Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Mục tiêu và các hình thức giao dịch trong kinh doanh (tiếp)

I. Mục tiêu và các hình thức giao dịch trong kinh doanh (tiếp)

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. Mục tiêu và các hình thức giao

dịch trong kinh doanh

2. Các hình thức giao dịch:

a.

Giao dịch trực tiếp (Tiếp)

TiÕn hành: Việc giao dịch kinh doanh trực tiếp đợc

thực hiện qua các bớc sau

B1: Đầu tiên tất cả các bên giao dịch đều phải nghiên

cứu và tìm hiểu tình hình chung và môi trờng,

điều kiện và đối tác.

B2: là hai bên hay nhiều trực tiếp tiếp xúc với nhau

để bàn bạc, thoả thuận các vấn đề về kinh doanh,

B3: là thực hiện các thoả thuận và kết thúc giao dịch.

Đây là giai đoạn phức tạp và có nhiều việc phải lµm

9I. Mục tiêu và các hình thức giao

dịch trong kinh doanh2. Các hình thức giao dịch:

a.Giao dịch trực tiếp (Tiếp)

- u điểm:

+ Giao dịch giữa các bên trực tiếpsẽ làm cho quá

trình giao dịch diễn ra nhanh chóng.

+ Các bên sẽ có thông tin đầy đủ về thị trờng và khả

năng trực tiếp chi phối thị trờng sẽ tốt hơn.- Nhợc điểm:

+ Nhiều trờng hợp không thể giao dịch trực tiếp đợc

do những quy định về luật pháp và thông lệ

+ Số lợng đầu mối giao dịch trực tiếp quá lớn mà khối l

ợng lại nhỏ bé.10I. Mc tiờu v các hình thức giao

dịch trong kinh doanh2. Các hình thức giao dịch: (Tiếp)

b.Giao dịch gián tiếp

-Kh¸i niƯm: ViƯc thiÕt lËp quan hệ mua bán,thoả

thuận các điều kiện mua bán, phơng thức mua

bán và thanh toán đều phải qua ngời thứ ba trung

gian. Ngời trung gian phổ biến trên thị trờng là

ngời đại lý hoặc ngời môi giới.11I. Mc tiờu v các hình thức giao

dịch trong kinh doanh2. Các hình thức giao dch:

b.Giao dch giỏn tip (tip)

- Đại lý: là ngời đợc quyền thực hiện

một hoặc một số công việc do một

hay nhiều ngời khác, gọi là ngời uỷ

thác, giao cho và nhận thù lao (hoa

hồng) của ngời uỷ thác. Quan hệ

giữa ngời uỷ thác với đại lý là quan

hệ hợp đồng đại lý. Có nhiều loại

đại lý khác nhau. Cách chung nhất

ngời ta xếp thành hai loại đại lý:đại

lý thông thờng, đại lý đặc quyền

12I. Mc tiờu v cỏc hỡnh thức giao

dịch trong kinh doanh2. Các hình thức giao dịch:

b.Giao dch giỏn tip (Tip)-Những đại lý thông thờng là ngời đợc phép

thay mặt ngời uỷ thác toàn quyền giải

quyết mọi vấn đề hoặc làm một phần

việc đợc uỷ thác. Nó bao gồm:

+ Đại lý hoa hồng

+ Đại lý bao tiêu

+ Đại lý gửi bán

-ại lý đặc quyền: Là ngời đại lý duy nhất

cho một ngời uỷ thác để thực hiện một

hành vi nào đó tại một khu vực và trong

một thời gian do hợp đồng quy định. 13I. Mc tiờu và các hình thức giao

dịch trong kinh doanh2. Các hình thc giao dch:

b.Giao dch giỏn tip (Tip)

-Môi giới là ngời trung gian

giao tiếp giữa ngời mua và

ngời bán. Ngời môi giới là ng

ời nắm đợc thông tin đầy

đủ cả về ngời mua và ngời

bán.

14I. Mc tiờu v cỏc hỡnh thc giao

dịch trong kinh doanh

2. Các hình thức giao dịch: Tiếpc. Giao dch kinh doanh theo

a imta có

giao dịch ở văn phòng;

giao dịch ở cửa hàng;

giao dịch ở hội chợ triển l·m

giao dÞch ë Së giao dÞch.

15I. Mục tiêu và các hình thức giao dịch

trong kinh doanh

2. Các hình thức giao dịch:

c. Giao dịch kinh doanh theo địa điểm(tiếp)* Giao dÞch ở văn phòng

+ Đặc điểm:-Những khách hàng truyền thống, khách hàng mua

buôn thờng đến giao dịch ở văn phòng hãng,

công ty.

- Những u thế của giao dịch tại văn phòng là khách

hàng có thể nhận thấy cơ sở vật chất kỹ thuật

của công ty, xem xét quy trình công nghệ sản

xuất.

16

- Đợc tiếp xúc với những ngời có trách nhiệm một cách

nhanh chóng. Mọi vấn đề xoay quanh hàng hoá,I. Mục tiêu và các hình thức giao

dịch trong kinh doanh2. Các hình thức giao dịch:c. Giao dịch kinh doanh theo

địa im

* Giao dịch ở văn phòng (tip)

+ Yêu cầu:

- Trớc hết giao dịch ở văn phòng phải

gây đợc ấn tợng tốt đẹp, tạo dựng

niềm tin của khách hàng.

- Tranh thủ giới thiệu với khách hàng về

hãng của mình.

17I. Mc tiờu và các hình thức giao dịch

trong kinh doanh

2. Các hình thức giao dịch:

c. Giao dịch kinh doanh theo địa điểm

(tiếp)* giao dịch ở cửa hàng

- Hệ thống các cửa hàng của doanh nghiệp

chủ yếu thực hiện chức năng bán lẻ.

- Các cửa hàng thông qua trng bày, giới thiệu

hàng hoá, tuyên truyền, quảng cáo để

khuyếch trơng thanh thế của doanh

nghiệp.

- Lựa chọn đợc ngời phụ trách cửa hàng giỏi là

18

biện pháp quan trọng để tăng cờng khảI. Mc tiờu v các hình thức giao dịch

trong kinh doanh

2. Các hình thức giao dịch:

c. Giao dịch kinh doanh theo địa điểm

(tiếp)

ta cãGiao dịch ở hội chợ triển lãm

Hội chợ là thị trờng hoạt động định kỳ, đợc tổ

chức vào một thời gian và ở một địa điểm cố

định, trong một thời hạn nhất định, tại đó ngời

bán đem trng bày hàng hoá của mình và tiếp xúc

với ngời mua để ký hợp đồng mua bán.

Triển lãm là việc trng bày giới thiệu những thành

19

tựu của một nền kinh tế hoặc một ngành kinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Mục tiêu và các hình thức giao dịch trong kinh doanh (tiếp)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×