Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Mục tiêu và các hình thức giao dịch trong kinh doanh

I. Mục tiêu và các hình thức giao dịch trong kinh doanh

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. Mục tiêu và các hình thức

giao dịch trong kinh doanh1.Mục tiêu: (tiếp)

b. Phân loại:

* Theo thêi h¹n bao gåm: Mục tiêu ngắn

hạn tức là đạt đợc cái trớc mắt, nhất

thời;

* Theo mức độ đạt đợc,

* Theo cấp độ: ta có thể chia mục tiêu

thành các cấp độ khác nhau:

Cấp ®é 1: Quan hƯ x· giao b×nh thêng.

CÊp ®é 2: Hợp tác kinh doanh có mức độ,

từng vụ việc.

Cấp độ 3: Quan hệ đối tác, phát triển

theo thời gian

5

Cấp độ 4: Liên minh chiến lợc, đầu t lẫnI. Mc tiờu và các hình thức

giao dịch trong kinh doanh

1.Mục tiêu: (Tiếp)

1.Mục tiêuc. Các u cầu của mục tiêu:*TÝnh cơ thĨ

* TÝnh linh hoạt:

* Tính định lợng

* Tính khả thi

* Tính nhất quán

* Tính hợp lý

6I. Mc tiờu v cỏc hỡnh thc

giao

dch

trong

kinh

doanh

2. Các hình thức giao dịch:

-Giao dịch

Giao dịch

Giao dịchtrực tiếp

gián tiếp

theo địa điểm7I. Mục tiêu và các hình thức giao

dịch trong kinh doanh (tiếp)2. Các hình thức giao dịch:

a.Giao dịch trực tipKhái niệm: Đó là giao dịch giữa hai hay nhiều nhà kinh

doanh trực tiếp quan hệ với nhau để bàn bạc

thoả thuận về danh mục hàng hoá, khối lợng hàng

hoá kinh doanh, thanh toán và các dịch vụ kèm

theo.8I. Mc tiêu và các hình thức giao

dịch trong kinh doanh

2. Các hình thức giao dịch:

a.

Giao dịch trực tiếp (Tiếp)

TiÕn hµnh: ViƯc giao dịch kinh doanh trực tiếp đợc

thực hiện qua các bớc sau

B1: Đầu tiên tất cả các bên giao dịch đều phải nghiên

cứu và tìm hiểu tình hình chung và môi trờng,

điều kiện và đối tác.

B2: là hai bên hay nhiều trực tiếp tiếp xúc với nhau

để bàn bạc, thoả thuận các vấn đề về kinh doanh,

B3: là thực hiện các thoả thuận và kết thúc giao dịch.

Đây là giai đoạn phức tạp và có nhiều việc phải làm

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Mục tiêu và các hình thức giao dịch trong kinh doanh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×