kinh tế9.4.2Chia cắt9.4.3Mất nguồn sống9.4.4Ảnh hưởng đến sức khoẻ và tai nạn9.5Tác động đến các di tích văn hố lịch sử9.6Tác động tới đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật10TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNHBảng chương 3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG

đến mơi trường của dự án trong giai đoạn vận hành.43. Tóm tắt tác độngNhững hoạt động của dự án gây tác động

Các yếu tố về môi trường

Ảnh

hưởng

đến

môi

trường

thiên

nhiênMức độ tác

động1. Ảnh hưởng tới đất đai (bao gồm cả sự lún đất).

2. Ảnh hưởng tới nguồn nước và thuỷ văn.

3. Ảnh hưởng tới chất lượng nước.

4. Ảnh hưởng của ồn.

5. Ảnh hưởng của rung.

6. Ảnh hưởng tới chất lượng khơng khí.

7. Ảnh hưởng của chất thải.

8. Ảnh hưởng tới MT sức khoẻ và an toàn.

9. Ảnh hưởng tới giao thông địa phương và hệ thống đường

xá.Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng105NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

10. Ảnh hưởng việc sử dụng đất và các kế hoạch khác của địa

phương.

11.

Ảnh hưởng tới hệ sinh thái động thực vật.

Ảnh

hưởng

đến

kinh tế

xã hội12. Ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế của dân địa phương.

13. Ảnh hưởng tới giao thông hiện tại và dịch vụ cơng cộng.

14. Ảnh hưởng tới văn hố.

15. Ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng.

16 Sự rủi ro và nguy hiểm.Ghi chú:

A- ảnh hưởng bất lợi lớn; B- ảnh hưởng bất lợi trung bình; C- ảnh hưởng bất lợi nhỏ.

Các chữ trong dấu ngoặc đơn là ảnh hưởng có lợi.10.1Tác động đến chất lượng khơng khí

10.1.1 Dự báo ơ nhiễm khí độc- Mơ hình sử dụng:

Mơ hình lan truyền METI_LIS là mơ hình dạng Gauss (Gaussian dispersion model)

được hình thành trên cơ sở mơ hình ISC của Ủy ban Bảo vệ Môi trường Mỹ

(Environmental Protection Agency- EPA). ISC là mô hình mang tính pháp quy ở Mỹ

và được sử dụng rộng dãi trên thế giới.

Bộ Kinh tế-Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (Ministry of Economy, Trade

and Industry - METI) từ năm 1996 đã phát triển, đưa vào sử dụng mơ hình này, khi

vấn đề nhiễm bẩn khơng khí được đưa vào Đạo luật Ngăn ngừa Ơ nhiễm Khơng khí

(Air Pollution Prevention Act ) tại Nhật Bản.

Hàng lọat các thực nghiệm trong ống khí động và trên hiện trường với mơ hình đã

được tiến hành dưới sự bảo trợ của METI, phiên bản pilot METI_LIS đã được đưa

ra năm 2001. Phiên bản 2 của METI_LIS 2.02 năm 2005 - với nhiều cải thiện trong

trong phần mềm cả về nội dung lẫn hình thức, với nhiều cơng cụ thân thiện hơn cho

người sử dụng.

b) Xác định lượng thải khí từ các phương tiện giao thơng

c) Lượng phát thải khí khi vận hành dự án năm 2010, 2020:

d. Dự báo lượng xe và kịch bản phân phối lưu lượng trong tương lai.3) Tính tóan dự báo chất lượng khơng khí:

a) Phương án tính tóan:

b) Thơng số khí tượng:

 Số liệu khí tượng của các trạm khí tượng Hưng Yên, Hải Dương, Phủ Liễn

(Hải Phòng) được sử dụng tương ứng cho các đoạn để tính tốn;Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng106Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

9 TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×